Pediatri

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. TÖF'ler icinde en sık goruleni hangisidir?
  Distal TÖF
 2. Distal TÖF'ün karın bulgusu nedir?
  Abd distansiyon
 3. İzole ozefagus atrezisinin karin bulgusu nedir?
  Skafoid abd
 4. Gec tani alan TÖF tipi hangisidir?
  H tipi fistul gec tani alir, gec aspirasyonla gelir
 5. En erken tani alan TÖF tipi hangisidir?
  Proksimal TÖF erken donemde aspirasyonla belirti verir
 6. En kotu prognozlu TÖF tipi hangisidir?
  Distal TÖF: mide icerigini aspire eder
 7. Triple A (Allgrove) sendromunun konponentleri nedir?
  • Akalazya
  • Adrenal yetmezlik
  • Alakrimi
 8. Sandifer sendromu nedir?
  Reflulu cocuklarin basinin aldigi anormal bas pozisyonlari (en sık opistotonus)
 9. Hipertrofik pilor stenozu risk faktörleri
  • Aile öyküsü
  • İlk ve erkek çocuk
  • Annenin makrolid kullanması
  • Çocuğa PGE1 veya eritromisin verilmesi
  • 0 veya B kan grubu
  • Konjenital anomaliler
 10. Hipertrofik pilor stenozu klinik bulguları
  • ⬆️bilirubinemi
  • Olive bulgusu, peristalsizm görülebilir
  • Fışkırır tarzda safrasız kusma ve sonrasında iştahlı çocuk
  • ⬇️Cl met alkaloz (⬇️K de olabilir)
 11. Jejunoileal atrezinin duodenal atreziden farkı nedir?
  • Distansiyon vardır
  • Ekstraintestinal anomaliler eşlik etmez
  • Kusma safralıdır
 12. Hayatın ilk günü double-bubble belirtisi yapan durumlar?
  • Duodenal atrezi
  • Duodenal duplikasyon kisti
  • Anüler pankreas
  • Paraduodenal portal ven
  • Ladd bantları (malrotasyon)
 13. Mekonyum ileusu hangi hastalığa eşlik eder?
  Kistik fibrozis
 14. Malrotasyonun en sık görülen tipi hangisidir?
  Çekumun sağ alt kadrana hareketindeki yetersizlik
 15. Çekumun malrotasyonunda duodenumu çaprazlayan bantlara ne denir?
  Ladd bantları
 16. Meckel divertikülünde 2ler kuralı nedir?
  • İleoçekal valvden 2 feet uzaklıkta
  • Uzunluğu 2 inch
  • Toplumun %2sinde
  • 2 tür doku içerir
  • 2 yaşından önce semptom verir çoğunlukla
 17. Meckel diveritükülün en sık semptomu nedir?
  • Çocukta aralıklı ağrısız kanama
  • Erişkinde obstrüksiyon
 18. Konjenital Aganglionik Megakolon (Hirschprung hastalığı)'da biyopsi bulguları nelerdir?
  • Auerbach ve Meissner pleksusları yoktur
  • Asetilkolinesteraz konsantrasyonu yüksektir
 19. Hirschprung hastalığı fonksiyonel kabızlıktan nasıl ayrılır?
  Hirschprungda muayenede ampulla boştur, fonksiyonelde gayta vardır
 20. İntusepsiyonun en sık nedeni nedir?
  • İdiyopatik
  • >6 yaş: Burkitt
 21. İntusepsiyonun kliniği nasıldır?
  • Kusmayla geçici rahatlama
  • Tuşede çilek jölesi gibi dışkı
 22. Çocukta jeneralize malabsorpsiyonun pankreas nedenli hastalıkları nelerdir?
  • Kistik fibrozis: (en sık)
  • Shwachman-Diamond: pansitopeni (öz nötropeni)
  • Johanson-Blizzard: Tipik yüz görünümü
  • Pearson: Kİ-pankreas yetmezliği
 23. Çocukta jeneralize malabsorpsiyonun en sık nedeni nedir?
  Çölyak
 24. Pankreatik yetmezliğin tarama testleri hangileridir?
  • Serum tripsinojen
  • Fekal elastaz
 25. Malabsorpsiyona çomak parmak eşlik ederse ne düşünülür?
  • Kistik fibrozis
  • Çölyak
 26. Çölyak biyopsi bulguları
  • Kript hiperplazisi
  • Villuslarda atrofi (en çok duodenumda)
  • İntraepitelyal lenfositoz
 27. Çölyakın laboratuvar bulguları nelerdir?
  • Antitransglutaminaz ve antiendomisyum Ab (spesifik)
  • Dimorfik anemi vardır (Fe ve folat)
  • IgA yükselmiştir (selektif IgA eksikliği olanlar hariç)
 28. Çölyaktan en sık ölüm nedeni nedir?
  Maligniteler (en sık NHL)
 29. İntestinal lenfakjiektazi hangi tür malabsorpsiyonlara neden olur?
  Protein ve yağ
 30. İntestinal lenfanjiektazi yapabilen sendromlar hangileridir?
  Turner ve Noonan
 31. Yenidoğanda başlayan persistan ishalin en sık nedeni nedir?
  Mikrovillus inklüzyon hastalığı
 32. Abetalipoproteineminin triadı nedir?
  • Ataksi
  • Akantositoz
  • Atipik retinitis pigmentosa
 33. GGT'yi yükseltmeyen tek kolestaz hangisidir?
  Byler (yağ malabsorpsiyonu eşlik eder)
 34. Alagille sendromu triadı nedir?
  • Gözde posterior embryotakson
  • Kelebek vertebra
  • Periferik pulmoner stenoz
 35. Aagenaes sendromunun özelliği nedir?
  • İntermitan kolestaz
  • Alt ekstremitede lenfödem
 36. Hangi durumlar biliyer atreziyi ekarte ettirir idiyopatik neonatal hepatit tanısı koydurur?
  • Gaytada renk olması
  • Sintigrafide geçiş olması
 37. Alfa-1 antitripsin eksikliğinde KC biyopsi bulguları nelerdir?
  PAS(+) diastaz rezistan, intrasitoplazmik globüller
 38. Portal hipertansiyonun çocukta en sık nedenleri nelerdir?
  • Portal ven tıkanıklığı
  • Siroz
 39. Çocukta portal ven trombozu nedenleri nelerdir?
  • YD'da umbilikal enfeksiyon/kateterizasyon
  • YD'da dehidratasyon ve sistemik enfeksiyon
  • İntraabdominal enfeksiyonlar
  • Safra kanalı inflamasyonu
  • İBH
  • Trombofili
  • Portal vende web/diyafram
 40. Hipertrofik pilor stenozunun radyolojik tanısı nasıl konur?
  • USG: en sensitif tanı yöntemi
  • Baryumlu grafi: ip, omuz, çift yol belirtileri
 41. Hipertrofik pilor stenozu tedavisi nedir?
  Ramstedt piloromyotomisi
 42. Gastrik volvulus tipik triadı nedir?
  • Ani başlayan ağrı
  • İnatçı B/K
  • NG sondanın mideye ilerletilememesi
 43. Duodenal atreziye en çok hangi hastalık eşlik eder?
  Down sendromu
 44. En sık intestinal atrezi nedir?
  • Pediatri: Jejunoileal atrezi
  • Patoloji: İmperfore anüs
 45. Mekonyum ileusunda hem tanı hem tedavi yöntemi nedir?
  Kontrastlı grafi
 46. Mekonyum ileusunda ve peritonitinde radyolojik görünüm nasıldır?
  • İleus: Sağ alt kadranda ekmek içi (sabun köpüğü, buzlu cam) görünümü
  • Peritonit: Peritoneal kalsifikasyon
 47. Meckel divertikülü tanısında en duyarlı yöntem nedir?
  Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi
 48. Hirschprung hastalığı hangi hastalıklara eşlik edebilir?
  • Down
  • Waardenburg
 49. Hirschprungda agangliyonik segment en sık nereye sınırlıdır?
  Rektosigmoide
 50. Mekonyum tıkacının en sık nedeni nedir?
  Hirschprung
 51. Hirschprungda ölümün en sık nedeni nedir?
  Enterokolit
 52. Hirschprungda tercih edilmesi gereken cerrahi yöntem nedir?
  Laparoskopik pull-through
 53. 3 ay- 6 yaş arası çocuklarda intestinal obstrüksiyonun en sık nedeni nedir?
  İntussepsiyon
 54. İntussepsiyon tanısı nasıl konur?
  • USG'de Hedef tahtası-simit görünümü (en iyi tanı yöntemi)
  • Kontrastlı enemada dolma defekti, çanaklaşma, somya yayı belirtisi
 55. Özefajit riski yüksek ilaçlar nelerdir?
  • Tetrasiklin
  • KI
  • Fe
  • NSAID
  • Alendronat
 56. Çocukta idrarla karışacak ölçüde aşırı sulu ve bol ishal hangi hastalıklarda görülür?
  • Konjenital klor diyaresi
  • Mikrovillus inklüzyon hastalığı
 57. Sarımsı macun kıvamında gayta hangi hastalıkta olabilir?
  Ekzokrin pankreas yetmezliğinde
 58. İştah çocukluk çağı kronik ishallerinde nasıl etkilenir?
  • ⬆️: Ekzokrin pankreas yetmezliği
  • ⬇️: Çölyak ve enfeksiyöz ishal
 59. Çölyak hastalığı en sık bulgusu ve en sık ekstraintestinal bulgusu nelerdir?
  • En sık: İshal
  • En sık ekstraintestinal: DEA
 60. Çölyak hastalığı genetiği nasıldır?
  HLA-DQ 2&8 ➕
 61. Çölyak tanısı nasıl konur?
  • <2 yaş: 3'lü biyopsi (geçici inek sütü sensitivitesi aynı klinik ve patolojik tabloyu yapabileceği için)
  • >2 yaş: Ab + tek biyopsi
 62. Çölyak'a en sık eşlik eden otoimmün hastalıklar nelerdir?
  • Selektif IgA eks
  • T1DM
 63. Çölyak riskini artıran konjenital sendromlar nelerdir?
  • Down
  • Turner
  • Williams
 64. Glukoz-galaktoz malabs. patogenezi nedir?
  SGLT1 defekti
 65. Klor kaybettiren diyare tanısı nasıl konur?
  Dışkıda Na ve K toplamından fazla Cl olmasıyla
 66. Direkt hiperbilirubinemi tanımı nedir?
  DB>2 veya >%10 TB
 67. Neonatal kolestaz tanımı nedir?
  >14 gün süren DB>%20 TB
 68. İntrahepatik safra kanal azlığı nedenleri nelerdir?
  • Alagille (arteriyohepatik displazi): En sık
  • Byler
  • Aagenes
 69. Hayatın ilk yılında en sık kolestatik KC hastalığı nedir?
  Biliyer atrezi
 70. Çocuklarda KC transının en sık endikasyonu nedir?
  Biliyer atrezi
 71. NöroWilson'da ilk belirti nedir?
  İlerleyici distoni
 72. Wilson tedavisinde neler verilebilir?
  • Penisilamin
  • Trietilen tetramin
  • Çinko bakır emilimini azaltır
  • Amonyum tetratiomolibdat nörolojik belirtiler için kullanılabilir
 73. α1-antripsin eksikliğinin hangi fenotipinde KC hastalığı daha çok olur?
  PiZZ fenotipinde
 74. Fulminan hepatit varlığında sarılık olmaması hangi hastalığı düşündürür?
  Reye sendromu
 75. Reye sendromunda ölümün ana nedeni nedir?
  Beyin ödemine bağlı KİBAS
 76. Otoimmün kronik hepatitte tedavi modalitesi nasıldır?
  Kortikosteroid +- azatiyopürin
 77. Fulminan hepatik yetmezliğin esas tanı kriteri nedir?
  <8 haftada gelişen hepatik ensefalopati
 78. Fulminan hepatik yetmezlikte kötü prognoz kriterleri nelerdir?
  • Ensefalopati başlamadan önce >7 gün süren sarılık
  • PT>50 sn
  • Bilirubin>17,5
 79. Fulminan hepatik yetmezlikte tek başına trans endikasyonu nedir?
  Faktör 7 düşüklüğü
 80. Özefagus atrezisine en sık hangi anomali eşlik eder,
  • VACTERL
  • -Vertebral
  • -Anorektal
  • -Cardiac
  • -Trakeal
  • -Ezofageal
  • -Renal
  • -Radial
  • -Limb
 81. Özefagusun en sık ekstrensek obstrüktif kitlesi nedir?
  LAP
Author:
Farash
ID:
294177
Card Set:
Pediatri
Updated:
2015-01-28 18:11:25
Tags:
gastro cöbüş
Folders:

Description:
a
Show Answers: