Białka

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jaka to struktura białka? czym się charakteryzuje (jakie wiązania stabilizują tę cząsteczkę?
  Image Upload
  • Pierwszorzędowa struktura białka, inaczej pierwotna.
  • opisuje sekwencje ułożenia aminokwasów, która determinuje wszystkie właściwości danej cząsteczki. Stabilizowana poprzez wiązania peptydowe.
 2. Jaka to struktura białka? Czym się charakteryzuje (jakie wiązania ją stabilizują, w jakich dwóch formach występuje)?
  Image Upload
  • Drugorzędowa struktura białka.
  • Opisuje ułożenie struktury pierwszorzędowej w przestrzeni;stabilizowana przez wiązania wodorowe.
  • Występuje w formie:
  • α-helisy - łańcuch peptydowy skręcony w helix (wiązania wodorowe powstają wewnątrz tego samego łańcucha)
  • β-harmonijki - dwa równoległe łańcuchy polipeptydowe (wiązania powstają między różnymi łańcuchami)
 3. Jaka to struktura białka? Czym się charakteryzuje (jakie wiązania
  Image Upload
  • Trzeciorzędowa struktura białka.
  • Opisuje ułożenie struktury drugorzędowej w przestrzeni (α-helisy i/lub β-harmonijki) zwinięte w przestrzenną bryłę. Kształt, wielkość i właściwości decydują o aktywności biologicznej białka.

  Stabilizowana przez wiązania wodorowe, mostki disiarczkowe, oddziaływania hydrofobowe, i oddziaływania Van der Waalsa.
 4. Jaka to struktura białka? Czym się charakteryzuje (
  Image Upload
  • Czwartorzędowa struktura białka.
  • Skłąda się z dwóch lub większej ilości łańcuchów polipeptydowych (łąńcuchy I, II i III rzędowych).
  • Stabilizowana wiązaniami wodorowymi, mostkami siarczkowe, oddziaływania hydrofobowe, i Van der Waalsa.
 5. Z jakich podjednostek składają się białka?
  Zbudowane są z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi
 6. Gdzie odbywa się synteza białek?
  Odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych - rybosomów.
 7. Z jakich pierwiastków składają się białka?
  • Węgiel (C) 50-55%
  • Tlen (O2) 19-24%
  • Azot (N) 15-18%
  • Wodór (H) 6-8%
  • Siarka (S) 0,3-3%
  • Fosfor (P) 0-0,5%
 8. Czym jest denaturacja?
  • Zmiana właściwości fizycznej i struktury przestrzennej białka (lub innej makrocząsteczki) pod wpływem wysokiej temp., mocnego kwasu lub zasady
  • podczas denaturacji niszczone są wiązana wodorowe, a obecności odczynników redukujących zerwaniu ulegają mostki disiarczkowe
 9. Jak dzielą się białka proste?
  • 1. Protoaminy
  • 2. Histony
  • 3. Albuminy
  • 4. Globuliny
  • 5. Prolaminy
  • 6. Gluteiny
  • 7. Skleroproteiny
 10. Jak dzielą się białka złożone?
  • 1. Chromoproteiny
  • 2. Fosfoproteiny
  • 3. Nukleoproteiny
  • 4. Lipidoproteiny
  • 5. Glikoproteiny
  • 6. Metaloproteiny
 11. Czym charakteryzują się protaminy?
  • Silnie zasadowe, duża zawartość argininy, brak aminokwasów zawierających siarkę. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie.
  • Np: klupeina, salamina, cyprynina
 12. Czym charakteryzują się histony?
  Są silnie zasadowe, dobrze rozpuszczają się w wodzie; składnik jąder komórkowych (pakują DNA). W ich skład wchodzi duża ilość takich aminokwasów jak lizyna o arginina
 13. Czym charakteryzują się albuminy?
  • białka obojętne, są enzymami, hormonami i innymi czynnymi związkami. Dobrze rozpuszczalne w wodzie, łatwo ulegają koagulacji.
  • Znajdują się w tkance mięśniowej, osoczu krwi i mleku.
 14. Czym charakteryzują się globuliny?
  źle rozpuszczalne w wodzie, dobrze w rozcieńczonych roztworach soli. Występują w dużych ilościach w płynach ustrojowych i tkance mięśniowej.
 15. Czym charakteryzują się prolaminy?
  Typowe białka roślinne - występują w nasionach. posiadają zdolność rozpuszczania się w 70% etanolu.
 16. Czym charakteryzują się gluteliny?
  Typowe białka roślinne. Rozpuszczają się w rozcieńczonych kwasach i zasadach.
 17. Czym charakteryzują się skleroproteiny?
  Duża zawartość cysteiny i aminokwasów zasadowych, oraz kolagenu, elastyny, proliny i hydroksproliny. Nierozpuszczalne w wodzie i rozcieńczonych rozworach soli. Typowe białka o budowie włóknistej - pełnią funkcje podporowe. Należy do tej grupy białek kreatyna.
 18. Czym charakteryzują się chromoproteiny?
  Złożone z białek prostych i grupy prostetycznej - barwnika. Należą tu hemoproteidy (hemoglobina, mioglobina, cytochromy, katalaza, peroksydaza) zawierające układ hemowy oraz flawoproteiny.
 19. Czym charakteryzują się fosfoproteiny?
  Zawierają około 1% fosforu w postaci reszt kwasu fosforowego. DO tych białek należą: kazeina mleka, witelina żółtka jaj, ichtulina ikry ryb.
 20. Czym charakteryzują się nukleoproteiny?
  Składają się z białek zasadowych i kwasów nukleinowych. Rybonukleoproteiny są zlokalizowane przede wszystkim w cytoplazmie, rybosomach, mikrosomach, i mitochondriach, w niewielkich ilościach także w jądrach komórkowych. Wirusy zbudowane są prawie wyłącznie z nukleoproteidów.
 21. Czym charakteryzują się lipoproteiny?
  Połączenia białek z tłuszczami prostymi lub złożonymi, np. sterydami, kwasami tłuszczowymi. Lipoproteidy są nośnikami cholesterolu (LDL, HDL, VLDL). Wchodzą w skład błony komórkowej.
 22. Czym charakteryzują się glikoproteiny?
  ich grupę prostetyczną stanowią cukry, należą między innymi tu: mukopolisacharydy (ślina). Występują też w substancji ocznej i płynie torebek stawowych.
 23. Czym charakteryzują się metaloproteiny?
  Zawierają jako grupę prostetyczną atom metalu (miedz. cynk, żelazo, wapń, magnez, molibden, kobalt). Aomy metalu stanowią grupę czynną wielu enzymów.
 24. Jak dzielą się białka ze względu na liczbę grup funkcyjnych? (wymień)
  • obojętne
  • kwaśne
  • zasadowe
 25. Jakie funkcje pełnią białka? (7 funkcji)
  • f. budulcowa (współtworzą organelle komórkowe i cytoplazmę)
  • f. katalityczna (tworzą enzymy)
  • f. transportowa (tworzą białka błonowe, które umożliwiają transport do/z komórki różnych substancji i transport daleki, np. hemoglobina)
  • f. regulatorowa (tworzą hormony peptydowe i białkowe)
  • f. odpornościowa (tworzą immunoglobuliny)
  • f. lokomotoryczna (tworzą miozynę)
  • f. buforująca (utrzymują odpowiednie pH, dzięki oddającej proton grupie -COOH i przyjmującej proton grupie -NH2)
Author:
Manwe
ID:
293512
Card Set:
Białka
Updated:
2015-01-22 17:11:06
Tags:
Chemia organiczna
Folders:

Description:
Biologia
Show Answers: