Marketing_Chap12_NF.csv

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Marketing en public relations
  Le marketing et les relations publiques
 2. de behoefte (-n/-s)
  le besoin
 3. de behoefte hebben aan
  avoir besoin de
 4. individuele behoefte
  besoin personnel
 5. onderliggende behoefte
  besoin sous-jacant
 6. een behoefte bevredigen
  satisfaire un besoin
 7. een behoefte ontdekken
  dcouvrir un besoin
 8. een behoefte opwekken
  veiller un besoin
 9. een behoefte vaststellen
  raliser un besoin
 10. een behoefte bepalen
  dterminer un besoin
 11. een behoefte vervullen
  raliser un besoin
 12. een behoefte voorzien
  prvoir un besoin
 13. de klant (-en)
  le client
 14. de klant is koning
  le client est roi
 15. de loyaliteit van de klant
  la fidlit du client
 16. aan de verwachtingen (=wensen) van de klant voldoen
  satisfaire les attentes (=souhaits) des clients
 17. de klant zijn bij
  tre le client chez
 18. de klant worden bij
  devenir le client chez
 19. de klanten aantrekken (=lokken)
  attirer des clients
 20. de klanten behouden (= vasthouden)
  garder (= maintenir) des clients
 21. de klanten benvloeden
  influencer les clients
 22. de klanten overtuigen
  convaincre les clients
 23. de klanten tevreden stellen
  satisfaire les clients
 24. de bestaande klanten (=huidige)
  les clients actuels
 25. de kooplustige klanten
  les clients dpensiers
 26. de loyale klanten
  les clients fidles
 27. de niet-loyale klanten
  les clients non fidles
 28. de ontevereden klanten
  les clients insatisfaits
 29. de tevreden klanten
  les clients satisfaits
 30. de potentile klanten
  les clients potentiels
 31. de toekomstige klanten
  les clients futurs
 32. de vaste klanten
  les clients fidles (= rguliers)
 33. getuigenissen van klanten
  des tmoignages de clients
 34. klanten werven
  prospecter des clients
 35. de marketeer (-s)
  le specialiste du marketing
 36. de marketing
  le marketing
 37. direct marketing
  le marketing direct
 38. duurzame marketing
  le marketing durable
 39. groen marketing
  le marketing vert
 40. individuele marketing
  le marketing personalis (=individualis)
 41. de geconcentreerde marketing (= nichemarketing)
  le marketing concentr (= de niche)
 42. de ongedifferentieerde marketing
  le marketing indiffrenci
 43. de gedifferencieerde marketing
  le marketing diffrenci
 44. de segmentmarketing
  le marketing segment
 45. de maatschappelijke marketing
  le marketing social
 46. de mobile marketing
  le marketing mobile
 47. de operationele marketing
  le marketing oprationnel
 48. de strategische marketing
  le marketing stratgique
 49. de belevingsmarketing
  le marketing exprientiel
 50. business-to-businessmarketing (= B2B-marketing)
  le B2B marketing
 51. business-to-consumer marketing (= de B2C-marketing)
  le B2C marketing
 52. e-mailmarketing
  l'e-mailing marketing
 53. neuromarketing
  neuromarketing
 54. nichemarketing
  marketing de niche
 55. relatiemarketing
  marketing relationnel
 56. telemarketing
  tlmarketing
 57. trademarketing
  trade marketing
 58. zintuigenmarketing
  marketing sensoriel
 59. de markt
  le marche
 60. de markt afbakenen
  dlimiter le march
 61. de markt benaderen
  approcher la march
 62. de markt bewerken
  travailler le march
 63. de markt verkennen
  prospecter le march
 64. de markt veroveren
  conqurir le march
 65. een groot deel van de markt bestrijken
  couvrir une grande partie du march
 66. de binnenlandse markt
  le marche national
 67. de buitenlandse markt
  le marche international
 68. zich differentieren op de markt
  se differencier sur le marche
 69. in een markt doordringen
  penetrer dans un marche
 70. op een markt doorstoten
  percer sur un marche
 71. de markt in segmenten opsplitsen (= segmenteren)
  segmenter le marche
 72. een gat in de markt opsporen
  deceler un creneau (commercial)
 73. de omvang van een markt
  l'etendue d'un marche
 74. ontluikende
  marche emergent
 75. prijsgevoelige markt
  marche sensible aux prix
 76. trage markt
  un marche lourd
 77. veelbelovende markt
  un marche prometteur
 78. winstgevende markt
  un marche porteur
 79. in/op een markt opereren
  agir(= operer) sur un marche
 80. de markt overspoelen met
  inonder le marche de
 81. zich op een markt storten
  s'attaquer a un marche
 82. zich uit een markt terugtrekken
  se retirer d'un marche
 83. de markt uitbreiden naar (= tot) het buitenland
  etendre le marche vers l'etranger
 84. de markt is verzadigd
  le marche est sature (= engorge)
 85. afzetmarkt
  le debouche (= le marche)
 86. consumentenmarkt
  marche des consommateurs
 87. groeimarkt
  marche en expansion
 88. kopersmarkt
  marche des acheteurs
 89. nichemarkt
  marche de niche
 90. overheidsmarkt
  marche en expansion
 91. de nood (noden) [B]
  le besoin
 92. inspelen op de noden van de klant
  repondre aux besoins du client
 93. de omgeving (-en)
  l'environnement
 94. de culturele omgeving
  l'environnement culturel
 95. de demografische omgeving
  l'environnement demographique
 96. de economische omgeving
  l'environnement economique
 97. de externe omgeving
  l'environnement externe
 98. de natuurlijke omgeving
  l'environnement naturel
 99. de politieke omgeving
  l'environnement politique
 100. de technologische omgeving
  l'environnement technique
 101. het consumentengedrag
  le comportement des consommateurs
 102. het consumentenpanel (-s)
  l'echantillon de consommateurs, le panel de consommateurs
 103. een consumentenpanel samenstellen
  constituer un echantillon de consommateurs
 104. de enquete (-s)
  l'enquete
 105. de deelnemers aan een de enquete
  les participants a une enquete
 106. een mondelinge enquete houden
  faire (= realiser) une enquete orale
 107. een schriftelijke enquete houden
  faire (= realiser) une enquete postale
 108. een telefonische enquete houden
  faire (= realiser) une enquete telephonique (par telephone)
 109. het huishouden
  le menage
 110. de ondervraagde
  le sonde
 111. de ondervraging
  le sondage
 112. de respondent
  la personne interrogee
 113. interviewen (interviewde / heeft geinterviewd)
  interviewer
 114. het koopgedrag
  le comportement d'achat
 115. de koopintentie (-s)
  l'intention d'achat
 116. het marktonderzoeksbureau (-s)
  la societe d'etudes de marches
 117. culturele factoren
  facteurs culturels
 118. economische factoren
  facteurs economiques
 119. geografische factoren
  facteurs geographiques
 120. juridische factoren
  facteurs Juridiques
 121. politieke factoren
  facteurs politiques
 122. psychologische factoren
  facteurs V
 123. sociale factoren
  facteurs sociaux
 124. de marktonderzoeker (-s)
  le specialiste en etudes de marche
 125. de marktverkenning (-en)
  la prospection du marche
 126. ondervragen (ondervraagde, ondervroeg / heeft ondervraagd)
  sonder
 127. het onderzoek (-en)
  l'enquete, l'etude
 128. de doelstellingen van het marktonderzoek
  Les objectifs de l'etude de marche
 129. een marktonderzoek online (uit)voeren
  mener une etude de marche en ligne
 130. consumentenonderzoek
  etude du consommateur
 131. gedragsonderzoek
  etude du comportement
 132. marktonderzoek
  etude de marche
 133. opinieonderzoek
  le sondage d'opinion
 134. veldonderzoek
  etude sur le terrain
 135. de onderzoeker (-s)
  l'enqueteur
 136. de opiniepeiling (-en)
  l'enquete, le sondage (d'opinion)
 137. een marktonderzoek houden
  faire un sondage
 138. de steekproef (-proeven)
  l'echantillon
 139. aselecte steekproef
  echantillon aleatoire
 140. gestratificeerde steekproef
  echantillon stratifie
 141. een representatieve steekproef uit de populatie trekken
  prelever un echantillon representatif de la population
 142. quotasteekproef
  echantillon par quotas
 143. trossteekproef (= clustersteekproef)
  echantillon par grappes
 144. kanssteekproef
  echantillon probabiliste
 145. niet-kanssteekproef
  echantillon non probabiliste
 146. de steekproeftrekking (-en)
  l'echantillonnage
 147. de vragenlijst (-en)
  le questionnaire
 148. een gerichte steekproef opstellen
  etablir un questionnaire directif
 149. de aankoop (-kopen)
  l'achat, l'acquisition
 150. bij de aankoop van
  a l'achat de
 151. bij de aankoop van drie flessen wijn (krijgt u) een gratis glas
  verre gratuit a l'achat de trois bouteilles de vin
 152. grote aankopen doen
  faire des achats importants
 153. impulsaankoop
  achat impulsif
 154. aankopen(kocht aan / heeft aangekocht)
  acheter, acquerir, s'acheter, se procurer
 155. nieuwe stoelen aankopen
  s'acheter de nouvelles chaises
 156. de analyse (-n/-s)
  l'analyse
 157. de analyses wijzen in dezelfde richting
  les analyses concordent
 158. SWOT-analyse
  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats analyse
 159. sterktes
  forces
 160. zwaktes
  faiblesses
 161. kansen
  opportunites
 162. bedreigingen
  menaces
 163. de benchmarking
  le benchmarking, l'etalonnage
 164. de concurrent (-en)
  le concurrent
 165. de (in)directe concurrent
  le concurrent (in)direct
 166. de huidige concurrent
  les concurrents actuels
 167. de potentiele concurrent
  les concurrents potentiels
 168. de bestaande concurrent
  les concurrents existants
 169. de nabije concurrent
  les concurrents proches
 170. de verre concurrenten
  les concurrents lointains
 171. zich onderscheiden van de concurrenten
  se differencier de la concurrence
 172. de concurrentie
  la concurrence
 173. de concurrentie aangaan met
  entrer en concurrence avec
 174. de(in)directe concurrentie
  la concurrence (in)directe
 175. de(on)eerlijke concurrentie
  la concurrence(de)Loyale
 176. moordende concurrentie
  la concurrence feroce (== meurtriere)
 177. scherpe(= sterke) concurrentie
  la forte concurrence
 178. zich onderscheiden van de concurrentie
  se differencier de la concurrence
 179. de concurrentiepositie
  la position concurrentielle, la competitivite
 180. de concurrentiestrijd
  la concurrence, la lutte concurrentielle
 181. de concurrentie aanbinden (= aangaan) met
  entrer en concurrence avec
 182. het concurrentievoordeel (-delen)
  l'avantage concurrentiel
 183. een aanzienlijk concurrentie opbouwen
  construire un avantage concurrentiel important
 184. een aanzienlijk concurrentie opleveren
  rapporter un avantage concurrentiel important
 185. een aanzienlijk concurrentie vaststellen
  etablir un avantage concurrentiel important
 186. de differentiatie
  la differenciation
 187. differentieren (differentieerde / heeft gedifferentieerd)
  differencier
 188. de doelgroep (-en)
  le groupe-cible
 189. goed op de doelgroep afgestemd
  bien cible
 190. de doelgroep bepalen
  determiner le groupe-cible
 191. de doelgroep bereiken
  atteindre le groupe cible
 192. de doelgroep kiezen
  choisir le groupe-cible
 193. op een precieze doelgroep gericht zijn
  etre cible
 194. kwantitatief onderzoek voeren bij de doelgroep
  mener une enquete quantitative aupres de la cible
 195. kwalitatief onderzoek voeren bij de doelgroep
  mener une enquete qualitative aupres de la cible
 196. de leeftijdscategorieen van de doelgroep
  les tranches d'age de la cible
 197. verschillende doelgroepen aanspreken
  cibler differents groupes
 198. de hoofddoelgroep
  le cceur de cible
 199. de gebruiker (-s)
  l'utilisateur
 200. de gemiddelde gebruiker
  l'utilisateur moyen
 201. de huidige gebruiker
  l'utilisateur actuel
 202. de potentiele gebruiker
  l'utilisateur potentiel!regulier
 203. de regelmatige gebruiker
  l'utilisateur regulier
 204. de eindgebruiker
  l'utilisateur final
 205. de koopkracht
  le pouvoir d'achat
 206. het marketingplan (-nen)
  le plan marketing
 207. een geintegreerd marketingplan opstellen
  etablir un plan marketing integre
 208. het marketingplan implementeren
  realiser le plan marketing
 209. de implementatie van het marketingplan
  la mise en reuvre du plan marketing
 210. het marktaandeel
  la part de marche
 211. het marktaandeel heroveren
  reconquerir des parts de marches
 212. het marktaandeel verliezen
  perdre des parts de marches
 213. stabiel marktaandeel
  part de marche stable (= constante)
 214. marktaandeel veroveren
  s'emparer de parts de marche
 215. de marktleider (-s)
  le leader; le produit leader
 216. de marktpositie
  la position sur le marche
 217. een goede marktpositie opbouwen
  • se forger une position de choix sur le march?
  • het marktsegment (-en)
  • le segment de marche
 218. een marktpositie afbakenen
  delimiter un segment de marche
 219. de mededinging
  la concurrence
 220. de vrije mededinging (= concurrentie)
  la libre concurrence
 221. de niche(-s)
  le creneau, le marche de niche, la niche
 222. in een niche opereren
  occuper un marche de niche
 223. positioneren (positioneerde /heeft gepositioneerd)
  positionner
 224. de positionering
  le positionnement
 225. marktpositionering
  positionnement du marche
 226. merkpositionering
  positionnement de marque ;
 227. productpositionering
  positionnement du produit
 228. de segmentatie (-s)
  la segmentation
 229. demografische segmentatie
  segmentation demographique
 230. etnische segmentatie
  segmentation ethnique
 231. geografische segmentatie
  segmentation geographique
 232. psychografische segmentatie
  segmentation psychographique
 233. de segmentatie naar gelegenheid
  segmentation selon la situation d'achat(= de consommation)
 234. de segmentatie naar geslacht
  segmentation selon le sexe
 235. de segmentatie naar inkomen
  segmentation selon le revenu
 236. de strategie (-en)
  la strategie
 237. aanvalsstrategie
  strategie d'attaque
 238. communicatiestrategie
  strategie de communication
 239. concurrentiestrategie
  strategie des concurrents
 240. marketingstrategie
  strategie marketing
 241. marktstrategie
  strategie commerciale
 242. merkstrategie
  strategie de marque
 243. prijsstrategie
  strategie de prix
 244. pull- en pushstrategie
  strategie pull et push
 245. de targeting
  le ciblage
 246. De VIER P's: P - Product, P - Prijs, P - Plaats en P - Promotie
  Les QUATRE P: Le P - Produit, Le P - Prix, Le P - Place et Le P - Promotion
 247. Algemeen
  Generalites
 248. de marketingmix
  le marketing(-)mix; le marketing strategique; les 4 P
 249. geintegreerde marketing mix
  marketing mix integre
 250. het assortiment (-en)
  l'assortiment, l'eventail, la gamme
 251. de breedte van het assortiment
  la largeur de l'assortiment
 252. de lengte van het assortiment
  la l'etendue de l'assortiment
 253. het assortiment inperken
  resserrer l'eventail des produits
 254. het assortiment uitbreiden
  elargir (= etendre) l'eventail des produits
 255. de uitbreiding van het assortiment
  l'extension de gamme
 256. productassortiment
  assortiment de produits
 257. de consument(-en)
  le consommateur
 258. de consument bereiken
  atteindre le consommateur
 259. de consument oplichten (= bedriegen = misleiden)
  tromper le consommateur
 260. de gemiddelde consument
  le consommateur moyen
 261. de prijsbewuste consument
  le consommateur averti
 262. de toekomstige consument
  le consommateur futur
 263. consumeren (consurrieerde / heeft geconsumeerd)
  consommer
 264. de consumptie (-s)
  la consommation
 265. persoonlijke consumptie
  la consommation personnelle
 266. het (de) gamma (-'s)
  la gamme
 267. product(en)gamma
  gamme de produits
 268. de merchandising
  le marchandisage, le merchandising
 269. aan merchandising doen
  faire du merchandising
 270. het merk (-en)
  la marque
 271. gedeponeerd merk
  marque deposee
 272. het imago van het merk (= merkimago)
  l'image de marque
 273. een sterk merk opbouwen
  construire une marqueforte
 274. op een ander merk overstappen (= van merk veranderen)
  changer de marque
 275. de waarde van het merk (= merkwaarde)
  la valeur de la marque
 276. de waardering van het merk
  la valorisation de la marque
 277. A-merk
  marque de grande notoriete
 278. familiemerk
  marque de famille
 279. handelsmerk
  marque commerciale
 280. huismerk
  marque du distributeur
 281. de merkbekendheid
  la notoriete de la marque
 282. de merknaam (-namen)
  la griffe, la marque deposee, le nom de marque, le nom depose
 283. gevestigde merk
  marque etablie
 284. een merk selecteren
  selectionner un nom de marque
 285. het model(-len)
  le modele
 286. instapmodel
  modele de base
 287. luxemodel
  modele deluxe
 288. standaardmodel
  modele standard
 289. de naam(s}bekendheid
  la notoriete du nom
 290. de naam(s}bekendheid creeren/genereren/verwerven (= krijgen)
  creer/generer/acquerir de la notoriete
 291. het octrooi (-en)
  le brevet
 292. de aanvraag van een de naam(s}bekendheid (= octrooiaanvraag)
  la demande d'un brevet
 293. een de naam(s}bekendheid aanvragen
  deposer un brevet
 294. het octrooi(= het patent)
  le brevet
 295. de toekenning
  l'octroi
 296. het patent(-en)
  le brevet
 297. een patent aanvragen/verkrijgen/verlenen
  deposer/obtenir/delivrer un brevet
 298. het patent op iets nemen
  faire breveter une invention
 299. patenteren(patenteerde / heeft gepatenteerd)
  breveter
 300. een fabricageprocede
  faire breveter un procede de fabrication
 301. de(het) portfolio( -'s)
  le portefeuille
 302. zijn portfolio uitbreiden
  elargir son portefeuille de produits
 303. bedriifsportfolio
  portefeuille d'activites et de produits
 304. klantenportfolio
  portefeuille de clients
 305. product(en)portfolio
  portefeuille de produits
 306. het product(-en)
  le produit
 307. een product aanpassen
  adapter un produit
 308. een product aanschaffen (= in huis halen = kopen)
  acquerir un produit(= acheter)/livrer = fournir)
 309. een product(af)leveren/creeren(= ontwerpen = ontwikkelen)
  livrer (= fournir)
 310. een product creeren(= ontwerpen = ontwikkelen)
  creer un produit(= developper)
 311. een product verbeteren/vervangen/voorstellen
  ameliorer/remplacer/presenter un produit
 312. de aard van het product
  la nature du produit
 313. een product commercialiseren (= in de handel brengen = lanceren = op de markt brengen = uitbrengen)
  lancer un produit sur le marche
 314. de commercialisering(= lancering = introductie) van een product
  la commercialisation (= le lancement) d'un produit
 315. een concurrerend/duurzaam/ niet-duurzaam (= bederfelijk) /goedkoop/ (peper)duur/spotgoedkoop
  un produit concurrrent/durable/perissable/bon marche/(terriblement)cher/defiant toute concurrence
 316. de gebruiksvriendelijkheid van een product
  la convivialite d'un produit
 317. een product uit de handel nemen
  ecarter un produit du marche (= retirer un produit de la vente)
 318. de introductiefase/groeifase/volwassenheidsfase/neergangsfase van een product
  la phase de lancement/croissance/maturite/declin d'un produit
 319. de levensduur/levensfase(= levenscyclus) van een product
  la duree de vie/le cycle de vie d'un produit
 320. de meerwaarde van een product
  la plus value d'un produit
 321. een vervangend product
  un produit de remplacement (= substitution)
 322. de productcategorie (-en)
  la categorie du produit
 323. de productgroep(-en)
  la gamme (de produits)
 324. een product opvullen/toevoegen
  remplir/ajouter une gamme de produits
 325. de productlijn(-en)
  la gamme, la ligne de produits
 326. gedifferentieerde productielijn
  gamme de produits differenciee
 327. de tendens (-denzen/-en)
  la tendance
 328. de algemene tendens
  la tendance generale
 329. de trend (-s)
  la tendance
 330. Zal die trends doorzetten?
  Cette tendance persistera-t-elle?
 331. een trends traceren (= natrekken)
  reperer(= depister) les tendances
 332. een nieuwe trends op de voet volgen
  suivre de pres les nouvelles tendances
 333. vooruitlopen op een trends
  devancer une tendance
 334. trends zetten
  lancer des tendances
 335. de trendsetter(-s)
  le produit d'avant-garde, le produit innovant, le produit qui cree la mode; la personne qui donne le ton, la personne qui lance la mode
 336. de trendwatcher (-s)
  le chasseur de tendances, le suiveur de tendances
 337. trendy
  a la mode, branche
 338. de uitvoering (-en)
  la version
 339. luxe-uitvoering
  version de luxe
 340. standaarduitvoering
  version de base
 341. het verbruik
  la consommation
 342. consumptie hoeveelheid
  quantite consommee
 343. het verbruiken voor consumptie
  l'utilisation pour la consommation
 344. het verbruik in verband met wat je eet en drinkt
  la consommation par rapport a ce que tu manges et bois
 345. niet geschikt voor consumptie
  impropre ala consommation
 346. verbruik wat je in een cafe of restaurant eet of drinkt
  consomme ce que tu manges ou bois dans un cafe ou restaurant
 347. de consumpties betalen
  payer les consommations
 348. entree en consumpties gratis
  entree et consommation gratuites
 349. verbruiken (verbruikte / heeft verbruikt)
  consommer
 350. de verbruiker (-s)
  le consommateur
 351. eindverbruiker
  consommateur final
 352. de verpakking(-en)
  le conditionnement, l'emballage
 353. het etiket op de verpakking
  l'etiquette sur l'emballage
 354. de versie(-s)
  la version
 355. luxeversie
  la version de luxe
 356. standaardversie
  version de base
 357. De P-prijs
  Le P-prix
 358. de barcode(-s)
  le code-barre
 359. de kosten
  les cots
 360. de kosten bepalen/dekken/drukken/rechtvaardigen
  determiner/couvrir/diminuer/justifier les cots
 361. de gemiddelde/totale/variabele/vaste/verwachte kosten
  Les cots moyens/totaux (= globaux)/variables/fixes/prevus
 362. de prijs(prijzen)
  le prix
 363. aanbevolen/bescheiden/(on)betaalbare/concurrerende/gangbare/gereduceerde/gewenste/psychologische/scherpe/uiteindelijke prijzen
  prix recommande/modeste/(in)abordable/competitif(= concurrentiel)/courant(= demande)/reduit/voulu (= espere)/psychologique/serre/final
 364. de bovengrens/ondergrens van de prijs
  la limite superieure/inferieure du prix
 365. voor de helft van de prijs
  a moitie prix
 366. de prijzen breken/bevriezen/ophangen/vaststellen (= bepalen)/verhogen/verlagen/wijzigen
  casser/geler/afficher/fixer (= determiner)/augmenter/abaisser/modifier les prix
 367. lage/hoge prijzen hanteren
  pratiquer des prix bas!eleves
 368. aanbiedingsprijs (= promotieprijs = reclameprijs)
  prix promotionnel (= special)
 369. afbraakprijs (= dumpprijs = knalprijs = kraakprijs = stuntprijs = weggeefprijs)
  prix brade (=choc =sacrifie)
 370. bodemprijs
  prix plancher
 371. concurrentieprijs
  prix concurrentiel
 372. lokprijs
  prix d'appel
 373. opruimingsprijs (= uitverkoopprijs)
  prix de solde (= prix solde)
 374. reclameprijs
  prix publicitaire
 375. reductieprijs
  prix reduit ;
 376. spotprijs
  prix defiant toute concurrence (= prix derisoire)
 377. het prijsbeleid
  la politique de prix
 378. de prijsconcurrentie
  la concurrence de prix
 379. de priisklasse (-n)
  la categorie (de prix), la gamme
 380. in een hoge/lage prijs
  haut de gamme/bas de gamme
 381. in de prijsklasse van ... tot ...
  dans la categorie de prix de ... a ...
 382. de prijs-kwaliteit(s)verhouding
  le rapport qualite-prix
 383. op zoek gaan naar de beste prijs
  rechercher le meilleur rapport qualite-prix
 384. het prijsniveau (-s)
  le niveau de prix
 385. een optimaal prijs bepalen
  determiner un niveau de prix optimal
 386. de prijsstelling
  la fixation du/des prix, le niveau de prix, le prix
 387. het prijsverschil (-len)
  la difference de prix, l'ecart de prix
 388. de prijsvorming
  la formation des prix
 389. de priiszetting
  la fixation du/des prix
 390. de prijzenoorlog
  la guerre des prix
 391. een ware prijzenoorlog ontketenen
  declencher une veritable guerre des prix
 392. de prijzenslag
  la bataille des prix
 393. een prijzenoorlog voeren
  mener (= se livrer) une bataille des prix
 394. de streepjescode (-s)
  le code-barre
 395. De P-plaats
  le P-place
 396. de afzet
  la vente; les ventes; les debouches
 397. de afzet vinden
  trouver des debouches
 398. het afzetgebied (-en)
  le debouche, le marche
 399. de afzetmogelijkheid (-heden)
  le debouche, le creneau, le marche
 400. de dealer (-s)
  le distributeur
 401. het netwerk van de dealers
  le reseau de distributeurs
 402. dealer = handelaar, in het bijzonder iemand die in auto's van een bepaald merk handelt
  dealer = commercant, en particulier quelqu'un qui commerce des voitures d'une marque precise
 403. distribueren (distribueerde / heeft gedistribueerd)
  distribuer
 404. de distributeur (-s)
  le distributeur
 405. erkend distributeur
  distributeur agree
 406. exclusief distributeur van
  distributeur exclusif de
 407. de distributie
  la distribution
 408. de exclusieve/selectieve distributie verzorgen
  assurer la distribution exclusive/selective
 409. het distributiecentrum (-tra)
  le centre de distribution
 410. de distributieketen (-s)
  la chaine de distribution
 411. de e-commerce
  le commerce electronique, le commerce en ligne
 412. de etalage(-s)
  l'etalage, la vitrine
 413. de etalage inrichten
  decorer la vitrine
 414. de etalages kijken
  faire du leche-vitrine
 415. het uitstalraam
  la vitrine d'exposition
 416. het kanaal(-nalen)
  le canal, le circuit
 417. distributiekanaal
  canal de distribution
 418. verkoopkanaal (= verkoopkanaal)
  canal de vente
 419. de koopavond (-en)
  la nocturne
 420. het rek(-ken)
  l'etagere, le rayonnage
 421. de RFID
  l'identification par radiofrequence
 422. de showroom (-s)
  la salle d'exposition
 423. verdelen (verdeelde / heeft verdeeld)
  distribuer
 424. de verdeler (-s)
  le distributeur
 425. het verkooppunt (-en)
  le point de vente
 426. verkooppunt
  point de vente
 427. de buurtwinkel
  le magasin de quartier
 428. de cash-and-carry(zaak)
  le libre service de gros
 429. de detailzaak
  le magasin de detail
 430. discountwinkel (= de discounter = de discountzaak)
  le magasin discount
 431. fabriekswinkel (= de outlet)
  le magasin d'usine
 432. het grootwarenhuis
  le grand magasin ;
 433. het grootwinkelbedrijf
  le magasin a succursales multiples
 434. de hypermarkt
  l'hypermarche
 435. de kruidenierszaak
  le magasin d'alimentation
 436. de markthalle
  marche couvert
 437. de nachtwinkel
  le magasin de nuit
 438. onlinewinkel
  le magasin en ligne
 439. het postorderbedrijf
  la societe de vente par correspondance
 440. de speciaalzaak
  le magasin specialise
 441. de superette
  la superette
 442. de supermarkt
  le supermarche
 443. de telewinkel
  le (service de) teleachat
 444. het warenhuis
  le grand magasin
 445. het winkelcentrum
  le centre commercial
 446. de winkel passage
  la galerie marchande
 447. de winkelstraat
  la rue commercante
 448. de zelfbedieningswinkel (= zelfbedieningszaak)
  le magasin en libre service
 449. de winkel (-s)
  le magasin
 450. de (winkel)keten (-s)
  la chaine (de magasins)
 451. de P-promotie: algemeen
  Le P-promotion: generalites
 452. de aanbieding (-en)
  l'offre
 453. concurrerende aanbieding
  offre concurrente
 454. in de aanbieding
  en promotion
 455. speciale aanbieding van de maand
  offre speciale du mois
 456. de bon(-nen)
  le bon, le coupon
 457. een bon uitknippen
  decouper un coupon
 458. korting(s)bon
  bon de reduction
 459. waardebon
  bon de valeur
 460. demonstreren (demonstreerde / heeft gedemonstreerd)
  faire la demonstration de
 461. de demonstratie (-s)
  la demonstration
 462. een demonstratie van een product geven
  faire une demonstration d'un produit
 463. het koopje(-s)
  l'occasion, la bonne affaire
 464. een koopje doen (= halen)
  faire une bonne affaire
 465. daar heb je een koopje aan (= dat is een koopje)
  c'est donne (= c'est pas cher)
 466. op de koopjes lopen
  chercher les bonnes affaires
 467. de korting(-en)
  les comptes, la reduction, la remise
 468. korting voor contante betaling
  remise pour paiement comptant
 469. 10% korting geven (= toestaan)/krijgen
  accorder (= donner =faire)/obtenir 10 % de reduction(= de remise)
 470. met korting verkopen
  vendre au rabais
 471. korting voor verschil in kwaliteit
  remise pour ecart de qualite
 472. promotiekorting
  remise promotionnelle
 473. quantum korting (= kwantumkorting)
  remise quantitative (= remise sur quantite)
 474. het logo(-'s)
  le logo
 475. de herkenbaarheid van het
  la reconnaissance du logo
 476. de mailinglist(-s)
  la liste de diffusion
 477. de verzendlijst
  la liste d'envoi
 478. het mediaplan(-nen)
  le plan media; , le plan des supports
 479. de mediaplanner (-s)
  le mediaplanne(u)r, le responsable du plan media
 480. de mediaplanning
  l'etablissement du plan media
 481. het monster(-s)
  l'echantillon
 482. het gratis monster
  l'echantillon gratuit
 483. de opruiming(-en)
  la liquidation, les soldes
 484. najaarsopruiming
  soldes d'automne
 485. voorjaarsopruiming
  soldes de printemps
 486. winteropruiming
  soldes d'hiver ;
 487. Zomeropruiming
  soldes d'ete
 488. koopjes / solden (Belgisch)
  soldes
 489. koopjesperiode (Belgisch)
  la periode des soldes
 490. promoten (promootte / heeft gepromoot)
  promouvoir
 491. de promotie (-s)
  la promotion
 492. in promotie zijn
  etre en promotion
 493. prospecteren (prospecteerde / heeft geprospecteerd)
  prospecter, faire de la prospection
 494. de prospectie
  la prospection
 495. de reclame(-s)
  la publicite
 496. collectieve reclame
  publicite collective
 497. gedrukte reclame
  publicite ecrite
 498. ideele reclame
  publicite ecrite
 499. indringende reclame
  publicite accrocheuse
 500. industriele reclame
  publicite industrielle
 501. informatieve reclame
  publicite informative
 502. institutionele reclame
  publicite institutionnelle
 503. misleidende reclame
  publicite mensongere
 504. mobiele reclame
  publicite ambulante
 505. onbewuste(= subliminale)reclame
  publicite subliminale
 506. oneerlijke reclame
  publicite deloyale
 507. overredende reclame
  publicite persuasive
 508. schreeuwerige reclame
  publicite tapageuse
 509. vergelijkende reclame
  publicite comparative
 510. reclame die op kinderen is gericht
  publicite destinee aux enfants
 511. reclame maken voor
  faire de la publicite pour
 512. buitenreclame
  publicite exterieure
 513. etherreclame
  publicite radiotelevisee
 514. gevelreclame
  publicite de facade
 515. lichtreclame
  publicite lumineuse
 516. luchtreclame
  publicite aerienne
 517. mond-tot-mondreclame
  le bouche a oreille ;
 518. sluikreclame
  publicite clandestine
 519. iets in de publiciteit brengen
  rendre qqch. public
 520. een niet voor publiciteit bestemd rapport
  un rapport confidentiel
 521. in de publiciteit staan
  faire parler de soi.
 522. het reclamebureau (-s)
  l'agence publicitaire
 523. een reclamebureau inschakelen
  faire appel a une agence publicitaire
 524. het staal(stalen)
  l'echantillon gratuit
 525. het gratis staal lechantillon gratuit
  l'echantillon
 526. staaltje(s)
  echantillons
 527. de uitverkoop(-kopen)
  la liquidation, les soldes
 528. in de uitverkoop doen/kopen
  mettre/acheter en solde
 529. uitverkoop van kleding
  vetements en solde
 530. uitverkoop wegens verhuizing
  liquidation pour cause de demenagement
 531. najaarsuitverkoop
  soldes d'automne
 532. opruimingsuitverkoop
  liquidation de stocks
 533. voorjaarsuitverkoop
  soldes de printemps
 534. winteruitverkoop
  soldes d'hiver
 535. Zomeruitverkoop
  soldes d'ete
 536. uitverkopen(verkocht uit / heeft uitverkocht)
  brader, solder
 537. tegen fabrieksprijzen uitverkopen
  vendre a prix d'usine
 538. het voordeelpakket(-ten)
  l'offre avantageuse, l'offre speciale
 539. De P-promotie: reclamecampagnes
  Le P-promotion: les campagnes publicitaires
 540. de adverteerder (-s)
  l'annonceur
 541. adverteren (adverteerde / heeft geadverteerd)
  faire de la publicite, mettre une annonce
 542. de campagne (-s)
  la campagne
 543. een campagne opzetten (= op touw zetten) rond een product
  mettre sur pied une campagne publicitaire autour d'un produit
 544. een campagne voeren rond een product
  mener une campagne publicitaire autour d'un produit
 545. promotiecampagne
  campagne de promotion
 546. reclamecampagne
  campagne publicitaire
 547. de mailing(-s)
  le mailing, le publipostage
 548. campagnes laten uitgaan (= campagnes uitsturen)
  lancer des mailings
 549. de slagzin(-nen)
  le slogan (publicitaire)
 550. de slogan (-s)
  le slogan (publicitaire)
 551. pakkende slogan
  slogan accrocheur
 552. reclameslogan
  slogan publicitaire
 553. De P-promotie: reclamedragers
  Le P-promotion: les supports publicitaires
 554. de advertentie(-s)
  l'annonce(publicitaire)
 555. paginagrote advertentie
  publicite(= annonce) pleine page
 556. een advertentie plaatsen(= zetten)in
  faire passer une annonce dans
 557. de advertentieruimte(-n/-s)
  l'espace publicitaire
 558. de advertorial(-s)
  le publireportage
 559. de brochure (-s)
  la brochure
 560. uitgebreide brochure op aanvraag
  brochure detaillee sur demande
 561. een brochure aanvragen
  demander une brochure
 562. een brochure inkijken
  consulter une brochure
 563. de commercial(-s)
  la publicite, la pub, le spot
 564. commercials op radio en tv
  les spots radio et tele
 565. de display(-s)
  le placard publicitaire
 566. de flyer(-s)
  le prospectus
 567. de folder(-s)
  le depliant, le prospectus
 568. de folders uitdelen
  distribuer des depliants
 569. de massamedia
  les media de masse
 570. het medium (-dia)
  le media
 571. elektronische media
  medias electroniques
 572. lokale media
  medias de proximite
 573. reclamemedia
  medias publicitaires
 574. dat heeft veel aandacht in de media gekregen
  cela a ete fortement mediatise
 575. de reclameboodschap(-pen)
  le message publicitaire
 576. doelgerichte reclameboodschap
  message publicitaire cible
 577. overtuigende reclameboodschap
  message publicitaire convaincant(= persuasif)
 578. subliminale reclameboodschap
  message publicitaire subliminal
 579. de kern (= het centrale thema) van de reclameboodschap
  l'axe publicitaire
 580. een reclameboodschap overbrengen
  transmettre un message publicitaire
 581. een reclameboodschap uitzenden
  emettre (= diffuser) un message publicitaire
 582. een reclameboodschap waarnemen
  percevoir un message publicitaire
 583. het tijdstip van uitzending van de reclameboodschap
  l'heure de passage du message publicitaire
 584. de verspreiding van een reclameboodschap
  la diffusion d'un message publicitaire
 585. de vormgeving van een reclameboodschap
  la conception d'un message publicitaire
 586. het reclamebord (-en)
  le panneau publicitaire
 587. de reclamedrager (-s)
  le support publiciataire
 588. het reclamedrukwerk
  les imprimes publicitaires
 589. de reclamespot(-s)
  le spot publicitaire
 590. de reclamezendtijd
  la plage publicitaire
 591. de reclamezuil
  la colonne publicitaire (colonne Morris)
 592. De P-promotie: beurzen en tentoonstellingen
  Le P-promotion: les foires et les expositions
 593. de beurs (beurzen)
  l'exposition, la faire, le salon
 594. een beurs houden (= organiseren)
  organiser une foire
 595. op de beurs staan
  etre present au salon (= exposer au salon)
 596. autobeurs
  salon de l'automobile
 597. boekenbeurs
  foire du livre
 598. huishoudbeurs
  salon des arts menaqers
 599. jaarbeurs
  foire annuelle
 600. kijkbeurs
  foire-exposition
 601. vakantiebeurs
  salon des vacances
 602. vakbeurs
  foire professionnelle
 603. voedingsbeurs
  salon de l'alimentation
 604. de catalogus (catalogi/-sen)
  le catalogue
 605. geillustreerde catalogus op aanvraag
  demandez le catalogue illustre
 606. de exposant(-en)
  l'exposant
 607. de jaarmarkt(-en)
  la foire annuelle
 608. de stand(-s)
  l'emplacement, le stand
 609. een stand aankleden
  decorer un stand
 610. een stand afbreken
  demonter un stand
 611. een stand inrichten
  agencer un stand
 612. een stand opbouwen
  monter un stand
 613. gezamenlijke stand
  stand collectif
 614. tentoonstellen (stelde tentoon / heeft tentoongesteld)
  exposer
 615. de tentoonstelling(-en)
  l'exposition
 616. een tentoonstelling bezichtigen
  visiter une exposition
 617. een tentoonstelling houden over
  organiser une exposition sur
 618. Public relations
  Les relations publiques
 619. de communicatie
  la communication
 620. effectieve communicatie ontwikkelen
  developper une communication efficace
 621. marketingcommunicatie
  communication marketing
 622. massacommunicatie
  communication de masse
 623. het communicatiebureau(-s)
  l'agence de communication
 624. het communicatieplan(-nen)
  le plan de communication
 625. een doeltreffend communicatie opstellen
  elaborer un plan de communication efficace
 626. het imago(-'s)
  l'image
 627. een imago creeren (= opbouwen)
  creer (= construire) une image
 628. een imago oppoetsen
  redorer(= travailler a) une image
 629. de klandizie
  la clientele
 630. de klandizie uitbreiden
  etendre la clientele
 631. de klandizie versterken
  consolider la clientele
 632. het klantcontact(-en)
  le contact client
 633. het beheer van de klanten
  la gestion des contacts clients
 634. het klantenbestand(-en)
  le fichier client
 635. de klantenbinding
  la fidelisation
 636. aan klantenbinding doen
  fideliser la clientele
 637. de klantenkaart (-en)
  la carte de fidelite
 638. de klantenkring (-en)
  la clientele
 639. een grote klantenkring hebben
  avoir une large (= grosse) clientele
 640. een grote klantenkring opbouwen
  constituer une large (= grosse) clientele
 641. de (klanten)service
  le service clientele, le service clients
 642. de klantenwerving
  le demarchage
 643. aan klantenwerving doen
  faire du demarchage
 644. klantgericht
  centre sur le consommateur, oriente client, personnalise
 645. klantgerichte marketingstrategie
  strategie marketing centree sur le consommateur
 646. de klantgerichtheid
  l'orientation client
 647. de klantrelatie (-s)
  la relation client
 648. een duurzame klantrelatie opbouwen
  construire (= etablir) une relation durable avec le client
 649. de klanttevredenheid
  la satisfaction du client
 650. de klant is volledig tevreden
  le client est totalement satisfait
 651. de klant is redelijk tevreden
  le client est assez satisfait
 652. de open dag (-en)
  la journee portes ouvertes
 653. (een) open dag houden
  organiser une journee portes ouvertes
 654. opendeurdag(-en)
  journee portes ouverts
 655. de pers
  la presse
 656. de pers; het dagblad
  le journal
 657. de dagbladpers
  la presse quotidienne
 658. het huis-aan-huisblad
  le periodique (toutes boites)
 659. de journalist
  le journaliste
 660. de krant
  le journal
 661. de radio
  la radio
 662. de televisie
  la television
 663. het tijdschrift(= het magazine)
  le magazine(= la revue)
 664. de tijdschriftenpers
  la presse periodique
 665. het persbericht(-en)
  le communique de presse
 666. een persbericht publiceren
  publier un communique de presse
 667. het perscommunique(-s)
  le communique de presse
 668. de persconferentie(-s)
  la conference de presse
 669. de public relations (> de pr)
  les relations publiques(> les RP)
 670. de public relations verzorgen
  s'occuper des relations publiques
 671. het pr-bureau(-s)
  l'agence,le bureau de relations publiques
 672. de pr-campagne(-s)
  la campagne RP
 673. het pr-plan(-nen)
  le plan de relations publiques
 674. het re1atiegeschenk(-en)
  le cadeau d'entreprise, le cadeau publicitaire
 675. de sponsor(-s/-soren)
  le sponsor
 676. sponsoren(sponsorde / heeft gesponsord)
  sponsoriser
 677. de sponsoring
  le sponsoring
 678. de vakpers
  la presse professionnelle
 679. de woordvoerder (-s)
  le porte-parole

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
292092
Filename:
Marketing_Chap12_NF.csv
Updated:
2014-12-26 21:52:35
Tags:
Marketing
Folders:

Description:
Marketing Chap12 NF
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview