Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. En sık görülen penis malformasyonu nedir?
  Hipospadias
 2. Penisin en sık tümörü ve tipik histolojik bulgusu nedir?
  • Kondiloma aküminatum
  • Koilositoz
 3. Penisin en iyi prognozlu kanser tipi nedir?
  Verrüköz tip SCC
 4. Penisin in situ kanserleri nelerdir?
  • Queyrat eritroplazisi
  • Bowen hastalığı
  • Bowenoid papülozis
 5. Skrotumda şişlik yapan en sık neden nedir?
  Hidrosel
 6. Testis tümörü gelişme riskini en çok artıran hastalık nedir?
  Kriptorşidizm
 7. Kriptorşiditik testiste en sık hangi kanser gelişir?
  Seminom
 8. Proksimal spermatik kordun en sık tümörü nedir?
  Lipom
 9. En sık benign paratestiküler tümör nedir?
  Adenomatoid tümör
 10. En sık malign paratestiküler tümör çocukta ve erişkinde nelerdir?
  • Çocukta rabdomyosarkom
  • Erişkinde liposarkom
 11. Penisin kendiliğinden regrese olup invaziv kanser geliştirmeyen in situ kanseri nedir?
  Bowenoid papülozis
 12. Tek histolojik yapı içeren testis tümörlerinin en sık görüleni hangisidir?
  Seminom
 13. Klinefelter sendromunda germ hücreli neoplazi riski nasıldır?
  • Mediastinal germ hücre neoplazisi geliştirme riski çok artmıştır
  • Testiküler tümör riski artmamıştır.
 14. ITGCN'den gelişmeyen germ hücreli testis tümörleri nelerdir?
  • Yolk sac
  • Teratom
  • Spermatositik seminom
 15. 3 yaşın altında en sık görülen testis tümörü nedir?
  Yolk sac (seminom neredeyse hiç görülmez)
 16. En iyi prognozlu testis tümörü nedir?
  Seminom
 17. En kötü prognozlu testis tümörü nedir?
  Koryokarsinom
 18. Testis tümörlerinin yayılımı nasıldır?
  • Seminomlar lenfatik
  • Nonseminomlar hematojen yolla yayılır
 19. Seminomun mikroskopik bulguları nedir?
  • Yoğun lenfositik infiltrasyon eşlik eder
  • Sınırları düzensiz granülomatöz reaksiyon gözlenebilir
 20. En radyosensitif maligniteler nelerdir?
  • Seminom, disgerminom
  • Hodgkin
  • Nazofarinks ca
 21. Seminomda hangi mutasyon izlenir?
  • Sıklıkla izokromozom 12p malformasyonu
  • Bazen c-kit mutasyonu

  Seminomlar c-kit (-) olduklarında bile %100 c-kit (+) boyanırlar
 22. Seminomda laboratuvar değerleri nasıldır?
  • pALP +
  • HCG ve AFP çoğu zaman -

  Bazen sinsityotrofoblastik dev hücreler eşlik eder ve HCG yüksekliği olabilir
 23. Seminomun histolojik tipleri nelerdir?
  • Klasik (En sık)
  • Anaplastik
  • Spermatositik (Yaşlılarda en sık)
 24. Embryonel karsinomun histolojik yapısı nasıldır?
  Alveolar veya tübüler yapılar gösterirler
 25. Yolk sac tümörü (endodermal sinüs tümörü) histolojik görünümü nasıldır?
  • Lacelike (retiküler) ağ
  • Schiller-Duval cisimleri (damar çevresinde halka şeklinde glomeruloid cisimler)
 26. Yolk sac tümörü (endodermal sinüs tümörü) serum markerları nasıldır?
  AFP (+)
 27. Bilaminer patern (bifazik yapı) gözlenen testis tümörü hangisidir?
  Koryokarsinom
 28. %100 HCG artışının görüldüğü testis tümörü hangisidir?
  Koryokarsinom
 29. İmmatür teratomda hangi komponentin artması prognozu kötüleştirir?
  Nöroepitelyal komponent
 30. Çocuklarda puberte prekoksa yol açabilen seks kord stromal tümörleri nelerdir?
  • Erkekte Leydig
  • Kızlarda granülosa hücreli
 31. Leydig hücreli tümörlerin mikroskopik görünümü nasıldır?
  • Lipofuscin pigmentleri
  • Reinke kristaloidleri (karakteristik)
 32. Hem germ hücreli hem stromal orjinli hücreler içeren tümör nedir?
  Gonadoblastoma
 33. Yaşlılarda en sık testis tümörü nedir?
  Lenfoma (en sık diffüz büyük hücreli metastazı)
 34. Yaşlılarda en sık primer testis tümörü nedir?
  Spermatositik seminom
 35. BPH ve prostat kanseri prostatın hangi zonlarından gelişirler?
  • BPH: Transizyonel, santral (daha az)
  • Prostat kanseri: Periferik
 36. Normal prostatta ve BPH'ta izlenebilen eozinofilik proteinöz madde nedir?
  Corpora amylacea
 37. BPH'de hiperplazi paterni nedir?
  Nodüler
 38. Prostat kanseri komşuluk yoluyla en sık nereyi invaze eder?
  Veziküla seminalis ve mesane tabanı
 39. Prostat kanseri hematojen metastazını en sık nereye yapar?
  Kemiklere (en sık lumbar vertebralara, osteoblastik karakterde)
 40. Prostat kanserinin histolojik özellikleri nelerdir?
  • Perinöral invazyon yapması
  • Bazal tabakasının (myoepitelyal tabakanın) olmaması
  • Belirgin nükleollü hücreler vardır
  • Pleomorfizm ve mitotik figürler azdır
 41. Prostat kanseri gradelemesinde hangi skorlama sistemi kullanılır?
  Gleason
 42. Testis granülomunun sınırları düzenliyse veya düzensizse hangi patolojiler düşünülür?
  • Düzenli: Tbc
  • Düzensiz: Seminom
Author:
Farash
ID:
292346
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:44:00
Tags:
Uroloji
Folders:

Description:
a
Show Answers: