Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vulvada parşömen görünümü hangi hastalıkta olur?
  Liken sklerozis (atrofik distrofi)
 2. Liken sklerozisin kanserleşme olasılığı nedir?
  Prekanseröz değildir ama SCC gelişme riski artmıştır.
 3. Kondiloma aküminatumun en sık etkenleri nelerdir?
  • 1) HPV 6
  • 2) HPV 11
 4. Vulvanın in situ kanserleri nelerdir?
  • Bowen hastalığı
  • VIN: HPV 16 ve 18'le ilişkilidir
 5. Vulva karsinomunun HPV ile ilişkili tipleri nelerdir?
  Bazaloid ve warthy
 6. Vulva karsinomunun HPV ile ilişkisiz tipi nedir?
  Keratinize SCC
 7. Vulvar SCC en sık nerede yer alır?
  Labiumların iç kısmı, mukokütanöz bileşkede
 8. Vulvanın apokrin ter bezlerinden gelişen ve memenin intraduktal papillomuna benzeyen benign tümörü nedir?
  Papiller hidradenoma
 9. Vulva epitelini tek tek ya da küçük gruplar halinde invaze etmiş, geniş sitoplazmaları PAS+ boyanan malignite nedir?
  Vulvar Paget
 10. Vulvar Paget en sık nerede yerleşir?
  Labium majörde
 11. Vulvanın ve memenin Paget hastalıklarının hangisinin altında yatan bir karsinom genelde yoktur?
  Vulvar Paget hastalığı
 12. Kadın genital traktının primer kanserlerinin en sık histolojik tipi nedir?
  • Vulva, vajen ve serviks: SCC
  • Endometrium, tubalar, overler: Adeno ca
 13. Vajenin en sık malign tümörü nedir?
  • Serviks kanseri metastazı
  • En sık primer kanseri: SCC
 14. Vajenin Wolf kanalı artığı kisti nedir?
  Gardner kisti
 15. Vajinal adenozis zemininden hangi kanser gelişebilir
  Berrak hücreli adenokarsinom
 16. Boşluklu organlardan gelişen ve iyi prognozlu rabdomyosarkom türü nedir?
  Embriyonel rabdomyosarkom
 17. Servikste mukus sekrete eden bezlerin kistik hal almasına ne denir?
  Naboth kisti
 18. CIN sınıflamasında hangi sınıfta koilosit vardır ve hangisinde yoktur?
  • CIN 1'de koilosit vardır
  • CIN 3'te koilosit yoktur
 19. Serviks kanserlerinde immünohistokimyasal olarak hangi boyalar kullanılabilir?
  • Kİ-67
  • P16 (CDK inhibitörüdür, çoğalan hücreleri durdurmak için artar)
 20. Servikal SCC'nin histolojik tipleri nelerdir?
  • Büyük hücreli keratinize: İyi diferansiye
  • Büyük hücreli nonkeratinize: En sık
  • Küçük hücreli (nöroendokrin): En kötü
 21. Kronik endometritte tanı koydurucu hücre nedir?
  Plazma hücreleri (MQ normalde de olduğu için tanı koydurmaz)
 22. Endometriyozisin en sık izlendiği yer neresidir?
  Overler
 23. Endometriyozis tanısı patolojik olarak nasıl konur?
  • Endometriyal glandlar
  • Stroma
  • Hemosiderin içeren MQ

  bulgularından en az 2'si bulunmalı
 24. Uterusun normalden büyük ve yumuşak olduğu, multiparlarda görülen hastalık nedir?
  Adenomyozis
 25. Disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedeni nedir?
  Anovulatuvar sikluslar
 26. Disfonksiyonel uterus kanaması en sık hangi yaşlarda görülür?
  Menarş ve perimenopozal dönemde
 27. Postmenozopal dönemde disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedeni nedir?
  Endometrial atrofi
 28. Endometriyal hiperplazinin en sık nedeni nedir?
  Persistan anovulatuvar sikluslar
 29. Endometriyumun en sık benign tümörü nedir?
  Polip
 30. Endometriyal polipler en sık hangi yaşlarda görülürler?
  Menopoz dönemi
 31. Kadın genital sisteminin en sık görülen kanseri nedir?
  Endometriyal kanser
 32. En kötü prognozlu endometriyal karsinom türü nedir?
  Papiller seröz
 33. Tip 1 ve tip 2 endometriyal kanserlerde morfoloji nedir?
  • Tip 1: Endometrioid
  • Tip 2: Seröz, şeffaf hücreli
 34. Tip 2 endometriyal kanserde hangi genetik anomaliler izlenir?
  • P53
  • Anöploidi
 35. High grade endometriyal stromal sarkomda hangi kromozomal anomali tipiktir?
  t(7;17)
 36. Kadınlarda en sık görülen tümör nedir?
  Leiomyom
 37. Leiomyomun uterusta en sık yerleşim yeri neresidir?
  İntramural
 38. Leiomyomun histolojik görünümü nasıldır?
  Girdaplar yapan yoğun düz kas hücreleri (rüzgarda başak tarlası)
 39. Leiomyomla leiomyosarkom ayrımında en önemli kriter nedir?
  • Mitoz sayısı
  • <5: Leiomyom
  • >10: Leiomyosarkom
  • 5-10: Atipi varlığı araştırılır
 40. Fallop tüplerinin en sık hastalığı nedir?
  İnflamasyonlardır
 41. Fallop tüplerinin Müllerian artığı kisti nedir?
  Morgagni
 42. Overin en sık tümörleri nelerdir?
  • En sık yüzey epitel kaynaklı (en sık seröz)
  • Genç kadınlarda en sık germ hücreli (en sık dermoid kist)
 43. En sık bilateral olan over kanseri hangisidir?
  Seröz karsinomdur
 44. Overin hangi tümörü mikroskopik olarak tuba epiteline benzer?
  Seröz tümörü
 45. Seröz over tümörlerinin mikroskopisinde ne görülür?
  • Papiller yapılar
  • Psammoma cisimleri
 46. Over yüzey epitel kaynaklı tümörlerde maligniteyi gösteren kriter nedir?
  Stromal invazyon
 47. Overi en fazla büyüten tümör hangisidir?
  Müsinöz over tümörü
 48. Psödomiksoma peritonei tablosuna hangi tümörler yol açar?
  Overin ve (daha sık) apendiksin müsinöz tümörleri
 49. Endoservikal ya da intestinal hücrelere benzeyen over tümörü hangisidir?
  Müsinöz over tümörü
 50. Karsinomatozis peritoneinin en sık nedeni nedir?
  Overin seröz karsinomları
 51. Mesane epiteline benzer transizyonel epitel adacıklarıyla karakterize over tümörü nedir?
  Brenner tümörü
 52. Histolojik olarak gestasyonel endometriyuma benzeyen over tümörü nedir?
  Clear cell tümör
 53. Over teratomları kaça ayrılır?
  • Matür teratom
  • İmmatür teratom
  • Monodermal (spesiyalize) teratom
 54. Overin matür kistik teratomu en sık hangi kansere transforme olur?
  SCC
 55. Monodermal (spesiyalize) teratomun en sık izlenen 2 tipi nedir?
  • Struma ovari
  • Karsinoid tümör
 56. Matür tiroid dokusu içeren ve hipertiroidiye neden olan over tümörü hangisidir?
  Struma ovari
 57. Overin malign germ hücreli tümörlerinden en sık görüleni hangisidir?
  Disgerminom
 58. Granüloza hücreli tümör en sık hangi yaşta görülür?
  Postmenopozal (prepubertal görülürse puberte prekoks yapabilir)
 59. Kahve çekirdeği görünümündeki tümörler nelerdir?
  • Brenner (over)
  • Granüloza hücreli (over)
  • Papiller tiroid ca
 60. Granülosa hücreli tümörlerin histolojik özellikleri nelerdir?
  • Kahve çekirdeği görünümü
  • Call-Exner cisimcikleri
 61. Steroid sentezleyip lipid içeren bu nedenle sarı renkli görünen, malignleşmeyen over tümörü nedir?
  Tekoma
 62. Overde fibrom hangi sendromlarla izlenebilir?
  • Meigs
  • Gorlin
 63. Meigs sendromu komponentleri nelerdir?
  • Peritonda sıvı
  • Plevrada sıvı
  • Fibrom
 64. Gorlin sendromu komponentleri nelerdir?
  • Muptipl BCC
  • Medulloblastom
  • Fibrom
 65. Fibromla birlikteliği en az over tm nedir?
  Brenner tm
 66. Overe en sık metastaz yapan tümörler nelerdir?
  • Müllerian orjinlidirler: endometrium, serviks, karşı ovum, tubalar
  • Ensık ekstramüllerian metastaz: 1)GIS (en sık mide), 2)Meme
 67. Overin bilaminar tümörü nedir? (sito ve sinsityotrofoblast)
  Koryokarsinom
 68. Epitelyal over tümörleri ile görülebilen seks-kord stromal tümör hangisidir?
  Fibrom (kist adenofibrom)
 69. Hermafroditlerde sık görülen over tümörleri nelerdir?
  • Gonadoblastom (en sık)
  • Disgerminom
 70. En sık ve en iyi endometriyal ca tipi nedir?
  Endometrioid
 71. Over ca hangi genetik anomalilere eşlik eder?
  • P53
  • Lynch 2
  • BRCA 1&2: en sık seröze eşlik eder
  • HER2/neu (c-erb B2): Kötü prognoz
 72. En sık görülen seks kord stromal over tm hangisidir?
  Granüloza hücreli
 73. Plasental site trofoblastik tm hangi hücrelerden gelişir?
  Intermediyer hc (ekstravillöz trofoblastik hc)
Author:
Farash
ID:
292345
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:43:24
Tags:
Jineko
Folders:

Description:
a
Show Answers: