Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hızlı etkili insülin preparatları nedir?
  • Lispro
  • Glulisin
  • Aspart
 2. Kısa etkili insülin preparatı nedir?
  Regüler (kristalize)
 3. Orta etkili insülin preparatları nedir?
  • NPH
  • İzofan
  • Lente
 4. Uzun etkili insülin preparatları nedir?
  • Glarjin
  • Detemir
  • Protamin çinko
 5. Ultra uzun etkili insülin preparatı nedir?
  Degludec
 6. İnsülin salınımını artıran antidiyabetikler hangileridir?
  • Sülfonilüreler
  • Metiglinidler
  • İnkretinler
  • -GLP-1 analogları
  • -DPP-4 inhibitörleri
 7. ATP duyarlı K kanalını kapatarak insülin salgısını artıran antidiyabetikler hangileridir?
  • Sülfonilüreler
  • Metiglinidler
 8. Hem DM hem de DI tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?
  Klorpropamid
 9. En uzun etkili sülfonilüre hangisidir?
  • Klorpropamid
  • 2. kuşaklar içinde en uzun glimepirid
 10. Metiglinidlerin sülfonilüreden farkı nedir?
  Etkileri hızlı başladığı için postprandiyal hiperglisemi tedavisinde kullanılırlar
 11. Metforminin primer etki mekanizması nedir?
  AMP bağımlı protein kinaz aktivasyonuyla hepatik glukoneogenezin baskılanması
 12. Vit B12 düzeyini azaltan ilaçlar nelerdir?
  • PPI (en çok)
  • Metformin (2. en çok)
  • Kolşisin
  • N2O
 13. Metforminin en ciddi yan etkisi nedir?
  Laktik asidoz
 14. Tiazolidinedionların (glitazonların) etki mekanizması nedir?
  • Rosiglitazon PPAR-γ'yı
  • Pioglitazon PPAR-α ve γ'yı uyararak insülin duyarlılığını artırırlar
  • Majör etki yerleri adipoz dokudur
 15. Pioglitazonun rosiglitazondan farkı nedir?
  • PPAR-γ'ya ek olarak PPAR-α'yı da uyarır
  • TGleri düşürücü etki yapar (fibratlar da PPAR-α'yı uyararak TGleri düşürürler)
 16. Tiazolidinedionların (glitazonların) yan etkileri nedir?
  • Ödem
  • Kilo, LDL artışı
  • KY riski var, KY'de kontr
  • Osteoporoz riski var, OP'da kontr
  • CYPleri indüklerler
 17. Postprandiyal hipoglisemi tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Metiglinidler
  • α-glukozidaz inhibitörleri
  • Glipizid
 18. α-glukozidaz inhibitörleri nelerdir?
  • Akarboz
  • Miglitol
 19. GLP-1'in vücuttaki etkileri nedir?
  • Glukoz aracılı insülin salgısını ⬆️
  • Glukagonu⬇️
  • Mide boşalmasını yavaşlatır
  • İştahı baskılar
 20. İnsülin salınımını artırdığı halde hipoglisemi yapmayan ilaçlar hangileridir?
  • İnkretinler
  • -GLP-1 analogları
  • -DPP-4 inhibitörleri
 21. İnkretinlerin kilo üzerine etkileri nedir?
  • GLP-1 analogları azaltır
  • DPP-4 inhibitörleri etkilemez
 22. GLP-1 agonisti ilaçlar nelerdir ve yan etkileri nedir?
  • Eksenatid
  • Liraglutid

  Pankreatit yaparlar
 23. inhibitörü ilaçlar nelerdir?
  Gliptinler
 24. Amilin reseptör agonisti ve etkisi nedir?
  Pramlintid

  • Glukagon⬇️
  • İştahı baskılar
  • T1 ve T2 DM'de kullanılır
 25. selamın antidiyabetik etki mekanizması nedir?
  Nükleer farnesoid X reseptörlerini inhibe ederek GLP-1 düzeyini artırırlar
 26. Glitazarların etki mekanizması nedir?
  PPAR-α ve γ agonistidirler (pioglitazon gibi)
 27. Kanagliflozinin etki mekanizması nedir?
  SGLT-2 inhibisyonuyla böbreklerden glukoz emiliminin engellenmesi
 28. β-blokör kullanan hastalarda anafilaktik şokta ne verilir?
  Glukagon (adrenalin etkisini β res üzerinden yapar, β-blokör varlığında işe yaramaz)
 29. Steroid hormon sentezinde hız kısıtlayıcı basamak nedir?
  20-22 desmolaz
 30. Steroid hormon sentezinde ilk oluşan ürün hangisidir?
  Pregnenolon
 31. Pregnenolon-> progesteron dönüşümünü hangi enzim yapar?
  3β OH dehidrojenaz
 32. Glukokortikoidlerin CBC üzerine etkisi nedir?
  • T hc, B hc, monosit, eosinofil, bazofil⬇️
  • Eritrosit, trombosit, nötrofil⬆️
 33. Glukokortikoidler immünitenin hangi komponentlerini baskılar?
  • Normal dozda hücresel
  • Yüksek dozda hücresel & hümoral
 34. Glukokortikoidlerin vazokonstriksiyon mekanizması nedir?
  • Histamin salgısını⬇️
  • Adrenalin salgısını⬆️
 35. Glukokortikoidlerin kan Ca'una etki mekanizması nedir?
  Vit D antagonizmasıyla (indirekt)
 36. Glukokortikoidlerin tiroid hormonlarına etkisi nedir?
  T4->T3 dönüşümünü sağlayan 5'-deiyodinazı inhibe ederek antitiroid etki gösterir
 37. Uzun etkili glukokortikoid preparatları nedir?
  • Deksametazon
  • Betametazon
 38. Antiinflamatuar etkisi en güçlü glukokortikoid preparatları nedir?
  • Deksametazon
  • Betametazon
 39. Antiinflamatuar etkisi olmayan glukokortikoid preparatı nedir?
  Dezoksikortikosteron
 40. Su&tuz tutmayan glukokortikoid preparatları nedir?
  • Deksametazon
  • Betametazon
 41. En yüksek mineralokortikoid etkiye sahip glukokortikoid preparatı hangisidir?
  Fludrokortizon
 42. Medikal adrenalektomi yapan ilaç hangisidir?
  Aminoglutetimid
 43. Kimyasal adrenalektomi yapan ilaç hangisidir?
  Mitotan
 44. Aminoglutetimid etki mekanizması nedir?
  • 20-22 desmolaz inh
  • Aromataz inh
 45. Trilostan etki mekanizması nedir?
  3β OH dehidrojenaz inh
 46. Metirapon etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 11β hidroksilaz inh
  • ACTH rezervini test etmek için kullanılır
 47. Ketokonazolün endokrinolojik etkileri nedir?
  Adrenal ve gonadal steroid sentezini baskılar
 48. Abirateron etki mekanizması ve endikasyonu nedir?
  • 17 hidroksilaz ve 17-20 liyaz inhibisyonu
  • Prostat kanserinde kullanılır
 49. Spironolaktonun endokrinolojik etkileri nedir?
  Aldosteron ve androjen reseptör antagonisti
 50. OKSlerin içinde bulunan, aldosteron reseptörlerini bloke eden progesteron preparatı nedir?
  Drospirenon
 51. Tripeptit yapılı tek hormon hangisidir?
  TRH
 52. Tiroid hormon sentezinin ilk basamağını (hücreye I girişini) inhibe eden ilaçlar (anyon inhibitörleri) nelerdir?
  • Perklorat
  • Tiyosiyanat
  • Pernektetat
 53. Tiroid hormon sentezinin 2., 3. ve 4. basamaklarını inhibe eden ilaçlar nelerdir?
  Tioamidler
 54. TBG'nin sentezini neler artırır?
  • Östrojen
  • Tamoksifen
 55. TBG'nin sentezini neler azaltır?
  • Androjenler
  • Glukokortikoidler
 56. TBG'den tiroid hormonlarını neler ayırır?
  • Aspirin
  • Furosemid
 57. Tiroid hormon preparatları nelerdir?
  • Levotiroksin: T4
  • Liyotironin: T3
  • Liyotriks: T3+T4
  • Protrelin: TRH
 58. Gebede ve laktasyonda en uygun antitiroid ilaç nedir?
  PTU
 59. Tioamidler nelerdir?
  • PTU
  • Metimazol
  • Karbimazol (metimazole dönüşen ön ilaç)
 60. Tioamidlerin yan etkileri nedir?
  • En sık döküntü
  • En ciddi agranülositoz
 61. Tirotoksikoz bulgularını en hızlı düzelten ilaç nedir?
  İyot, kesinlikle tek başına kullanılmaz
 62. β-blokörlerin tirotoksikozda kullanım nedeni nedir?
  • Sempatik aktivasyonu baskılamak için kullanılırlar
  • Parsiyel agonistler kullanılmaz
  • Propranolol ayrıca T4->T3 dönüşümünü inhibe eder
 63. PTH'un Vit D'ye etkisi nedir?
  • Böbrekte 1,25 OH D3'e dönüşümü indükler
  • Barsak üzerindeki etkisini Vit D üzerinden yapar
 64. PTH rekombinan preparatı nedir?
  Teriparatid
 65. Eliminasyon yarı ömrü en uzun hormon nedir?
  Vit D
 66. En hızlı ve en güçlü Vit D preparatı nedir?
  Kalsitriol (1,25 OH D3)
 67. Kalsipotrien (kalsipotriol) endikasyonu nedir?
  Psöriyaziste lokal kullanılır
 68. KCY olanlarda hangi Vit D preparatı kullanılabilir?
  25 OH D2
 69. Kalsitonin preparatı ve endikasyonları nedir?
  • Salkatonin
  • -Paget
  • -Hiperkalsemi
  • -Osteoporoz
 70. Raloksifenin etki mekanizması nedir?
  • Selektif östrojen reseptör modülatörüdür (SERM)
  • Endometrium ve memede antagonist
  • Kemikte agonist etki yapar
 71. Bisfosfonatların etki mekanizması ve yan etkileri nedir?
  Hidroksiapetit kristallerine bağlanarak osteoklastik aktiviteyi inhibe ederler

  • GİS irritasyonu (en sık)
  • Çenede osteonekroz
  • Femur kırıkları
 72. m ranelat endikasyonu nedir?
  Osteoporoz
 73. Sinakalset etki mekanizması ve endikasyonları nedir?
  Ca duyarlı reseptörleri aktive ederek PTH sekresyonunu inhibe eder

  • KBY'ye bağlı hiperPTH
  • Paratiroid kanseri
 74. erin Ca metabolizmasına etkileri ve endikasyonları nedir?
  HiperCa yaparlar

  • HipoCa
  • İdiyopatik hiperCaüri
  • Ca-oksalat taşlarının önlenmesinde kullanılırlar
 75. eoplastik hem de hipokalsemik etkisinden dolayı kanser ilişkili hiperCa tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?
  Plikamisin (mitramisin)
 76. Fosfatın emilimini azaltıp hiperfosfatemi tedavisinde kullanılan ilaçlar nedir?
  • Sevalemer
  • Al içeren antiasitler
 77. Testosteronu DHT'ye hangi enzim dönüştürür?
  5α-redüktaz
 78. Zayıf androjenik ilaç ve endikasyonları nedir?
  Danazol

  • Endometriyozis
  • Fibrokistik meme hast
  • Jinekomasti
  • Anjiyonörotik ödem
 79. ogları ve etki mekanizmaları nedir?
  • Löprolid, relinler
  • İlk 7-19 gün reseptörleri stimüle eder sonra desensitizasyona bağlı tıbbi kastrasyon olur
 80. GnRH antagonistleri nelerdir?
  Reliksler
 81. Finasterid ve dutasterid etki mekanizmaları nedir?
  • Finasterid tip 2 5α-redüktazı
  • Dutasterid tip 1 ve tip 2 5α-redüktazı inhibe eder
 82. Androjen reseptör blokörleri nelerdir?
  • Siproteron
  • Spironolakton
  • Simetidin
  • Flutamid (-tamidler)
 83. H2 ve androjen reseptör blokörü ilaç hangisidir?
  Simetidin
 84. Nonsteroid yapılı androjen reseptör blokörü nedir?
  Flutamid (-tamidler)
 85. Östrojenin progesteronsuz kullanıldığı tek endikasyon nedir?
  Atrofik vajinit
 86. SERM ilaçlar nelerdir? Farkları nedir?
  • Tamoksifen
  • Toremifen
  • Raloksifen

  Raloksifen diğerlerinden farklı olarak endometriumda antagonist etki yapar
 87. Ö
 88. eseptör parsiyel agonisti ilaç nedir?
  Klomifen
 89. Saf östrojen reseptör antagonisti ilaç nedir?
  Fulvestrant
 90. Aromataz inhibitörleri ve farkları nedir?
  Anastrazol ve lestrozol nonsteroid ve reversibl inh

  Eksemestan ve formestan steroid ve irreversibl inh
 91. P
 92. nun 21leri nedir?
  • 21 karbonlu hormondur
  • Siklusun 21. gününde pik yapar
 93. Kontrasepsiyonda östrojenin kontrendike oluğu durumda hangi progesteron analoğu kullanılır?
  Medroksiprogesteron
 94. Progesteron ve glukokortikoid reseptör antagonisti ilaç ve endikasyonu nedir?
  Mifepriston

  Acil postkoital kontrasepsiyon
 95. G
 96. ilaçlar nedir?
  • Somatotropin
  • Somatrem
 97. GH reseptör eksikliği durumunda tedavide ne verilir?
  Mekasermin (IGF-1)
 98. Somatostatin analogları nedir?
  • Oktreotid
  • Lanreotid
  • Vapreotid
 99. GH reseptör antagonisti ilaç nedir?
  Pegvisomant
 100. FSH+LH preparatı nedir?
  Menotropin
 101. FSH preparatının adı nedir?
  Urofollitropin
 102. LH'ın rekombinant preparatı nedir?
  Lutropin α
 103. Gebelerde insülin direncinden sorumlu hormon nedir?
  Plasental laktojen
 104. HCG'nin primer görevi nedir?
  Korpus luteumun devamlılığını sağlar
 105. Oksitosin sentez ve taşınması nasıldır? Reseptörü nedir?
  • HT'da paraventriküler nükleusta sentezlenir
  • Nörofizin 1 ile taşınır
  • Reseptörü Gq kenetlidir
  • Yüksek dozda ADH reseptörlerini de uyarır
 106. Erken doğumu önlemek için kullanılan oksitosin reseptör antagonisti ilaç nedir?
  Atosiban
 107. Oksitosik ilaçlar nelerdir?
  • Oksitosin
  • Metil ergonovin
  • PGE1 analoğu mizoprostol
  • PGF2α analoğu karboprost ve dinoprost
 108. Tokolitik ilaçlar nelerdir?
  • Ritodrin (β2 agonist)
  • Nifedipin (KKB)
  • Atosiban (oksitosin res ant)
  • İndometazin (PG sentez inh)
  • Mg
  • Etanol
 109. Vazopresin sentez ve taşınması nasıldır?
  • HT'ta supraoptik nükleusta sentezlenir
  • Nörofizin 2 ile taşınır
 110. DI tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?
  • Tiyazid
  • Klorpropamid
  • Karbamazepin
 111. Hangi ilaçlar DI yapar?
  • Li
  • Demeklosiklin
  • Fenitoin
 112. Güçlü vazokonstriktör uzun etkili vazopresin analoğu ilaç hangisidir?
  Terlipresin
 113. İnsülin sekresyonunu azaltanlar nelerdir?
  • İnsülin, somatostatin
  • Leptin
  • α2 uyarı
  • Kronik ⬆️glisemi
  • Diazoksit, fenitoin
 114. İnsülin sekresyonunu artıranlar nelerdir?
  • Glukoz, yağ asitleri
  • Aminoasitler (öz arjinin & lösin)
  • β2 ve vagal uyarı
  • GLP-1
 115. Subkutan verilişte absorpsiyon değişkenliği en az ve az fazla insulin preparatları nedir?
  • En az: Hızlı etkililer
  • En fazla: Orta etkililer
 116. Gliburidin (glibenklamidin) diğer sulfonilürelerden farkları nedir?
  • En güçlü
  • Gebede kullanılabilir
  • Disulfiram reaksiyonuna neden olur
 117. Yarı ömrü en kısa olduğu için postprandiyal hiperglisemide verilen sulfonilüre hangisidir?
  Glipizid
 118. Antiagregan etkili, diyabetik anjiyopati ve nöropati gelişimini geciktiren sulfonilüre hangisidir?
  Gliklazid
 119. Metforminin farmakokinetiği nasıldır?
  • Proteinlere bağlanmaz
  • Metabolize edilmeden böbreklerle atılır
 120. Metforminin en sık yan etkisi nedir?
  GIS
 121. Metformin kimlerde kontrendikedir?
  • BY, KCY
  • Alkolik ve hipoksik kişilerde
 122. İnsulin salgısını artırdığı halde kilo aldırmayan ve hipoglisemi yapmayan antidiyabetikler nedir?
  İnkretinler
 123. DPP-4 inhibitörlerinin GLP-1 agonistlerine göre temel avantajı nedir?
  Oral kullanılmaları
 124. T1 ve T2 DM tedavisinde kullanılan ilaçlar nelerdir?
  • İnsulin
  • Pramlintid
 125. Kilo kaybı yapan antidiyabetikler nelerdir?
  • Metformin
  • GLP-1 agonistleri
  • Pramlintid
 126. Parenteral kullanılan antidiyabetikler nelerdir?
  • GLP-1 agonistleri
  • Pramlintid
 127. Hipoglisemi yapan antidiyabetikler nelerdir?
  • Metiglinidler
  • Sulfonilüre
  • Pramlintid
 128. Aldoz reduktaz inh ilaçlar nelerdir?
  • Tolrestat
  • Alrestatin
  • Sorbinil
 129. Hiperglisemi yapan ilaçlar nelerdir?
  • Tiyazidler
  • Diazoksit
  • Fenitoin
  • KKB
 130. Mineralokortikoid etkisiyle antiinf etkisi eşit olan glukokortikoid preparatları nedir?
  • Hidrokortizon (Kortizol)
  • Kortizon
 131. Etki süresi en kısa glukokortikoid preparatları nedir?
  • Hidrokortizon (kortizol)
  • Kortizon
 132. Topikal kullanılmayan glukokortikoid preparatı nedir?
  Kortizon (ön ilaç)
 133. Bronş epitelinde esterazlarla aktifleştiği için oral kandidaya neden olmayan glukokortikoid preparatı nedir?
  Ciclesonid
 134. Glukokortikoid sentezini inh eden antagonist nedir?
  Mifepriston
 135. T4->T3 dönüşümünü bozan ilaçlar nelerdir?
  • Tioamidler
  • Propranolol
  • Kortizol
  • Amiodaron
  • Ipodat
 136. Raloksifenin endikasyonları ve yan etkisi nedir?
  • Postmenopozal OP ve meme ca önlenmesinde verilir
  • Yan etkileri sıcak basması ve trombofili
 137. Bisfosfonatların oral abs nasıldır?
  • Düşük oranda emilirler
  • Besinler ve metaller emilimini azaltırlar
 138. Oral verilebilen Ca preparatları nedir?
  • Ca glukonat (oral & parenteral)
  • CaCl (sdc parenteral)
  • Ca gluceptat (sdc parenteral
 139. ⬆️Ca'nin en sık tedavisi nedir?
  Furosemid + volüm replasmanı
 140. İdyopatik ⬆️Ca'ürinin tedavisi nedir?
  • 1) Tiyazid
  • 2) Allopurinol
 141. Östrojenin lipid profiline etkisi nedir?
  • HDL⬆️⬆️
  • LDL⬇️
  • TG⬆️
 142. Östrojen en çok hangi pıhtılaşma faktörünü artırır?
  Fibrinojen
 143. Östrojenin progesterona etkisi nedir?
  Priming (reseptörü⬆️)
 144. Postmenopozal vazomotor semptomlar için östrojen kontr ise ne kullanılabilir?
  • Klonidin
  • SSRI
 145. Endometriyozis tedavisi nedir?
  • OKS, progesteron
  • Aromataz inh
  • Danazol
  • GnRH analogları
  • NSAID
 146. Kadında infertilite tedavisi nedir?
  • GnRH analogları, antagonistleri
  • HCG, FSH, FSH+LH
  • Klomifen
  • Progesteron
 147. OKS'nin etki mekanizmaları nedir?
  • Ovulasyon inh (primer)
  • Fallop tüp hareketi⬇️
  • Endometrium stabilizasyonu
  • İmplantasyonun önlenmesi
  • Servikal mukus içeriğinin değişmesi
Author:
Farash
ID:
292368
Card Set:
Farmakoloji
Updated:
2015-01-02 21:24:43
Tags:
Endokrin
Folders:

Description:
a
Show Answers: