Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Asiklovirin aktivasyonu nasıl gerçekleşir?
  • Önce viral timidin kinaz
  • Sonra konakçı kinazı
 2. HSV tedavisinde topikal kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • Pensiklovir
  • Dokonazol
  • Trifluridin
  • İdoksuridin / vidarabin
 3. Gansiklovirin en sık yan etkisi nedir?
  Myelosupresyon
 4. Gansiklovire dirençli CMV enfeksiyonunda ne kullanılır?
  • Foskarnet
  • Sidofovir
 5. Pirofosfat türevi olup kemiklerde sekestre olan ilaçlar nelerdir?
  • Bisfosfonatlar
  • Foskarnet
 6. CMV retinitinde sadece intravitreal verilen ilaç hangisidir?
  Fomivirsen
 7. Nükleozid/nükleotid analoğu RT inhibitörlerinin eliminasyonu nasıldır?
  Abakavir dışında böbrekler yoluyla
 8. Hem HIV hem HBV tedavisinde kullanılan antiviraller nelerdir?
  • Lamivudin
  • Tenofovir
 9. Nükleozid yapılı RT inhibitörleri nelerdir?
  • -vudinler
  • Didanozin
  • Abakavir
 10. Nükleotid yapılı RT inhibitörü nedir?
  Tenofovir
 11. Non-nükleozid yapılı RT inhibitörleri nelerdir?
  • Delavirdin
  • Efavirenz
  • Nevirapin
 12. HIV proteaz inhibitörleri (olgunlaşma inhibitörleri) nelerdir?
  -navirler
 13. HIV proteaz inhibitörlerinin yan etkileri nelerdir ve bu etkileri en az ve en fazla hangileri yapar?
  • Cushing, DM, insülin direnci, hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemi (Atazanavir en az yapar)
  • CYP inh (ritonavir en fazla)
 14. HIV füzyon inhibitörleri ne etki mekanizmaları nelerdir?
  • Enfuvirtid: gp41'e bağlanarak konakçı hücreye
  • Marovirok: CCR5'i (kemokin reseptörünü) inhibe ederek CD4 Th'ye girişi inh eder
  • Vicrivirok (maroviroka benzer)
 15. İntegraz inhibitörleri nelerdir?
  Raltegravir, elvitagravir
 16. CD4'e bağlanarak HIV'in hücre içine girişini önleyen antikor nedir?
  İbalizumab
 17. Bevirimat endikasyonu nedir?
  AIDS
 18. İnfluenza virüsünün M2 iyon kanalını inhibe ederek virüsün soyulmasını (uncoating) engelleyen ilaçlar nelerdir?
  • Amantadin
  • Rimandatin
 19. Nöraminidaz inhibitörleri, endikasyonları ve veriliş yolları nedir?
  İnfluenzanın bütün türlerinde kullanılırlar

  • Oseltamivir: Oral (ön ilaç)
  • Zanamivir: İnhalasyon
  • Peramivir
 20. like semptomlara neden olan antimikrobiyaller nelerdir?
  • Rifampin
  • IFN-α
 21. HBV tedavisinde kullanılan antiviraller nelerdir?
  • IFN-α 2b
  • Lamivudin/telbivudin
  • Adefovir/tenofovir (nükleotid)
  • Entekavir
 22. HCV tedavisinde hangi antiviraller kullanılır?
  • IFN-α 2b
  • Ribavirin
  • Boseprevir/teleprevir
 23. Ribavirin etki mekanizması nedir?
  Guanin analoğudur, RNA bağımlı polimerazı inhibe eder, bu yüzden RNA virüslerine etkilidir
 24. RSV yüzeyinde bulunan A antijenine (füzyon proteinine) bağlanan monoklonal antikor nedir?
  Palivizumab
 25. Kondiloma aküminatum, molluscum kontagiosum ve aktinik keratoz tedavisinde lokal kullanılan imünmodülatör ilaç nedir?
  İmikuimod
 26. DNA polimeraz inhibitörü antiviraller nelerdir?
  • -siklovirler
  • Dokonazol
  • Trifluridin
  • İdoxuridin/vidarabin
  • Sidafovir
  • Foscarnet
  • Fomivirsen
 27. Sitoplazmik enzimlerin yardımıyla aktif trifosfat formuna dönüşen ilaçlar nelerdir?
  Nükleotid/nükleozid analoğu RT inhleri
 28. Kombinasyonda kullanılınca diğer AIDS ilaçlarının etkilerini artıran ilaç nedir?
  Ritonavir
Author:
Farash
ID:
292360
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:11:57
Tags:
Virus mikro
Folders:

Description:
a
Show Answers: