Fruits and Veggies.txt

The flashcards below were created by user davidwork1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. eggplant
  qie2zi
 2. passion fruit
  bai3xiang1
 3. persimmon
  shi4zi
 4. cucumber
  qing1gua1
 5. watermelon
  xi1gua1
 6. pumpkin
  nan2gua1
 7. bell pepper
  shi4zi jiao1
 8. beets
  tian2cai4
 9. tomato
  fan1qie2
 10. beans
  dou4 jiao3
 11. peas
  wan1dou4
 12. pummelo (or pomelo)
  you4zi
Author:
davidwork1
ID:
29273
Card Set:
Fruits and Veggies.txt
Updated:
2010-08-08 05:40:54
Tags:
Mandarin Chinese Fruit Vegetable Fruits Veggies Food Vegetables
Folders:

Description:
Fruits and Veggies
Show Answers: