Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Dev hücreli arteritlerin klinik farkları ve ortak özellikleri nelerdir?
  • Temporal arterit: >50 yaş, baş-boyun damarları
  • Takayasu: <40 yaş, aortanın dalları

  Ortak özellikleri granülomatöz ve büyük damar vasküliti olmaları, kadınlarda sık görülmeleri ve segmenter tutulum göstermeleri
 2. 50 yaşında kadın tek taraflı görme kaybıyla gelirse ne düşünülür?
  Temporal arterit (ileri yaşlarda en sık görülen vaskülittir)
 3. Polimyaljia romatika hangi hastalığa sık eşlik eder?
  Temporal arterit (sedim yüksektir)
 4. Temporal arterite spesifik belirti nedir?
  Çene klaudikasyonu (çiğnerken ağrı)
 5. Temporal arteritin histolojik görünümü nasıldır?
  • Tunika mediada granülomlar
  • İnternal elastik lamina destrüksiyonu
 6. HLA DR4 (+) vaskülit hangisidir?
  Takayasu
 7. Takayasunun en sık belirtisi nedir?
  Ekstremitelerde soğukluk, uyuşukluk
 8. Takayasunun komplikasyonları nelerdir?
  • Aort dilatasyonu, yetmezliği
  • Pulmoner HT
  • Kor pulmonale
  • MI
 9. Koroner arter tutulumuyla giden vaskülitler nelerdir?
  • Çocukta Kawasaki
  • Erişkinde PAN
 10. Orta çaplı damarları tutan vaskülitler nelerdir?
  • PAN
  • Kawasaki
  • Buerger
 11. PAN'da en sık tutulan damarlar hangileridir?
  • 1) Böbrek
  • 2) Kalp
  • 3) KC
 12. Anevrizma yapan vaskülitler nelerdir?
  • PAN
  • Kawasaki
  • Behçet
 13. PAN'ın histolojik görünümü nasıldır?
  • Segmenter tutulum vardır
  • Farklı segmentler farklı evrelerdedir
  • Tüm duvar tutulabilir (anevrizma)
 14. PAN'dan ölümün en sık nedeni nedir?
  Böbrek tutulumu (en sık tutulan yer)
 15. Mononöritis multipleksin en sık nedenleri nedir?
  • En sık: DM
  • En sık vaskülit: PAN
 16. Kawasakide patofizyoloji nedir?
  Endotel ve düz kasa karşı antikor
 17. Kawasaki'nin mikroskopik bulgularının PAN'dan farkı nedir?
  Lezyonlar intimada yoğunlaşır, fibrinoid nekroz daha az görülür
 18. Buerger kimlerde görülür ve kliniği nasıldır?
  • Genç sigara içen erkekte
  • Damar sinir paketini tutar
  • Tibial ve radial arterlerde tromboz olur
  • Anjiografide tirbüşon görünümü tanı koydurur
 19. Hem böbrek hem AC'i tutan otoimmün hastalıklar nelerdir?
  • Goodpasture
  • mPAN
  • SLE
  • Wegener
 20. Wegenerin klasik triadı nedir?
  • Üst ve alt solunum yolunda nekrotizan granülomlar
  • AC tutulumu
  • Glomerulonefrit
 21. Wegenerin böbrek tutulumunun en sık ve en ciddi formları nelerdir?
  • En sık: Fokal segmental proliferatif veya nekrotizan glomerülonefrit
  • En ciddi: Kresentik glomerülonefrit
 22. Wegener ve Churg-Strauss granülomlarının ortak özellikleri nelerdir?
  Eosinofilik ve ekstravasküler olmaları
 23. PAN ile Wegenerin diffüz formunun farkı nedir?
  PAN AC'i tutmaz
 24. Granülomatöz vaskülitler nelerdir?
  • Temporal arterit
  • Takayasu
  • Buerger
  • Wegener
  • Churg-Strauss
 25. Churg-Strauss'un klasik triadı nedir?
  • Astım
  • Eosinofili
  • Rinit
 26. Churg-Strauss'ta en sık tutulum ve en sık ölüm nedeni hangi organlardır?
  • En sık tutulum AC
  • En sık ölüm kalp veya AC
 27. mPAN (lökositoklastik vaskülit) klinik nasıldır?
  • Çoğu olgu deriye sınırlıdır (kütanöz lökositoklastik vaskülit), palpabl purpura olur
  • Glomerülonefrit ve pulmoner kapillerit sıktır
  • En sık klinik bulgu hemoptizi ve hematüridir
 28. Palpabl purpura yapan hastalıklar nelerdir?
  • mPAN
  • Churg-Strauss
  • HSP
 29. mPAN'ın PAN'dan farkları nelerdir?
  • AC'i tutar
  • Segmenter tutmaz
  • Lezyonlar aynı evrededir
  • İmmün kompleks görülmez
  • pANCA (+)tir
 30. mPAN'ın ve PAN'ın böbrek tutulumları nasıldır?
  • PAN: Poliarterit
  • mPAN: Glomerulonefrit
 31. IgA ilişkili hastalıklar nelerdir?
  • Çölyak
  • Dermatitis herpetiformis
  • Berger (IgA nefropatisi)
  • HSP
 32. Primer Raynaud fenomeninde patoloji nedir?
  Vazospazm (vaskülit olmaz)
 33. ANCAlar nelerdir?
  p-ANCA (antiperoksidaz): mPAN ve Churg-Strauss

  c-ANCA (antiproteinaz3): Wegener

  Pauci immün hasar oluşturabilirler
 34. Berry anevrizması en sık nereye yerleşir?
  • Willis'te a. cerebri ant ile a. komunikans ant'un birleşme yerinde
  • Spontan SAK'ın en sık nedenidir.
 35. Mikotik anevrizmanın en sık nedenleri nedir?
  • Salmonella
  • S. aureus
 36. Çıkan aortada anevrizma neye bağlı gelişir?
  • HT
  • Sifiliz
  • Marfan
  • Loeys-Dietz sendromu (TGF-β reseptör mut)
 37. Aterosklerotik anevrizma en sık nerede gelişir?
  Abdominal aortanın renal arterin altındaki kısmında
 38. Sifilitik anevrizma nerede olur?
  Torasik aorta
 39. Aort diseksiyonunda patolojik görünüm nedir?
  Kistik medial nekroz
 40. Sifilitik anevrizmanın özel görünümleri nelerdir?
  • Ağaç kabuğu görüntüsü
  • Cor bovinum (öküz kalbi)
 41. VCSS'nin en sık nedenleri nedir?
  • Erişkinde bronş karsinomu
  • Çocukta mediastinal lenfoma
 42. Borderline damar tümörleri nelerdir?
  • Kaposi sarkomu
  • Hemanjiyoendotelyoma
 43. Malign damar tümörleri nelerdir?
  • Anjiosarkom
  • Hemanjioperisitoma
 44. Çocukta ve erişkinde en sık tümörler nelerdir?
  • Çocuk: Hemanjiom
  • Erişkin: Lipom
 45. KC ve dalağın erişkinde en sık primer tümörleri nelerdir?
  Hemanjiom (kavernöz)
 46. Kavernöz lenfanjiom (kistik higroma) özellikleri nedir?
  • Boyun ve aksillada yerleşir
  • Turner sendromunda sıktır
 47. Ağrılı damar tümörü hangisidir?
  • Glomus tümörü (glomanjioma)
  • En sık tırnak altlarında ve deride yerleşir
 48. Salomon yaması (nevus flammeus) hangi hastalıkta sık görülür?
  Sturge-Weber sendromu
 49. Metastazla karışabilen damar tümörü hangisidir?
  Epiteloid hemanjioendotelyom
 50. Kaposi sarkomunun tipleri nelerdir?
  • Klasik KS: En sık, en iyi
  • Afrika (endemik) KS
  • Transplantasyon ilişkili KS
  • AIDS ilişkili (epidemik) KS: Atipik iğsi hücreler karakteristiktir
 51. Yama, plak ve nodül evresi gösteren cilt neoplazileri nelerdir?
  • MF
  • Kaposi
 52. Hepatik anjiyosarkomun etyolojisinde ne vardır?
  • Arsenik
  • Polivinil klorid
  • Thoratrast
 53. Endotelyal tümörlerde hangi antijenler pozitiftir?
  • CD 31
  • vWF
 54. Paraneoplastik olarak hipoglisemi yapan kanserler hangileridir?
  • HCC
  • Fibrosarkom
  • Hemanjiyoperisitoma
 55. Damar internal elastik membran destrüksiyonu en sık hangi hastalıkta görülür?
  Temporal arterit
 56. Pulmoner arteri en sık tutan vaskülit hangisidir?
  Takayasu
 57. Lenfatik kanalların gelişiminin herediter bozukluğuyla giden hastalık?
  Milroy hastalığı
 58. Luminal tromboz, granülom, mikroapseler hangi vasküliti düşündürür?
  Buerger
Author:
Farash
ID:
292351
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:47:57
Tags:
Vasküler romato
Folders:

Description:
a
Show Answers: