Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Yaşlanan myokardın atrofik ve kahverengi görünmesine ne denir?
  Brown atrofi
 2. Atrofinin en sık nedeni nedir?
  İskemi
 3. Lipofuscin hangi durumlarda birikir?
  • Atrofi
  • Yaşlılık
  • Tümörler
  • UV'ye maruz kalan ciltte
 4. Lipofuscin en sık hangi organda birikir?
  Myokard
 5. Atrofide hücre içinde ne birikir?
  • Lipofuscin
  • Otofajik vakuoller
 6. Hipertrofinin en sık nedeni nedir?
  Artmış iş gücü
 7. Gebelikte uterusun büyümesinin majör yolu nedir?
  Hipertrofi
 8. Hipertrofiye uğrayabilen organel hangisidir?
  KC ER'si barbitürat gibi ilaçlarla hipertrofiye uğrar
 9. Patolojik hiperplazinin en sık nedeni nedir?
  Artmış hormonal uyarı
 10. En sık metaplazi formu ve örnekleri nedir?
  Skuamöz metaplazi

  • Sigara & vit A eksikliğinde solunum sistemi
  • Sekretuar duktuslarda taş
  • Kronik sistit
 11. Kolumnar metaplazi nerede görülür?
  Barret
 12. Prekanseröz olmayan metaplazi hangisidir?
  Memenin apokrin metaplazisi
 13. Tek irreversibl metaplazi örneği hangisidir?
  Myositis ossifikans
 14. Metaplazide değişen hücre hangisidir?
  Kök hücre
 15. Hücre hasarının en sık nedenleri nedir?
  • 1) Hipoksi (en sık iskemi)
  • 2) Serbest radikaller
 16. Hipokside ilk etkilenen organel hangisidir?
  Mitokondri
 17. Hücre hasarında ilk morfolojik değişim nedir?
  Hücresel şişme (vakuollü veya hidropik dejenerasyon)
 18. Hücre hasarında ilk nükleer bulgu hangisidir?
  Kromatin kümeleşmesi: nedeni pH düşmesi, reversibl
 19. Hücre hasarında artan Ca hangi enzimleri aktive eder?
  ATPaz, fosfolipaz, proteaz, endonükleaz
 20. Apoptozis yolu nasıl aktive olur?
  Mitokondri hasarı-> siklofilin D-> Sitokrom c-> kaspaz-> apoptozis
 21. İrreversibl hücre hasarında en önemli etken nedir?
  Sitoplazmik membran hasarı
 22. Myelin figür neyi gösterir?
  • İntraselüler-> reversibl
  • Ekstraselüler-> irreversibl
 23. En sık görülen nekroz türü hangisidir?
  Koagülasyon
 24. Nekrozda nükleer değişiklikler nelerdir?
  • Karyolizis: soluklaşma
  • Piknozis: küçülüp yoğunlaşma, bazofilik boyanma
  • Karyoreksis: parçalanma
 25. Dokunun ana histolojik hatlarını bir süre koruduğu nekroz hangisidir?
  Koagülasyon
 26. İskemik ve neoplastik dokularda en sık hangi nekroz görülür?
  Koagülasyon
 27. Likefaksiyon nekrozu hangi durumlarda görülür?
  • SSS nekrozları
  • Apse
 28. Gangrende hangi tip nekroz görülür?
  • Kuru gangren: Koagülasyon
  • Yaş gangren: Koagülasyon+likefaksiyon
 29. Yağ nekrozu hangi durumda görülür?
  • Meme travması
  • Pankreatit
 30. Councilman cisimcikleri nedir?
  Apoptotik hepatosit
 31. Patolojik (ekstrensek) apoptoziste uyarı nereden gelir?
  İmmün hücrelerden
 32. Kromatin kümeleşmesiyle kondansasyonunun farkı nedir?
  Kümeleşme (kabalaşma): hc hasarında olur, reversibldır, merkezde olur.

  Kondansasyon: apoptoziste olur, irreversibldır, periferde olur.
 33. ptotik cisimlerin makrofajlar tarafından fagositozunu ne kolaylaştırır?
  • Fosfatidilserin
  • Trombospandin
 34. Bcl-2 nin görevi nedir?
  Sit c-APAF-1 kompleksine (apoptozoma) bağlanır kaspaz 9 aktivasyonunu ve intrensek apoptozu engeller.
 35. İnisiyatör ve eksakütör kaspazlar hangileridir?
  • İnisiyatör: 9 (fizyolojik) ve 8 (patolojik)
  • Eksakütör: 3
 36. Apoptozisi artıran genler hangileridir?
  • p53
  • Bax
  • Bak
  • Bim
  • Bid
  • Bad

  Bim, Bid, Bad: Bcl-2'yi inh ederler
 37. ozisi azaltan genler hangileridir?
  • Bcl-2 ve x
  • Mcl-1
  • MDM-2 ve x: p53'ü inh ederler
 38. Apoptoziste ve nekrozda hücre boyutu nasıl değişir?
  • Nekrozda büyür
  • Apoptoziste küçülür
 39. Steatozis en çok nerede olur?
  • 1) KC
  • 2) Myokard
 40. Steatozisin en sık nedeni nedir?
  Alkol
 41. Hücre içi protein birikimi örnekleri nelerdir?
  • Reabsorpsiyon damlaları: proteinüride
  • Russel body: sitoplazmada Ig
  • Dutcher body: nükleusta Ig
 42. Armani-Ebstein hücreleri nedir?
  DM'de böbrek tubuluslarında biriken glikojen
 43. Periorbital ksantomaya ne denir?
  Ksantalezma
 44. Prusya mavisi ne boyar?
  Demir
 45. Masson Fontana ne boyar?
  Melanin
 46. Orsein, rhodamin ne boyar?
  Bakır
 47. Masson trikrom ne boyar?
  Kollojen, elastin, kas
 48. Sudan IV ve oil red ne boyar?
  Yağ
 49. Kongo red ne boyar?
  Amiloid
 50. Distrofik kalsifikayonla metastatik kalsifikasyonun farkı nedir?
  • Metastatikte Ca yüksek
  • Distrofikte dokuda sorun var
 51. Metastatik kalsifikasyon en sık nereyi tutar?
  Mide mukozasında interstisyel dokuyu
 52. Telomeraz aktivitesi en yüksek hücre nedir?
  Germ hücresi
 53. Werner sendromunda patoloji nedir?
  • DNA helikaz geni defektiftir
  • Prematur yaşlanma olur
 54. Ehler-Danlos sendromunun hangi tipinde arter ve uterus rüptürü görülür?
  Vasküler EDS
 55. Mavi sklera hangi hastalıklarda görülür?
  • Osteogenezis imperfekta
  • DEA
  • Bazı lösemiler
 56. Lens dislokasyonu hangi hastalıklarda görülür?
  • Marfan: yukarı dış (MR yok)
  • Homosistinüri: aşağı (MR var)
 57. Anterior lentikonus hangi hastalıkta olur?
  Alport
 58. Marfan'da en sık ölüm nedeni nedir?
  Aort diseksiyonu
 59. E-kadherin mutasyonunun kötü prognozu gösterdiği kanserler hangileridir?
  • İnvaziv mide ca
  • İnvaziv lobüler meme ca
 60. Bazal membranda en fazla bulunan glikoprotein hangisidir?
  Laminin
 61. Kontakt inhibisyondan sorumlu molekül hangisidir?
  Kadherin (homotipik etkileşim)
 62. Plazma membranından üretilen glikozaminoglikan hangisidir?
  Hyalüronik asit
 63. Lökositlerin CD44 reseptörlerine bağlanarak inflamasyon bölgesine göçüne ne yardımcı olur?
  Hyalüronik asit
 64. Yara iyileşmesinde rejenerasyon kaçıncı günde başlar?
  • Primer yara: İlk gün
  • Sekonder yara: 3. gün
 65. Yara iyileşmesinin 3. ve 5. günlerinde ne olur?
  • 3. gün: makrofaj gelir herşey başlar
  • 5. gün: herşey maksimumdur
 66. Doku tamirinin en önemli bulgusu nedir?
  • Granülasyon dokusu
  • Komponentleri
  • -Gevşek ECM
  • -İnflamatuar hücreler (nötrofil hariç)
  • -Anjiogenez
  • -Fibroblastlar
 67. Exuberant granülasyon dokusunda (proud flesh) patoloji nedir?
  • Aşırı granülasyon dokusu vardır
  • EGF overekspresyonu
 68. Hipertrofik skarda ve keloidde patoloji nedir?
  TGF-β overekspresyonu
 69. Glomerül viseral epitel hücresi (podosit) ne zaman çoğalabilir?
  AIDS'te kollaps glomerulopatide
 70. EGF'nin arttığı durumlar nelerdir?
  • Proud flesh
  • HPV
 71. TGF-α'nın görevi nedir?
  • EGF'nin aynısı
  • Aşırı salınımı hipertrofik gastropatiye (Menetrier hastalığı) neden olur
 72. TGF-β'nın overekspresyonu hangi hastalıklarda görülür?
  • Skleroderma
  • Hipertrofik skar
  • Marfan
 73. PDGF neyi uyarır?
  • Anjiyogenez, düz kas ve fibroblast proliferasyonu
  • Yara kontraksiyonunu
 74. FGF neyi uyarır?
  • Anjiyogenez
  • Yara iyileşmesi
  • Fetusta organogenez
  • Hematopoez
 75. KC'in kök hücresi nedir?
  Hering kanalındaki oval hücreler
 76. Beyinde kök hücreler nerede bulunurlar?
  • Subventriküler zon
  • Hipokampusun dentat girusu
 77. Korneadaki kök hücre nedir?
  • Limbal kök hücre
  • Vogt palizatlarında bulunur
 78. G1->S geçişini sağlayan siklin hangisidir?
  D
 79. G2->M geçişini sağlayan siklin hangisidir?
  B
 80. Virchow triadı nedir?
  • Endotelyal hasar (en önemli, arteryal)
  • Staz (venöz)
  • Hiperkoagülopati
 81. Genetik trombofilinin en sık nedeni nedir?
  • 1) Faktör V Leiden mut ve
  • 2) Protrombin gen mut
 82. Trombuslar ne yönde büyürler?
  Kalbe doğru büyürler
 83. Mural trombus nedir?
  • Kalp veya aort lümeninde trombus
  • En sık neden MI'a bağlı aritmi
 84. Kalp ve aort içinde oluşan trombusun üzerindeki trombosit ve fibrin birikimiyle oluşan çizgilere ne isim verilir
  • Zahn çizgileri
  • Postmortem, venöz ve küçük arteryal trombuslarda olmaz
 85. Viseral adenokanserlerle görülen venöz trombozlara ne isim verilir?
  Trouseau sendromu
 86. Trombusun aşamaları nedir?
  • Propagasyon
  • Embolizasyon
  • Çözünme
  • Organizasyon
 87. Saddle (eyer) emboli nedir?
  Pulmoner arter bifurkasyonuna oturan trombus
 88. Daima hemorajik infarkt görülen organlar nelerdir?
  AC ve barsak
 89. Arteriyal embolinin en sık nedeni ve en çok etkilenen bölgeler nedir?
  • En sık neden: MI
  • En sık etkilenen bölgeler
  • -1) Alt ekstremiteler
  • -2) Beyin
 90. Yağ embolisinin en sık nedeni nedir?
  Uzun kemik kırıkları
 91. Dekompresyon hastalığında (Caisson hastalığı, vurgun) en sık hangi kemikler etkilenir?
  • Femur
  • Tibia
  • Humerus
 92. En sık şok tipleri nelerdir?
  • Çocukta hipovolemik
  • Erişkinde kardiyak
 93. Şok durumunda beyinde ne gözlenir?
  • Watershed infarkt
  • YD'da periventriküler lökomalazi
 94. Şok durumunda kalpte ne gözlenir?
  • Koagülasyon nekrozları
  • Subendokardiyal hemorajiler
  • Kontraksiyon band nekrozları
 95. Şok durumunda böbreklerde ne gözlenir?
  • ATN
  • Glomerulonefrit olmaz!!!!
 96. Şok durumunda AC'de ne gözlenir?
  ARDS
 97. Şok durumunda adrenallerde ne gözlenir?
  Kortekste lipid azalması
 98. Yumuşak ve sert tümörlere ne ad verilir?
  • Medüller: bağ dokusu az, yumuşak
  • Skiröz (desmoplastik): sert (en skirözler meme, prostat, pankreas)
 99. Kistadenom en sık nerede görülür?
  • 1) Over
  • 2) Pankreas
 100. Papiller kistadenom en sık nerede görülür?
  Seröz over tümöründe
 101. Teratomun yaşlara göre malignitesi nasıl değişir?
  • 10 yaş civarı: matür
  • 20 yaş civarı: immatür
  • Puberte sonrası teratomlar %100 malign kabul edilir
 102. Benign mikst tümörler nedir?
  • Tükrük bezinin pleomorfik tümörü
  • Memenin fibroadenomu
 103. Malign bifazik mikst tümörler nelerdir?
  • Sinovial sarkom
  • Uterusun karsinosarkomu
  • Mezotelyoma
 104. Malign trifazik tümör hangisidir?
  Wilms
 105. Ektopik dokuya ne ad verilir?
  Koristom
 106. Hamartom en sık nerede olur?
  • AC'de olur, AC'in en sık benign tümörü hamartomdur
  • Kök hücre naklinde AC'de hamartom sıktır, coin lezyon şeklinde görülür
 107. Lokal tümörün benign-malign ayrımında en önemli kriter nedir?
  • Epitelyal tmlerde invazyon
  • Mezenkimal tümörlerde mitoz
 108. Benign-malign ayrımında tek kriterin metastaz olduğu tümörler nelerdir?
  • Feokromositoma
  • Paraganglioma
  • Hipofiz tümörü
  • Osteoklastoma
 109. Anaplastik olduğu halde pleomorfizm göstermeyen tümör hangisidir?
  Fibrosarkom
 110. Tümörlerde mitoz endeksi hangi boya ile bakılır?
  Kİ67
 111. Gebelikte büyüyen tümörler nelerdir?
  • Menenjiom
  • Fibroadenom
  • KC adenomu
  • Leiomyom
 112. Hematojen yolla met yapan karsinomlar nelerdir? (Karsinomlar genelde lenfatik yolla yaparlar)
  • Tiroid foliküler ca
  • Prostat ca
  • RCC
  • HCC
 113. Venlere invazyon ile yayılım yapabilen kanserler nelerdir?
  • HCC
  • RCC
  • Wilms
  • Adrenokortikal
 114. Kalıtsal p53 mutasyonunda hangi hastalık görülür?
  Li Fraumeni (organ spesifik değildir)
 115. Kalıtsal p16 mutasyonunda hangi hastalık görülür?
  Familyal melanom sendromu
 116. Kalıtsal MSH, MLH mutasyonunda hangi hastalık görülür?
  Lynch sendromu (HNPCC)
 117. Kalıtsal PTCH mutasyonunda hangi hastalık görülür?
  Gorlin (Nevoid basal hücreli ca) sendromu
 118. Kalıtsal VHL mutasyonunda hangi kanser görülür?
  Bilateral RCC
 119. Kalıtsal DNA tamir bozukluğu hastalıkları nelerdir?
  • Ataksi telanjiektazi
  • Xeroderma pigmentozum
  • Bloom sendomu
  • Fankoni anemisi
  • HNPCC (Lynch) (tek OD)
 120. DNA tamirinden sorumlu tumor supresör genler nelerdir?
  • MSH-MLH
  • BRCA
 121. En sık kanser predispozisyon sendromu nedir?
  Lynch (HNPCC)
 122. Kalıtsallığı en yüksek tümör nedir?
  Retinoblastom
 123. Arsenik maruziyeti hangi hastalıklara neden olur?
  AC ve deri hemanjiosarkomu
 124. Benzen maruziyeti hangi hastalıklara neden olur?
  • Lösemi
  • Hodgkin
  • Aplastik anemi
 125. Kadmiyum maruziyeti hangi kansere neden olur?
  Prostat
 126. Etilen oksit maruziyeti hangi kansere neden olur?
  Lösemi
 127. Vinil klorid (PVC) maruziyeti hangi kansere neden olur?
  KC anjiosarkomu
 128. UV'nin neden olmadığı cilt ca hangisidir?
  Merkel hücreli kanser (nöroendokrin)
 129. Radyasyona maruz kalanlarda hangi kanserler görülür?
  • Lösemi (en sık)
  • Tiroid (özellikle papiller)
 130. Radyasyonla en ilişkili ve en ilişkisiz lösemi hangisidir?
  • ALL en ilişkili
  • KLL en ilişkisiz
 131. HPV'nin onkojen genleri nelerdir?
  • E6 p53 genini inh eder
  • E7 Rb genini inh eder
 132. EBV'nin onkogenez mekanizması nedir?
  LMP-1 ile bcl-2 stimülasyonu
 133. HBV'nin onkojen proteini nedir?
  HBx
 134. HCV'nin onkojen proteini nedir?
  Core protein ve NS3
 135. H. pylorinin onkogenezden sorumlu proteini nedir?
  Cag A
 136. Ekstremiteye radyasyon maruziyeti hangi kanser riskini artırır?
  • Malign fibröz histiositom
  • Osteosarkom
 137. Pelvik bölgeye radyasyon maruziyeti hangi kanser riskini artırır?
  • Kadında karsinosarkom
  • Erkekte mesane
 138. Teratomun en fazla görüldüğü yerler neresidir?
  • En sık sakrokoksigeal
  • Sonra over ve testis
 139. C-kit mutasyonları hangi kanserlerde görülür?
  • GIST
  • Seminom
  • Mastositoz
  • KML
 140. Translokasyonla oluşan önemli onkogenler nelerdir?
  • t(8;14)-> c-myc: Burkitt
  • t(11;14)-> siklin D: Mantle cell lenfoma
  • t(14;18)-> bcl-2: Foliküler lenfoma
  • t(9;22)-> abl: KML (⬆️tirozin kinaz)
 141. Amplifikasyonla oluşan önemli onkogenler nelerdir?
  • N-myc: Nöroblastom, SCLC
  • L-myc: SCLC
  • C-erb B1: Meme
 142. Kanserlerde en çok hasarlanan gen, tümör supresör gen ve onkogen nelerdir?
  • Gen: p53
  • Tümör supresör: p53
  • Onkogen: RAS
 143. P53'ün fonksiyonları nelerdir?
  • Mitoz inhibisyonu: p21
  • DNA onarımı: GADD-45
  • Onarım tamamlanırsa mitozun devamı: MDM 2&x
  • Apoptozis: Bax
  • Anjiogenez inhibisyonu: Trombospandin
 144. G1-S geçişinde etkili proteinler nelerdir?
  • Rb: baskılar, fosforile inaktiftir
  • p53 ve ürünleri: CDKyı inh eder, siklusu baskılarlar
  • Siklin ve CDK: siklusu hızlandırırlar
 145. Rb geninin kalıtsal ve somatik mutasyonlarıyla hangi kanserler oluşur?
  • Kalıtsal: Retinoblastom ve osteosarkom
  • Edinsel: birçok kanser
 146. Kalıtsal APC mutasyonu hangi hastalıklarda görülür?
  • FAP
  • Atenüe FAP
  • Gardner
  • Turcot
 147. WNT sinyal iletim yolundaki en önemli 2 gen hangisidir?
  • β-catenin: onkogen
  • APC: tümör supresör gen
 148. NF1 geninin görevi nedir?
  RAS sinyal yolu inhibisyonu
 149. Kalıtsal PTEN mutasyonu hangi hastalığa neden olur?
  Cowden sendromu
 150. Xeroderma pigmentosumda hangi kanserler gelişir?
  Deri
 151. Ataksi telanjiektazili hastalarda hangi kanserler görülür?
  X ışınlarına çok duyarlıdırlar, lenfoid maligniteler görülür
 152. Bloom sendromunda hangi kanserlere yatkınlık artmıştır?
  Lösemi/lenfoma
 153. Lynch (HNPCC) sendromunda hangi kanserler görülür?
  • Kolon
  • Endometriyum
  • Over
 154. Perinöral yayılım gösteren kanserler hangileridir?
  • Adenoid kistik ca (tükrük bezi)
  • Pankreas
  • Meme
  • Prostat
 155. Tümör hücresinin yayılımında neler görülür?
  • E-cadherin⬇️
  • Laminin-fibronektin reseptörleri⬆️
  • Proteolitik enzimler⬆️
 156. Tümör anjiogenezini önleyen en önemli faktörler nedir?
  • Trombospandin (p53 uyarır)
  • Statinler
 157. Nöron spesifik enolaz (NSE) hangi kanserlerde marker olarak kullanılabilir?
  SCLC ve nöroblastom
 158. Karsinomların intermediate (ara) filamanı nedir?
  • Sitokeratin
  • Epitelyal membran Ag (EMA)
 159. Lenfomaların intermediate (ara) filamanı nedir?
  Lökosit common Ag-LCA (CD45)
 160. Kas tümörlerinin intermediate (ara) filamanı nedir?
  Desmin
 161. Mezenkimal tümörlerin (sarkomların) intermediate (ara) filamanı nedir?
  Vimentin
 162. Nöronal tümörlerin intermediate (ara) filamanı nedir?
  • Nörofilament (NSE)
  • Sinaptofizin
 163. Melanomun intermediate (ara) filamanı nedir?
  • S-100
  • HMB-45 (hakiki melanom boyası)
 164. Hem sitokeratin hem vimentin pozitif tümörler nelerdir?
  • Sinovial sarkom
  • Mezotelyom
  • Meninjiom
 165. Apoptoziste ilk bulgu nedir?
  Hücresel büzüşme
 166. Hipertrofinin 2 ana biyokimyasal süreci nedir?
  • Fosfatidil inositidil 3-kinaz/AKT yolu (fizyolojik)
  • G protein aracılı (patolojik)
 167. Hipoksiye en duyarlı hücreler nedir?
  • Serebellumun Purkinje hc
  • Hipokampusun piramidal nöronları
 168. T2DM'de Langerhans adacıklarında biriken amiloid nedir?
  Amilin
 169. Fibrinoid nekroz hangi hastalıklarda görülür?
  İmmün kompleks vaskülitlerinde
 170. Ekstrinsik apoptoz yolu nasıl aktiflenir ve inhibitörü nedir?
  • FAS ➡️ FADD ➡️ kaspaz 8 ➡️ kaspaz 3
  • FLIP FADD'ı inh eder
 171. Ölüm reseptörü nedir?
  TNF-R (FAS vb)
 172. PAS neyi boyar?
  Glikojen, müsin
 173. Psammoma cisimleri hangi hastalıklarda görülür?
  • Papiller tiroid ca
  • Seröz over tm
  • Menenjiyom
 174. Kalori kısıtlaması ömrü hangi mekanizmayla uzatır?
  Sirtuinlerle
Author:
Farash
ID:
292348
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:44:58
Tags:
Genel
Folders:

Description:
a
Show Answers: