1/21/2015 Chinese Quiz

The flashcards below were created by user twaddle on FreezingBlue Flashcards.

 1. 医生
  yī sheng
 2. 护士
  hù shì
 3. 秘书
  mì shu
 4. 律师
  lǜ shī
 5. 建筑师
  jiàn zhù shī
 6. 工程师
  gōng chéng shī
 7. 演员
  yǎn yuán
 8. 歌星
  gē xīng
 9. 运动员
  yùn dòng yuán
 10. 经理
  jīng lǐ
 11. 工人
  gōng rén
 12. 司机
  sī jī
 13. 服务员
  fú wù yuán
 14. 警察
  jǐng chá
 15. 军人
  jūn rén
 16. 救火员
  jiù huǒ yuán
 17. 农民
  nóng mín
 18. 教授
  jiāo shòu
 19. 会计师
  kuài jì shī
 20. 作家
  zuò jiā
 21. 音乐家
  yīn yuè  jiā
 22. 艺术家
  yì shù jiā
 23. 老师
  lǎo shī
 24. 或者
  huò zhě
 25. 将来
  jiāng lái
 26. Xiǎng
 27. dāng
Author:
twaddle
ID:
293511
Card Set:
1/21/2015 Chinese Quiz
Updated:
2015-01-21 22:14:17
Tags:
twaddle Chinese
Folders:

Description:
Know how to say these in Chinese and also make sure you recognize the characters in bold.
Show Answers: