Mikrobiyoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kapsüllü mantarlar hangileridir?
  • Cryptococcus neoformans
  • Rhodotorula (karotenoid pigment)
 2. Seksüel sporlar nelerdir?
  • Bazospor
  • Askospor
  • Zigospor
  • Oospor
 3. Eşeysiz sporlar ve örnekleri nelerdir?
  • Blastospor: Candida albicans
  • Klamidiospor: Candida albicans
  • Artrospor: Coccidioides immitis
  • Sporangiospor: Rhizopus, Mukor
 4. Hif ve miçelyum yapıları hangi mantarlarda görülür?
  Küflerde
 5. Blastosporu hangi mantarlar üretir?
  Mayalar
 6. Aflatoksin üreten mantar hangisidir?
  Aspergillus flavus
 7. Dimorfik mantarlar nelerdir?
  • Histoplasma capsulatum
  • Blastomyces dermatidis
  • Paracoccidioides
  • Coccidioides
  • Sporothrix schenkii (deri altı)
  • Penicillium marneffei (fırsatçı)
 8. Nötropenide hangi mantar enfeksiyonları artar?
  • Aspergillus
  • Mukor
 9. Serumda beta-glukan düzeyi hangi mantarlar için bakılır?
  Candida ve aspergillus
 10. Hifleri göstermek için hangi boya kullanılır?
  Laktofenol pamuk mavisi
 11. Candidanın patojen olduğunu gösteren en önemli kriter nedir?
  Psödohif yapması
 12. Tek tomurcuk çift zonlu mantar hangisidir?
  Blastomyces dermatidis
 13. Birçok noktadan tomurcuklanan mantar hangisidir?
  Paracoccidioides
 14. Septasız hifler hangileridir? (90 dereceyle dallanırlar)
  • Mukor
  • Rizopus
  • Absidia
 15. Septalı hifler hangileridir?
  • Aspergillus (45 derece-dikotom)
  • Fusarium solani (45 derece)
  • Dermatofitler
 16. En nefrotoksik antifungaller nelerdir?
  Polienler. Nistatin sadece lokal kullanılabilir
 17. Ergosterol üzerinden etki eden antifungaller nelerdir?
  • Sentez inhibisyonu: azoller ve alilaminler
  • Direk hasar: polienler
 18. Mikrotubul inhibisyonu yapan antifungal hangisidir?
  Gliserofulvin
 19. Dimorfik mantarların hepsi hangi antifungale doğal dirençlidirler?
  Flusitozin
 20. Dermatofitlerin hepsi hangi antifungale doğal dirençlidirler?
  Polienler (amfoterisin B ve nistatin)
 21. Flukonazole dirençli mantarlar hangileridir?
  • C. crusei
  • Aspergillus
 22. Polienlerin (amfoterisin B ve nistatin) etki mekanizması nedir?
  Ergosterole bağlanırlar
 23. Azollerin etki mekanizması nedir?
  Ergosterol sentez inhibisyonu
 24. En toksik azol hangisidir?
  Ketokonazol (toksik hepatit)
 25. Eikokandinlerin (kaspafungin) etki mekanizması nedir?
  Beta glukan sentez inhibisyonu
 26. Flusitozinin etki mekanizması nedir?
  DNA-RNA sentez inhibisyonu
 27. Aspergillus hangi antifungallere dirençlidir?
  • Flusitozin
  • Azoller (vorikonazol hariç)
 28. Alilaminlerin (terbinafin) etki mekanizması nedir?
  Sequalen epoksidaz inhibisyonuyla ergosterol sentezini inhibe ederler
 29. Yüzeyel mikozlar nelerdir?
  • Tinea versikolor (M. furfur)
  • Tinea nigra (Hortaea werneckii)
  • Ak piedra (Trichosporon)
  • Kara piedra
 30. Deri mikozları nelerdir?
  • Dermatofitler (Trichophyton, Epidermophyton, Mikrosporum)
  • Candida
 31. Deri altı mikozları nelerdir?
  • Sporothrix (tek dimorfik)
  • Cromoblastomikozis (sklerotik cisim, medlar)
  • Mycetoma (Nocardia braziliensis de yapar)
 32. Sistemik mikozlar nelerdir?
  • Histoplasma capsulatum
  • Blastomyces dermatidis
  • Coccidioides
  • Paracoccidioides
 33. Tinea versikolorun (M. furfur) tanısı ve tedavisi nasıldır?
  • Kıymalı makarna görüntüsü
  • Selenyum sülfitli losyon
 34. Tinea nigranın (Hortaea werneckii) özellikleri nelerdir?
  • Dematisiyoz bir mantardır
  • Malign melanomla karışır
 35. Tinea unguium yapmayan dermatofit hangisidir?
  Mikrosporum
 36. Tinea capitis yapmayan deri mantarları hangileridir?
  • Epidermofiton
  • Candida
 37. Trikofitonlar hangi tip enfeksiyon oluştururlar?
  • T. verrukosum: ektotriks
  • T. schoenleinii: favus
  • Diğer hepsi: entotriks
 38. Zoofilik dermatofitler hangileridir?
  • T. verrukosum: ektotriks, kerion, şiddetli inflamatuar yanıt
  • T. mentagrophytes: endotriks
  • Microsporum canis: ektotriks
 39. T. pedisin en sık etkeni nedir?
  T. rubrum
 40. T. capitisin en sık etkeni nedir?
  T. tonsurans
 41. Ektotriks yapan dermatofitler hangileridir?
  • T. verrukosum
  • Mikrosporum
 42. En şiddetli inflamatuar yanıtı oluşturan dermatofit hangisidir?
  T. verrukosum
 43. Favus etkeni nedir?
  T. schoenleinii
 44. Deri mikozlarının hangilerinin makrokonidileri ve mikrokonidileri vardır?
  • Trikofiton ve mikrosporum: ikisi de var
  • Candida: ikisi de yok
  • Epidermofiton: makro var mikro yok
 45. Sporothrixin klinik özellikleri nelerdir?
  • Gül bahçıvanlarında görülür
  • En sık lenfokütanöz form
  • Asteroid cisimler
  • KI damla
 46. Asteroid cisimler hangi hastalıklarda görülür?
  • Sporothrix
  • Sarkoidoz
 47. Kromoblastomikozun özellikleri nelerdir?
  • Verrüköz lezyonlar
  • Elefantiyazis
  • Sklerotik cisim (medlar)
  • Siyah pigment
 48. Sistemik mikozların ortak özellikleri nelerdir?
  • Konidinin (sporun) solunmasıyla bulaşırlar.
  • Primer enf AC'de olur.
  • Hepsi dimorfiktir.
 49. Mukokütanöz ülserler (özellikle AIDS'te dilde ülserasyon) yapan sistemik mikoz hangisidir?
  H. capsulatum
 50. Kültürde tüberküler makrokonidiler yapan mantar hangisidir?
  H. capsulatum
 51. Makrofaj içinde kapsüllü gibi görünen maya hangi etkende olur?
  H. capsulatum
 52. Çöl romatizması etkeni nedir?
  Coccidioides (girerken artrospor, içerde sferül, fakir çok bulaşıcı)
 53. Paracoccidioidesin özellikleri nedir?
  • Erkeklerde hastalık yapar
  • Tedavide sülfonamid kullanılır
  • Gemi dümeni gibi görünür
 54. Blastomyces dermatidisin özellikleri nedir?
  • Tek tomurcuklu çift zonlu
  • Köpek ısırığıyla bulaşır
 55. Cryptococcus neoformansın tanısı nasıl yapılır?
  • BOS'ta Ag gösterilmesi (en iyi)
  • Lateks aglütinasyon
  • Fenol oksidaz (spesifiktir)
  • Üreaz
 56. Kandidanın sporları nelerdir?
  • Blastospor
  • Klamidiospor
  • Psödohif
  • Gerçek hif
 57. Psödohif yapmayan kandida hangisidir?
  C. galabrata (C. albicanstan sonra en sık görülen kandida türü)
 58. Germ tüp hangi kandidalarda oluşur?
  • C. albicans
  • C. duplinensis
  • C. stella
 59. C. albicansı diğerlerinden ayırmak için hangi testler kullanabilir?
  • Germ tüp (duplinensiste de +)
  • Klamidiosporun gösterilmesi
  • Karbonhidrat fermentasyon testi
 60. Dev hücre yapan kandida hangisidir?
  C. parapisilosis
 61. Flukonazole doğal dirençli kandida hangisidir?
  C. krusei
 62. Amfoterisin B'ye doğal dirençli kandida hangisidir?
  C. lusitaniae
 63. Nötropeniden çıkan hastada aniden ateş yükselir, KC ve dalakta çoklu apseler görülürse ne düşünülür?
  Hepatosplenik kandidiyazis
 64. Derinin kıvrım bölgelerinde kaşıntılı sınırları düzensiz kızarıklıklar ve uydu lezyonlar hangi enfeksiyonda görülür?
  Kandida
 65. Kandidanın en sık klinik formu nedir?
  Orofaringeal enfeksiyon (en sık psödomembranöz tip)
 66. Hastane su sistemlerinden kaynaklanan salgınların en sık nedeni nedir?
  Aspergillus
 67. Proksimal bronşiektazinin tipik olduğu enfeksiyon hangisidir?
  Alerjik bronkopulmoner aspergillozis
 68. En sık alerjik reaksiyon yapan mantar hangisidir?
  Aspergillus
 69. En sık sinüzit ve otomikoz yapan mantar hangisidir?
  Aspergillus
 70. Hematolojik maligniteli hastada enfeksiyondan ölümün en sık nedeni nedir?
  Aspergillus
 71. Mukormikozis (zigomikozis) etkenleri nelerdir?
  • Mukor
  • Rizopus
  • Absidia
 72. Mukormikozisin kliniği nasıldır?
  • Rinoserebellar mukormikozis (DKA)
  • Pulmoner ve kutanöz mukormikozis
 73. AIDSlilerde en sık ölüm nedeni enfeksiyon nedir?
  P. jiroveci
 74. Plazma hücreli pnömoni etkeni nedir?
  P. jiroveci
 75. Dokudaki mantarları en iyi gösteren boya hangisidir?
  Metanamin gümüş
 76. Fusarium solaninin özellikleri nedir?
  • 45 dereceyle açılanan septalı hif
  • Muz şeklinde sporlar
  • Kırmızı pigment
 77. Helmintler kaça ayrılır?
  • Nematodlar (iki ayrı cins)
  • Sestodlar (hermafrodit)
  • Trematodlar
 78. Amipler ve yaptıkları hastalıklar nelerdir?
  • Entamoeba histolytica (amipli dizanteri)
  • Acanthomoeba (kontakt lens keratiti-parasentral skotom)
  • Naegleria fowleri (primer amip menenjiti)
 79. Parazit seksüel döngüsünü hangi konakta yapar?
  Son (kesin) konakta
 80. Entamoeba histolyticanın enfektif ve patojen formu nedir?
  • Enfektif form: 4 çekirdekli kist
  • Patojen form: trofozoid
 81. Basilli dizanteri ile amipli dizanteri arasındaki farklar nelerdir?
  • Basilli: Gaytada bol lökosit, yüksek ateş, büyük ülserler olur, kronikleşmez
  • Amipli: Gaytada eosinofil ve Charcot-Leyden kristalleri bulunur. Küçük (şişe dibi) ülserler, kronikleşir.
 82. Entamoeba histolyticanın klinik formları nelerdir?
  • Asemptomatik: en sık
  • Fulminan kolit
  • Ameboma (sekonder bakteriyel enfeksiyon, kolon ca ile karışır)
  • Barsak dışı amibiyazis (KC sağ lobda tek apse)
 83. Entamoeba histolyticanın patojen olduğunun en önemli kanıtı nedir?
  Eritrositleri fagosite etmiş trofozoidler.
 84. KC apsesinin amip veya ekinokoka bağlı olduğunu anlamada en yararlı yöntem nedir?
  İndirekt hemaglutinin testi
 85. Akanthomoeba keratitinin herpesten farkı nedir?
  Şiddetli ağrı olur
 86. AIDSlilerde granülomatöz amip ensefaliti etkeni nedir?
  Akanthomoeba
 87. Balantidium colinin özellikleri nelerdir?
  • Silyalı tek parazittir.
  • Domuzdan bulaşır
  • Bulguları entamoebayla aynı
 88. En mortal sıtma etkeni nedir?
  Plasmodium falciparum
 89. En sık görülen sıtma etkeni nedir?
  Plasmodium vivax
 90. Sivrisinek sıtmanın hangi formunu bulaştırır?
  Sporozoid
 91. Kan transfüzyonuyla bulaşan sıtma formu hangisidir?
  Merozoid: Bir daha KC'e geri dönmez, hipnozoid oluşturamaz.
 92. Hipnozoid formu olan sıtma etkenleri nelerdir?
  • Plasmodium vivax
  • Plasmodium ovale
 93. Sıtmada eritrositer döngü kaç saattir?
  • P. malariada 72 saat
  • Diğerlerinde 48 saat
 94. Sıtmadan ölümlerin en sık nedeni nedir?
  Dalak rüptürü
 95. Akantosit gözlenen sıtma türü hangisidir?
  P. falsiparum
 96. P. vivaxın ince yaymada görünümü nasıldır?
  Yüzüklü amip
 97. P. falciparumun ince yaymada görünümü nasıldır?
  Walkman dinleyen muz
 98. P. malaryanın ince yaymada görünümü nasıldır?
  Bantlı rozet
 99. Sıtma tedavisinde hipnozoide en etkili ilaç nedir?
  Primakin
 100. Sıtma tedavisinde kandaki parazitlere en etkili ilaç nedir?
  Klorokin
 101. Trofozoidleri tetrat (Malta haçı görünümü) oluşturan parazit hangisidir?
  Babesia microti
 102. Toxonun bulaş yolları nelerdir?
  • Ookist: su ve gıdayla
  • Bradizoid: enfekte etin yenmesiyle
  • Trofozoid (takizoid): transplasental
 103. Toxo kliniği nasıldır?
  • Asemptomatik (en sık)
  • Polilenfadenopati (semptomatik en sık)
 104. Konjenital toxo kliniği nasıldır?
  • Çift taraflı koryoretinit
  • Yaygın intraserebral kalsifikasyon
 105. Viseral leishmaniosis (Kala-Azar) etkeni nedir?
  Leishmania donovani
 106. Kütanöz leishmaniosis (şark çıbanı) etkeni nedir?
  Leishmania tropica
 107. Leishmania donovani nasıl bulaşır?
  Flebotomun (tatarcığın) sokmasıyla promastigot bulaşır, konakta amastigota dönüşür.
 108. Viseral leishmaniosisin (Kala-Azar) bulguları nelerdir?
  • Günde 2 kere çıkan ateş
  • Hepatosplenomegali
  • Hipergamaglobulinemi
  • Hiperfibrinojenemi
  • Pansitopeni
 109. Viseral leishmaniosisin (Kala-Azar) tedavisi nedir?
  • Stiboglukonat
  • Allopurinol
  • Amfoterisin B
 110. Hulusi Behçet'in çivi belirtisi hangi hastalıkta görülür?
  Kütanöz leishmaniosis (şark çıbanı)
 111. Sadece trofozoidi olan (monoksen) CYBE etkeni nedir?
  Trichomonas vaginalis
 112. Yağ emilimini bozarak steatore ve malnutrisyona neden olan enfeksiyon hangisidir?
  Giardia
 113. Raduvid böcekleriyle bulaşan enfeksiyon hangisidir?
  Trypanosoma cruzii (Cagas)
 114. Romana belirtisi hangi enfeksiyonda görülür?
  Trypanosoma cruzii (Cagas)
 115. Trypanosoma cruziinin (Cagas) kronik enfeksiyonunda ne görülür?
  • Megaözefagus, megakolon
  • Miyokard tutulumu (en sık ölüm nedeni)
 116. Erişkin formu toprakta bulunan (serbest yaşam döngüsü olan) tek parazit hangisidir?
  Strongyloides stercoralis
 117. Helmintlerin yumurtaları nasıldır?
  • Sestodların kapaksızdır (D. latum hariç)
  • Trematodların kapaklıdır (schistosoma hariç)
 118. Ara konağı olmayan tek sestod hangisidir?
  H. nana
 119. 2 ara konağı olan tek sestod hangisidir?
  D. latum
 120. Barsak nematodları nelerdir?
  • Enterobius vermicularis
  • Trichuris trichura
  • Ascaris lumbricoides
  • Kancalı kurtlar
  • Strongyloides stercoralis
 121. Oral yolla bulaşan barsak nematodları nelerdir? (Enfektif formları yumurtadır)
  • E. vermicularis
  • Ascaris
  • T. trichura
 122. Penetrasyonla bulaşan (dermatit yapan) etkenler nelerdir?
  • Kancalı kurtlar (topraktan, filariform larva)
  • S. stercoralis (topraktan, filariform larva)
  • Schistosoma (sudan, serkarya)
 123. Enfeksiyon bölgesi AC olan (eosinofilik pnömoni yapan) parazitler ve balgam bulguları nelerdir?
  • Ascaris
  • Kancalı kurtlar
  • S. stercoralis
  • Paragonimus westermani (erişkini AC'de olan tek parazit)

  P. westermani balgamda yumurta, diğerleri balgamda larva yapar
 124. Ascarisin tanısı neyle konur?
  • Balgamda larva
  • Gaytada yumurta
 125. Yumurtanın barsakta açılmasıyla otoenfeksiyon yapan etkenler nelerdir?
  • S. stercoralis
  • H. nana
 126. Kancalı kurtları S. stercoralisten ne ayırır?
  Anemi olması
 127. T. trichuranın özellikleri nelerdir?
  • Rektal prolapsus
  • Yumurtalar limona benzer
 128. Kas biyopsisiyle tanı konulan parazitler hangileridir?
  • Trichinella spiralis
  • Sarcocystis
 129. Şaşkın (insanda erişkin formu olmayan) parazitler hangileridir?
  • Toxocara (viseral larva migrans)
  • Ancylostoma braziliense ve caninum (kütanöz larva migrans)
 130. Elefantiyazis etkeni parazit nedir?
  Wuchereria bancrofti
 131. Geyik sineğinin ısırmasıyla bulaşan, calabar şişliklerinin görüldüğü hastalık hangisidir?
  Loa loa
 132. Nehir sinekleriyle bulaşıp göze yerleşen hastalık hangisidir?
  Onchocerca volvulus
 133. Küçük su kabuklularının yutulmasıyla bulaşan, çubuğa sarılıp çekilmesi gereken parazit hangisidir?
  Dracunculus medinensis
 134. Tedavisi niklozamid olmayan sestod hangisidir?
  Echinococcus granulosus (albendazol)
 135. Gaytada proglottid (halka) görülmesi hangi enfeksiyonu gösterir?
  Tenya
 136. Cysticercus bovis hangi parazitin larvasıdır?
  T. saginata
 137. Cysticercus selluloza hangi parazitin larvasıdır?
  T. soleum
 138. Sistiserkozis tablosunu hangi parazit oluşturur?
  • T. soleum
  • İnsanı ara konak olarak kullandığı durumdur, insandan insana bulaşabilir.
 139. T. saginatanın en sık belirtisi nedir?
  Hareketli proglottid düşürme
 140. Vit B12 eksikliği yapan parazit hangisidir?
  D. latum
 141. KC kist hidatiğinin en sık komplikasyonu nedir?
  Safra yoluna açılma
 142. En küçük ve tedaviye en dirençli sestod hangisidir?
  H. nana
 143. Trematodların bulaş yolu nedir?
  • Hepsi metaserkaryanın oral yoldan alımıyla
  • Sadece schistosoma serkaryanın penetrasyonuyla bulaşır
 144. Yalancı parazitizmin görüldüğü parazitler hangileridir?
  • Fasciola hepatica
  • Dicrocoelium dentriticum

  Enfekte KC'in yenmesiyle gaytada yumurta atılır ancak enfeksiyon görülmez
 145. Fasciola hepaticanın özellikleri nelerdir?
  • Metaserkarya içeren su bitkileri
  • Birden fazla ara konak
  • Yalancı parazitizm
  • Tıkanma sarılığı
 146. Safra kesesi adenokarsinomu geliştirebilen parazit hangisidir?
  Clonorchis sinensis
 147. Schistosomayla en sık birlikte bulunan bakteri hangisidir?
  Salmonella
 148. Serkarya dermatiti etkeni nedir?
  Schistosoma
 149. Schistosoma hematobiumun yumurtasının özellikleri nedir?
  • Mirasidyum içerir
  • Kapaksızdır
  • Dikensi çıkıntılar içerir (hematüri yapar)
 150. Schistosoma hematobiumun larvasının özellikleri nedir?
  • Serkaryadır (diğerleri metaserkarya)
  • Dişi ve erkeği vardır
  • Penetrasyonla bulaşır
  • Serkarya dermatiti yapar
 151. Schistosomanın 4S 2P'si nedir?
  • Schistosoma
  • Su
  • Salyangoz
  • Serkarya
  • Penetrasyon
  • Prazikuantal
 152. Mesane venlerini tutan schistosoma hangisidir?
  Schistosoma hematobium
 153. Mezenter venleri tutan schistosomalar nelerdir?
  • S. japonikum
  • S. mansoni
 154. Bilhariasis ve etkeni nedir?
  S. japonicum ve S. mansoniye bağlı gelişen

  • İntrahepatik presinuzoidal PHT
  • Periportal fibrozis
 155. rişkin formu AC'de yerleşen tek parazit nedir?
  • Paragonimus westermani
  • Klinik tbc'a benzer
 156. Toxo tedavisi nedir?
  • Primeramin + sülfadiyazin
  • Hamilede sipiramisin (makrolid)
 157. Göz tutulumu retinoblastomla karıştırılan parazit hangisidir?
  Toxocara (viseral larva migrans)
 158. Mukormycosiste (zygomycosta) etkili azol nedir?
  Posakonazol
 159. Eritrositteki görünümü sıtmaya benzeyen parazit hangisidir?
  Babesia
 160. Keneyle bulaşıp koinfeksiyon yapan patojenler nelerdir?
  • Babesia
  • Borrelia
 161. Askospor yapan mantarlar nelerdir?
  • Coccidioides immitis
  • Dermatofitler
  • Trichosporon (ak piedra)
  • Geotrichum candidum
 162. Sporangiospor yapısındaki patojenler nelerdir?
  • Rhizopus, Mukor
  • Prototheca
 163. Morula paterni hangi patojende görülür?
  Prototheca
 164. Maya mantarı örnekleri nelerdir?
  • Kriptokok
  • Kandida
  • Malessessia
 165. Tüm dimorfik mantarlarda ➕ olan test nedir?
  Ekzoantijen testi
 166. Dimorfik mantarların tedavisi nasıldır?
  • Itrakonazol
  • Ağır enfeksiyonda amfoterisin B
  • Sporothrixte KI damla
  • Paracoccidioideste sulfonamid
 167. Sferül oluşturan mantarlar nelerdir?
  • Coccidioides immitis
  • Rhinosporidium (musikarmin +)
 168. Coccidioides immitis için risk faktörü nedir?
  Gebelik
 169. Diyalize girenlerde kontrendike antifungal hangisidir?
  Vorikonazol
 170. Primer patojen (sağlıklı kişilerde hastalık yapan) mantarlar nelerdir?
  Sistemik mantarlar
 171. Alerjik bronkopulmoner aspergillozisin tedavisi nedir?
  Itrakonazol + kortikosteroid
 172. Aspergillus niger hangi hastalıkların en sık etkenidir?
  • Fungal sinüzit ve otomikoz
  • Aspergilloma
 173. Aspergillus fumigatus hangi hastalıkların en sık etkenidir?
  • Alerjik bronkopulmoner aspergillozis
  • İnvaziv aspergillozis
 174. Naeglerianın BOS bulgusu nedir?
  BOS'ta eritrosit görülmesi
 175. Kamçılı parazitler nelerdir?
  • Trichomonas vaginalis
  • Trypanosoma
  • Giardia lamblia
  • Leishmania
 176. Amipleri en iyi boyayan boya nedir?
  Trikrom
 177. Sıtmanın hangi formu insandan sineğe geçer?
  Gametosit
 178. Sıtmanın S'leri nelerdir?
  Sivrisinekte seksüel (sporogoni) evrimini tamamladıktan sonra oluşan sporozoidler insana bulaşır
 179. Sıtma türleri hangi eritrositleri tutar?
  • P. falciparum: Tüm yaşlardaki RBC
  • P. malariae: Matür RBC
  • P. vivax ve ovale: Retikülosit
 180. Schüffner granülleri hangi sıtma türlerinde görülür?
  P. vivax ve ovale
 181. Babesia microtinin bulaş formu nedir?
  Pyriform cisimler
 182. Leishmanianın promastigot formu nerede görülür?
  • Flebotom (tatarcık)
  • NNN besiyeri
 183. Nematodlar nelerdir?
  • NEMATODES
  • -Necator americanus
  • -E. vermicularis
  • -W. bancrofti (Mosquitoes)
  • -Ancylostoma duodenale & Ascaris lumbricoides
  • -T. trichura, T. spiralis & Toxocara
  • -Onchocerca volvulus (Oküler tutulum)
  • -Dracunculus medinensis
  • -Loa loa (Eye)
  • -Strongyloides stercoralis
 184. W. bancrofti tanısı nasıl konur?
  Gece 22:00'de yapılan periferik yaymada mikrofilaryaların gösterilmesiyle
 185. Ara konağı insan olabilen sestod hangisidir?
  E. granulosus
 186. Hem larvası hem yumurtası enfektif olabilen parazit hangisidir?
  T. soleum
 187. Pleroserkoid (sparganum) larva hangi parazitte görülür?
  D. latum
Author:
Farash
ID:
292376
Card Set:
Mikrobiyoloji
Updated:
2015-01-02 21:28:51
Tags:
Mantar parazit
Folders:

Description:
a
Show Answers: