POPen

The flashcards below were created by user Ambjorck on FreezingBlue Flashcards.

 1. Stress- sårbarhetsmodellen försöker förklara uppkomsten av psykisk ohälsa, dels utifrån biologisk-medicinska påfrestningar (sårbarhet) och dels utifrån psykosociala påfrestningar (stress), som en individ kan utsättas för. Förklara modellens innebörd och motivera dina åsikter                        2p
  • En person med låg sårbarhet tolererar mer stress än en person med hög sårbarhet där ytterst lite stress kan orsaka stark psykisk ohälsa. 
  • Sårbarhet kan vara fetma, undernäring, arvsanlag(närstående med psykisk ohälsa), fysisk nedsättning, svagt socialt nätverk.
  • Stresströskeln blir lägre ju högre sårbarhet har vilket gör att lite stress kan utlösa en onormalt stark reaktion.
 2. Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att vårda en person mot dennes vilja, enligt ”Lagen om psykiatrisk tvångsvård” LPT:                       2p
  Att vara en fara för sig själv eller andra/allmänheten. Syftar till att göra patienten frivilligt inställd till fortsatt vård.
 3. Under din VFU i träffar du en medelålders kvinna i hennes hem, som du och din handledare måste ägna en hel del tid åt. Kvinnan har vårdats ett flertal gånger i sluten psykiatrisk vård pga. egentlig depression. Hon återkommer flera gånger till att hon inte mår bra och ni ber henne beskriva hur hon mår under en depressiv episod. Vilka symtom tänker du dig att kvinnan berättar för er?                  3p
  Unipolär depression. Trötthet (fatigue), sömnstörningar, smärta, nedsatt aptit, nedsatt koncentrationsförmåga, minnesstörningar, ser på sig själv m negativitet; svagheter och misstag, värdelöshet och skuld. Minskat intresse för omgivningen och nedstämdhet, ångest.
 4. Vad måste man fråga en patient som lider av egentlig depression och hur går man tillväga och finns det några instrument att använda?                   3p
  Är patienten suicidbenägen; t.o.m. hur du vill ta ditt liv. Diagnostiska verktyg: BDI (Becks Depression Inventory), SUAS (Suicide Assessment Scale), SIS (Suicide Intent Scale)
 5. Beskriv minst sex (6) av de allra viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid egentlig depression, 0,5p per svar
  1) Träning för att stärka funktionsförmågan 2) Strukturstödjande aktiviteter för att få en balanserad dygnsrytm 3) Personcentrerade stödjande samtal 4) Fysisk aktivitet 5) Olika avspänningsmetoder 6) Problemlösande samtal
 6. Kvinnan ordineras antidepressiva läkemedel. Beskriv vad som sker och vad som kan ske i samband med detta på kort sikt och vilka omvårdnadsåtgärder personalen måste vidta:                      3p
  Den antidepressiva effekten framtäder tidigast efter 2 veckor medna biverkningarna kommer omgående. Kvinnan kommer alltså att må sämre innan hon mår bättre vilket kräver mycket uppmuntran och närvaro/övervakning samt stöd av personal. Kan i värsta fall utlösa en självmordshandling då hämningarna släpper men stämningshöjningen och ångestdämpningen uteblir.
 7. Vad kallas den läkemedelsgrupp som i första hand används vid behandling av Schizofreni och namnge dess biverkningar?                       3p
  Antipsykotika eller neuroleptika. Biverkningar är besvärande trötthet, muskelstelhet, rastlöshet, ofrivilliga rörelser och viktökning.
 8. Beskriv vad som utmärker: Schizofreni med positiva symtom (Typ I):                   1p
  Hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Genetiska faktorer har större betydelse för typ1. Kan övergå i typ2.
 9. Beskriv vad som utmärker Schizofreni med negativa symtom (Typ II):                    1p
  Apati, passivitet och affektiv avflackning. Cerebral atrofi i form av förstorade ventriklar eller vidgade fåror, som sannolikt uppkommit tidigt i livet. Sämre prognos än typ 1.
 10. Beskriv minst sex (6), gärna fler av de vanligaste symtom som uppträder i samband med panikattacker av ångest: 0,5 p per svar:                  3p
  1) Palpitationer 2) Svettning 3) Darrning/skakning 4) Muntorrhet 5) Svårighet att andas 6) Kvävningskänsla 7... Obehag/smärta över bröstet, Illamående, Känslor av yrsel/ostadighet/virrighet/svimfärdighet, Overklighetskänsla, Dödsångest, Frossbrytningar/blodvallningar, Domningar/klåda
 11. Beskriv och förklara minst sex (6), gärna fler, akuta omvårdnadsåtgärder som du använder vid panikattacker : 0,5p per svar:                   3p
  • 1) Säkerhetställa patientens behov av värme, vila, smärtlindring eller kontakt med familj/viktig anhörig.
  • 2) Försöka att tillsammans m. pat. reducera alt. förhindra ny akut ångest - ex reducera stressande faktorer.
  • 3) Hjälpa patienten att identifiera destruktivt beteende och testa nya alternativ. Underlätta för pat. att uttrycka vad det är som ororar.
  • 4) Klargöra situationen genom att be pat. ge exempel - observera pats. mottaglighet.
  • 5) Hjälp patienten identifiera vilka känslor som fanns innan ångesten uppkom, tankar innan utbrottet.
  • 6)Använda min auktoritet om pat. hotar att skada sig själv eller andra - dra en gräns och markera att här tillåter vi inte sådant beteende.
 12. Vad är extra viktigt att kunna utesluta när man antar att det är panikattacker av ångest som uppträder hos en patient? (Medicinsk differentialdiagnos).                 1p
  Hjärtattack
 13. Bensodiazepiner har en dokumenterad effekt vid ångest och sömnproblem. Vad bör du som sjuksköterska ta i beaktning och vara observant kring när det gäller medicinering med bensodiazepiner. 2p
  Kraftigt beroendeframkallande. Patienter vill ofta inte sluta. Risken att de säljs vidare då många fastnat för just bensodiazepiner.
 14. Hur beräknar man troligt förlossningsdatum med hjälp av Naegels regel?   2p
  Senaste menstruationens första dag (SM) + 7 dagar - 3 månader + 1 år = Väntad Partus (VP)/Förlossningsdag
 15. Vilket hormon har givit utslag på urinstickan för ett positivt graviditetstest och varifrån produceras detta hormon under zygotens första levnadsvecka?    2p
  Human Choorionic Gonadotropin (HCG) som produceras av Placentan (moderkakan)
 16. Beskriv blodtryckets förändring under en normal graviditet?    2p
  Det sjunker i början av graviditeten och stiger mot slutet. Det sjunker som mest 10mmHg under normal nivå, vilket tros bero på den kraftiga nybildningen av kärl i början av graviditeten som leder till sänkt perifer resistens. Under de sista 15 veckorna ökar blodvolymen så mycket att den perifera resistensen och därmed blodtrycket återgår till det normala.
 17. Vilken graviditetskomplikation bör Du ha i åtanke om en gravid kvinna efter vecka 20 i graviditeten har : a) ett blodtryck på 140/95 och ingen albuminuri och b) ett blodtryck på 140/100 och albuminuri     2p
  • a) Graviditetsinducerad hypertoni
  • b) Preeclamsi (havandeskapsförgiftning)
 18. Vad bedömer Du vid symfys-fundusmätningen och vad är syftet med denna screeningundersökning?       2p
  Hur livmodern och barnet växer. Upptäcka eventuella avvikelser i fostrets tillväxt.
 19. Vilken information ger CTG-övervakning under förlossningen?      2p
  Hur barnets hjärtljud är.
 20. Varför är det av betydelse att barnmorskan kontrollerar att moderkakan och hinnsäcken är fullständiga efter förlossningen?        2p
  För att rester kan hindra livmodern från att dra ihop sig. Eventuella rester utgör också en stor risk för infektion.
 21. Vilka två hormoner samverkar i amningsprocessen och vilka uppgifter har de?  2p
  Prolaktin och oxytocin. Prolaktin är det hormon som styr själva mjölkproduktionen. Oxytocin kontraherar den glatta muskulaturen och stimulerar utdrivningen av mjölken.
 22. Vid vilka tillfällen under / i samband med graviditet/förlossning  bör en Rh –negativ  kvinna få en anti-D- injektion?  (obs endast de två första skrivna svaren rättas)  2p
  Efter förlossningen till alla icke immuniserade som fött Rh-positiva barn. Till kvinnor som gjort abort efter 12e graviditetsveckan. Injektionen skall ges inom 72 timmar.
 23. Varför ges anti-D-injektion?  1p
  För att eliminera överförda D-faktorer samt förhindra Rh- immunisering. För att förhindra problem vid en ev. kommande graviditet då moderns immunförsvar kan attackera fostret om detta är Rh-positivt.
 24. Vilket ämne har en avgörande betydelse för att surfactant skall bildas?  ½p
  Kortisol
 25. Berätta vilka fem parametrar det är som bedöms i en Apgar score?  2½p
  Puls, Andning, Hudfärg, Muskeltonus och Retbarhet. 1, 5 och 10min efter födseln.
 26. Vad är kännetecknande för ett kefalhematom?   1p
  En blödning mellan skallben och benhinna. Uppträder något dygn efter förlossningen i form av en svullnad som avgränsas till ett av skallbenen. Reabsorberas spontant inom 1-3månader.
 27. När tas PKU-provet och varför tas det vid just den tidpunkten?  1p
  Så snart som möjligt efter 48 timmars ålder för mest tillförlitligt resultat och för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella avvikelser för att snabbt kunna sätta in åtgärder.
 28. Hypoglykemi är den vanligaste metabola avvikelsen i barnaåren, i synnerhet under de första dygnen.  5a. Nämn 3 symtom som förekommer.  b. Nämn 3 riskgrupper till att utveckla hypoglykemi under nyföddhetsperioden  3p
  • a) Ryckningar, skakningar, cyanosattacker.
  • b) Barn vars mammor haft diabetes under graviditeten, underburna barn eller barn som avviker från viktkurvan - över LGA eller under SGA.
 29. D-vitamin reglerar kalkhalten i skelett och tänder, och D-vitaminprofylax rekommenderas till alla nordiska barn från ca 4 veckor till 2 års ålder. Det finns dock några grupper barn som rekommenderas att fortsätta profylaxen upp till 5-årsåldern, nämn 3 av dess grupper.   1½p
  Mörkhyade barn. Barn som sällan vistas ute i solen eller om de har kläder som täcker armar, ansikte och ben. Barn som inte äter fisk och barn som inte äter D-vitaminberikade livsmedel såsom matfetter och mellanmjölk.
 30. Vilken typ av luftvägsinfektion orsakas av RSV i spädbarnsåldern? ½p
  Bronkiolit. Nedre luftvägsinfektion.
 31. Nämn minst tre symtom som förekommer hos spädbarn med RS-virus! 1½p
  Andningspåverkan, lindrig feber, segt slem i näsa och luftrör
 32. Vad innebär diagnosen pylorusstenos och vilka symptom ger den? 1½p
  • Förtjockning av nedre magmunnen (Pylorus) vilket ger en sämre tömning av ventrikelns innehåll till Duodenum (tolvfingertarmen). 
  • Symtom: Kaskadkräkningar, dehydrering, elektrolytrubbning och viktnedgång.
 33. Hur åtgärdas pylorusstenos?    1p
  Operation - pylorus muskeln delas i längsgående riktning
 34. Vaccinationsprogrammet är en av stommarna inom barnhälsovården och verksamheten för barnvårdcentralen (BVC). Det finns dock olika typer av vaccin. Den ena sorten innebär en passiv immunisering, vad betyder det? 1p
  Passiv immunisering är tillförsel av redan framställda antikroppar (immunoglobulin). Passiv immunisering ger endast ett kortvarigt skydd och stimulerar inte kroppens immunförsvar. Passiv immunisering kan vara aktuellt vid nedsatt immunförsvar eller om man vill ha snabbt skydd mot ett smittämne hos en otillräckligt skyddad individ.
 35. Den andra sorten (aktuell i vaccinationsprogrammet) innebär aktiv immunisering, vad betyder det?     1p
  Utsättande för sjukdomen i liten dos för att trigga immunförsvaret att bilda egna antikroppar för att på så sätt "känna igen" sjukdomen om den drabbar en.
 36. Anders 8 år insjuknar i diabetes. Hur fastställs diagnosen diabetes?    2p
  Blodprovet c-peptid som visar på bukspottkörtelns insulinproduktionsförmåga.
 37. Anders 8år får lära sig att ge sig själv insulin. Förklara för honom varför det är viktigt att variera injektionsställena? 1p
  För att undvika bildandet av fettkuddar/knölar som kan försämra upptaget av insulinet om det fortsätts injiceras där.
 38. Det är också viktigt att han och hans föräldrar lär sig att känna igen en hypoglykemi. Barn med diabetes får ibland inga tidiga tecken på hypoglykemi utan får direkt tecken på en allvarlig känning (hypoglykemi). Ange fyra symtom som tyder på en allvarlig känning?   1p
  Irritation, Sömnighet, Förvirring eller sluddrigt tal och så småningom sänkt medvetande.
 39. Anders 8 år är en fysiskt aktiv kille och har just börjat spela fotboll. Kan han fortsätta spela fotboll trots sin diabetes, vilka råd ger du till Anders och hans föräldrar? 2p
  Absolut! Motion är bara bra framförallt för människor med diabetes. Viktigt att tänka på är att det krävs mer kolhydrater eller mindre insulin under fysisk aktivitet. Det är bättre att reglera detta genom att äta t.ex. en frukt innan fotbollsträningen än att minska på insulindosen. Ska han spela en match med högt tempo kan han behöva fylla på med ex mer frukt eller juice under aktivitetens gång. Han ska också informera sin tränare om diabetes och varningstecken på ev. hypoglykemi.
 40. Jana är nyss fyllda 11 år och har en måttlig till medelsvår astma som hon gärna vill sköta själv, hon vill inte att föräldrarna ska ”lägga sig i”. Du har till uppgift att undervisa henne! Din första uppgift är att förklara för henne vad som händer i lungorna vid ett astmaanfall!     1p
  Slemhinnorna i halsen sväller och den glatta muskulaturen kontraheras. Leder till pip i bröstet, hosta andningsbesvär och slembildning. Andningssvårigheterna beror alltså på det ökade motståndet i luftrören då utrymmet blir mindre pga slem och kontraherad muskulatur.
 41. Förklara för Jana 11år vilka mediciner hon ska ta vid ett astmaanfall och vilka effekter de har!         2p
  Långtidsverkande B2-agonister för att vidga luftrören i kombination med inhalationsstereoider för att minska svullnaden genom att motverka inflammationen.
 42. Berätta hur Jana 11 år själv kan mäta och dokumentera lungfunktionen? 2p
  PEF-mätning, gör tre mätningar och skriv ned det högsta värdet. Gärna vid samma tidpunkt varje dag.
 43. Det är otroligt viktigt att skyddsnätet fungerar då ett barn far illa. Vilka uppdrag har respektive myndighet då man misstänker att ett barn far illa? a)Hälso- och sjukvården? b) Socialtjänsten? c) Polisen?   3p
  • a) Anmälningsplikt till Socialstyrelsen
  • b) Utredning och beslut om ev. åtgärder
  • c) Omhändertagande av barnet och ev anhållning av de som misstänks för brott.
Author:
Ambjorck
ID:
292969
Card Set:
POPen
Updated:
2015-01-14 20:59:53
Tags:
Pediatrik Obstetrik Psykiatri Sjuksköterska
Folders:

Description:
POP-tenta ssk termin 4
Show Answers: