Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Böbreğin en sık görülen kisti nedir?
  Basit (retansiyon) kist
 2. Yetişkin tip polikistik böbrek hastalığının patogenezi nedir?
  Polikistin (PKD-1 ve 2) geninde defekt (OD)
 3. Yetişkin tip polikistik böbrek hastalığına en sık eşlik eden bulgu ve lezyon nelerdir?
  • En sık bulgu: HT
  • En sık lezyon: KC kisti
 4. Böbreğin kistik hastalıklarından hangisine Berry anevrizması eşlik eder?
  Yetişkin tip polikistik böbrek hastalığı
 5. Çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığının patogenezi nedir?
  Fibrosistin geninde defekt (OR)
 6. Çocukluk çağı polikistik böbrek hastalığında KC patolojisi nedir?
  • Konjenital hepatik fibrosis
  • Kistler
  • Portal safra kanallarında proliferasyonlar
 7. Edinsel kistik böbrek hastalığının patogenezinde ne vardır?
  KBY zemininden gelişir
 8. Edinsel kistik böbrek hastalığı ve diyaliz kistlerinden en sık hangi kanser gelişir?
  • Edinsel kistik böbrek hastalığı: Berrak hücreli RCC
  • Diyaliz kistleri: Papiller RCC
 9. Yenidoğanın en sık kistik böbrek hastalığı nedir?
  Kistik renal displazi
 10. Kistik renal displazi patogenezi nedir?
  • Metanefrik diferansiyasyon bozukluğu
  • Sıklıkla unilateral olduğu için asemptomatiktir
 11. Medüller sünger böbrekte patogenez nedir?
  Kalıtsal değildir, selim seyirlidir
 12. Böbrekte kortikomedüller bileşkede kist yapan hastalıklar nelerdir?
  • Nefronofitizis kompleksi
  • Yetişkin tip medüller kistik hastalık
 13. Nefronofitizis kompleksine en sık eşlik eden lezyon nedir?
  Retinitis pigmentosa
 14. Çocuklarda genetik geçişli böbrek yetmezliğinin en sık nedeni nedir?
  Nefronofitizis kompleksi (en sık familyal jüvenil nefronofitizis)
 15. Nefronofitizis kompleksinin en sık varyantı hangisidir?
  Familyal juvenil nefronofitizis
 16. Nefronofitizis kompleksinde ve yetişkin tip medüller kistik hastalıkta patogenez nedir?
  • Nefrokistin geninde defekt
  • Böbrek boyutları küçüktür
 17. Proliferatif glomerulonefritlerde çoğalan hücreler nelerdir?
  • Mesangial ya da endotel hücre proliferasyonu (endomesangial proliferasyon)
  • Lökosit infiltrasyonu
  • Kresent oluşumu (ektomesangial proliferasyon)
 18. Membranöz glomerulonefritlerde bazal membranın kalınlaşma nedeni nedir?
  • İmmün kompleks birikimi
  • Birikim olmaksızın kalınlaşma (ör. diyabetik glomeruloskleroz)
 19. Böbrekte hyalinizasyonda etyoloji nedir ve hangi patolojide sıklıkla görülür?
  • Endotel hücre hasarına bağlı gelişir
  • Fokal segmental glomerulosklerozun sık bir bulgusudur.
 20. Böbrekte subepitelyal birikim hangi hastalıklarda görülür?
  • APSGN (hörgüç)
  • Membranöz (epimembranöz)
  • Heymann (epimembranöz)
  • Lupus nefriti (class 5)
 21. Glomerülde subendotelyal immün kompleks birikimi hangi hastalıklarda görülür?
  • Lupus nefriti (class 3&4)
  • MPGN tip 1
 22. Glomerul mesangiumunda immün kompleks hangi hastalıkta birikir?
  IgA nefropati
 23. Glomerülün lamina densasında birikim hangi hastalıkta görülür?
  MPGN tip 2
 24. Glomerüler hasarın immünflorasan incelemesinde hangi paternler görülür?
  • Granüler: İmmün kompleks birikimiyle oluşur, en sık patern
  • Lineer: Goodpasture'da görülür
 25. Nefritik sendromun en sık ve en iyi prognozlu nedeni nedir?
  APSGN (kresent oluşumu en az)
 26. Nefritik sendromun en kötü prognozlu nedeni nedir?
  RPGN (kresent oluşumu en fazla)
 27. Kresent oluşum mekanizması nedir?
  Pariyetal epitelin proliferasyonu
 28. RPGN'nin (kresentik GN'in) tipleri nelerdir?
  • Tip 1: Anti-BM hastalığı
  • Tip 2: İmmün kompleks ilişkili RPGN
  • Tip 3: İdiyopatik RPGN
 29. En sık RPGN tipi ve patogenezi nedir?
  Tip 3: İdiyopatik RPGN

  Pauci immün tip olarak adlandırılır

  ANCA (+) vaskülitlerde görülür
 30. ünfloresan incelemede immün komplekslerin gösterilemediği GNler nelerdir?
  • Tip 3 RPGN
  • Minimal change
 31. Kresent oluşumu bir GN'te neyi gösterir?
  Kötü prognozu
 32. Kresent oluşumunun esas tetikleyicisi nedir?
  Bowman boşluğuna fibrin kaçışı
 33. Kresent oluşumunda ilk adım nedir?
  Nötrofillerin kapiller duvarı parçalaması
 34. Yetişkinlerde nefrotik sendromun en sık nedeni nedir?
  • En sık sekonder nedenlere bağlıdır
  • En sık sekonder neden DM
 35. Çocuklarda nefrotik sendromun en sık nedeni nedir?
  Minimal change
 36. Yetişkinlerde nefrotik sendrom nedeni en sık glomerül patolojisi nedir?
  FSGS
 37. İleri yaşlarda nefrotik sendrom nedeni en sık glomerül patolojisi nedir?
  Membranöz glomerulonefrit
 38. Selektif proteinüri hangi hastalıkta görülür?
  Minimal change
 39. Minimal change hastalığında elektron mikroskopisi bulgusu nedir?
  Podositlerde düzleşme
 40. Finnish tipi konjenital nefrotik sendromlu çocuklarda hangi gende defekt vardır?
  Nefrin (NPHS1)
 41. Steroide en iyi yanıt veren GN hangisidir?
  Minimal change
 42. Membranöz GN'te elektron mikroskopisi bulguları nelerdir?
  • Glomerül kapiller duvarında diffüz kalınlaşma
  • Bazal membranda dikensi çıkıntılar (diken-kubbe, diken-hörgüç)
 43. Hodgkin lenfomaya ve solid tümörlere eşlik eden böbrek patolojileri nedir?
  • Hodgkin: Minimal change
  • Solid tm: Membranöz GN
 44. Sekonder memraböz GN nedenleri nelerdir?
  • Enfeksiyonlar
  • Otoimmün hastalıklar (SLE vb)
  • Maligniteler
  • İlaçlar
 45. Renal ven trombozu riskini en çok artıran böbrek hastalığı nedir?
  Membranöz GN
 46. Erişkinde renal ven trombozunun en sık nedeni nedir?
  Hiperkoagülabilite
 47. FSGS'de hangi Ig birikimi görülür?
  IgM
 48. FSGS en sık hangi durumlara sekonder gelişir?
  • Eroin kullanımı
  • AIDS
 49. Kollapse glomerulopatinin karakteristik bulgusu nedir?
  Viseral epitel hücre hiperplazisi
 50. Böbrek transplantasyonu sonrası nüksün sık olduğu GN'ler nelerdir?
  • FSGS
  • MPGN tip 2
 51. HIV asosiye nefropatide en sık izlenen glomerül patolojisi nedir?
  Kollapse glomerulopati
 52. HIV ilişkili FSGS'yi idiyopatik FSGS'den ayıran en önemli bulgusu nedir?
  Endotel hücrelerinde tübüloretiküler inklüzyonlar (dolaşımdaki TNF-α neden olur)
 53. Tübüloretiküler inklüzyonlar hangi hastalıklarda görülür?
  • Kollapse glomerulopati
  • SLE
 54. Otozomal resesif FSGS'de hangi gen defektiftir?
  Podosin (NPHS2)
 55. Çocuklarda steroide dirençli nefrotik sendromun en sık nedeni nedir?
  Otozomal resesif FSGS (podosin mutasyonu)
 56. Glomerüllerde çift kontur (demir yolu, tramvay yolu) görünümü hangi hastalıkta olur?
  MPGN
 57. MPGN tip-1 ve tip-2 arasında ne fark vardır?
  Tip-1: Subendotelyal immün kompleks birikir, kompleman klasik yoldan aktive olur

  Tip-2: Lamina densada elektron-dens materyal birikir, kompleman alternatif yoldan aktive olur
 58. angi hastalıklara sekonder gelişebilir?
  • Kronik immün kompleks hastalıkları
  • α1-antitripsin eksikliği
  • KLL
 59. Alport sendromunun elektron mikroskopisi görünümü nasıldır?
  • Tip 4 kollojende incelme
  • Laminasyon
  • Sepet örgüsü görünümü
 60. En sık glomerül hastalığı nedir?
  Berger
 61. Kronik GN'e (terminal böbrek hastalığına) ilerleme riski en yüksek ve en düşük GNler nelerdir?
  • En yüksek: RPGN (kresentik GN)
  • En düşük: APSGN
 62. HSP'de purpuralar nerelerde görülür?
  • Ekstremide ekstansör yüzlerinde
  • Gluteal bölgede (spesifik)
 63. HSP'nin böbrekte majör immünfloresan bulgusu nedir?
  Mesangial IgA birikimi
 64. Renal papilla nekrozu (nekrotizan papillit) nedenleri nelerdir?
  • 1) DM (en sık)
  • 2) Akut pyelonefrit
  • 3) İdrar yolu obstrüksiyonları
  • 4) OHA
  • 5) Analjezikler (özellikle fenasetin)
 65. Diyabetik nefropati için spesifik bulgular nelerdir?
  • Kimmelstiel-Wilson (noduler glomeruloskleroz)
  • Armani-Ebstein
 66. Diyabetik nefropatide en sık histolojik bulgu nedir?
  Kapiller bazal membran kalınlaşması
 67. Diyabetik nefropatide en sık görülen patoloji nedir?
  Diffüz glomeruloskleroz
 68. Akut pyelonefrit hangi papillalarda daha sık izlenir?
  Üst ve alt papillalarda
 69. Akut pyelonefritin en sık nedeni nedir?
  E. coli ve proteus.
 70. Akut pyelonefritin komplikasyonları nelerdir?
  • Papilla nekrozu (en önemli)
  • Perinefrik apseler
  • Piyonefroz (pelvisin püy dolması)
  • Piyelonefritik skar
 71. KBY'nin en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) GN'ler
  • 2) Kronik pyelonefrit
 72. Kronik pyelonefritin en önemli mikroskopik özelliği nedir?
  Böbreğin tiroidizasyonu
 73. RCC ile karışan pyelonefrit türü ve özellikleri nelerdir?
  • Ksantogranülomatöz pyelonefrit
  • -Büyük nodüler kitleler
  • -Köpüksü makrofajlar
 74. Akut ilaca bağlı interstisyal nefritin semptomları nelerdir?
  • Ateş
  • Döküntü
  • Eozinofili
  • Böbrek bozuklukları
 75. Kronik analjezik nefropatisi patolojik incelemesinde ne görülür?
  • Önce renal papilla nekrozu
  • Sonra kortikal tübülointerstisyel nefrit
 76. Diyabetik renal papilla nekrozuyla kronik analjezik nefritinde görülen renal papilla nekrozu arasında ne fark vardır?
  İlaca bağlı renal papilla nekrozunda temporal heterojenite vardır
 77. Trombotik anjiyopatiler nelerdir ortak bulguları nelerdir?
  • Tipik HÜS
  • Atipik HÜS
  • TTP

  • MAHA
  • Trombositopeni
  • BY
 78. k anjiyopatilerin periferik yaymadaki en önemli bulguları nedir?
  Şistositler
 79. Trombotik anjiyopatilerin DİK'ten en önemli farkları nelerdir?
  • Koagülasyon parametreleri normaldir
  • Fibrin yıkım ürünlerinin seviyesi normaldir
 80. Çocuklarda ABY'nin en sık nedeni nedir?
  Tipik HÜS
 81. TTP'nin belirtileri nelerdir?
  HÜS belirtileri+ateş+nörolojik belirtiler
 82. ABY'nin en sık nedeni nedir?
  ATN (en sık iskemik)
 83. ATN'nin histolojik görünümü nasıldır?
  • Tübüloreksis (bazal membranda yırtılma)
  • Tamm-Horsfall proteinlerinin birikimi
 84. Diffüz kortikal nekrozun en sık nedeni nedir?
  • 1) Obstetrik komplikasyonlar (en sık ablasyo plasenta)
  • 2) Septik şok
  • 3) DİK
 85. En sık böbrek tümörü nedir?
  Renal hücreli adenom
 86. Böbreğin makroskopik olarak RCC ile karışan benign tümörü hangisidir?
  Anjiyomyolipom
 87. Onkositom histolojik görünümü nasıldır?
  • Geniş eosinofilik granüler sitoplazmalı (mitokondri ile dolu) hücreler
  • Kromofob RCC ile karışır.
 88. RCC (böbrek adenokanseri, hipernefroma) risk faktörleri nelerdir?
  • Sigara (en çok)
  • KBY, diyaliz kisti
  • HT
  • TS
  • VHL
 89. RCC'nin alt tipleri nelerdir?
  • Berrak hücreli (en sık)
  • Papiller
  • Kromofob (en iyi)
  • Kollektör duktus karsinomu
 90. Proksimal tübül epitelinden gelişen ve PAS+ boyanan RCC tipi hangisidir?
  Berrak hücreli tip
 91. RCC tiplerinde en sık izlenen kromozomal anomaliler nelerdir?
  • Berrak hücreli: del 3p
  • Papiller: Y kromozom kaybı
 92. Distal tübülüs epitelinden köken alan, bilateral ve multifokal olma olasılığı yüksek RCC tipi hangisidir?
  Papiller
 93. RCC gradelemesinde hangi sistem kullanılır?
  Fuhrman
 94. Paraneoplastik olarak polisitemi yapan kanserler nelerdir?
  • Serebellar hemanjiyoblastoma
  • Feo
  • RCC (en sık)
  • HCC
 95. İnterstisyel sistitte mesane duvarı tutulumu nasıldır ve karakteristik hücreleri nedir?
  • Tüm mesane katları tutulur, hemorajik ülserler (Hünner ülseri) içerir
  • Mast hücreleri karakteristik hücreleridir
 96. Mesane kanseriyle makroskopik olarak karışan metaplastik lezyonlar nelerdir?
  • Sistitis sistika
  • Sistitis glandularis
 97. Mesanede malakoplaki nedeni nedir?
  E. coli veya proteus sistiti
 98. Mesanede Michaelis-Gutmann inklüzyonları içeren makrofajlar hangi hastalıkta görülür?
  Malakoplaki
 99. Ağrısız, gross, pıhtılı hematüri hangi hastalığı düşündürür?
  Mesane ca
 100. Mesane kanseri histolojik tipleri nelerdir?
  • Transisyonel epitel hücreli (en sık)
  • Skuamoz (şistosoma sistiti)
  • Adenokanser (urachal kalıntılardan gelişir)
 101. Ürotelyal kanser gradelemesi nasıldır?
  • Papillom
  • Düşük malign potansiyelli ürotelyal neoplazm
  • Papiller ürotelyal karsinom (düşük grade)
  • Papiller ürotelyal karsinom (yüksek grade)
 102. "Papiller ürotelyal karsinom (düşük grade)"i "düşük malign potansiyelli ürotelyal neoplazm"dan hangi özelliği ayırır?
  Atipinin olması
 103. Yüksek grade papiller ürotelyal karsinomun düşük grade papiller ürotelyal karsinomdan farkı nedir?
  Polarite kaybı
 104. Mesane kanserinde en önemli prognostik evre kriteri nedir?
  Kas tabakası invazyonu
 105. Mesane kanseri evrelemesinde hangi sistem kullanılır?
  Marchall evrelemesi
 106. Böbreğin spontan kanama riski yüksek tümörü nedir?
  Anjiyomyolipom
Author:
Farash
ID:
292347
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:44:30
Tags:
Nefro
Folders:

Description:
a
Show Answers: