Marketing_Chap13_NF.csv

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. de handel
  Le commerce
 2. het aanbod
  l'offre, la proposition
 3. deze supermarkt heeft een groot aanbod aan verse producten
  ce supermarche est bien achalande en produits frais
 4. een aanbod afslaan (= afwijzen)
  decliner (= refuser) une offre
 5. dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt
  cette offre est valable jusqu'a epuisement du stock
 6. het aanbod van die producten is gegroeid
  l'offre de ces produits a augmente
 7. een voordelig aanbod krijgen
  obtenir une offre avantageuse
 8. een voordelig aanbod doen
  faire une offre avantageuse
 9. een nadelig aanbod krijgen
  obtenir une offre desavantageuse
 10. een nadelig aanbod doen
  faire une offre desavantageuse
 11. vrijblijvend aanbod
  offre sans engagement
 12. gevarieerd aanbod
  offre variee
 13. de aanbieding
  article en promotion
 14. de aanschaf
  l'achat, l'acquisition
 15. aanschaffen (schafte aan / heeft aangeschaft)
  acquerir
 16. nieuwigheden aanschaffen
  acquerir des nouveautes
 17. afnemen (nam af / heeft afgenomen)
  acheter
 18. diensten of goederen afnemen
  acheter des services ou des biens
 19. afzetten (zette af / heeft afgezet)
  ecouler, vendre
 20. een partij koffie afzetten
  ecouler un lot de cafe
 21. commercieel
  commercial, commercialement
 22. ze gaan heel commercieel te werk
  ils ont un tres bon sens commercial
 23. vanuit commercieel oogpunt
  commercialement (= d'un point de vue commercial)
 24. het commercieel succes
  le succes commercial
 25. de dienst(-en)
  le departement, le service
 26. iemand een dienst bewijzen
  rendre service a quelqu'un
 27. een tak van de dienst
  un service (= une section = un departement)
 28. tot uw dienst
  a votre service
 29. zijn diensten aanbieden
  offrir ses services
 30. doorverkopen (verkocht door / heeft doorverkocht)
  revendre
 31. het goed(-eren)
  le bien, la marchandise
 32. dure goederen
  biens cher
 33. goedkope goederen
  biens bon marche

  • een partij goederen
  • un lot de marchandises

  • schip en goederen
  • navire et cargaison
 34. bet vrije verkeer van goederen
  la libre circulation des biens
 35. consumptiegoederen (= verbruiksgoederen)
  biens de consommation
 36. exportgoederen
  biens d'exportation
 37. importgoederen
  biens d'importation
 38. kapitaalgoederen
  biens d'equipement (= d'investissement)
 39. de handel
  le commerce
 40. ambulante handel
  commerce itinerant (= vente itinerante)
 41. een artikel dat in de handel blijft
  un article qui est suivi
 42. binnenlandse handel
  commerce interieur
 43. buitenlandse handel
  commerce exterieur
 44. bloeiende handel
  commerce florissant
 45. kwijnende handel
  commerce deperissant
 46. iets in de handel brengen
  commercialiser un produit (= lancer un produit sur le marche)
 47. distribuerende handel
  commerce de distribution
 48. eerlijke handel
  commerce equitable
 49. handel drijven
  exercer une activite commerciale (= pratiquer un commerce)
 50. in bet groot handel drijven
  etre dans le commerce de gros (=faire du commerce en gros)
 51. handel drijven in wijn
  faire le commerce de vin (= vendre du vin)
 52. de effectieve handel
  le commerce des biens (marchands)
 53. in de handel gaan
  entrer dans le commerce
 54. in de handel zijn
  etre dans le commerce
 55. goed voor de handel zijn
  etre bon pour le commerce
 56. slecht voor de handel zijn
  etre mauvais pour le commerce
 57. internationale handel
  commerce international
 58. speculatieve handel
  commerce speculatif
 59. iets uit de handel nemen
  retirer quelque chose de la vente
 60. vrije handel
  marche libre
 61. zwarte handel
  marche noir
 62. detailhandel
  commerce de detail
 63. porthandel (= uitvoerhandel)
  commerce d'exportation

  • groothandel
  • commerce de(= en) gros
 64. importhandel(= invoerhandel)
  commerce d'importation

  • koophandel
  • commerce
 65. tussenhandel
  commerce de demi-gros
 66. de inkoop(inkopen)
  l'achat, la commission, la course, l'emplette
 67. belast zijn met de inkopen
  etre charge des achats
 68. inkopen op krediet
  achat a credit (= a temperament)
 69. inkopen doen
  faire des achats (= commissions = courses = emplettes)
 70. inkopen(kocht in / heeft ingekocht)
  acheter, s'approvisionner, faire des achats (= commissions = courses = emplettes)
 71. ik heb die goederen te duur ingekocht
  j'ai achete ces marchandises a un prix trop eleve
 72. Bij welke leveranciers koopt u in?
  Aupres de quels fournisseurs vous approvisionnez-vous ?
 73. mijn vrienden hebben niet alleen voor mij ingekocht, ze hebben ook gekookt
  mes amis ont non seulement fait les courses pour moi, ils ont egalement cuisine
 74. de koop
  l'achat, le marche
 75. een koop breken (= ongedaan maken = opzeggen)
  rompre (= resilier) un marche
 76. de koop gaat niet
  door le marche est rompu
 77. goede koop
  bon achat
 78. slechte koop
  mauvais achat
 79. een koop sluiten
  faire(= conclure = passer) un marche
 80. te koop aanbieden
  mettre en vente
 81. te koop zijn
  etre en vente
 82. de koopwaar(-waren)
  la marchandise
 83. zijn koopwaar aanprijzen
  vanter sa marchandise
 84. zijn koopwaar uitstallen
  etaler sa marchandise
 85. kopen(kocht / heeft gekocht)
  acheter
 86. bij iemand kopen
  acheter chez quelqu'un
 87. uit een catalogus kopen
  acheter sur catalogue
 88. contant kopen
  acheter comptant
 89. duur kopen
  acheter cher
 90. goedkoop kopen
  acheter bon marche
 91. in het groot kopen
  acheter en gros
 92. op stalen kopen
  acheter sur echantillon
 93. op afbetaling kopen
  acheter a temperament (= a credit)
 94. op krediet (= termijn) kopen
  acheter a credit (= a terme)
 95. op levering kopen
  payer a la livraison
 96. tegen winst kopen
  acheter avec un benefice
 97. tegen verlies kopen
  acheter a perte
 98. iets van iemand kopen
  acheter qqch. a quelqu'un
 99. zich arm kopen
  se ruiner en achats
 100. kosten (kostte / heeft gekost)
  couter
 101. dat kost zoveel aan transport
  cela coute tant en transport
 102. Hoeveel kost het?
  Combien cela coute-t-il?
 103. aardig wat kosten
  couter pas mal
 104. geld kosten
  couter cher
 105. een hoop geld kosten
  couter les yeux de la tete
 106. de kosten
  le cout, les couts, Les depenses, les frais
 107. de kosten(be)ramen
  estimer les frais
 108. de kosten dekken
  couvrir les frais
 109. de kosten dragen
  supporter les frais
 110. bijdragen in de kosten
  subvenir aux frais
 111. kosten dragen
  prendre les couts a sa charge
 112. de extra kosten in rekening brengen
  facturer les couts supplementaires
 113. tegen hoge kosten kopen
  acheter a grands frais
 114. (in)directe kosten
  couts (in)directs
 115. op kosten jagen
  pousser a la depense
 116. niet op de kosten kijken
  ne pas regarder a la depense
 117. veel kosten meebrengen
  entrainer de grosses depenses
 118. kosten en onkosten
  couts et frais
 119. op kosten van
  aux frais de
 120. uit de kosten zijn
  etre sorti des frais
 121. variabele kosten
  couts variables
 122. vaste kosten
  couts fixes
 123. er zijn geen kosten aan verbonden
  cela n'engage pas de frais
 124. vrij van alle kosten
  tous frais payes
 125. vrij van kosten
  franco
 126. aanschafkosten (= aankoopkosten = inkoopkosten = koopkosten)
  couts d'achats
 127. arbeidskosten
  cout de la main d'oeuvre
 128. discontokosten
  frais d'escompte
 129. distributiekosten
  cout de distribution

  • expeditiekosten
  • frais d'expedition
 130. incassokosten
  frais d'encaissement
 131. loonkosten
  cout salarial
 132. productiekosten
  cout de production
 133. reclamekosten
  cout de la publicite
 134. verzend(ings)kosten
  frais d'envoi
 135. de markt(-en)
  le marche
 136. afhankelijk van de markt
  dependant du marche
 137. de Europese markt
  le marche europeen
 138. de zwarte markt
  le marche noir
 139. goed in de markt liggen
  avoir la cote (= etre demande = etre en vogue)
 140. onder de markt verkopen
  vendre en-dessous du prix
 141. op de markt brengen
  commercialiser sur le marche
 142. op de markt komen
  arriver sur le marche
 143. uit de markt nemen
  retirer du marche
 144. bloemenmarkt
  marche aux fleurs
 145. jaarmarkt
  la foire (= le marche annuel)
 146. rommelmarkt (= vlooienmarkt)
  marche aux puces
 147. vismarkt
  marche aux poissons
 148. wisselmarkt (= valutamarkt)
  marche des changes
 149. de transactie(-s)
  l'affaire, le marche, la transaction
 150. een transactie aangaan
  conclure un marche
 151. een transactie afsluiten
  passer un marche
 152. een transactie annuleren
  annuler un marche
 153. handelstransactie
  transaction commerciale
 154. de verkoop(-kopen)
  la vente
 155. verkoop op afbetaling
  vente a temperament
 156. verkoop op krediet
  vente a credit
 157. verkoop op afstand
  vente a distance
 158. de bevordering/stimulering van de verkoop
  la promotion de la vente
 159. blanco verkoop
  vente a decouvert
 160. in de(vrije) verkoop brengen
  mettre en vente(libre)
 161. directe(= rechtstreekse) verkoop
  vente directe
 162. indirecte(= onrechtstreekse) verkoop
  vente indirecte
 163. in de verkoop doen
  mettre en vente
 164. verkoop in het groot
  vente en gros
 165. verkoop door tussenhandel
  vente en demi-gros
 166. verkoop aan huis
  vente a domicile
 167. koop en verkoop
  achat et vente
 168. uit de verkoop nemen
  retirer de la vente
 169. verkoop bij opbod
  vente a la criee/aux encheres
 170. openbare verkoop
  vente publique
 171. de verkoop tegen contante betaling
  la vente au comptant
 172. de tegenvallende verkoop
  la mevente
 173. de telefonische verkoop
  la televente
 174. de verkoop loopt terug (= daalt)
  les ventes diminuent
 175. detailverkoop
  vente au detail
 176. onlineverkoop
  vente en ligne
 177. huis-aan-huisverkoop
  le porte-a-porte
 178. opheffingsverkoop
  vente de liquidation
 179. postorderverkoop
  vente par correspondance
 180. proefverkoop
  vente a l'essai
 181. termijnverkoop
  vente a terme
 182. de verkoopmethode(-s)
  la methode de vente
 183. verkopen (verkocht / heeft verkocht)
  vendre
 184. bij opbod verkopen
  vendre a la criee (= aux encheres)
 185. duur verkopen
  vendre cher
 186. goedkoop verkopen
  vendre bon marche
 187. huis aan huis verkopen
  faire du porte-a-porte
 188. iets onder de inkoopprijs verkopen
  vendre qqch. a perte
 189. in de reclame verkopen
  vendre en promotion
 190. in de opruiming verkopen
  vendre en solde
 191. in het klein verkopen
  vendre au detail
 192. in het groot verkopen
  vendre en gros
 193. met korting verkopen
  vendre au rabais
 194. met verlies verkopen
  vendre a perte
 195. met winst verkopen
  vendre avec benefice
 196. op krediet verkopen
  vendre a credit
 197. tegen afbraakprijzen verkopen
  casser les prix (= vendre a vil prix)
 198. tegen contante betaling verkopen
  vendre au comptant
 199. tegen kostprijs verkopen
  vendre a prix coutant
 200. iets voordelig verkopen op het internet
  bien vendre quelque chose sur Internet
 201. iets nadelig verkopen op het internet
  mal vendre quelque chose sur Internet
 202. vertegenwoordigen(vertegenwoordigde / heeft vertegenwoordigd)
  representer
 203. een bedrijf vertegenwoordigen
  representer une entreprise
 204. de vertegenwoordiging(-en)
  la representation
 205. alleenvertegenwoordiging
  representation exclusive
 206. de vraag (vragen)
  la demande
 207. aanhoudende vraag
  demande constante
 208. de vraag niet kunnen bijhouden
  ne pas pouvoir faire face a la demande
 209. de vraag is groter dan voorzien
  la demande est plus forte que prevue
 210. er is veel vraag naar grondstoffen
  il y a une forte demande de matieres premieres
 211. de mensen
  les personnes
 212. de afnemer (-s)
  l'acheteur
 213. de franchisegever (-s)
  le franchisseur

  • de franchisenemer (-s)
  • le franchise

  • de handelaar (-laren/-s)
  • le commercant
 214. de handelaar in
  marchand de
 215. groothandelaar (= de grassier = de grossist)
  le grossiste
 216. kleinhandelaar (= detailhandelaar = de detaillist = de retailer)
  le detaillant
 217. tussen handelaar
  intermediaire
 218. de handelsagent (-en)
  le representant
 219. handelaar in sportmateriaal
  representant en materiel sportif
 220. de Kamer van Koophandel
  la chambre de commerce
 221. de kassier(-s)
  le caissier
 222. er staan steeds minder kassiers aan de kassa
  il y a de moins en moins de caissiers a la caisse
 223. de caissiere (= de kassierster = de kassajuffrouw)
  la caissiere
 224. de klant(-en)
  le client
 225. een goede klant
  un bon client
 226. de klant is koning
  le client a toujours raison (= le client est roi)
 227. vaste (= trouwe) klant
  client fidele
 228. klanten hebben
  avoir des clients
 229. klanten lokken
  attirer des clients
 230. klanten verliezen
  perdre des clients
 231. klanten winnen
  gagner des clients
 232. de (vaste) klanten
  la clientele
 233. een klantenkring opbouwen
  se faire (=s'attacher) une clientele
 234. veel klandizie (= klanten) hebben
  avoir une clientele nombreuse (=avoir une grosse clientele)
 235. de koopman (-lieden/-lui)
  le marchand
 236. de koopman in
  marchand de
 237. marktkoopman
  marchand forain
 238. straatkoopman
  le colporteur
 239. de koper(-s)
  l'acheteur
 240. een koopman vinden voor
  trouver acquereur pour
 241. de koopster
  l'acheteuse
 242. de kramer(-s)
  le colporteur
 243. marktkramer
  le marchand sur le marche
 244. de leverancier(-s)
  le fournisseur
 245. vaste leverancier
  fournisseur attitre
 246. de tussenpersoon(-sonen)
  l'intermediaire
 247. als tussenpersoon dienen
  servir d'intermediaire
 248. de verkoper(-s)
  le vendeur
 249. geboren verkoper
  vendeur-ne
 250. overtuigende verkoper
  vendeur convaincant
 251. huis-aan-huis verkoper
  vendeur de porte a porte (= le colporteur)
 252. de verkoopster
  la vendeuse
 253. de vertegenwoordiger(-s)
  le representant
 254. de vertegenwoordiger in wijnen
  representant en vins
 255. de vertegenwoordigster
  la representante
 256. handelsvertegenwoordiger
  representant de commerce
 257. de wederverkoper(-s)
  le revendeur
 258. de winkelier(-s)
  le commercant
 259. betrouwbare winkelier
  commercant fiable
 260. onbetrouwbare winkelier
  commercant non fiable
 261. de bakker
  le boulanger
 262. de groenteboer (=de groenteman)
  le marchand de legumes
 263. de kruidenier
  l'epicier
 264. de melkboer
  le laitier
 265. de slager
  le boucher
 266. de visboer
  le poissonnier
 267. de winkelierster
  la commercante
 268. De distributie en de vormen van verkoop
  La distribution et les formes de vente
 269. De distributie
  La distribution
 270. afdingen(dong af / heeft afgedongen)
  marchander
 271. afdingen op de prijs
  marchander sur le prix
 272. hij wilde er 500 voor hebben, maar ik kon afdingen tot 420
  il en demandait 500 mais je lui ai fait baisser son prix a 420
 273. het artikel(-en/-s)
  l'article, le produit
 274. een artikel aanpassen voor de export
  adapter un produit pour l'export
 275. een goedlopend artikel
  un succes de vente
 276. artikel dat in de mode is
  un produit a la mode
 277. artikel dat in trek
  un produit en vogue
 278. dat artikel loopt niet goed
  cet article ne se vend pas bien
 279. dat artikel loopt goed
  cet article se vend bien
 280. door een soortgelijk artikel vervangen
  remplacer par un produit similaire
 281. trendy artikel
  article tendance
 282. wij verkopen dit artikel niet
  on ne fait pas l'article
 283. er is veel vraag naar dit artikel
  cet article est tres demande
 284. winst maken op een artikel
  realiser un benefice sur la vente d'un article
 285. die winkel biedt een grote keuze aan merkloze artikelen
  ce magasin propose un vaste choix d'articles degrijfes
 286. de niet verkochte artikelen
  les invendus
 287. de artikels zijn onderweg
  les articles sont en cours d'expedition
 288. beschikbaar
  disponible
 289. beschikbaar uit voorraad
  disponible de (= sur) stock
 290. bevoorraden(bevoorraadde / heeft bevoorraad)
  approvisionner
 291. de bevoorrading
  l'approvisionnement
 292. de catalogus (catalogi/-sen)
  le catalogue
 293. een catalogus afdrukken
  imprimer un catalogue
 294. een catalogus bestellen
  commander un catalogue
 295. alfabetische catalogus
  catalogue par ordre alphabetique
 296. systematische catalogus
  catalogue par ordre methodique
 297. een nieuw product opnemen in de catalogus
  reprendre un nouveau produit dans le catalogue
 298. de kassa(-'s)
  la caisse
 299. aan(= bij)de kassa betalen(= afrekenen)
  payer a Ia caisse
 300. naar de kassa gaan
  aller(= passer)a la caisse
 301. onverkoopbaar
  invendable
 302. het overschot
  le surplus
 303. een overschot aan seizoen(s)gebonden artikelen
  un surplus d'articles saisonniers
 304. het surplus
  le surplus
 305. het surplus opslaan
  stocker le surplus
 306. winkelen (winkelde / heeft gewinkeld)
  faire les courses, faire les magasins
 307. winkelen tijdens de uitverkoop
  faire les soldes
 308. telewinkelen / teleshoppen
  le teleachat
 309. De vormen van verkoop
  Les formes de vente
 310. de colportage
  le colportage, le demarchage a domicile
 311. de colportage wettelijk bepalen
  definir le colportage legalement
 312. de franchise
  la franchise
 313. een franchise geven
  donner une franchise
 314. de franchising
  la franchise
 315. een franchising aanvragen
  demander une franchise
 316. de koppelverkoop
  la vente conjointe
 317. de koppelverkoop is verboden door de wet
  la vente conjointe est interdite par la loi
 318. de (het) kraam (kramen)
  l'etal
 319. een kram afbreken
  demonter un etal
 320. een kram opzetten
  monter un etal
 321. marktkraam
  l'etal(du marche)
 322. de markt(-en)
  le marche(-le lieu)
 323. op de markt kopen
  acheter au marche
 324. op de markt staan
  vendre au marche
 325. de overdekte markt
  la halle (= le marche couvert)
 326. het thuiswinkelen
  les achats a domicile
 327. de voorverkoop
  la prevente
 328. de voorverkoop van concertplaatsen
  prevente de tickets de concert
 329. de wederverkoop
  la revente
 330. de winkel(-s)
  le magasin
 331. een winkel bevoorraden
  approvisionner un magasin
 332. een winkel hebbenn
  avoir un magasin
 333. een winkel houden
  tenir un magasin
 334. een winkel sluiten
  fermer un magasin
 335. goed gesorteerde winkel
  magasin bien achalande
 336. een rijdende winkel
  un camion superette
 337. in een winkel staan
  travailler dans un magasin
 338. winkels kijken
  faire du leche-vitrine
 339. de winkelketen(-s)
  la chaine de magasins
 340. de sluiting van een winkel
  la fermeture d'une chaine de magasins
 341. de opening van een winkel
  l'ouverture d'une chaine de magasins
 342. de zondagsopening van die winkel
  l'ouverture du dimanche de cette chaine de magasins
 343. de zaak(zaken)
  l'affaire, le commerce
 344. goedlopende zaak
  affaire florissante
 345. een zaak openen/oprichten
  ouvrir un commerce
 346. handelszaak
  le commerce
 347. de internationale handel
  le commerce international
 348. de accijns(-cijnzen)
  les accises, l'impot indirect
 349. de agentuur(-turen)
  l'agence (commerciale)
 350. een buitenlandse agentuur
  hebben avoir une agence a l'etranger
 351. de belasting(-en)
  l'impot, le fisc
 352. het certificaat(-caten)
  le certificat
 353. fytosanitair certificaat
  certificat phytosanitaire
 354. certificaat inzake goederenverkeer
  certificat de circulation des marchandises
 355. certificaat van oorsprong
  certificat d'origine
 356. garantiecertificaat
  certificat de garantie
 357. het disconto(-'s)
  l'escompte
 358. in disconto nemen
  prendre a l'escompte
 359. in disconto geven
  faire escompter
 360. particulier disconto
  escompte hors banque
 361. de douane(-s)
  la douane
 362. de export(-en)
  l'exportation, les exportations
 363. goederen voor de export
  produits destines a l'exportation
 364. kapitaalexport
  exportation de copitaux
 365. exporteren (exporteerde / heeft geexporteerd)
  exporter
 366. exporteren naar
  exporter vers
 367. de import
  l'importation, les importations
 368. de controle bij de import
  le controle a l'import(ation)
 369. importeren (importeerde / heeft geimporteerd)
  importer
 370. via een doorvoerland importeren uit Brazilie
  importer via un pays de transit du Bresil
 371. het incasso(-'s)
  l'encaissement, le recouvrement

  • de incoterm(-s)
  • l'incoterm
 372. inklaren(klaarde in / heeft ingeklaard)
  dedouaner (-a l'importation)
 373. de goederen vanuit het buitenland inklaren
  dedouaner les marchandises venant de l'etranger
 374. de inklaring(-en)
  le dedouanement
 375. het bewijs van inklaring
  le certificat de dedouanement
 376. de invoer
  l'importation, les importations
 377. een overzicht van de invoer hebben
  avoir un apercu des importations
 378. invoer en uitvoer
  importations et exportations
 379. invoeren(voerde in / heeft, is ingevoerd)
  importer
 380. ingevoerde goederen vrijmaken
  declarer des marchandises importees
 381. geleverd op bestemming
  rendu à port de destination [DAT: Delivered at Terminal]
 382. geleverd ter plaatse
  rendu à lieu de destination [DAP: Delivered at Place]
 383. af fabriek
  à l'usine [EXW: Ex Works]
 384. vrij tot vervoerder
  franco transporteur [FCA: Free Carrier]
 385. vrij langszij schip
  franco le long du navire [FAS: Free Alongside Ship]
 386. vrij aan boord
  franco à bord [FOB: Free on Board]
 387. kostprijs en vracht
  couts et frais [CFR: Cost en Freight]
 388. vrachtvrij inclusief verzekeren tot ...
  port paye assurance comprise jusqu'a ... [CIP:Carriage and Insurance Paid to ...]
 389. vrachtvrij tot ...
  port payé jusqu'a ... [CPT: Carriage Paid to ...]
 390. kostprijs, verzekering en vracht
  cout, assurance et frais [CIF: Cost, Insurance and Freight]
 391. franco inclusief rechten
  rendu droits acquittes [DDP: Delivered, Duty Paid]
 392. het orderboek(-en)
  le carnet de commandes
 393. goed gevuld orderboek
  carnet de commandes bien rempli
 394. de rechten
  les droits
 395. vrij van rechten zijn
  etre exempt de droits
 396. douanerechten
  droits de douane
 397. invoerrechten (= importrechten)
  droits d'importation
 398. uitvoerrechten (= portrechten)
  droits d'exportation
 399. het risico(-'s)
  le risque
 400. het risico dekken
  couvrir le risque
 401. betalingsrisico
  risque lie au paiement
 402. handelsrisico
  risque lie au commerce
 403. nulrisico
  risque nul
 404. het tarief(-rieven)
  le tarif
 405. beschermende tarieven
  tarifs protecteurs
 406. nieuwe tarieven
  tarifs nouveaux

  • douanetarief
  • tarif douanier
 407. de transit
  le transit
 408. de transit van die haven is verboden
  le transit de ce port est interdit
 409. uitklaren (klaarde uit / heeft uitgeklaard)
  dédouaner (a l'exportation)
 410. een schip naar Londen uitklaren
  dedouaner un navire en partance pour Londres
 411. de uitklaring (-en)
  le dédouannement
 412. de uitvoer
  l'exportation, les exportations
 413. in- en uitvoer
  importations et exportations
 414. uitvoeren (voerde uit / heeft, is uitgevoerd)
  exporter
 415. uitvoeren naar Zuidoost-Azie
  exporter vers l'Asie du Sud-Est
 416. verdisconteren (verdisconteerde / heeft verdisconteerd)
  escompter
 417. de vergunning(-en)
  l'autorisation
 418. een vergunning krijgen
  recevoir une autorisation
 419. een vergunning verlenen
  accorder une autorisation
 420. een vergunning vragen
  demander une autorisation
 421. invoervergunning (= importvergunning)
  autorisation d'importation
 422. uitvoervergunning (= exportvergunning)
  autorisation d'exportation
 423. de vrachtbrief(-brieven)
  la lettre de connaissement
 424. de wissel(-s)
  la lettre de change, la traite
 425. de acceptatie van een wissel
  l'acceptation d'une lettre de change
 426. een wissel annuleren
  annuler une traite
 427. een wisselbetaalbaar aan toonder
  un billet au porteur (= un effet payable a presentation)
 428. wissel op 30 dagen
  traite a 30 jours
 429. wissel op zicht
  traite a vue
 430. wissel op langzicht
  traite a longue echeance
 431. de wissel vervalt morgen
  la lettre de change expire demain
 432. de wisselbrief(-brieven)
  la lettre de change, la traite
 433. De mensen
  Les personnes
 434. de commissionair(-s)
  le commissionnaire
 435. de commissionair in effecten
  l'agent de change
 436. exportcommissionair
  commissionnaire a l'exportation
 437. importcommissionair
  commissionnaire a l'importation
 438. de declarant(-en)
  l'expeditionnaire
 439. de declarant zorgt voor de in- en uitklaring
  l'expeditionnaire s'occupe du dedouanement
 440. de exporteur(-s)
  l'exportateur
 441. de handelspartner(-s)
  le partenaire commercial
 442. de handelsrelatie(-s)
  la relation commerciale

  • de importeur(-s) / de invoerder(-s)
  • l'importateur
 443. de uitvoerder(-s)
  l'exportateur
 444. kopen en verkopen: stappen
  les differentes etapes de l'achat et de la vente
 445. Aanvraag en offerte
  La demande et l'offre
 446. de aanvraag(-vragen)
  la demande
 447. op aanvraag beschikbaar
  disponible sur(simple) demande
 448. offerteaanvraag
  l'appel d'offres, la demande de devis
 449. prijsaanvraag
  demande de prix
 450. het bestek(-ken)
  le devis
 451. een bestek opmaken
  etablir un devis
 452. het document(-en)
  le document
 453. een document voorleggen
  presenter un document
 454. de geldigheid van een document nakijken
  verifier la validite d'un document
 455. douanedocument
  document de douane
 456. handelsdocument
  document commercial
 457. invoerdocument(= importdocument}
  document d'importation
 458. leveringsdocument
  document de livraison
 459. uitvoerdocument(= exportdocument)
  document d'exportation
 460. verschepingsdocument
  document d'embarquement
 461. vervoersdocument
  document de transport
 462. de korting(-en)
  l'escompte, la reduction
 463. een korting aanbieden(= geven = toestaan = verlenen)
  offrir(= donner = accorder) une reduction
 464. een korting genieten/toepassen
  obtenir une reduction
 465. een korting toepassen
  appliquer une reduction
 466. 5% korting voor contante betaling
  5% d'escompte pour reglement au comptant
 467. zonder korting
  sans reduction
 468. de offerte(-n/-s)
  le devis, l'offre(de prix)
 469. een offerte aanvragen
  demander une offre
 470. een offerte afwijzen
  refuser une offre
 471. een offerte doen
  faire une offre
 472. een offerte intrekken
  retirer une offre
 473. een offerte voorleggen
  soumettre une offre
 474. gedetailleerde offerte
  offre detaillee
 475. ongevraagde offerte
  offre spontanee
 476. met zijn offerte een aantal stalen opsturen
  joindre des echantillons a son offre
 477. vaste offerte
  offre ferme
 478. vrijblijvende offerte
  offre sans engagement
 479. naar de offerte verwijzen
  renvoyer au devis
 480. prijsofferte
  offre de prix
 481. de prijs(prijzen)
  le prix
 482. ik zal nog vijftig euro van de prijs afdoen
  je vous ferai une remise supplementaire de cinquante euros
 483. afgesproken (= bedongen = overeengekomen) prijs
  prix convenu
 484. de prijs berekenen
  calculer le prix
 485. betaalbare prijs
  prix accessible
 486. indicatieve prijs
  prix indicatif
 487. vaste(= vastgestelde) prijs
  prix ferme(= fixe = impose)
 488. dat is bij(= in) de prijs inbegrepen
  c'est compris dans le prix
 489. prijs nader overeen te komen
  prix a convenir(= a debattre)
 490. de prijs speelt een rol bij de aankoopbeslissing
  le prix joue un role lors de la decision d'achat
 491. prijs onder voorbehoud
  prix sous reserve
 492. de opgegeven prijzen zijn exclusief belasting(en)
  les prix indiques s'entendent hors taxes
 493. de opgegeven prijzen zijn inclusief belasting(en)
  les prix indiques s'entendent toutes taxes comprises
 494. aankoopprijs(= aanschafprijs = koopprijs)
  prix d'achat
 495. affabriekprijs
  prix depart(= ex)usine
 496. basisprijs
  prix de base
 497. brutoprijs
  prix brut
 498. catalogusprijs
  prix(de) catalogue
 499. consumentenprijs
  prix a la consommation
 500. detail(handels)prijs
  prix de detail
 501. eenheidsprijs
  prix unitaire
 502. fabrieksprijs
  prix d'usine
 503. factuurprijs
  prix de facture
 504. francoprijs
  prix franco(a) domicile
 505. garantieprijs
  prix garanti
 506. groothandelsprijs(= grossiersprijs)
  prix de gros
 507. handelsprijs
  prix commercial(= marchand)
 508. introductieprijs(= kennismakingsprijs = lanceer prijs)
  prix de lancement
 509. koopprijs
  prix d'achat
 510. kostprijs (= inkoopprijs)
  prix de revient
 511. leveringsprijs
  prix a la livraison
 512. maximumprijs (= plafondprijs)
  prix maximum (= plafond)
 513. meerprijs
  le supplement de prix
 514. minimumprijs
  prix minimum (= plancher)
 515. nettoprijs
  prix net
 516. opdrukprijs
  prix imprime
 517. producenten prijs
  prix a la production
 518. referentieprijs
  prix de reference
 519. richtprijs
  prix indicatif
 520. standaardprijs
  prix standard
 521. stukprijs
  prix a la piece(= prix a l'unite = prix unitaire)
 522. totaalprijs
  prix global
 523. verkoopprijs(= verkoopprijs)
  prix de vente
 524. vriendenprijs
  prix d'ami
 525. winkel prijs
  prix de vente en magasin
 526. de prijslijst(-en)
  la liste de prix, le prix courant
 527. de prijsopgave(-n/-s)
  le devis, l'offre de prix
 528. een prijsopgave aanvaarden
  accepter un devis
 529. een prijsopgave doen
  etablir un devis
 530. een prijsopgave verstrekken
  fournir un devis
 531. het rabat(-ten)
  la reduction, la remise, la ristourne
 532. het verzoek(-en)
  la demande, la requete
 533. een verzoek afslaan
  refuser une demande
 534. een verzoek inwilligen
  acceder a une demande
 535. een verzoek toestaan
  accorder une demande
 536. op algemeen verzoek
  a la demande generale
 537. verzoek om inlichtingen(= informatie)
  demande d'informations
 538. verzoek om prijsopgave
  demande de prix
 539. een verzoek tot betaling tot iemand richten
  adresser une demande de paiement a qqn
 540. betalingsverzoek
  demande de paiement
 541. De bestelling
  La commande
 542. de afzender(-s)
  l'expediteur
 543. contact opnemen met de afzender
  prendre contact avec l'expediteur
 544. de afzendster(-s)
  l'expeditrice
 545. de bestelbon(-nen/-s)
  le bon de commande
 546. aanvullende bestelbon
  bon de commande complementaire
 547. het bestelformulier(-en)
  le bon de commande, le formulaire de commande
 548. het bestelbon ondertekenen
  signer le bon (= formulaire) de commande
 549. bestellen (bestelde / heeft besteld)
  commander
 550. iets bij iemand bestellen
  commander quelque chose a quelqu'un
 551. kleren uit een catalogus bestellen
  commander des vetements par correspondance
 552. de bestelling(-en)
  la commande, la livraison
 553. een bestelling(af)leveren
  livrer une commande
 554. een bestelling uitvoeren
  executer une commande
 555. een bestelling annuleren
  annuler une commande
 556. een bestelling bevestigen
  confirmer une commande
 557. een bestelling opnemen
  enregistrer une commande
 558. een bestelling verwerken
  traiter une commande
 559. een bestelling in behandeling nemen
  traiter une commande
 560. te betalen bij(de) bestelling
  payable a la commande
 561. een bestelling doen(= opgeven = plaatsen)
  passer une commande
 562. lopende bestelling
  commande en cours de livraison
 563. op bestelling
  sur commande
 564. het restant van uw bestelling
  le restant(= le solde) de votre commande
 565. bestelling in uitvoering
  commande en cours d'execution
 566. vaste bestelling
  commande ferme
 567. vertraging in de bestelling
  retard de livraison
 568. bulkbestelling
  commande en gros
 569. nabestelling
  commande supplementaire
 570. proefbestelling
  commande d'essai
 571. spoedbestelling
  commande urgente
 572. het bestelnummer(-s)
  le numero de commande
 573. bevestigen(bevestigde / heeft bevestigd)
  confirmer
 574. de bevestiging(-en)
  la confirmation
 575. de bevestiging van de gegevens
  la confirmation des donnees
 576. ontvangstbevestiging
  confirmation de la reception
 577. orderbevestiging
  confirmation de commande
 578. de opdrachtgever(s)
  le client, le donneur d'ordre
 579. identieke opdrachtgever
  client(= donneur d'ordre) identique
 580. de opdrachtgever melden
  mentionner le client (= le donneur d'ordre)
 581. de opdrachtgeefster(-s)
  la cliente(= la donneuse d'ordre)
 582. de order(-s)
  la commande, l'ordre
 583. een order opnemen
  prendre une commande
 584. een order plaatsen
  passer une commande
 585. een order uitvoeren
  executer une commande
 586. order tot betaling
  ordre de paiement
 587. vervolgorde
  commande supplementaire
 588. verkrijgbaar
  disponible, en vente
 589. niet meer verkrijgbaar
  epuise
 590. op aanvraag verkrijgbaar
  disponible sur demande
 591. overal verkrijgbaar
  disponible partout
 592. nergens verkrijgbaar
  disponible nulle part
 593. verkrijgbaar tegen een meerprijs van 60 EURO
  disponible moyennant un supplement de 60 EURO
 594. de verplichting(-en)
  l'obligation
 595. aanvullende verplichting
  obligation complementaire
 596. een verplichting opleggen
  imposer une obligation
 597. verplichting tot betaling
  obligation de paiement
 598. zijn verplichtingen nakomen
  faire face a ses obligations
 599. voorradig
  disponible, en stock
 600. voorradig in de winkel van Brussel
  en stock dans le magasin de Bruxelles
 601. De levering
  La livraison
 602. afleveren (1everde af / heeft afgeleverd)
  livrer
 603. thuis afleveren
  livrer a domicile
 604. de expediteur(-en/-s)
  l'expediteur
 605. de expeditrice(-s)
  l'expeditrice
 606. de expeditie(-s)
  l'expedition
 607. de koper betaalt de expeditie
  l'acheteur paye les frais de transport
 608. leverbaar
  livrable
 609. leverbaar tegen meerprijs
  livrable moyennant supplement
 610. uit voorraad leverbaar
  livrable de (= sur) stock
 611. leveren(leverde / heeft geleverd)
  livrer
 612. onder rembours leveren
  livrer contre remboursement
 613. de goederen dienen uiterlijk 31 maart te worden geleverd
  les marchandises doivent etre livrees au 31 mars, delai de rigueur
 614. de levering (-en)
  la livraison
 615. achterstand bij de levering
  retard dans la livraison
 616. foutieve levering(= vergissing in de levering)
  erreur de livraison
 617. in geval van gebrekkige levering
  en cas de livraison defectueuse
 618. gespreide levering
  livraison echelonnee
 619. onmiddellijke levering
  livraison immediate
 620. de levering opschorten
  suspendre la livraison
 621. de levering uitvoeren
  effectuer la livraison
 622. de levering versnellen(= bespoedigen)
  accelerer la livraison
 623. in geval de levering niet met de bestelling overeenstemt
  en cas de livraison non conforme
 624. de levering zal binnen de 14 dagen plaatsvinden
  la livraison s'effectuera dans les 15 jours
 625. in geval van vertraagde levering
  en cas de retard de livraison
 626. vertraging in de levering
  retard de livraison
 627. deellevering
  livraison partielle
 628. nalevering
  livraison complementaire
 629. de leveringsbon(-nen/-s)
  le bon de livraison
 630. de lever(ings)datum(-data/-s)
  la date de livraison

  • uiterste leveringsdatum
  • date limite de livraison
 631. de lever(ings)termijn(-en)
  le delai de livraison
 632. binnen de afgesproken leveringstermijn
  dans le delai de livraison convenu
 633. de leveringstermijn bepalen
  determiner(=fixer) le delai de livraison
 634. de lever(ings)tijd(-en)
  le delai de livraison
 635. instemmen met een langere leveringstijd
  accorder un delai supplementaire de livraison
 636. de leveringstijd vastleggen
  fixer(= determiner) le delai de livraison
 637. zich aan de leveringstijd houden
  s'en tenir au delai de livraison
 638. de leveringstijden zijn indicatief
  les delais de livraison sont donnes a titre indicatif
 639. de leveringsvoorwaarde(-n)
  la condition de livraison

  • het manco(-'s)
  • les articles manquants
 640. ontvangen (ontving / heeft ontvangen)
  recevoir
 641. het surplus ontvangen
  recevoir le surplus
 642. de ontvangst
  la reception
 643. bij ontvangst van
  a la reception de
 644. een bericht van ontvangst
  un accuse de reception
 645. in ontvangst nemen
  prendre livraison de (= receptionner)
 646. het ontvangstbewijs(-wijzen)
  l'accuse de reception, le recu

  • de paklijst(-en)
  • le bordereau d'emballage
 647. portvrij
  libre de port
 648. sturen(stuurde / heeft gestuurd)
  envoyer, expedier
 649. versturen(verstuurde / heeft verstuurd)
  envoyer, expedier
 650. iets onder rembours versturen
  envoyer quelque chose sous remboursement
 651. verzenden(verzond / heeft verzonden)
  envoyer, expedier
 652. goederen in consignatie verzenden
  envoyer des marchandises en consignation
 653. opnieuw verzenden
  reexpedier
 654. per(= met de) post verzenden
  envoyer par la poste
 655. de verzending(-en)
  l'envoi,l'expedition
 656. een bericht van verzending
  un avis d'expedition
 657. klaar voor verzending
  pret a etre expedie
 658. tot verzending overgaan
  proceder a l'expedition
 659. zenden(zond / heeft gezonden)
  envoyer

  • de zending(-en)
  • l'envoi, la livraison, l'expedition
 660. aangetekende zending
  envoi recommande
 661. onvolledige zending
  livraison incomplete
 662. De factuur
  La facture
 663. het bedrag(-en)
  le montant, la somme
 664. aardig bedrag
  belle somme
 665. groot bedrag
  forte somme
 666. het resterende bedrag betalen
  payer le solde
 667. tot een bedrag van
  jusqu'a concurrence de
 668. totaal bedrag
  somme globale
 669. vast bedrag
  somme fixe(=forfaitaire)
 670. het verschuldigde bedrag
  le montant du
 671. ten bedrage van
  d'un montant de
 672. de BTW (< de belasting over de toegevoegde waarde)
  la TVA (< la taxe a la valeur ajoutee)
 673. de conditie(-s)
  la condition
 674. een conditie stellen
  poser une condition
 675. betalingsconditie
  condition de paiement
 676. leveringsconditie
  condition de livraison
 677. het contract(-en)
  le contrat
 678. een clausule van het contract
  une clause du contrat
 679. een contract opzeggen
  resilier un contrat
 680. een contract sluiten
  passer un contrat
 681. een contract verbreken
  rompre un contrat
 682. volgens het ondertekende contract
  conformement au contrat signe
 683. garantiecontract
  contrat de garantie
 684. koopcontract
  contrat d'achat
 685. leveringscontract
  contrat de livraison
 686. verkoopcontract(= verkoopcontract)
  contrat de vente
 687. contractueel
  contractuel, contractuellement
 688. contractueel gebonden
  lie par contrat
 689. het exemplaar(-plaren)
  l'exemplaire
 690. factureren(factureerde / heeft gefactureerd)
  facturer
 691. de factuur(-turen)
  la facture
 692. een factuur betalen (= voldoen)
  acquitter (= payer = regler) une facture
 693. uw factuur nr. ... bevat een rekenfout
  votre facture No. ... comporte une erreur de calcul
 694. de factuur is onbetaald gebleven
  la facture est restee impayee
 695. een factuur opmaken
  dresser (= etablir) une facture
 696. factuur in tweevoud
  facture en double exemplaire
 697. factuur in drievoud
  facture en triple exemplaire
 698. het adres
  l'adresse
 699. de algemene voorwaarden
  les conditions generales
 700. het bedrag
  le montant
 701. het btw-nummer
  le numero de TVA
 702. de datum
  la date
 703. de naam
  le nom
 704. de omschrijving van het product of dienst
  la description du produit ou du service
 705. de persoonlijke gegevens
  les donnees personnelles
 706. de vervaldag
  l'echeance
 707. de garantie(-s)
  la garantie
 708. een schriftelijke garantie geven
  donner une garantie ecrite
 709. onder garantie staan
  etre sous garantie
 710. niet meer onder de garantie vallen
  ne plus etre sous garantie
 711. de garantieperiode(-n/-s)
  la periode de garantie
 712. het gegeven(-s)
  la donnee
 713. gegevens betreffende
  donnees concernant
 714. de bewerking van de gegevens
  le traitement des donnees
 715. gegevens inzamelen
  recueillir des donnees
 716. nadere gegevens
  renseignements complementaires
 717. administratieve gegevens
  renseignements administratifs
 718. een aanvraag tot rectificatie van de gegevens
  une demande de rectification des donnees
 719. de overeenkomst(-en)
  l'accord, la convention, le marche
 720. een overeenkomst aangaan (= sluiten = treffen)
  met iemand passer un accord (= un marche) avec quelqu'un
 721. volgens overeenkomst
  comme convenu
 722. handelsovereenkomst
  accord commercial
 723. koopovereenkomst
  convention d'achat
 724. verkoopovereenkomst
  contrat de vente
 725. vervoersovereenkomst
  convention de transport
 726. de verkoop(s)voorwaarde(-n)
  la condition de vente
 727. de voorwaarde(-n)
  la condition
 728. op een voorwaarde
  a une condition
 729. op voorwaarde dat
  a condition que/de
 730. de voorwaarde is vervuld
  la condition est remplie
 731. een voldoende en noodzakelijke voorwaarde
  une condition necessaire et suffisante
 732. algemene voorwaarden
  conditions generales
 733. onder aantrekkelijke voorwaarden
  a des conditions interessantes
 734. onder onaantrekkelijke voorwaarden
  a des conditions ininteressantes
 735. ongunstige voorwaarden
  conditions defavorables
 736. gunstige voorwaarden
  conditions favorables
 737. zijn voorwaarden opleggen
  imposer ses conditions
 738. voorwaarden stellen
  poser des conditions
 739. aan de voorwaarden voldoen
  satisfaire aux conditions
 740. garantievoorwaarde
  condition de garantie
 741. standaardleveringsvoorwaarde
  condition de livraison standard
 742. De betaling
  Le paiement
 743. de aanbetaling(-en)
  l'acompte
 744. een eerste betaling doen van
  donner un premier acompte de
 745. de aanmaning(-en)
  la mise en demeure
 746. aanrekenen(rekende aan / heeft aangerekend)
  facturer
 747. alle uren aanrekenen
  facturer toutes les heures
 748. afbetalen(betaalde af / heeft afbetaald)
  payer(le solde de), payer par acomptes
 749. afbetalen in termijnen
  payer par acomptes
 750. in twee jaar afbetalen
  echelonner les paiements sur deux ans
 751. betaalbaar
  abordable, payable
 752. betaalbaar aan toonder
  payable au porteur
 753. betaalbaar aan op zicht
  payable a vue
 754. voor een betaalbare prijs
  a un prix raisonnable
 755. het betaalmiddel(-en)
  le moyen de paiement
 756. wettigbetaalmiddel
  moyen de paiement legal
 757. onwettigbetaalmiddel
  moyen de paiement illegal
 758. Hoe en waarmee kan je betalen?
  Comment et avec quoi peux-tu payer?
 759. de cheque
  le cheque
 760. contant
  en liquide
 761. de debetkaart
  la carte de debit
 762. de kredietkaart (= de creditcard)
  la carte de credit
 763. de overschrijving
  le virement
 764. de betaalwijze(-n/-s)
  le mode de paiement
 765. betalen(betaalde / heeft betaald)
  payer, regler
 766. contant betalen
  payer comptant
 767. elektronisch betalen
  payer electroniquement
 768. met een briefje van 10 EURO betalen
  payer avec un billet de 10 EURO
 769. in termijnen betalen(= afbetalen)
  echelonner les paiements
 770. de betaler (-s)
  le payeur
 771. kwade betaler
  mauvais payeur
 772. de betaling(-en)
  le paiement
 773. achterstallige betaling
  paiement en retard
 774. bij contante betaling geven we 3 % korting
  nous accordons 3 % d'escompte pour un paiement(au) comptant
 775. betaling geschiedt bij ontvangst van de goederen
  le paiement sera effectue a la reception de la marchandise
 776. betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum
  le paiement sera effectue dans les 30 jours suivant la date de la facture
 777. een betaling opschorten
  differer un paiement
 778. een betaling spreiden
  etaler un paiement
 779. een betaling staken
  suspendre un paiement
 780. een betaling verrichten (= doen)
  effectuer un paiement
 781. opschorting van betaling
  sursis de paiement
 782. uitstel van betaling verlenen
  accorder un delai de paiement
 783. het betalingsmiddel(-en)
  le moyen de paiement
 784. het betalingssysteem(-temen)
  le systeme de paiement
 785. de betalingstermijn(-en)
  l'echeance, le delai de paiement
 786. de betalingstermijn met 2 weken verlengen
  prolonger l'echeance de deux semaines
 787. de betalingsvoorwaarde(-n)
  la condition de paiement
 788. gebruikelijke betalingsvoorwaarden
  conditions de paiement habituelles
 789. gunstige(= gemakkelijke) betalingsvoorwaarden
  facilites de paiement
 790. doorberekenen (berekende door / heeft doorberekend)
  repercuter
 791. de verzendkosten doorberekenen aan de klant
  repercuter les frais d'envoi sur le client
 792. de verzendkosten doorberekenen in de prijzen
  repercuter les frais d'envoi sur les prix
 793. de herinnering(-en)
  le rappel
 794. betalingsherinnering
  rappel de paiement
 795. de plicht(-en)
  l'obligation
 796. zijn plichten vervullen
  remplir ses obligations
 797. betalingsplicht
  obligation de paiement
 798. leveringsplicht
  obligation de livraison
 799. het rappel(-s)
  le rappel
 800. brieven van rappel
  lettres de rappel
 801. het recu(-'s)
  le recu
 802. een recu ontvangen
  recevoir un recu
 803. de uitvoeringsdatum (-data/-s)
  la date d'execution
 804. het voorschot(en)
  l'avance
 805. een voorschot vragen
  demander une avance
 806. de vooruitbetaling(-en)
  le paiement anticipe
 807. bij vooruitbetaling te voldoen
  a payer d'avance
 808. de wanbetaler(-s)
  le mauvais payeur
 809. de wanbetaling(-en)
  le defaut de paiement
 810. de Nationale Delcrederedienst(> NDD) verzekert bedrijven en banken tegen en andere risico's van internationale handelstransacties
  l'Office national du ducroire(> ONDD) assure les entreprises contre le defaut de paiement et d'autres risques dans les relations commerciales internationales
 811. De klantenservice
  Le service apres-vente
 812. het callcenter(-s)
  le centre d'appel(s)
 813. de creditnota(-'s)
  la note de credit
 814. de geldigheid van een creditnota
  la validite d'une note de credit
 815. de ongeldigheid van een creditnota
  la non-validite d'une note de credit
 816. de dienstverlening
  la prestation de services, le service, les services
 817. op de klant afgestemde dienstverlening
  service personnalise
 818. de klacht(-en)
  la plainte, la reclamation
 819. een klacht erkennen
  reconnaitre le bienfonde d'une plainte
 820. gegronde klacht
  plainte justifiee(= fondee)
 821. ongegronde klacht
  plainte injustifiee(= non fondee)
 822. schriftelijke klacht
  plainte ecrite
 823. een klacht indienen
  introduire une plainte
 824. een klacht intrekken
  retirer une plainte
 825. de klachtenbrief(-brieven)
  la lettre de reclamation
 826. de nalatigheid(-heden)
  la negligence

  • grove nalatigheid
  • negligence grave
 827. de naverkoop
  le service apres vente
 828. de dienst naverkoop opbellen
  telephoner au service apres-vente
 829. omruilen(ruilde om / heeft omgeruild)
  echanger
 830. wij verzoeken u deze apparaten zo snel mogelijk om te ruilen
  nous vous demandons l'echange des appareils dans les meilleurs delais
 831. reclameren(reclameerde / heeft gereclameerd)
  reclamer
 832. reclameren bij de directie over
  reclamer a la direction au sujet de
 833. ruilen(ruilde / heeft geruild)
  changer, echanger
 834. ruilen met iemand
  echanger avec quelqu'un
 835. de service
  le service apres-vente(> le SAV)
 836. service na aankoop
  service apres-vente(> le SAV)
 837. klantenservice
  service apres-vente (> le SAV)
 838. l'avoir
  de tegoedbon(-nen)
 839. un bon pour un dvd lors de la reouverture de la bibliotheque
  een tegoedbon voor een dvd bij heropening van de bibliotheek
 840. le remboursement
  de terugbetaling(-en)
 841. contre remboursement
  terugbetaling tegen
 842. l'erreur
  de vergissing(-en)
 843. commettre une erreur lors de la livraison
  een vergisssing maken bij de levering
 844. il n'y a pas d'erreur possible
  er is geen vergissing mogelijk
 845. remplacer
  vervangen(verving / heeft vervangen)
 846. remplacer les produits defectueux
  de defecte producten vervangen
Author:
Anonymous
ID:
292094
Card Set:
Marketing_Chap13_NF.csv
Updated:
2014-12-26 21:55:57
Tags:
Marketing
Folders:

Description:
Marketing Chap13 NF
Show Answers: