Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kanser ilaçlarına dirençten sorumlu pompa nedir?
  P-glikoprotein pompa
 2. P-glikoprotein pompayı hangi ilaçlar inhibe eder?
  • Verapamil
  • Diltiazem
  • Kinidin
  • Siklosporin
  • Amiodaron
 3. Bir ilacın biyoyararlanımını ne gösterir?
  EAA
 4. İlacın kararlı durum konsantrasyonuna ulaşma süresi ne kadardır?
  • 4-5 T1/2
  • %90'ına 3.3 T1/2
 5. Albümine yüksek oranda bağlanan ilaçlar nelerdir?
  • Warfarin
  • Diazepam
  • NSAID
  • Klorpropamid
 6. Keratinden zengin dokularda sekestre olan maddeler nelerdir?
  • Griseofulvin
  • Terbinafin
  • Arsenik
 7. Dişler ve kemiklerde sekestre olan ilaç hangisidir?
  Tetrasiklin
 8. Melaninden zengin dokularda sekestre olan ilaç hangisidir?
  Klorokin
 9. İskelet ve kalp kasında sekestre olan ilaç hangisidir?
  Digoksin
 10. AC'de sekestre olan ilaçlar nelerdir?
  Antidepresanlar
 11. İlaçların redistribüsyonu hangi yolla verildiklerinde görülür?
  IV veya inhalasyon
 12. Metaboliti kendisinden aktif ilaç dönüşümleri nelerdir?
  • Kodein-> morfin
  • Diazepam-> desmetildiazepam
 13. Metabolizması nonenzimatik olan ilaçlar nelerdir?
  • Atraküryum (Hoffmann reaksiyonuyla yıkılır)
  • Gentaküryum
  • Temozolamid
 14. İlaç metabolizmasında görev alan enzimler hücrenin neresinde bulunurlar?
  • Faz 1 ve glukuronidasyon dER'de
  • Glukronidasyon hariç faz 2 sitoplazmada
 15. İlaç metabolizmasında en fazla görev alan CYP enzimi hangisidir?
  CYP3A4/5
 16. En fazla genetik polimorfizm gösteren CYP hangisidir? Neleri metabolize eder?
  CYP2D6

  • Kodein
  • Metoprolol
  • Propafenon
  • Fluoksetin
 17. ile met olan ilaçlar nelerdir?
  • Sulfonamid
  • Hidralazin
  • İzoniazid
  • Prokainamid
  • Dapson
  • Klonazepam
 18. Otoindüksiyon yapan ilaçlar nelerdir?
  • Karbamazepin
  • Fenitoin
  • Alkol
 19. Antimikrobiyallerin mikrozomal enzimlere etkileri nasıldır?
  • Rifampin ve griseofulvin indükler
  • Diğerleri inhibe eder
 20. Mikrozomal enzim inhibisyonu yapan barbitürat hangisidir?
  Sekobarbital
 21. Hangi ilaç bazı mikrozomal enzimleri indüklerken bazılarını inhibe eder?
  Omeprazol
 22. Mikrozomal enzim indüksiyonu yapan antiepileptikler hangileridir?
  • Barbitüratlar
  • Fenitoin
  • Karbamazepin
 23. Penisilin G'nin etki süresini uzatmak için hangi ilaçla kombine edilir?
  Probenesid (anyonik taşıyıcıyı inhibe eder)
 24. Bazik yapılı önemli ilaçlar nelerdir?
  • Kinin/kinidin
  • Kodein/morfin
 25. 0. derece kinetikle yıkılan (T1/2si derişimine bağlı olan) ilaçlar nelerdir?
  • Fenitoin
  • Alkol
  • Aspirin
  • Heparin
 26. Terapötik aralık hangi 2 değerin farkıdır?
  MTK-MEK
 27. Terapötik indeks nasıl hesaplanır?
  LD50/ED50
 28. İlaç metabolizmasının hangi fazı yaşlanmadan ve KC hastalığından etkilenmez?
  Faz 2

  • Status epileptikusta ilk ilaç diazepam
  • Yaşlı veya KCY ise lorazepam
 29. faz 2 ile sonra faz 1 ile metabolize olan ilaç hangisidir?
  INH
 30. Farmakokinetik toleransla farmakodinamik toleransın farkı nedir?
  • Farmakokinetik: Otoindüksiyon (yıkım artar, plazma düzeyi azalır)
  • Farmakodinamik: Reseptör sayısı azalır (plazma düzeyi aynıdır)
 31. Plazma kolinesterazı eksikliğinde hangi ilaçlar uzamış apne yapar?
  • Süksinil kolin
  • Mivaküryum

  Tedavisi transfüzyondur
 32. törlerin vücuttaki dağılımı hangi tetkikle gösterilir?
  PET
 33. Adrenerjik reseptörler hangi G proteindirler?
  • α1: Gq
  • α2: Gi
  • β: Gs
 34. Muskarinik reseptörler hangi G proteindirler
  • Çift sayılar Gi
  • Tek sayılar Gq
 35. GABA reseptörlerinin yapısı nedir?
  • A ve C: iyon kanalı
  • B: Gi
 36. Reseptörü tirozin kinaz olan ligandlar nelerdir?
  İnsülin ve büyüme faktörleri
 37. Reseptörü JAK/STAT olan ligandlar nelerdir?
  • IL-6
  • IFNγ
  • GH
  • Prl
  • Epo, Tpo
  • Leptin
 38. Reseptörü serin kinaz olan ligandlar nelerdir?
  • Aktivin
  • İnhibin
  • TGF-β
 39. İyon kanalı reseptörler nelerdir?
  • Nikotinik
  • GABA A ve C
  • 5-HT3
  • Glutamat: NMDA, AMPA, KA
  • Glisin reseptörleri
  • ADP P2x reseptörleri
 40. Pürinerjik (ADP) reseptörlerin yapısı nedir?
  • P2x: iyon kanalı
  • P2y12: Gi
  • P2y diğerleri: Gq
 41. İlaç etkisi değerlendirilirken rakamla ölçülebilen değerler için hangi eğri kullanılabilir?
  Kademeli doz yanıt eğrisi
 42. Terapötik indeks hangi doz yanıt eğrisiden bulunur?
  Kuvantal doz yanı eğrisi
 43. Yeni ilaç geliştirilmesinde sağlıklı gönüllülerin kullanıldığı faz hangisidir?
  Faz 1
 44. Yeni ilaç geliştirilmesinde farmakokinetik özelliklere bakılan faz hangisidir?
  Faz 1
 45. Yeni ilaç geliştirilmesinde ilacın etkilerinin insanlarda ilk kez görüldüğü faz hangisidir?
  Faz 2
 46. Yeni ilaç geliştirilmesinde hangi aşamadan sonra ilaçlar ruhsat alırlar?
  Faz 3
 47. Kolinerjik transmisyonda hız kısıtlayıcı basamak ve inhibitörü nedir?
  • Kolinin nörona alınması
  • Hemikolinyum
 48. ACh'ın veziküle transportunu ne inhibe eder?
  Vezamikol
 49. Vezikülden ACh salınımını ne inhibe eder?
  Botox
 50. Tetradotoksin ve saksitoksinin etki mekanizması nedir?
  VBSK inh
 51. α-latrotoksinin etki mekanizması nedir?
  Veziküllerden ACh ve NA boşaltımı
 52. Nikotinik reseptörler nerede bulunur?
  • S ve PS gangliyon
  • İskelet kası
  • SSS
  • Adrenal medulla
  • Medulla spinalisin Reinshew hücreleri
 53. Kalpteki kolinerjik reseptör nedir?
  M2
 54. Adrenerjik transmisyonun hız kısıtlayıcı basamağı nedir?
  Tirozin hidroksilaz
 55. Glukokortikoidler katekolamin sentezinin hangi enzimini aktive eder?
  FNMT
 56. Noradrenalinin reuptake-1 ve reuptake-2 sini bloke eden ilaç hangisidir?
  Fenoksibenzamin
 57. Hangi ilaçlar NA'in reuptakeini inh ederler?
  • Kokain
  • Amfetamin
  • TCA
  • Reboksetin
  • Atomoksetin
  • Fenoksibenzamin
 58. Metitirozinin etki mekanizması nedir?
  Tirozin hidroksilazı inhibe eder
 59. Rezerpinin etki mekanizması nedir?
  Veziküler monoamin pompasını inhibe eder
 60. Guanetidin ve guanadrelin etki mekanizması nedir?
  • Reuptake ile nörona ve veziküle alınır, NA yerine geçerler (yalancı nörotransmitter)
  • Başlangıçta NA depolarını boşaltarak hipertansiyona neden olabilirler
 61. Kokainin etkileri nelerdir?
  • Reuptake inhibisyonu: indirekt sempatomimetik etki
  • VBSK blokajı: lokal anestezik
 62. Tiramin indirekt sempatomimetik etkiyi nasıl yapar?
  Veziküllerden NA salınımını artırır
 63. Efedrinin etki mekanizması nedir?
  • İndirekt: Vezikülden NA salınımını uyarır
  • Direkt: α ve β reseptörleri uyarır
  • KBB'ni geçer
 64. Kolin esterleri nelerdir?
  • ACh (M+N)
  • Betanekol (M)
  • Karbakol (M+N)
  • Metakolin (M)

  Betanekol ve karbakol kolinesteraza dirençliler
 65. AC
 66. yonu nedir?
  Göz operasyonunda hızlı myosis oluşturmak
 67. Betanekolün endikasyonları nedir?
  Paralitik ileus ve nörojenik mesane
 68. Ter ve tükürük bezlerini en çok uyaran ilaç hangisidir?
  • Pilokarpin
  • Sadece muskarinik respleri uyarır
  • Bitkisel (alkaloid)dir
 69. Sjögrene veya RT'ye bağlı ağız ve göz kuruluğunda ne kullanılır?
  Pilokarpin
 70. M3 agonisti nedir?
  Sevimelin (ağız kuruluğunda kullanılır)
 71. İrreversibl kolinesteraz inhibitörleri nelerdir?
  • Organofosfatlar (ekotiofat, malation, paration)
  • Savaş gazları
 72. T1/2si en kısa antikolinesteraz ve endikasyonu nedir?
  • Edrofonyum
  • -MG krizi ile kolinerjik krizi ayırmada
  • -MG ilaç dozu ayarlamasında
  • -SVT'de kullanılır
 73. Myastenia graviste en çok tercih edilen ilaç hangisidir?
  Neostigmin (hem antikolinesterazdır hem direkt nikotinik reseptörleri uyarır)
 74. Yarı ömrü en uzun reversibl antikolinesteraz nedir?
  Distigmin
 75. Fizostigminin endikasyonu nedir?
  Atropin zehirlenmesi (SSS'e çok geçtiği için yan etkisi çoktur, başka endikasyonlarda kullanılmaz)
 76. Alzheimer tedavisinde kullanılan antikolinesterazlar nelerdir?
  • Donapezil
  • Galantamin
  • Rivastigmin
  • Takrin
 77. Hem indirekt antikolinesteraz hem nikotinik agonist ilaçlar nelerdir?
  • Neostigmin (MG)
  • Galantamin (Alzheimer)
 78. Glokomda kullanılan kolinerjik ilaçlar nelerdir?
  • Pilokarpin
  • Demekaryum
  • Ekotiofat
 79. Ağız kuruluğunda kullanılan kolinerjik ilaçlar nelerdir?
  • Pilokarpin
  • Sevimelin
 80. Organofosfat zehirlenmesinde tedavi nasıldır?
  • Kıyafetlerin çıkarılması
  • Solunum yolunun açık tutulması
  • Pralidoksim/obidoksim/diasetilmonoksim
  • Atropin

  Diasetilmonoksim BOS'a geçer
 81. Nik
 82. mlılığının tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Vareniklin (parsiyel agonist)
  • Sitizin (parsiyel agonist) (bitkisel)
  • Bupropion (atipik antidepresan)
  • Rimonabant (kanabinoid invers agonisti)
  • Nikotin
 83. Antikolinerjik ilaçlar hangi durumlarda kontrendikedir?
  Glokom ve BPH
 84. Gözdeki etkisi en uzun ve en kısa süren antikolinerjikler nelerdir?
  • En uzun: atropin
  • En kısa: tropikamid
 85. Sikloplejik midriyazis için hangi antikolinerjikler kullanılır?
  • Tropikamid
  • Homatropin
  • Siklopentolat
 86. Antimuskarinik ilaç zehirlenmesinde ilk bulgu nedir?
  Ağız kuruluğu
 87. Atropinin endikasyonları nelerdir?
  • Kolinerjik ilaç zehirlenmesi
  • Organofosfat zehirlenmesi
  • AV blok ve bradikardi
  • Diyare
  • Preanestezik
 88. Skopolaminin endikasyonu nedir?
  Hareket hastalığı
 89. Ipratropium ve tiotropiumun astım ve KOAH'ta kullanılma nedenleri nedir?
  • Santral yan etki yapmazlar
  • Mukosiliyer hareketleri baskılamazlar

  • Ipratropium kısa
  • Tiotropium uzun etkili
 90. M3
 91. laçlar ve endikasyonları nedir?
  • Darifenasin
  • Solifenasin

  İdrar inkontinansı
 92. Prea
 93. medikasyonda hangi antikolinerjikler kullanılır?
  • Atropin
  • Glikopirolat (SSS'e geçmez)
 94. Antikolinerjikler sempatomimetiklerden farklı olarak gözde ne yaparlar?
  Siklopleji
 95. Adrenerjik β1 reseptörlerinin görevleri nedir?
  • Kalp hızı ve gücünde artma
  • Renin salgılama
 96. Adrenerjik β2 reseptörlerinin görevleri nedir?
  • Kalp hızı ve gücünde artma
  • Gevşeme
  • Glikojenoliz
 97. Adrenerjik β3 reseptörünün görevi nedir?
  Lipoliz
 98. Damarda hangi adrenerjik reseptör daha baskındır?
  α
 99. Adrenalinin vazokonstriktör etkisini ne artırır?
  β-blokörler
 100. Hem ortalama kan basıncı artışı hem bronkodilatasyon yapan ilaç nedir?
  Adrenalin: bu yüzden anafilaktik şokta birinci tercihtir
 101. Noradrenalin hangi durumlarda refleks bradikardi yapmaz?
  • Antimuskarinik kullanımında
  • Transplant kalpte
  • İn vitro ortamda
 102. Dopaminin düşük dozdan yüksek doza uyardığı reseptörler nelerdir?
  DA1<β1<α1
 103. Dopamin ve dobutaminin endikasyonları nelerdir?
  • Kardiyojenik şok
  • Septik şok
  • Kalp yetmezliği
 104. Dobutaminin etki mekanizması nedir?
  β1 reseptör agonistidir
 105. Hipotansiyon tedavisinde kullanılan α1 agonistleri nelerdir?
  • Midodrin
  • Metoksamin
  • Meteraminol
 106. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan α2 agonistleri nelerdir?
  • Metildopa (gebelik HT'unda ilk tercih)
  • Klonidin
  • Guanfasin
  • Guanabenz
 107. Preanestezik medikasyonda kullanılan α2 agonisti nedir?
  Deksmedetomidin
 108. Santral etkili kas gevşetici α2 agonisti nedir?
  Tizanidin
 109. Glokom tedavisinde topikal kullanılan α2 agonistleri nelerdir?
  • Brimodin
  • Apraklonidin
 110. Glokom tedavisinde hangi grup ilaçlar kullanılır?
  • PGF2α analogları
  • β-blokörler
  • Kolinerjikler
  • α2 agonistler
  • Karbonik anhidraz inh (oral)
 111. Glokom tedavisinde kullanılan PGF2α analogları ve yan etkileri nelerdir?
  • Latanoprost
  • Travoprost
  • Bimatoprost

  İris ve kirpiklerde kahverengi pigmentasyon
 112. Glokom
 113. nde kullanılan karbonik anhidraz inhibitörleri nelerdir?
  • Asetozolamid (oral)
  • Metazolamid (oral)
  • Dorzolamid (topikal)
 114. Selektif β2-agonistlerin endikasyonları nedir?
  • Astım
  • KOAH
  • Erken doğumun önlenmesi
  • Periferik damar hastalıkları
 115. Astımın akut tedavisinde kullanılan kısa etkili β2-agonistler nelerdir?
  • Salbutamol
  • Terbutalin
  • Albuterol
 116. Astımın profilaksisinde kullanılan uzun etkili β2-agonistler nelerdir?
  • Salmaterol
  • Formaterol
  • İndikaterol (ultra uzun etkili)
 117. Selektif β2-agonistlerinin bronkodilatör etkilerine tolerans gelişmemesi için ne verilir?
  Kortikosteroidler
 118. Selektif β2-agonistlerin yan etkileri nelerdir?
  • Taşikardi
  • Hiperglisemi
  • Tremor

  Bu yüzden taşikardili ve diyabetlilerde kontrendikedirler
 119. Erken d
 120. emede kullanılan selektif β2-agonist nedir?
  Ritodrin
 121. Periferik damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan selektif β2-agonist hangisidir?
  Nilidrin
 122. ADHD tedavisinde kullanılan indirekt sempatomimetik hangisidir?
  Metilfenidat
 123. Narkolepsi tedavisinde kullanılan indirekt sempatomimetik hangisidir?
  Modafinil
 124. NA reuptake'ini selektif inhibe ederek depresyon ve dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • Atomoksetin
  • Reboksetin
 125. Fenoksibenzaminin etki mekanizması nedir?
  • Alkilleyici ajanlara benzer
  • α reseptörleri irreversibl bloke eder
 126. Fentolaminin etki mekanizması ve endikasyonları nedir?
  • α reseptörleri reversibl bloke eder
  • Feokromositoma, periferik damar hastalıklarında kullanılır
 127. Tolazolinin endikasyonu nedir?
  α-blokördür, YD pulmoner HT'da kullanılır.
 128. Pulmoner HT tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • İnhale NO
  • Sildenafil
  • Bosentan
  • Ambrisentan/Sitaksentan
  • Epoprosterenol/İlioprost/Treprostinil
 129. Selektif α1-blokörler nelerdir?
  • Tamsulosin
  • Silodosin
  • -zosinler

  Yan etkileri ilk doz senkopudur
 130. Prostat d
 131. aki α1 reseptörlerine daha spesifik antagonistler nelerdir?
  • Tamsulosin
  • Silodosin
 132. Migrende kullanılan ergot alkaloidleri nelerdir?
  • Ergotamin migren krizinde kullanılır.
  • Metizerjid profilakside kullanılmıştır ama retropetironeal fibrozis yaptığı için terkedilmiştir.
 133. Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ergot alkaloidleri nelerdir?
  • Lizurid
  • Kabergolin (rutin EKO)
  • Pergolid (valvüler hastalık yaptığı için terkedilmiştir)
 134. Dopamin agonisti endikasyonları nelerdir?
  • Parkinson
  • Hiperprolaktinemi
  • Akromegali
  • Laktasyonu baskılamak
 135. Post partum hemorajide hangi ergot neden kullanılır?
  Metil ergonovin damarları ve uterusu kastığı için kullanılır. Doğum indüksiyonunda kullanılmaz.
 136. Ergotların kontrendikasyonları nedir?
  • Doğum indüksiyonu
  • Vasküler vazospazm
  • Periferik damar hastalıkları
 137. Ergotizmin bulguları nelerdir?
  • Uzamış vazospazm (nitroprusit veya nitrogliserin verilir)
  • Retroperitoneal fibrozis
  • Eritromelalji
  • Halüsinasyon ve öfori
 138. Feokromositomanın medikal tedavisinde kullanılan tek adrenerjik nöron blokörü hangisidir?
  Metitirozin
 139. Rezerpin kimlerde kontrendikedir?
  • Depresyon
  • Parkinson
  • Peptik ülser
 140. Yarılanma ömrü en uzun antihipertansifler nelerdir?
  • 1) Guanetidin
  • 2) Rezerpin
  • 3) Amlodipin
 141. Aromatik hidrokarbonların metabolizmasında rol oynayan ve kanserojen metabolit oluşturan CYP hangisidir?
  CYPA1/2
 142. Nikotini parçalayan ve yüksek aktivitesi daha çok sigara içimine neden olan CYP hangisidir?
  CYP2A6
 143. Hangi ilaçların süte itrahı önemsiz düzeyde olduğu için laktasyonda kullanılabilir?
  • Kalp glikozidleri
  • Antikoagülanlar
  • AntiHT (rezerpin hariç)
 144. İlaçların plasentaya dağılımının özelliği nedir?
  Plasenta asidik özellikte olduğu için bazik ilaçlara iyon tuzağı yapabilir
 145. Minimum etkin konsantrasyon (MEK) neye bağlıdır?
  • Yaş
  • İlacın alınma zamanı
 146. Hem farmakokinetik hem farmakodinamik tolerans gelişen ilaçlar nelerdir?
  • Barbitüratlar
  • Alkol
 147. Metabolizması genetik polimorfizm gösteren antikoagülan ve enzimi nedir?
  Warfarin (CYP2C19)
 148. Reseptörü HSP kenetli hormonlar nelerdir?
  Kortizol ve östrojen gibi bazı steroid hormonlar
 149. Bir ilacın yarı ömrü hangi faktörlere bağlıdır?
  • Dağılım hacmi
  • Klirens
 150. Bir ilacın kararlı durum konsantrasyonu, yükleme dozu ve devam dozunun hepsini belirleyen faktör nedir?
  Biyoyararlanım
 151. Glukokortikoidlerin CYP enzimlerine etkisi nedir?
  İndüksiyon
 152. Verapamil ve amiodaronun CYP enzimlerine etkisi nedir?
  İnhibisyon
 153. Gt kenetli reseptör nerede bulunur ve görevi nedir?
  Fotoreseptör hücrelerde cGMP'yi yıkar
 154. Golf kenetli reseptör nerede bulunur ve görevi nedir?
  Olfaktör epitelde bulunur ve Gs gibi işlev görür
 155. cGMP hangi protein kinazı aktifler?
  G
 156. Anyonik iyon kanalları hangileridir?
  • GABA (A&C)
  • Glisin
 157. Yedek reseptör varlığında EC50 ve KD50 nasıl etkilenir?
  • Yoksa EC50 = KD50
  • Varsa ED50 < KD50
 158. Yedek reseptör varlığı nasıl gösterilir?
  İn vitro nonkompetitif ant ile
 159. Agonist ilacın potensini gösteren değer ve formülü nedir?
  pD2= -log EC50
 160. Agonist (pD2) ve antagonist (pA2) potensi değerleri olan madde nedir?
  Parsiyel agonist
 161. Parsiyel agonist ne zaman maksimum etkiyi oluşturur?
  Yedek reseptör varlığında
 162. Allosterik modülatör nedir?
  Reseptörü uyarmayan, agonistin etkisini değiştiren madde (BDZ gibi)
 163. İlaç etkileşimi hangi grafiklerden bulunur?
  İzobol
 164. Bir antagonist ne zaman nonkompetitif olur?
  Allosterik modülatör veya irreversibl bağlanırsa
 165. Antagonistin potensini hangi değer gösterir?
  • pA2 komp ant'in gücünü gösterir.
  • Nonkomp için böyle bir değer yoktur
 166. Nonkomp ant varlığında agonist max etkiyi hangi durumda gösterebilir?
  Yedek res varlığında
 167. İlaçların klinik deney izni alması koşulu nedir?
  2 hayvan türünde üreme fonksiyonlarını bozmadığının gösterilmesi
 168. İskelet kası damarlarının sinirlerinin postsinaptik reseptörlerinin türü nedir?
  Bir kısmı adrenerjik bir kısmı kolinerjik
 169. Muskarinik M3 reseptörün görevleri nedir?
  • Her yeri kasar
  • Damarı gevşetir (NO salgısını artırarak, indirekt)
 170. Muskarinik M1 reseptörün görevleri nedir?
  • Öğrenme & bellek
  • B/K
 171. Midriyazisten hangi reseptör sorumludur?
  α1 resp radyal kasları kasarak midriyazis yapar
 172. Kolinerjik sistemin SSS'e etkisi nedir?
  • Konv
  • Tremor
  • B/K
  • Solunum stimülasyonu
 173. Öğrenme ve bellek fonksiyonlarını güçlendiren kolinerjik ilaç ve etki mekanizması nedir?
  • Arekolin: M1 agonisti
  • Yan etkisi B/K
 174. Atropinin KVS üzerine etkileri nedir?
  • Düşük (0,5 mg) dozda presinaptik M1 resp inh ile ACh salgısını ⬆️ ve bradikardi yapar
  • Normal dozda M2 inh ile taşikardi
 175. Atropin zehirlenmesinde en son hangi bulgular düzelir?
  Göz bulguları
 176. Düşük doz (0,5 mg) atropinin etkileri nedir?
  • Bradikardi
  • Ağız kuruluğu
 177. Atropinin en yüksek dozda ortaya çıkan yan etkisi nedir?
  Mide asit salgısı⬇️
 178. Atropinin vücut sıcaklığına etkisi nedir?
  ⬆️termi (özellikle infantlarda)
 179. Fenilefrinin etki mekanizması nedir?
  Sadece α1 reseptörleri uyarır
 180. Nazal konjestan olarak kullanılan α agonistler nelerdir?
  • Ksilometazolin
  • Oksimetazolin
 181. FMF teşhisinde kullanılan α1 agonist nedir?
  Meteraminol
 182. Göz içinde adrenaline dönüşerek glokom tedavisinde kullanılan ilaç nedir?
  Dipivefrin
 183. α2 agonistleri tansiyon üzerine etkileri nedir?
  • Periferik etki ile vazokons yaparlar
  • Vazomotor merkezde α2 respleri uyararak sempatolitik etki yaparlar
  • Net sonuç hipotansiyondur
 184. Tek antioksidan β blokör ve etki mekanizması nedir?
  • Karvedilol
  • -α1, β1 ve β2 blokajı
  • -KKB
  • -Antioksidan
 185. Yaşlılarda hangi ilaçlara duyarlılık azalır?
  • İnsülinin hipoglisemik etkisi
  • β agonistlerin taşikardi yapıcı etkisi azalır
 186. Yaşlanmayla hepatik klirensi değişmeyen ilaçlar nelerdir?
  • Lorazepam/oksazepam
  • INH
  • Lidokain
  • Salisilat
  • Warfarin
 187. Eliminasyonu renal olan ilaçlar nelerdir?
  • Siklosporin
  • Aminoglikozid
  • Asiklovir
  • Lityum
  • ACEi
  • Atenolol
  • Kinolonlar
Author:
Farash
ID:
292361
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:12:26
Tags:
Genel
Folders:

Description:
a
Show Answers: