Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gebede kontrendike antihipertansifler nelerdir?
  • Diüretikler
  • ACEi/ARB
 2. Diüretiklerin kontrendikasyonları nedir?
  • Gut
  • Gebelik
  • Dislipidemi (TK>300)
  • Hiperglisemi (KŞ>300)
 3. Tiyazidlerin yan etkileri nedir?
  • ⬆️Ca
  • ⬆️glisemi
  • ⬆️ürisemi
  • ⬆️lipidemi

  • ⬇️Na
  • ⬇️K
  • ⬇️Mg
 4. İndapamidin etki mekanizması nedir?
  Tiyazid benzeri olduğu halde diürez yapmaz, vazodilatasyon yapar.
 5. Furosemidin etki mekanizması nedir?
  Henle çıkan kulbunda Na-K-Cl kotransportu inhibisyonu
 6. Hangi hipertansif hastalarda furosemid öncelikli tercihtir?
  • GFR<30
  • Sirotik
 7. Klonidin etki mekanizması nedir?
  α2 ,imidazolin ve opioid reseptör agonizması
 8. Klonidinin farmakolıjik etkileri nasıl geri çevrilir?
  Yohimbin + naloksan
 9. Klonidinin etkileri nedir?
  • Antihipertansif
  • Analjezik (opioid res)
  • Antidiyareik (opioid res)
 10. Klonidinin dozu azaltılmadan kesilirse ne görülür?
  • Hipertansif kriz
  • Taşikardi
 11. Metildopanın etki mekanizması nedir?
  Ön ilaçtır, metabolitleri nörotransmitter özelliğine sahiptir
 12. Gebe HT'da ilk tercih nedir?
  Metildopa
 13. Metildopa yan etkileri nelerdir?
  • Sedasyon (en sık)
  • EPS bulguları
  • ⬆️PRL
  • Coombs(+) HA
  • Hepatit
 14. Moksonidin ve rilmenidin etki mekanizması nedir?
  α2 ve imidazolin agonisti
 15. Prostatta α1A reseptörleri daha selektif bloke eden ilaçlar nelerdir?
  • Tamsulosin
  • Silodosin
 16. Tamsulosinin spesifik yan etkisi nedir?
  Gevşek iris sendromu
 17. β-blokör zehirlenmesi tedavisinde ne verilir?
  Glukagon
 18. β reseptör parsiyel agonisti endikasyonları nedir?
  • Bradikardik HT
  • Periferik damar hastalığı + HT
 19. Lokal anestezik etkisi en yüksek β blokör hangisidir?
  Propranolol
 20. Lokal anestezik etki yapmadığı için glokomda topikal kullanılan β blokörler nedir?
  • Timolol
  • Betaksolol
 21. Böbreklerle elimine edilen β blokörler hangileridir?
  • Nadolol
  • Atenolol
 22. CYP2D6 ile metabolize olan β blokör hangisidir?
  Metoprolol
 23. Endotelden NO salgısını artıran β blokör hangisidir?
  Nebivolol
 24. β reseptör parsiyel agonisti ilaçlar nelerdir?
  • Pindolol
  • Asebutolol
 25. K kanalını bloke ettiği için aksiyon potansiyeli süresini (QT'yi) uzatan β blokör hangisidir?
  Sotalol
 26. Uzun QT sendromunda kullanılmayan β blokör hangisidir?
  Sotalol (QT'yi uzatır)
 27. β blokör kontrendikasyonları nedir?
  • Bradikardi
  • Varyant anjina
  • Periferik damar hastalığı
  • Hipotiroidi
  • Kalp bloğu
  • Depresyon
  • Raynaud
 28. KKY'de mortaliteyi azaltan β blokörler nelerdir?
  • Metoprolol
  • Bisoprolol
  • Karvedilol
  • Nebivolol
 29. Propranolol hangi nörolojik hastalıklarda verilir?
  • Migren profilaksisi
  • Tremor
  • Anksiyete
 30. KKB etki mekanizması nedir?
  • K-tipi Ca kanallarını bloke ederler
  • Arteriyoller etkilerine daha duyarlıdır
 31. Dipinlerin endikasyonları nedir?
  • HT
  • Anjina pektoris
  • Periferik damar hastalıkları
  • Beyin kanaması sonrası vazospazm
  • Erken doğumun önlenmesi
 32. Varyant anjinada ilk tercih ilaç nedir?
  Dipinler
 33. MI'da refleks taşikardiyle mortalite artışı yapan KKB hangisidir?
  Nifedipin
 34. Serebral damarlara selektif KKB hangisidir?
  Nimodipin
 35. En uzun etkili. KKB hangisidir?
  Amlodipin
 36. En kısa etkili ve yalnızca IV kullanılan KKB hangisidir?
  Klevidipin
 37. Verapamilin kontrendikasyonları nedir?
  • AV blok
  • Kalp yetmezliği
  • Kronik konstipasyon
 38. Dijitale bağlı aritmide kontrendike antiaritmikler nedir?
  • Verapamil
  • Diltiazem
 39. En kardiyoselektif KKB hangisidir?
  Verapamil
 40. Dipinlerin en sık yan etkileri nedir?
  • Flushing
  • Baş ağrısı
  • Periferal ödem
 41. Gebe HT krizinde ilk tercih ilaç nedir?
  Hidralazin
 42. ATP bağımlı K kanallarını açarak arteriyoler gevşeme yapan antihipertansifler hangileridir?
  • Diazoksit
  • Minoksidil
  • Nikorandil
  • Pinasidil/Kromakalim
 43. Tiyazid türevi olmasına rağmen antidiüretik etki yapan ilaç hangisidir?
  Diazoksit
 44. İnsülin salgısını azalttığı için insülinomada kullanılan antiHT hangisidir?
  Diazoksit
 45. Minoksidilin yan etkisi nedir?
  Hipertrikozis
 46. Siyanür zehirlenmesine neden olabilen antiHT ve tedavisi nedir?
  Sodyum nitroprusit

  • Amil nitrit (methemoglobinemi yaparak)
  • Sodyum tiosülfat (siyanür metabolizmasını hızlandırır)
  • Hidroksikobalamin
 47. Fenoldopam etki mekanizması nedir?
  D1 agonizmasıyla sadece arteriyoler gevşeme yapar
 48. Kalp glikozidlerinin metabolizması nasıldır?
  • Digoksin böbreklerden değişmeden atılır
  • Dijitoksin mikrozomal enzimler tarafından yıkılır
 49. Kalp glikozidlerinin kalp hızı ve kontraktilitesi üzerindeki etkisi nasıldır?
  • ➕inotropik
  • ➖dromotropik
  • ➖kronotropik
 50. Kalp glikozidlerinin zehirlenmesinde hangi aritmiler görülmez?
  • Sinüs taşikardisi
  • İnfranodal veya dal bloğu (tersine Purkinje liflerinde otomatizmayı artırırlar)
 51. Kalp glikozidleri EKG'de hangi değişiklikleri yaparlar?
  • PR ⬆️
  • QT (aksiyon potansiyeli süresi) ⬇️
  • Sagging olur
 52. Digoksin endikasyonları nedir?
  • Sistolik KY
  • AF'de ventriküler hız kontrolü
 53. Digoksin kontrendikasyonları nedir?
  • Hipertrofik KMP, Diyastolik KY
  • AMI
  • AV blok
  • WPW (otomatizmayı artırır)
  • Doğru akım kardiyoversiyon öncesi
  • Hipoksik KOAH
  • Hasta sinüs sendromu
 54. Dijital duyarlılığını artıran faktörler nelerdir?
  • Hipotiroidi
  • Tiyazidin etkileri (hipokalemi, hiperkalsemi, hipomagnezemi)
  • Kaşeksi
  • Renal veya hepatik disfonksiyon
  • Verapamil, diltiazem, kinidin, siklosporin, amiodaron (p-glikoprotein pompa inh)
 55. Dijitallerin yan etkileri nedir?
  • GIS yan etkileri (hipokalemiye bağlı)
  • Konfüzyon
  • Sarı-yeşil diskromatopsi
  • Jinekomasti
 56. Dijitallerin ➖kronotropik ve dromotropik etkileri neye bağlıdır? Nasıl engellenir?
  Vagal stimulusa bağlıdır, atropin engeller
 57. Dijital zehirlenmesi tedavisi nedir?
  • Fab antikoru (digibinid)
  • Potasyum
  • Atropin (bradiaritmi veya AV blok varsa)
  • Lidokain (ventriküler aritmi varsa)
  • VES ve 1. derece AV blokta dijitalin dozunun ayarlanması yeterlidir
 58. Milrinon ve inamrinonun etki mekanizması ve endikasyonları nedir?
  • Fosfodiesteraz 3'ü inhibe ederler
  • İnotrop ve vazodilatör etki yaparlar
  • Akut KY'de verilirler (kronikte kullanılmazlar)
 59. Levosimendan etki mekanizması nedir?
  • Myokardın Ca'a duyarlılığını artırır
  • Fosfodiesteraz inhibisyonu yapar

  Pozitif inotrop ve vazodilatördür
 60. 'de mortaliteyi azaltan ilaçlar nelerdir?
  • β-blokörler
  • ACEi
  • ARB
  • Aldosteron antagonistleri
  • Nitrat + hidralazin
 61. Nitratların/nitritlerin etkilerini hangi ilaç önler?
  Metilen mavisi (guanilat siklazı inh eder)
 62. En uzun etkili nitrat hangisidir?
  İzosorbid mononitrat
 63. Yalnızca anjina ataklarında inhalasyonla kullanılan nitrit hangisidir?
  Amilnitrit
 64. Nitratların/nitritlerin etkileri nedir?
  • Venüller daha fazla olmak üzere dilatasyon yaparlar
  • Kalbin ön yükünü azaltırlar
 65. Nitratların/nitritlerin istenmeyen etkileri nedir? Nasıl önlenir?
  • Refleks taşikardi
  • Refleks kontraktilite artışı
  • Diyastolik perfüzyon zamanında azalma

  β-blokörler bu etkileri önlerler
 66. orandilin etki mekanizması nedir?
  ATP duyarlı K kanallarını açarak ve NO salarak vazodilatasyon yapar
 67. İvabradinin etki mekanizması nedir?
  Sadece SA nodda bulunan If (hiperpolarizasyonla aktive) Na kanallarını bloke ederek sadece bradikardi yapar
 68. Ranolazinin etki mekanizması nedir?
  • Geç Na kanallarını inhibe eder
  • Na-Ca exchangerı aktive eder
  • Myokartta yağ asidi oksidasyonunu (pFOX) inh eder
 69. Trimetazidinin etki mekanizması nedir?
  Myokardda yağ asit oksidasyon yolağını (pFOX) inhibe eder
 70. Regadenosonun etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • Adenozin A2A reseptör agonizmasıyla korone damarları gevşetir
  • Myokard perfüsyon görüntülemesinde kullanılır
 71. β-blokör ve verapamilin anjinada istenmeyen etkileri nedir?
  • Diyastol sonu hacim⬆️
  • Ejeksiyon zamanı⬆️
 72. Unstabil anjinada tedavi nasıldır?
  • Antiagregan (aspirin+klopidogrel)
  • Antikoagülan (heparin)
  • Antianjinal ilaçlar
 73. MI'da mortaliteyi azaltan ilaçlar nelerdir?
  • β-blokör
  • ACEi
  • Trombolitik
  • Düşük doz aspirin
  • Statin
 74. Hem MI'da hem KKY'de mortaliteyi azaltan ilaçlar hangileridir?
  • β-blokörler
  • ACEi
 75. Pentoksifilin etki mekanizması nedir?
  Fosfodiesteraz inhibisyonuyla antiegregan etki yapar
 76. Cilastazol etki mekanizması nedir?
  Fosfodiesteraz 3 inhibisyonuyla vazodilatasyon ve antiagregasyon
 77. Sınıf 1A antiaritmikler ve etki mekanizmaları nedir?
  Na kanallarına ek olarak K kanallarını da bloke ederler (QT'yi uzatırlar=torsades de pointes)

  • Kinidin
  • Prokainamid
  • Disopiramid
 78. f 1B antiaritmikler ve etki mekanizmaları nedir?
  Sadece Na kanallarını bloke ederler

  • Lidokain
  • Meksiletin
 79. f 1C antiaritmikler ve etki mekanizması nedir?
  Hem Na hem K kanallarını bloke ederler ama QT'yi uzatmazlar

  • Flekainid
  • Propafenon
 80. dinin yan etkisi nedir?
  Çinkonizm (baş ağrısı, baş dönmesi, tinnitus, konvulsiyon)
 81. Disopiramid kontrendikasyonları nedir?
  • KY (- inoptop olduğu için)
  • Glokom, BPH (antimuskarinik yan etki yaptığı için)
 82. AMI sonucu gelişen ventriküler aritmide ilk tercih ilaç hangisidir?
  Lidokain (iskemik dokulara selektiftir)
 83. Lidokain hangi aritmilerde kullanılmaz?
  AF ve supraventriküler taşikardi (AV'ye etki etmediği için)
 84. Meksiletinin lidokainden farkı nedir?
  Oral kullanılması
 85. MI geçirenlerde aritmi riskini artıran antiaritmik hangisidir?
  Flekainid
 86. CYP2D6 ile metabolize olan antiaritmikler hangileridir?
  • Propafenon
  • Metoprolol
 87. Sınıf 2 antiaritmikler ve etki mekanizmaları nedir?
  β blokörlerdir

  • Propranolol (Na kanalını da bloke eder)
  • Metoprolol
  • Esmolol
 88. f 3 antiaritmikler ve etki mekanizmaları nedir?
  K kanallarını bloke ederler, QT uzaması yaparlar

  • Amiodaron (multi iyon + β blokajı)
  • Dronaderon (multi iyon kanal blokajı)
  • Vermekalant (multi iyon kanal blokajı)
  • Dofetilid (sdc K-> pür sınıf 3)
  • İbutilid (K blokajı, içe dönük Na kanal akt)
  • Sotalol (K, β blokajı)
 89. spektrumlu antiaritmik hangisidir?
  Amiodaron
 90. En uzun yarı ömürlü antiaritmik hangisidir?
  Amiodaron
 91. Amiodaronun yan etkileri nedir?
  • CYP3A4 inhibisyonu
  • Pulmoner fibrozis
  • ⬆️⬇️tiroidi
  • Deride renk değişiklikleri, fotodermatit
  • Korneal mikrodepozitler, görme alanı defekti
 92. AF'nin sinüs ritmine çevrilmesinde en etkili ilaç hangisidir?
  • Vernakalant
  • Yeni başlangıçlının hızla düzeltilmesinde ibutilid
 93. Kalbin pacemakerını baskılamayan antiaritmikler nelerdir?
  • Vernakalant
  • Dofetilid
  • İbutilid
  • Adenozin
 94. Sınıf 4 antiaritmikler ve etki mekanizmaları nedir?
  KKB

  • Verapamil
  • Diltiazem
 95. mrü en kısa antiaritmik hangisidir?
  Adenozin
 96. Adenozinin myokard hücresine etkisi nedir?
  Hiperpolarize eder
 97. AV iletimi en fazla yavaşlatan ve bu yüzden paroksismal SV taşikardiyi sinüs ritmine getirmede en etkili ilaç hangisidir?
  Adenozin
 98. Kalp nakli hastalarında kullanılmaması gereken antiaritmik hangisidir?
  Adenozin
 99. İshali ve kabızlığı olan hastalarda hangi antiaritmikler kullanılmaz?
  • İshal: Kinidin (çinkonizm yaptığı için)
  • Kabızlık: Verapamil
 100. Artritli hastaya hangi antiaritmik verilmez?
  Prokainamid
 101. Na kanal blokajı yapan antiaritmikler hangileridir?
  • Sınıf 1
  • Propranolol (2)
  • Amiodaron (3)
  • Dronedaron (3)
  • Vernekalant (3)
 102. K kanal blokajı yapan antiaritmikler hangileridir?
  Sınıf 1A, 1C ve 3
 103. LDL'yi en fazla azaltan ilaçlar nedir?
  Statinler
 104. Statinlerin lipid profili üzerine etkisi nedir?
  • LDL ve TG ⬇️
  • HDL'de minimal artış
 105. Ailesel hiperkolesterolemide ilk tercih ilaçlar nedir?
  Statinler
 106. Statinlerin yan etkileri nedir?
  • KCFT⬆️
  • AKŞ⬆️
  • CK⬆️

  Transaminazlar 3 kattan fazla artarsa ilaç kesilir
 107. olan statinler hangileridir?
  • Lovastatin
  • Simvastatin
 108. Oral emilimi en yüksek statin hangisidir?
  Fluvastatin
 109. Oral emilimi besinlerden etkilenmeyen statin hangisidir?
  Pravastatin
 110. CYP ile metabolize olmayan, bu yüzden ilaç etkileşimi düşük olan statin hangisidir?
  Pravastatin
 111. En uzun yarılanma ömrüne sahip statinler nelerdir?
  • 1) Rosuvastatin
  • 2) Atorvastatin
  • 3) Pitavastatin
 112. Fibratların etki mekanizması nedir?
  PPAR-α agonizması
 113. VLDL ve TG düzeyini en çok düşüren ilaçlar nelerdir?
  • Fibratlar
  • HDL ve LDL de artabilir
 114. HiperTG ile karakterize tip 3 hiperlipoproteinemide ilk tercih nedir?
  Fibratlar
 115. Fibratların yan etkisi nedir?
  • Kolesterol taşı
  • Myopati, rabdomyoliz
 116. HDL düzeyini en fazla artıran ve lipoprotein a düzeyini azaltan tek ilaç hangisidir?
  Niasin
 117. Niasinin lipid profiline etkisi nedir?
  • HDL'yi artırır
  • Diğer herşeyi azaltır
 118. Niasinin yan etkileri nedir?
  • Kızarıklık ve kaşıntı (PGD2 artışına bağlı)
  • Hiperglisemi
  • Hiperürisemi
 119. Niasine bağlı kızarıklık/kaşıntıyı hangi ilaçlar önler?
  • NSAID
  • PGD2 reseptör antagonisti laropiprant
 120. Safra asidi bağlayan reçinelerin lipid profiline etkileri nedir?
  • LDL⬇️
  • VLDL⬆️
 121. Safra asidi bağlayan reçinelerin endikasyonları nedir?
  • İzole LDL yüksekliği
  • Kolestaza bağlı kaşıntıyı azaltmak
  • DM'ta glukoz toleransını düzeltirler
 122. Probukolün lipid profili üzerine etkisi nedir?
  HDL'yi azaltır
 123. Ezetimibin etki mekanizması nedir?
  Kolesterol ve fitosterollerin emilimini inhibe eder
 124. Lomitapid etki mekanizması nedir?
  Mikrozomal trigliserit transfer proteini inh eder
 125. En kısa etkili ve yalnızca parenteral verilen dijital nedir?
  Uvabain
 126. Oral emilimi en iyi dijital nedir?
  Dijitoksin
 127. Dijitallerin en sık yan etkileri nedir?
  Kardiyak
 128. Istaroksimin etki mekanizması ve avantajı nedir?
  • Na/K ATPaz inh
  • Digoksine göre daha az aritmi yapar
 129. Oral biyoyararlanımı en yüksek ve en düşük nitratlar nelerdir?
  • Yüksek: İzosorbid mononitrat
  • Düşük: İzosorbid dinitrat ve nitrogliserin (sublingual verilirler)
 130. Nitratların koagulasyona etkisi nedir?
  Antiagregan etki yaparlar
 131. Methemoglobinemi tedavisi nedir?
  • Metilen mavisi
  • Vit C
  • Vit B12
 132. Nitratların/nitritlerin kontrendikasyonları nedir?
  • Diyastolik KY, HKMP
  • KİBAS
  • Kor pulmonale
 133. Myokartta yağ asidi oksidasyonu inhibitörü antianjinal ilaçlar nelerdir?
  • Trimetazidin
  • Ranolazin
 134. Rho-kinaz inh ile vazodilatasyon yapan antianjinal ilaç nedir?
  Fasudil
 135. Antiaritmiklerden hangisi faz 4 depolarizasyon inh yapar?
  Sınıf 2
 136. QT uzamasını (torsades de pointesi) doza bağlı olmadan yapan antiaritmik nedir?
  Kinidin
 137. Prokainamidin yan etkileri nedir?
  • Otonom gangliyon inh ile postural hipotansiyon
  • QT uzaması (torsade de pointes): metabolitine bağlıdır, hızlı asetilleyicilerde artar
  • Lupus riski en yüksek ilaçtır
 138. Ventriküler aritmi tedavisi nedir?
  • 1) Lidokain
  • 2) Amiodaron
  • 3) Prokainamid
 139. Hangi Na kanal blokörlerinin Trec'i uzun ve kısadır?
  • 1B kısa (Lidokain en kısa)
  • 1C uzun (Flekainid en uzun)
 140. Otonomik ve kardiyak yan etki yapmayan, EKG'yi değiştirmeyen antiaritmik hangisidir?
  Lidokain
 141. EF'si %40'ın altında olan hastalarda güvenli antiaritmik hangisidir?
  Amiodaron
 142. Oral emilimi %100 olan antiaritmikler nelerdir?
  • Dofetilid
  • Sotalol
 143. Adenozinin etkileşimleri nedir?
  • Metilksantinler adenozin res inh ile azaltır
  • Dipiridamol adenozin reuptake inh ile artırır
 144. Sinüs taşikardisi ve bradikardisinin farmakolojik tedavisi nedir?
  • Taşikardi: β blokör
  • Bradikardi: Atropin veya izoproterenol
 145. Ca kanal blokajı yapan antiaritmikler nelerdir?
  • KKB
  • Disopiramid
  • Amiodaron
  • Dronedaron
  • Adenozin
 146. AV değişikliği yapmayan antiaritmikler nelerdir?
  • Lidokain
  • Meksiletin
  • Dofetilid
  • İbutilid
 147. Torsades de pointesin akut tedavisinde ne kullanılır?
  • Mg
  • İzoproterenol
 148. Albümine en az bağlanan statin hangisidir?
  Pravastatin
Author:
Farash
ID:
292365
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:22:56
Tags:
Kardiyo
Folders:

Description:
a
Show Answers: