Patoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. İnflamasyonun ilk 3 gününde baskın hücre hangisidir?
  Nötrofil
 2. Akut inflamasyonda mikrovasküler geçirgenliği artıran esas faktör nedir?
  Histamin (endotelyal kontraksiyon ile)
 3. Lökosit hareketleri sırasıyla nedir?
  • Marjinasyon
  • Yuvarlanma (selektinler)
  • Adezyon (integrinler: LFA-1 ve MAC-1)
  • Transmigrasyon (diapedez) (PECAM)
  • Kemotaksis
 4. Kronik inflamasyonu nötrofil hakimiyetinde olan enfeksiyonlar nelerdir?
  • Osteomyelit
  • H. pylori
  • Psödomonas
 5. Weibel-Palade cisimciklerinde ne bulunur?
  • P-selektin
  • vWF
 6. LAD-2'de patogenez nedir?
  Sialy Lewis x eksiktir, selektinlere bağlanamaz yuvarlanma gerçekleşmez
 7. LAD-1'de patogenez nedir?
  LFA-1 ve MAC-1'in CD18 subüniti (β2-integrin) eksiktir, adezyon gerçekleşmez
 8. Kemotaktikler nelerdir?
  • Bakteriyel ürünler (en sık ve en güçlü)
  • C5a ve C3a
  • LTB4 (en güçlü endojen)
  • α-kemokin (IL-8)
  • β-kemokinler (eotaksin, MCP-MIP, RANTES)
 9. Opsoninler nelerdir?
  • IgG-Fc
  • C3b
  • Lektinler
 10. Makrofajların üstünde fagositozu kolaylaştıran reseptörler nelerdir?
  • Mannoz reseptörleri
  • Scavenger (Çöpçü) reseptörleri
  • Opsonin reseptörleri
 11. Makrofajdaki non opsonin tanıma molekülü nedir?
  İntegrinler, özellikle MAC-1
 12. Eosinofillerin antiparazitik proteini nedir?
  Major basic protein
 13. Klasik yolla aktive edilen makrofajın (M1) özellikleri nelerdir?
  • IFN-γ ile uyarılır
  • IL-4 ve IL-13 ile inhibe edilir
  • Mikrobisidaldir
 14. Alternatif yolla aktive edilen makrofajın (M2) özellikleri nelerdir?
  • IL-4 ve IL-13 ile uyarılır
  • IFN-γ ile inhibe edilir
  • Tamir ve fibrozisten sorumludur
  • IL-10 ve TGF-β sentezler
 15. ARDS'nin patogenezinde rol oynayan esas hücre hangisidir?
  Nötrofil
 16. Astımın patogenezinde ve doku hasarında esas rol oynayan hücreler hangileridir?
  • Patogenezde mast hücreleri
  • Doku hasarında eosinofil (MBP & EKP ile)
 17. Atheroskleroz ve pulmoner fibroziste esas rol oynayan hücre hangisidir?
  Makrofaj (M2)
 18. Chediak-Higashi hastalığında patogenez ve tedavi nedir?
  • Mikrotübül defektidir.
  • Kemotaksis ve lizozomal degranülasyon bozuktur.
  • Tdv: Vit C ve KİT
 19. Kronik granülomatöz hastalıkta ilk bulgu ve en önemli mortalite nedeni nedir?
  • İlk bulgu derin boyun apseleri
  • Mortalite aspergillus pnömonisi
 20. Antiinflamatuar ajanlar nelerdir?
  • TGF-β (en güçlü, siroz ve İPF'den sorumlu)
  • IL-4,10,13
  • Lipoksin
  • Resolvin
  • NO
 21. Granülomun olmazsa olmaz hücresi nedir?
  • Epiteloid histiyosit
  • Lenfositlerin salgıladığı IFN-γ ile makrofajdan gelişirler.
 22. Langhans tipi dev hücreler hangi hastalıklarda görülür?
  • Tbc
  • Lepra
  • Sarkoidoz
 23. Warthin-Finkeldey hücreleri hangi hastalıkta oluşur?
  Kızamık
 24. Sarkoidozda hangi spesifik patolojik bulgular vardır?
  Schauman ve asteroid cisimler
 25. Hangi hastalığın granülomunda plazma hücreleri görülür?
  Sifiliz
 26. Safra kanallarının granülomatöz yıkımıyla giden hastalık hangisidir?
  Primer biliyer siroz
 27. İnflamasyonun hücrelerde depolanan mediatörleri nelerdir?
  Histamin ve serotonin (etkileri benzerdir)
 28. Hageman faktör (Faktör XII) inflamasyonun hangi basamaklarını aktive eder?
  • Kinin sistemi
  • Kompleman sistemi
  • Koagülasyon kaskadı
  • Fibrinolitik sistem
 29. Bradikininin etkileri nelerdir?
  • Histamine benzer
  • Ek olarak ağrı yapar
 30. Glomerulonefritlerde komplemanın hangi yolunun aktivasyonu görülür?
  • MPGN tip 2: Alternatif
  • Diğer hepsi: Klasik
 31. Anafilatoksinler nelerdir?
  C3a, C4a, C5a
 32. Kemotaktik komplemanlar nelerdir?
  C3a ve C5a
 33. SRS-A'lar nedir ve görevleri nelerdir?
  • LTC4, LTD4 ve LTE4
  • Herşeyi kasarlar (damar, bronş, endotel)
 34. Lipoksinler hangi enzimle üretilirler ve görevleri nedir?
  • LXA4 ve LXB4 12-lipooksijenazla (transselüler) üretilirler
  • Herşeyi gevşetirler, lökotrienlerin etkisini antagonize ederler
 35. İnflamasyonda baskın mediyatörler nelerdir?
  • Önce histamin
  • Sonra SRS-A (etkileri aynı)
 36. Uterus, bronş ve damar düz kaslarını kasan prostaglandin hangisidir?
  PGF2α
 37. Ağrı ve ateş oluşturan prostaglandin hangisidir?
  PGE2
 38. Kafa grafisinde kalsifikasyon görülen hastalıklar nelerdir?
  • Kraniofarenjiom
  • Oligodendrogliom
  • Menenjiom
  • AV malformasyon
 39. NO sentetaz tipleri nelerdir?
  • E-NOS: endotelde, Ca aktive eder
  • N-NOS: nöronlarda, Ca aktive eder
  • İ-NOS: makrofajda, sitokinler aktive eder
 40. NO'nun inflamasyona etkileri nelerdir?
  • Dual etki yapar
  • -İnflamasyonun vasküler yanıtına yardımcı olur
  • -Selüler yanıtı baskılar
 41. IFN-γ'nın görevleri nedir?
  • Makrofaj aktivasyonu yapar
  • NOS aktivasyonu yapar
 42. NK'yı uyaran sitokinler nelerdir?
  IL-2,12,15
 43. Sedimentasyonu 100'ün üzerine çıkaran hastalıklar nelerdir?
  • Temporal arterit
  • Multipl myelom (IL-6 prognozu belirler)
 44. Otoinflamatuar hastalıklar hangileridir?
  • FMF (IL-1)
  • Gut
 45. Kemokinlerin sınıflaması ve görevleri nelerdir?
  α-kemokinler: IL-8, nötrofil

  • β-kemokinler:
  • -MCP-MIP: makrofaj
  • -Eotaksin: eosinofil
  • -RANTES: lenfosit
 46. il için kemotaktik sitokinler nelerdir?
  • IL-5
  • Eotaksin
 47. IL-1 artışı hangi hastalığın patogenezinde rol oynar?
  FMF
 48. IL-2 artışı hangi hastalığın patogenezinde rol oynar?
  Erişkin T hücreli lenfoma
 49. IL-5 artışı hangi hastalığın patogenezinde rol oynar?
  Hodgkin lenfoma
 50. IL-6 artışı hangi hastalığın patogenezinde rol oynar?
  Multiple myelom
 51. Vazodilatasyon yapan sitokinler nelerdir?
  • Histamin
  • Prostaglandin
  • NO
  • Lipoksin
 52. Vasküler geçirgenliği artıran sitokinler nelerdir?
  • C3a, C4a, C5a (anafilotoksinler): histaminin salınımını artırırlar
  • Histamin, Serotonin
  • Bradikinin, Substans P
  • PAF
  • LTC4,D4,E4 (SRS-A)
 53. Ateş yapan sitokinler nelerdir?
  • IL-1
  • TNF-α
  • Prostaglandinler (öz. E2)
 54. Ağrı yapan sitokinler nelerdir?
  • Bradikinin
  • Substans P
  • PGE2
 55. Th1 ve Th17 ilişkili iflamasyonlarda baskın hücreler nelerdir?
  • Th1: Makrofaj
  • Th17: Nötrofil
 56. Tip 4 HS'nin tipleri nelerdir?
  Gecikmiş tip: CD4 T lenfositler ve makrofajlar etkindir, granülom oluşur

  Hücre bağımlı sitotoksisite: CD8 T lenfositler etkindir, perforin, granzim, Fas/FasL ile sitotoksisite sağlanır. Viral hastalıklar ve döküntülerde görülür.
 57. artrit hangi tip HS?
  3
 58. Multiple skleroz hangi tip HS?
  4
 59. Polimiyozit hangi tip HS?
  4
 60. Dermatomyozit hangi tip HS?
  2
 61. İnklüzyon cisim miyoziti hangi tip HS?
  4
 62. Alerjik alveolit hangi tip HS?
  3
 63. Ankilozan spondilit başta olmak üzere inflamatuar hastalıkların riskini artıran HLA molekülü hangisidir?
  HLA B27
 64. Greft reddinin en sık nedeni nedir?
  • En sık ret: Akut (tedavisi var)
  • En sık organ kaybıyla sonuçlanan ret: Kronik
 65. Greft reddinde histopatolojik görünüm nasıldır?
  • Hiperakut: damar lümeninde tromboz
  • Akut: endotelitis
  • Kronik: fibrozis, kortikal atrofi, yaygın iskemi, arteriyollerde kalınlaşma
 66. GVHD riski en yüksek ve en düşük organlar nelerdir?
  • En yüksek: Kemik iliği
  • En düşük: KC
 67. Otoimmünitede en sık rol oynayan en önemli gen nedir?
  PTPN-22 (özellikle RA'da)
 68. NOD-2 gen polimorfizmi hangi hastalıkta görülür?
  Crohn
 69. Nükleer immünflurosans boyanma paternleri nelerdir?
  • Rim (periferal) boyanma: Anti-dsDNA
  • Nükleolar patern: Sistemik skleroz
  • Benekli patern: En sık patern, spesifik değil
 70. SLE'nin en sensitif antikoru nedir?
  ANA
 71. Lupusa spesifik antikorlar nelerdir?
  • Anti-Sm (en spesifik)
  • Anti-dsDNA
 72. İlaca bağlı lupusta hangi antikor görülür?
  Anti-histon

  • SSS ve böbrek tutulmaz
  • Hepatit sıktır
  • İlacın kesilmesiyle düzelir
 73. A
 74. ipid antikorları (lupus antikoagülanı veya antikardiyolipin antikorları) triadı nedir?
  • Arteriyel/venöz trombozlar
  • Trombositopeni
  • Tekrarlayan fetal kayıplar
 75. LE cismi nedir?
  SLE'de ANA'yla karşılaşan nükleusun homojen bazofilik boyanmasına denir.
 76. Lupusta en sık tutulan sistem ve en sık tutulan organ nedir?
  • En sık sistem hematolojik sistem
  • En sık organ eklemler
  • Çocukta böbrekler
 77. Lupusun hematolojik tutulumunda ne görülür?
  • En sık kronik hastalık anemisi
  • Pansitopeni ve trombofili
 78. Sekel bırakmayan artritler nelerdir?
  • Behçet
  • FMF
  • ARA
  • JRA (%10 bırakabilir)
  • SLE
  • Skleroderma
  • HSP
 79. Lupusun deri bulguları nelerdir?
  • Fotosensitivite
  • Malar rash
  • Diskoid lupus eritematozus
 80. SLE'den en sık ölüm nedeni nedir?
  • Erken: Böbrek tutulumu ve enfeksiyonlar
  • Geç: Tromboemboli ve kanser
 81. SLE'de antikorlarla böbrek tutulumu arasındaki ilişki nedir?
  • Anti-dsDNA tutulumu artırırken
  • SS-B tutulumu önler
 82. Böbreklerde tel öze (wire loop) görünümü hangi hastalıkta olur?
  Lupus nefriti class 3 ve 4
 83. En sık ve en mortal lupus nefriti hangisidir?
  Class 4 (diffüz proliferatif)
 84. Lupus nefritinde subepitelyal ve subendotelyal birikim hangi classlarda görülür?
  • Subepitelyal: class 5
  • Subendotelyal: class 3 ve 4
 85. Lupusun kalp tutulumu nasıldır?
  • En sık perikardit
  • LSE: iki yüzlü verrüköz
  • Ateroskleroz, KAH
 86. Lupusun dalak tutulumu nasıldır?
  • Perivasküler fibrozis (soğan kabuğu)
  • Splenomegali
 87. Lupus, skleroderma ve RA'in AC tutulumu nasıldır?
  • Lupus: plevra
  • Skleroderma: parankim
  • RA: ikisi de
 88. Lupusun kliniğe en sık geliş nedeni nedir?
  Eklem ağrıları
 89. Romatoid artritin tuttuğu eklemler nelerdir?
  • Küçük eklemleri tutar (özellikle PIF ve MKP) DIFleri tutmaz
  • Vertebralardan sadece üst servikali tutar (atlantoaksiyal dislokasyon)
 90. Romatoid artrit eklem tutulumunun histolojik görünümü nasıldır?
  • Sinovittir
  • Rice body (organize fibrin agregasyonları)
  • Epitel proliferasyonu
  • Nötrofil birikimi olur (Th17 uyarısıyla)
 91. Pannus ne demektir?
  Sinoviyum içerisinde yoğun granülasyon dokusu
 92. RA'in en sık deri tutulumu nedir?
  Subkütan romatoid nodüller (en sık önkol ekstansör yüzde): ortasında fibrinoid nekroz bulunur
 93. RA vasküliti nasıldır?
  • PAN'a benzer şekilde orta çaplı damar tutulumu vardır
  • Ama böbrekleri tutmaz
 94. En sık sekonder Sjögren şeklinde göz tutulumu yapan hastalık hangisidir?
  RA
 95. RF'ün en yüksek olduğu hastalık hangisidir?
  Sjögren
 96. RA'in en spesifik antikoru hangisidir?
  Anti-CCP: Kronikliği gösterir
 97. Sekonder amiloidozun en sık nedeni nedir?
  RA
 98. RA'te en çok tutulan viseral organ hangisidir?
  AC (interstisyel fibrozis ve fibrinöz plevrit)
 99. Skleroderma en sık nereyi tutar?
  • 1) Deri
  • 2) GİS
 100. Sklerodermanın klinik formları nelerdir?
  • Diffüz: anti-Scl 70 (anti-DNA topoizomeraz 1)
  • Sınırlı (CREST sendromu): antisentromer
 101. Sklerodermanın deri tutulumu nasıldır?
  • Üst ekstremite distalden başlar
  • En sık klinik bulgu parmak cildinde ödem, kalınlaşma ve Reynaud
  • İlerleyen dönemde pençe el ve maske yüz
 102. Skleroderma GİS'te en sık nereyi tutar?
  Özefagus
 103. CREST sendromu (sınırlı skleroderma) nedir?
  • Calcinosis
  • Reynaud
  • Esophagus
  • Sclerodactily
  • Telangiectasia
 104. Sklerodermadan ölümün en sık nedeni nedir?
  Böbrek/AC tutulumu
 105. Sjögrende görülen antikorlar nelerdir?
  SS-A (Ro) ve SS-B (La): Ribonükleoproteinlere karşı gelişirler
 106. Sjögrende SS-A (Ro) antikoru neyi gösterir?
  Hastalık daha şiddetli seyreder.
 107. Sjögrende doku hasarından sorumlu hücre hangisidir?
  CD4 T lenfosit
 108. Septal perforasyon nedenleri nelerdir?
  • Sjögren
  • Wegener
  • Sifiliz
  • Lepra
  • Kokain
 109. Sjögrenin böbrek tutulumu nasıldır?
  • Tübüler tutulum olur
  • Glomerüller tutulmaz
 110. Sjögrende hangi lenfoma riski artar?
  Marjinal zon lenfoması (MALToma)
 111. Mikulicz sendromu nedir?
  • Bilateral laktimal ve tükrük bez büyümesidir
  • Nedenleri Sjögren, sarkoidoz, lenfoma, lösemidir
 112. Reynaud fenomeninin en sık nedenleri nedir?
  • Yaşlı erkek: ateroskleroz
  • Genç erkek: Buerger
  • Yaşlı kadın: Skleroderma
  • Genç kadın: SLE
 113. İnflamatuar myopatilerde hangi antikor pozitiftir?
  tRNA sentetaza karşı JO-1
 114. Dermatomyozitin klasik deri döküntüleri nedir?
  • Heliotrop rash
  • Gottron (patognomonik)
 115. İnflamatuar myozitlerde kas tutulumu nasıldır?
  • Dermatomyozit/polimyozit: simetrik ve proksimal
  • İnklüzyon cisim: asimetrik ve distal
 116. Dermatomyozit/polimyozit kas biyopsisinde ne görülür?
  Perifasiküler atrofi
 117. Özefagusun proksimalini ve distalini tutan otoimmün hastalıklar nelerdir?
  • Proksimal: Dermatomyozit
  • Distal: Skleroderma
 118. İnklüzyon cisim myoziti hangi kasları tutar?
  Ekstansör kaslar
 119. Konjenital kalp bloğuna neden olan antikorlar nelerdir?
  • SS-A (Ro) ve SS-B (La)
  • Annede SLE araştırılmalıdır (Skleroderma doğurgan yaşta sık değildir)
 120. CVID'da patoloji nedir?
  • B hücreleri plazma hücrelerine dönüşemezler
  • B hücreleri fazladır, foliküler hiperplazi görülür
  • Genç erişkin dönemde semptom verir
 121. SCID'ta patogenez nedir?
  • IL-7 reseptörleri defektiftir.
  • -X'e bağlı tip: common-γ-chain (γc)'de defekt
  • -OR tip: ADA'da defekt
 122. Wiskott-Aldrich'in triadı nedir?
  • Trombositopeni
  • Ekzema
  • İmmün yetmezlik

  T hücre sayısı az, parakortikal atrofi vardır
 123. AIDS'in e
 124. m bulguları nedir?
  • Yaygın LAP
  • Foliküler hiperplazi
  • Hipergammaglobulinemi
 125. AIDS'te nöronlarda apoptozisten sorumlu sitokin hangisidir?
  TNF-α
 126. Amiloid protein tipleri arasında ne fark vardır?
  P komponentleri ortaktır, farklılık fibril proteinlerindedir
 127. Plazma hücreli neoplazilerde biriken amiloid hangisidir?
  AL (amiloid hafif zincir)
 128. Kronik iltihabi hastalıklarda hangi amiloid birikir?
  AA (amiloid asosiye protein), SAA'dan gelişir
 129. Alzheimer hastalığında hangi amiloid birikir?
  Amiloid β
 130. Familyal amiloid nöropatilerinde ve yaşlılık amiloidozunda hangi amiloid birikir?
  • Transtiretin
  • Yaşlılık amiloidozunda en sık kalpte birikir
 131. Hemodiyaliz hastalarında hangi amiloid birikir?
  β-2 mikroglobulin
 132. En çok amiloidoz geliştiren hastalık hangisidir?
  FMF
 133. Tiroidin hangi kanserinde amiloidoz olur?
  Medüller karsinomda kalsitonin birikir
 134. Amiloid proteinleri nasıl boyanır?
  Birefrejans gösterir. Bunun nedeni amiloidde çapraz β tabaka oluşumudur (cross-β-plate)
 135. Amiloidozda en sık, en morbid ve en mortal tutulum hangi organda olur?
  Böbrek
 136. Amiloidozda dalağın görünümü nasıldır?
  • Sago dalağı
  • Lardaceous dalak
 137. Amiloid KC'de nerede birikir?
  Disse aralığında
 138. E-selektini artıran sitokinler nelerdir?
  • TNF α
  • IL-1
 139. P-selektini artıran mediyatör nedir?
  Histamin
 140. B lenfositleri diğer lenfositlerden hangi markerlar ayırır?
  CD 19,20,21
 141. Kathelisidin nedir?
  Nötrofildeki antimikrobiyal protein
 142. 5-LO aktivasyonu yapan kompleman nedir?
  C5a
 143. Osteoklast aktivasyonu yapan sitokin nedir?
  IL-6
 144. En güçlü Ag sunan hücre nedir?
  Interdigitating dendritik hücre
 145. Lenf nodlarının ve dalak folliküllerinin makrofajı nedir?
  Foliküler dentritik retikulum hücreleri
 146. Anti U1-RNP hangi hastalıkta artar?
  Miks konnektif doku hastalığı
 147. Amiloidoz tanı ve takibinde kullanılan spesifik test nedir?
  SAP sintigrafisi
 148. NK hücre yüzey markerları nedir?
  CD16 & CD56
 149. Damar geçirgenliğini en kuvvetli artıran madde nedir?
  PAF
 150. MQ kronik inflamasyona hangi faktörlerle katkı yapar?
  • VEGF: anjiyogenez
  • EGF: granülasyon
  • TGF-β: fibrosis
Author:
Farash
ID:
292352
Card Set:
Patoloji
Updated:
2015-01-02 20:48:29
Tags:
Immunoloji romato
Folders:

Description:
a
Show Answers: