Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hücre duvarına etkili antibiyotiklerin ortak özelliği nedir?
  • Bakterisidal olmaları
  • İntraselüler bakterilere etkisiz olmaları
 2. Hepatik elimine olan beta laktamlar hangileridir?
  • Nafsilin
  • Oksasilin
  • Seftriakson
  • Sefaperazon
 3. Yalnızca oral kullanılan penisilinler hangileridir?
  • Penisilin V
  • Amoksisilin, bakampisilin
  • Azidosilin
  • Kloksasilin, dikloksasilin
 4. Plazma proteinlerine en yüksek oranda bağlanan penisilin hangisidir?
  Nafsilin
 5. Sadece gram ➖ aerobik (psödomonas hariç) etkili penisilin nedir?
  Mesilinam (amidinosilin)
 6. Hangi antibiyotikler kimyasal geçimsizlik gösterdiği için aynı solüsyonda kullanılmazlar?
  Aminoglikozidlerle antipsödomonal penisilinler
 7. Gebelik kategorisi D olan antibiyotikler nelerdir?
  • Tetrasiklin
  • Aminoglikozid
 8. Sefalosporinlerin hangi kuşakları KBB'ni geçemez?
  • 1 ve 2
  • (2. kuşaktan sefuroksim hariç)
 9. 1., 2. ve 3. kuşak sefalosporinlerin spektrumları nasıldır?
  1'den 3'e gittikçe gram ➖ etkinlik artar, gram ➕ etkinlik azalır
 10. Parenteral yoldan verilen 1. kuşak sefalosporinler hangileridir?
  • Sefazolin
  • Sefalotin
 11. Sefamisin yapısında olan 2. kuşak sefalosporinler nelerdir?
  • Sefoksitin
  • Sefotetan
  • Sefmetazol

  Hepsi anaerob etkilidir
 12. Antipsödomonal sefalosporinler hangileridir?
  • Sefaperazon
  • Seftazidim
 13. BOS'a yeterli ölçüde geçemeyen 3. kuşak sefalosporinler nelerdir?
  Sefaperazon ve oral verilenler
 14. Yarı ömrü en uzun sefalosporin hangisidir?
  Seftriakson
 15. β-laktamaza en dayanıklı sefalosporinler hangileridir?
  • 4. kuşak
  • -Sefepim
  • -Sefpirom

  Psödomonasta kullanılırlar
 16. Psödomembranöz enterokolit yapan ilaçlar nelerdir?
  • Penisilinler
  • Sefalosporinler
  • Klindamisin
  • Kinolonlar
  • PPI

  Aminoglikozidler yapmaz!!!
 17. MRSA'da kullanılabilen tek β-laktam hangisidir?
  • 5. kuşak
  • -Seftarolin
  • -Seftobiprol
 18. Vit K ile düzelen hipotrombinemiye bağlı kanama ve alkolle alındığında disülfiram reaksiyonuna neden olan sefalosporinler hangileridir?
  • Sefaperazon
  • Sefmetazol
  • Sefotetan
  • Sefomandol
  • Moksalaktam
 19. Psödomonasa etkisiz karbapenem hangisidir?
  Ertapenem
 20. Böbrekte dihidropeptidaz tarafından yıkılan karbapenemler ve kombine edilen inhibitörler nedir?
  • İmipenem-> silastatin
  • Panipenem-> betamipron
 21. Aztreonam spektrumu nedir?
  Gram ➖ aerobik
 22. Vankomisinin spektrumu nedir?
  Gram ➕
 23. Vankomisinin yan etkileri nedir?
  • Kırmızı adam
  • Nefrotoksisite
  • Ototoksisite
  • Nörotoksisite (MGlilerde dikkatli olunmalı)
  • Kardiyak arrest
 24. Teikoplaninin vankomisinden farkı nedir?
  • Uzun etkili olması
  • IM de kullanılabilmesi
 25. Glikopeptit derivesi lipoglikopeptit antibiyotikler nelerdir?
  • Vankomisin-> Televansin
  • Teikoplanin-> Dalbavansin
 26. Televansin etki mekanizması nedir?
  • Hücre duvar sentezini inhibe eder
  • Vankomisinden farklı olarak hücre membranının geçirgenliğini artırır
 27. Televansin yan etkileri ve kontrendikasyonları nedir?
  • QT uzaması yapar, uzun QTlilerde, dekompanse KY'de ve sol ventrikül hipertrofisinde kontrendikedir
  • Koagülasyon testlerini bozar
 28. Haftada 1 verilen S. aureus ilacı nedir?
  Dalbavansin
 29. Fosfomisin etki mekanizması ve spektrumu nedir?
  • NAG'dan NAM yapımını inh eder
  • Gram ➕ ve ➖
 30. Bakteri hücre duvar sentezini bozan alanin antimetaboliti ve endikasyonu nedir?
  • Sikloserin
  • Tbcda 2. sıra ilaçlardandır
 31. Daptomisin etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  Bakteri hücre membranını depolarize eder

  Sadece gram ➕ lere etkilidir
 32. Daptomisinin yan etkileri nedir?
  • Myopati ve rabdomyoliz (bu yüzden statinlerle birlikte verilmezler)
  • Haftalık CK takibi gerekir
 33. Bakterisidal protein sentez inhibitörleri nelerdir? (Uzun postantibiyotik etkiye sahipler)
  • Aminoglikozidler
  • Streptogramin (tek tek statik, kombinasyon sidal)
 34. Ketolid grubu antibiyotik hangisidir?
  Telitromisin
 35. Makrolidler ve ketolidlerin etki mekanizması nedir?
  23S (50S) inhibisyonuyla translokasyonu inhibe eder, peptid zincirin prematür sonlanmasına neden olur
 36. Makrolidlere ve ketolidlere direnç mekanizması nedir?
  • 23S altbirimde mutasyon
  • Esteraz
  • Metilaz
 37. Safra yoluyla elimine edilmeyen makrolid hangisidir?
  Klaritromisin
 38. Toxo tedavisi nasıldır?
  • Primetamin ➕ sülfadiyazin (veya klindamisin)
  • Gebede: spiramisin
  • AIDS'te ve profilakside: kotrimoksazol
 39. Eritromisinin endikasyonları nedir?
  • Penisilin G + Boğmaca
  • Motilin reseptörlerini uyardığı için diyabetik gastroparezide kullanılır
 40. Klaritromisinin endikasyonları nedir?
  • Penisiline benzer, ekstra olarak
  • -MAC (ilk tercih)
  • -H. pylori (ilk tercih)
  • -Legionella, lepra ve toxo
 41. Antiinflamatuar etkisi de olan makrolid hangisidir?
  Klaritromisin
 42. Azitromisinin endikasyonları nelerdir?
  • Legionella (ilk tercih)
  • MAC & toxo
 43. Spiramisinin endikasyonu nedir?
  Gebede toxo tedavisi
 44. Yarı ömrü en uzun makrolid hangisidir?
  Azitromisin
 45. Kolestatik hepatit yapan makrolid hangisidir?
  Eritromisin
 46. CYP enzimlerini inhibe etmeyen makrolid hangisidir?
  Azitromisin
 47. Telitromisinin yan etkileri nedir?
  • QT uzaması yapar
  • Nörotoksisite yapar

  • QT uzaması olanda veya QT'yi uzatan bir ilaçla birlikte kullanılması kontrendikedir
  • MG'te kontrendikedir
 48. Klindamisinin spektrumu ve endikasyonları nedir?
  Gram ➕lere ve anaeroblara etkilidir (BOS'a geçemez)

  • Toksik şok sendomunda
  • Dental girişim öncesi endokardit profilaksisinde kullanılır
 49. Linkomisinin klindamisinden farkı nedir?
  • Nörotoksik olması ve bu yüzden MG'de kontrendike olması
  • Oral kullanılamaması
 50. Kloramfenikolün absorbsiyonu ve BOS'a geçişi nasıldır?
  • %100
  • Spektrumu geniştir
 51. Kloramfenikolün yan etkileri nedir?
  • Kİ depresyonu (doza bağlı)
  • Aplastik anemi (dozdan bağımsız-idiyosenkratik)
  • Gri bebek sendromu
  • G6PD ekslikliğinde hemoliz
  • Herxheimer rxn
  • CYP inhibisyonu
 52. Linezolidin oral biyoyararlanımı nasıldır?
  %100
 53. Linezolidin yan etkileri nedir?
  • Trombositopeni (en sık)
  • Optik nörit, periferik nöropati
  • MAO inhibisyonu
 54. Streptograminlerin kombinasyonunda hangi ilaçlar bulunur?
  • Kinopristin
  • Dalfopristin
 55. Streptograminlerin yan etkileri nedir?
  • Artralji myalji sendromu
  • Hiperbilirubinemi
 56. Hem oral absorbsiyonu en yüksek ve hem etki süresi en uzun tetrasiklinler nelerdir?
  • 1) Doksisiklin
  • 2) Minosiklin
 57. Tetrasiklin ve glisiklinler içinde etki süresi en uzunu hangisidir?
  Tigesiklin (glisiklin)
 58. Tetrasiklinler ve glisiklinlerden safrayla atılanlar hangileridir?
  • Doksisiklin
  • Tigesiklin
 59. Tetrasiklinlerin yan etkileri nedir?
  • Diş hipoplazisi, sararması
  • YD'da psödotümör serebri
  • Gebede hepatotoksisite
  • Fototoksisite (en çok demeklosiklin)
  • Denge bozukluğu (en çok minosiklin)
  • Renal Fankoni (SKT geçtiyse)
  • Nefrojenik DI (demeklosiklin)
 60. Nefrojenik DI yaptığı için uygunsuz ADH'ta kullanılabilen tetrasiklin hangisidir?
  Demeklosiklin
 61. Konsantrasyon (doz) bağımlı bakterisidal etki yapan antibiyotikler nelerdir?
  • Aminoglikozidler
  • Kinolonlar
 62. Aminoglikozidlere direnç gelişme mekanizması ve en az direnç gelişen aminoglikozid hangisidir?
  • Adenilasyon, asetilasyon
  • Amikasin
 63. Aminoglikozidlerin spektrumu nedir?
  Sadece gram ➖ aerob
 64. Aminoglikozidlerin ortak özellikleri nedir?
  • Hepsi böbreklerden metabolize olmadan atılır
  • Hiçbiri BOS'a geçemez
  • Hepsi nefrotoksik, ototoksik, nörotoksiktir
  • Hepsi plasentayı geçer
 65. Streptomisinin endikasyonları nedir?
  • Tbc
  • Veba
  • Tularemi
  • Brusella
 66. Tobramisinin endikasyonu nedir?
  Kistik fibrozisli hastalarda P. aeruginosa pnömonisinde inhalasyonla kullanılır
 67. Paramomisinin endikasyonları nedir?
  • T. saginata
  • Kolonik amibiyazis
 68. Spektinomisinin yapısı nedir? Endikasyonu nedir?
  • Aminosiklitol yapıdadır
  • Dirençli veya penisilin alerjili hastada gonore tedavisi
 69. Fusidik asidin özelliği ve endikasyonu nedir?
  • Steroid yapılı tek antibiyotiktir
  • Staf enfeksiyonlarında kullanılır
 70. Mupirosinin endikasyonu nedir?
  S. aureusun deri enfeksiyonlarında yalnızca lokal kullanılır
 71. Nitrofurantoin etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • Bakteri DNA'sında hasarla bakterisidaldir
  • E. coliye bağlı İYE'de kullanılır
 72. Fidaksomisin etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • RNA polimeraz inhibitörüdür
  • Psödomembranöz enterokolitte oral verilir
 73. Kan düzeyi sistemik etki yapmak için yeterli olmadığından sadece İYE için kullanılan kinolonlar hangileridir?
  • Nalidiksik asit
  • Norfloksasin
 74. Besinlerdeki ve antasitlerdeki metal iyonları hangi antibiyotiklerin absorbsiyonunu engeller
  • Tetrasiklinler
  • Kinolonlar
  • Azitromisin
  • INH
 75. Yarı ömrü en uzun kinolon hangisidir?
  Rufloksasin
 76. BOS'a geçen kinolonlar hangileridir?
  • 1)Ofloksasin
  • 2)Pefloksasin
 77. KC enzimleri tarafından metabolize olma oranı en yüksek ve en düşük kinolonlar hangileridir?
  • En yüksek: Pefloksasin
  • En düşük: Ofloksasin
 78. İYE'de kullanılmayan kinolon hangisidir?
  Moksifloksasin
 79. Kinolonların endikasyonları nedir?
  • Salmonella, şigella, ETEC, C. jejuni
  • Gonore ve klamidyal üretrit
  • Tbc
  • Menenjit profilaksisi
  • Şarbon
 80. Respiratuar kinolonlar nedir?
  • Levofloksasin
  • Moksifloksasin
  • Gatifloksasin
  • Gemifloksasin
 81. Kinolonların yan etkileri nedir?
  • GIS (en sık)
  • Konvulsiyon
  • BDZ kullananlarda yoksunluk krizi
  • Fototoksisite (ilacı kesmeyi gerektiren ilk bulgu)
  • Aşil tendon rüptürü, tendinit, artropati
  • QT'yi uzatır
 82. Myastenia graviste mutlak kontrendike antibiyotikler nelerdir?
  • Aminoglikozidler
  • Vankomisin
  • Linkomisin
  • Telitromisin
  • Kinolonlar
 83. Metronidazolün spektrumu ve yan etkileri nedir?
  Anaeroplara ve protozoaya etkilidir

  • Dilde kıllanma
  • Disülfiram reaksiyonu alkolle
 84. ce aerobik bakterilere etkili antibiyotikler nelerdir?
  • Aztreonam
  • Aminoglikozitler
  • Kinolonlar (moksifloksasin hariç)
 85. Rifampine direnç gelişme mekanizması nedir?
  RNA polimerazda mutasyon
 86. İmmunsupresan etkisi olan antibiyotikler nelerdir?
  • Kloramfenikol
  • Rifampin
 87. Rifampinin endikasyonları nedir?
  • Tbc & lepra
  • Brusella
  • Legionella
  • MRSA
  • Pox
 88. Legionella tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Azitromisin
  • Respiratuar kinolonlar
  • Rifampin
  • Kotrimoksazol
 89. Rifampinin yan etkileri nedir?
  • Vücut sıvılarını boyar
  • Kolestatik sarılık ve hepatit
  • Flu-like semptomlar
  • Enzim indüksiyonu
  • Hafif zincir proteinüri
  • Myalji
  • Trombositopeni
 90. Trimetoprim sulfametoksazolün etki mekanizması nedir?
  • Trimetoprim: Dihidrofolat redüktaz inh
  • Sülfometoksazol: Dihidropteroat sentaz inh
 91. İnflamatuar barsak hastalıklarında kullanılan sülfonamid hangisidir?
  Sulfasalazin
 92. Yanık tedavisinde kolonizasyonu önlemek için verilen sülfonamid hangisidir?
  Gümüş sulfadiazin
 93. BOS'a en iyi geçen sulfonamid hangisidir?
  Sulfadiazin
 94. Yarı ömrü en uzun sulfonamid hangisidir?
  Sulfadoksin
 95. Kristalüri yapan antimikrobiyaller nelerdir?
  • Asiklovir
  • İndinavir
  • Sülfonamidler
 96. G6PD eksikliğinde hemoliz yapan ilaçlar nelerdir?
  • NSAID
  • Antimalaryallar (Klorokin, primakin, kinin)
  • Lepra ilaçları
  • INH
  • Antibiyotiklerden kinolonlar, kloramfenikol, sülfonamidler
 97. Kotrimoksazol hangi enfeksiyonda tam eradikasyon sağlayamadığı için verilmez?
  Tonsillofarenjit
 98. Kapalı kazeöz tbc lezyonlarında hangi antitb ilaçlar etkisizdir?
  • Etambutol
  • Streptomisin
 99. Kaviter tbc lezyonlarında en etkili antitbc ilaç hangisidir?
  Streptomisin
 100. Asit pH'da en etkili, bu yüzden hücre içindeki dormant tbc basillerine en etkili antitbc ilaç hangisidir?
  Pirazinamid
 101. Gebelerde en güvenli antitbc ilaçlar hangileridir?
  • INH
  • Etambutol
 102. INH etki mekanizması nedir?
  • Tbc basilinin katG geniyle aktifleşir
  • Mikolik asit sentezini inhibe eder
 103. INH yan etkileri nedir?
  • Hepatotoksisite (hızlı asetilleyicilerde ve rifampin kullanımında artar)
  • Lupus benzeri bulgular (yavaş asetilleyicilerde artar)
  • Vit B6 eksikliği
  • -Konvulsiyon
  • -Anemi
  • -Periferik nöropati (yavaş asetilleyicilerde artar)
 104. Kinolonların konvulsiyon mekanizması nedir?
  • GABA-A'nın reseptörüne bağlanmasını inh eder
  • BDZ kullananlarda bu yüzden yoksunluk krizine yol açarlar
 105. Etambutolün etki mekanizması nedir?
  Arabinozil transferaz inhibisyonu
 106. Etambutolün yan etkileri nedir?
  • Retrobulber nörit
  • Yeşil-kırmızı diskromatopsi
 107. Pirazinamidin yan etkileri nedir?
  • Hepatotoksisite
  • Hiperürisemi
 108. Hiperürisemi yapan ilaçlar nelerdir?
  • Tiyazid
  • Pirazinamid
  • Niasin
  • Düşük doz aspirin
 109. Ekstraselüler basillere daha etkili antitbc ilaç hangisidir?
  Streptomisin
 110. Tbc'un 2. sıra ilaçlar nelerdir?
  • Amikasin/kanamisin
  • Kapreomisin
  • Kinolon
  • Linezolid
  • Sikloserin
  • Rifabutin
  • PAS
  • Azitromisin/klaritromisin
 111. SSS yan etkisi yapan 2. sıra tbc ilacı nedir?
  Sikloserin
 112. AIDS hastasındaki tbcda rifampin yerine ne kullanılabilir?
  Rifabutin
 113. Lepra tedavisi nedir?
  Dapson+ Rifampin+Klofazimin

  • Direnç varsa
  • -Klaritromisin
  • -Kinolon
  • -Minosiklin eklenebilir

  Tedavi 6-24 aydır
 114. ularemi, brusella tedavisinde hangi kombinasyon kullanılır?
  Tetrasiklin + Streptomisin
 115. Nefrotoksik olduğu için yalnızca topikal kullanılan bakteri duvar sentez inh nedir?
  Basitrasin
 116. Daptomisin endikasyonları nedir?
  • MRSA
  • VRE
 117. Al ve Mg içeren ilaçlar hangi ilacın biyoyararlanımını etkilemeden emilimini geciktirir?
  Azitromisin
 118. Makrolid & ketolidlerden hangileri QT uzaması yapar?
  • Eritromisin
  • Telitromisin
 119. Oral biyoyararlanımı iv biyoyararlanımından yüksek ilaç nedir?
  Kloramfenikol
 120. Kloramfenikolün metabolizması nasıldır?
  • Konjugasyonla olur
  • İnd bilirubin düzeyiyle korelasyon gösterir
 121. Linezolidin endikasyonları nedir?
  • MRSA-VRSA
  • VRE
  • Penisilin dirençli enterokok
  • Çoklu ilaç dirençli tbc
 122. Streptograminlerin endikasyonu ve kullanımı nedir?
  • MRSA
  • VRE

  Yalnızca IV
 123. linlerin eradike edemediği bakteriler nelerdir?
  • Streptokok
  • Gonokok
  • Psödomonas
 124. Dokulara yüksek oranda dağılan tetrasiklin nedir?
  Minosiklin
 125. Tetrasiklinlerin oral absorpsiyonunu neler etkiler?
  • Besinler (doksisiklin & minosiklin hariç)
  • Metaller
 126. Oral verilen aminoglikozidler nelerdir?
  • Neomisin (barsak temizliği için)
  • Paramomisin (kolonik amebiyazis ve T. saginata için)

  İkisi de lokal etki için
 127. ine indirgenip NADH ve NADPH havuzunu boşaltan antibiyotik nedir?
  Metranidazol (nitroimidazollerin hepsi)
 128. PPD testinde yalancı negatiflik yapan tbc ilacı nedir?
  Rifampin (immunsupr yaptığı için)
 129. En hızlı direnç gelişen tbc ilacı nedir?
  • Streptomisin (tek aşamalı mutasyonla)
  • Bu yüzden tbc'un direnç gelişimini test etmek için kullanılır
 130. Penisilinler nerelere iyi dağılmaz?
  • SSS (menenjit hariç)
  • Göz
  • Prostat
  • Eklemler
 131. Penisilin alerjisi olanlarda solunum yolu girişimlerinde hangi antibiyotik endokardit profilaksisi için yapılır?
  Klindamisin
 132. Penisilinlerin koagulasyona etkileri nedir?
  Piperasilin en fazla olmak üzere ADP reseptörlerini bağlayarak antikoagulan etki yaparlar
 133. Makrolidlerin farmakokinetik özellikleri nedir?
  • Oral emilimleri iyidir
  • SSS'ne geçemezler
  • Eritromisin bazik olduğu için midede parçalanır, enterik kapsülde verilir
 134. Tetrasiklin&glisiklinlerden hangisi yalnızca IV kullanılır?
  Tigesiklin
 135. Brusella tedavisi nasıldır?
  • Streptomisin (veya rifampin) ➕doksisiklin
  • <8 yaş ve gebelere rifampin ➕kotrimoksazol verilir
 136. BY'de kontr olmayan tetrasiklinler&glisiklin nelerdir?
  • Doksisiklin
  • Tigesiklin

  KC'de met olup safrayla atılırlar
 137. ç alerjisi oral polio aşısı için kontrendikasyondur?
  Streptomisin
 138. Nedeni bilinmeyen sepsisin tedavisi nedir?
  Ampisilin + gentamisin
 139. En geniş spektrumlu aminoglikozid hangisidir?
  Amikasin
 140. Nefrotoksik yan etkisi en yüksek aminoglikozid nedir?
  Neomisin
 141. Hipolipidemik etki yapan aminoglikozid hangisidir?
  Neomisin
 142. Vestibüler yan etkisi en yüksek aminoglikozid hangisidir?
  Streptomisin
 143. BY'de kullanılabilen kinolonlar nelerdir?
  • 1) Moksifloksasin
  • 2) Pefloksasin
 144. Tbcde kullanılabilen kinolonlar nelerdir?
  • Siprofloksasin
  • Moksifloksasin
  • Levofloksasin
 145. Antianaerob etkili antibiyotikler nelerdir?
  • Penisilinler (G ve aminopenisilinler)
  • Sefamisinler
  • Karbapenemler
  • Linkozamidler
  • Nitroimidazoller
  • Moksifloksasin
 146. Trombosit takibi yapılması gereken ilaçlar nelerdir?
  • Heparin
  • Linezolid
  • Rifampin
 147. Turist diyaresinde hangi ilaçlar verilir?
  • Bizmut
  • Kotrimoksazol
  • Kinolon
 148. Mikolik asit sentezini inh eden antibiyotikler nelerdir?
  • INH
  • Etionamid
 149. Methemoglobinemi yapan ilaçlar nelerdir?
  • Prilokain
  • Benzokain
  • Amilnitrit
  • Dapson
 150. Dapsonun yan etkileri nedir?
  • Methemoglobinemi
  • Eritema nodozum leprozum
  • G6PD eks'de hemoliz
 151. Dapsonun endikasyonları nedir?
  • Lepra
  • PCP
 152. Klofaziminin yan etkileri nedir?
  • RES'te ve deride birikir
  • Deride diskolorasyon yapar
Author:
Farash
ID:
292363
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:21:46
Tags:
Bakteri mikro
Folders:

Description:
a
Show Answers: