Němčina slovíčka - Themen aktuell - 1. lekce

The flashcards below were created by user KapKA on FreezingBlue Flashcards.

 1. Erste Kontakte
  První kontakty
 2. gut
  dobrý, dobře
 3. der Tag
  den
 4. Guten Tag!
  Dobrý den!
 5. heißen
  jmenovat se
 6. und
  a
 7. Wie?
  Jak? Jaký?
 8. Sie
  vy(vykání)
 9. Und wie heißen Sie?
  A jak se jmenujete vy?
 10. mein
  můj, moje
 11. der Name
  jméno
 12. sein
  být
 13. Mein Name ist...
  Jmenuji se...
 14. Wer?
  Kdo?
 15. das
  to
 16. Wer ist das?
  Kdo je to?
 17. die Frau
  paní, žena
 18. Das ist Frau Brunner.
  To je paní Brunnerová
 19. der Herr
  pan, pán
 20. Das ist Herr...
  To je pan...
 21. bitte
  prosím
 22. Wie bitte?
  Prosím?
 23. ich
 24. ich bin
  já jsem
 25. die Reiseleiterin
  průvodkyně
 26. Sind Sie Frau...?
  Jste paní...?
 27. Nein
  Ne.
 28. Ja.
  Ano
 29. Das bin ich
  To jsem já
 30. der Abend
  večer
 31. Guten Abend!
  Dobrý večer!
 32. Hallo!
  Ahoj!
 33. du
  ty
 34. Wie heißt du?
  Jak se jmenuješ?
 35. Wer bist du?
  Kdo jsi?
 36. der Morgen
  ráno
 37. Guten Morgen!
  Dobré ráno!
 38. Wie geht es Ihnen?
  Jak se máte? Jak se vám daří?
 39. Es geht.
  Jde to.
 40. Und Ihnen?
  A vám?
 41. Wie geht es dir?
  Jak se máš? Jak se Ti daří?
 42. auch
  také, taky
 43. Danke, auch gut.
 44. noch
  ještě
 45. noch einmal
  ještě jednou
 46. langsam
  pomalý, pomalu
 47. Ihr/ dein Familienname
  vaše/ tvoje příjmení
 48. schreiben
  psát, napsat
 49. Wie schreibt man das?
  Jak se to píše?
 50. buchstabieren
  hláskovat
 51. Buchstabieren Sie, bitte!
  Hláskujte prosím!
 52. Ihr/ dein Vorname
  vaše/ tvoje příjmení
 53. wohnen
  bydlet
 54. Wo?
  Kde?
 55. Wo wohnen Sie?
  Kde bydlíte?
 56. In Erfurt.
  V Erfurtu.
 57. die Straße
  ulice
 58. Ihre/ deine Adresse
  vaše/tvoje adresa
 59. Ihre/ deine Telefon nummer
  vaše/tvoje telefonní číslo
 60. schön
  pěkný, pěkně
 61. Danke schön!
  Děkuji pěkně!
 62. Bitte schön!
  Prosím pěkně!
 63. ergänzen - Ergänzen Sie.
  doplnit - Doplňte.
 64. der Wohnort
  bydliště
 65. das Telefon
  telefon
 66. Wie ist Ihr Name?
  Jak se jmenujete?
 67. fragen
  ptát se
 68. der Kurs
  kurz
 69. der Umlaut
  přehláska
 70. Es-Zet
  ostré "s"
 71. die Zahl, Zahlen
  počet, číslo(vka)
 72. Null bis Hundert
  nula až sto
 73. die Postleitzahl, Postleitzahlen
  poštovní směrovací číslo
 74. der Ort
  místo, obec
 75. Wie ist die Postleizahl von Erfurt?
  Jaké poštovní směrovací číslo má Erfurt?
 76. die Postkarte/-n
  korespondenční lístek
 77. hören
  slyšet, poslouchat
 78. das Gespräch
  rozhovor
 79. Hören Sie das Gespräch!
 80. notieren
  poznamenat si
 81. weitere Adressen
  další adresy
 82. da
  tam
 83. Wer ist da, bitte?
 84. Ist da nicht?
  Není tam?
 85. hier
  tady
 86. lesen
  číst
 87. Entschuldigung!
  Promiňte!
 88. Macht nichts.
  Nic se nestalo.
 89. spielen
  hrát
 90. der Dialog
  dialog
 91. Wie viel?
  kolik?
 92. die Lösung
  řešení
 93. die Seite
  strana
 94. international
  mezinárodní
 95. Das sing...
  To jsou...
 96. das Kind/-er
  dítě
 97. die Welt
  svět
 98. kommen aus
  pocházet z
 99. Brasilien
  Brazílie
 100. Frankreich
  Francie
 101. Indien
  Indie
 102. Japan
  Japonsko
 103. Schweden
  Švédsko
 104. denn
  neboť
 105. die Eltern
  rodiče
 106. arbeiten
  pracovat
 107. Deutschland
  Německo
 108. leben
  žít
 109. etwa
  asi
 110. die Million/-en
  milion
 111. der Ausländer
  cizinec
 112. Was?
  Co?
 113. meinen
  myslet
 114. Was meinen Sie?
  Co myslíte?
 115. Woher?
  Odkud?
 116. Rumänien
  Rumunsko
 117. Kanada
  Kanada
 118. Norwegen
  Norsko
 119. die Leute
  lidé
 120. jetzt
  teď, nyní
 121. Jetzt lebt sie
  Teď žije...
 122. verheiratet
  vdaná, ženatý
 123. haben
  mít
 124. alt
  starý, staře
 125. das Jahr/-e
  rok
 126. Sie ist 34 (Jahre alt).
  Je jí 34 let.
 127. die Ingenieurin
  inženýrka
 128. der Ingenieur
  inženýr
 129. der Beruf
  povolání
 130. Sie ist Ingenieurin von Beruf.
  Je povoláním inženýrka.
 131. aber
  ale
 132. zurzeit
  teď, v současné době
 133. die Hausfrau
  žena v domácnosti
 134. klein
  malý
 135. Die Kinder sind noch klein.
  Děti jsou ještě malé.
 136. das Hobby/-s
  koníček
 137. surfen
  surfovat
 138. der Landwirt
  zemědělec
 139. zusammen
  společně, dohromady
 140. der Junge
  chlapec
 141. studieren
  studovat
 142. die Elektrotechnik
  elektrotechnika
 143. Basel
  Bazilej
 144. das Mädchen
  dívka
 145. lernen
  učit se
 146. die Bank
  banka
 147. die Bankkaufrau
  úřednice
 148. der Schüler
  žák
 149. die Schülerin
  žákyně
 150. werden
  stát se
 151. später
  později
 152. der Familienstand
  rodinný stav
 153. das Alter
  věk
 154. die Ärztin
  lékařka
 155. der Arzt
  lékař
 156. ledig
  svobodný
 157. berufstätig
  zaměstnaný
 158. ein Kind erziehen
  vychovávat dítě
 159. leicht
  lehký, lehce
 160. Das ist nitch leicht.
  To není lehké.
 161. sehr(gut)
  velmi, velice(dobře)
 162. Klavier spielen
  hrát na klavír
 163. ihr Hobby
  její hobby
 164. der Automechaniker
  automechanik
 165. dort
  tam
 166. die Autofirma
  autofirma
 167. verwitwet
  ovdovělý
 168. oft
  často
 169. Österreich
  Rakousko
 170. die Schweiz
  Švýcarsko
 171. kaufen
  koupit, kupovat
 172. verkaufen
  prodávat
 173. das Auto/-s
  auto
 174. sein Hobby
  jeho hobby
 175. reisen
  cestovat
 176. kurz
  krátký, krátce
 177. der Text/-e
  text
 178. Polen
  Polsko
 179. der Elektrotechniker
  elektrotechnik
 180. der Student/-in
  student, studentka
 181. die Medizin
  lékařství
 182. Sie studiert Medizin.
  (Ona) studuje medicínu.
 183. der Lehrer
  učitel
 184. die Lehrerin
  učitelka
 185. Englisch
  angličtina
 186. der Fotograf
  fotograf
 187. geschieden
  rozvedený
 188. Wien
  Vídeň
 189. der Programmierer
  programátor
 190. Tennis spielen
  hrát tenis
 191. sprechen
  mluvit
 192. Wer sind Sie?
  Kdo jste?
 193. das Land
  země
 194. dann
  pak
 195. laut
  hlasitý
 196. berichten
  referovat, vyprávět
 197. der Kaufmann
  obchodník
 198. die Sekretärin
  sekretářka
 199. der Schlosser
  zámečník
 200. der Mechaniker
  mechanik
 201. die Telefonistin
  telefonistka
 202. frei
  volno
 203. Ist hier noch frei?
  Je tu ještě volno?
 204. neu
  nový
 205. erst
  teprve
 206. Ach so.
  Aha
 207. machen
  u(dělat)
 208. Was machen Sie?
  Co děláte? Čím jste?
 209. übrigens
  ostatně
 210. Neuseeland
  Nový Zéland
 211. schon
  již
 212. Deutsch
  němčina, německy
 213. Sie sprechen schon gut Deutsch.
  Mluvíte už dobře německy.
 214. der Monat/-e
  měsíc
 215. Ich arbeite schon vier Monate hier.
  Pracuji tady už čtyři měsíce.
 216. Was sind Sie von Beruf?
  Čím jste?
 217. Fußball spielen
  hrát fotbal
 218. fotografieren
  fotografovat
 219. das Feuer
  oheň
 220. ihr
  vy
 221. Habt ihr Feuer?
  Máte oheň?
 222. leider nicht
  bohužel ne
 223. warten
  čekat
 224. lange
  dlouho
 225. Wartet ihr schon lange?
  Čekáte už dlouho?
 226. Woher kommst du?
  Odkud jsi?
 227. liegen
  ležet
 228. Wo liegt das denn?
  Kde to je?
 229. der Östereicher
  Rakušan
 230. Wohin?
  Kam?
 231. Wohin möchtet ihr?
  Kam byste chtěli?
 232. München
  Mnichov
 233. Wohin möchtest du?
  Kam byste chtěl?
 234. der Tamper
  autostopař
 235. besuchen
  navštívit
 236. der Geburtstag/-e
  narozeniny
 237. Mein Gott!
  Proboha!
 238. Wer sind Sie denn?
  Kdo(pak) jste?
 239. verstehen
  rozumět
 240. Ich verstehe nicht.
  Nerozumím
 241. Ja dann...
  No tak...
 242. oder
  nebo
 243. vielleicht
  snad, možná
 244. Ach was!
  Ale co!
 245. wieß
  bílý
 246. schwarz
  černý
 247. Wohnhaft?
  Bydliště?
 248. geboren
  narozený
 249. Geboren?
  Datum narození
 250. Wann?
  Kdy?
 251. Praha
  Praha
 252. Tschechien
  Česko
 253. die Lektion
  lekce
 254. die Übung
  cvičení
 255. das Kursbuch
  učebnice
 256. passen
  hodit se
 257. Wass passt?
  Co se hodí?
 258. Was passt zusammen?
  Co patří k sobě?
 259. der Geburtsort
  místo narození
 260. Wie heißt Ihre Frau?
  Jak se jmenuje vaše žena?
 261. geborne
  rozená
 262. verheiratet mit...
  ženatý s...
 263. richtig
  správně
 264. schwarz arbeiten
  pracovat na černo
 265. verboten
  zakázaný, zakázáno
 266. Ich wieß
 267. das Einwohnermeldeamt
  úřad evidence obyvatel
 268. die Grammatik
  gramatika
 269. die Frage/-n
  otázka
 270. Wie heißen die Fragen?
  Jak zní otázky?
 271. Wie heißt das?
  Co je to?
 272. teuer
  drahý, draze
 273. der Euro
  euro
 274. das Nummernschild/-er
  státní poznávací značka
 275. bilden
  vytvořit
 276. der Satz/-¨e
  věta
 277. die Antwort
  odpověď
 278. Welche Antwort?
  Která odpověď?
Author:
KapKA
ID:
294182
Card Set:
Němčina slovíčka - Themen aktuell - 1. lekce
Updated:
2015-01-29 20:34:57
Tags:
slovíčka
Folders:
Němčina
Description:
.
Show Answers: