NKSE Andning och Cirkulation

The flashcards below were created by user smary on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriv patofysiologin till hjärtsvikt samt möjliga bakomliggande orsaker?
  Hjärtat orkar inte pumpa ut tillräckligt med blod ut i kroppen. Bakomliggande orsaker kan vara hypertoni, deffekta hjärtklaffar eller hjärtinfart.
 2. Ange 6 st vanliga symtom/tecken som patienter med hjärtsvik ofta upplever?
  • Trötthet och orkeslöshet
  • Ortopne - ökad andfåddhet liggande
  • Kissar ofta nattetid
  • Viktuppgång pga vätskeansamling
  • Svullna anklar och ben
 3. Vad heter den skala/mätinstrument som används för att gradera symtom vid hjärtsvikt, vilka olika grader finns?
  • NYHA I-IV (New York Heart Association)
  • I Inga symptom
  • II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter mer än måttlig ansträngning (springa, gå i trappor)
  • III Medelsvår hjärtsvikt med symptom vid lätt till måttlig ansträngning (påklädning, promenad)
  • IV Svår hjärtsvikt med symptom i vila
 4. Ange 5 vanliga symtom vid svår hjärtsvikt?
  • Kraftig andnöd
  • Rosslande andning
  • Kallsvettig, blek
  • Hjärtklappning och ångest
  • Rosaskummig vätska = tecken på lungödem!
 5. Ange 5 vanliga riskfaktorer vid hjärtsvikt?
  • Hög ålder
  • Hjärtinfarkt eller kärlkramp
  • Hypertoni
  • Klaffel eller rytmrubbning
  • Alkoholmissbruk
 6. Ange 5 förebyggande åtgärder vid hjärtsvikt?
  • Sluta röka, undvika alkohol
  • Behandla ev hypertoni
  • Motionera regelbundet
  • God kosthållning, minska saltintag
  • Minska stress
 7. Vilken medicinsk behandling är vanlig vid hjärtsvikt?
  • Beta-Blockare
  • Ace-hämmare
  • Diuretika
  • Nitroglycerin
 8. Lungödem är vanligt vid hjärtsvikt, beskriv vad som händer fysiologiskt?
  Vätska läcker ut i alveolerna från lungkapilärerna. Orsakas oftast av att funktionen i hjärtats vänsterkammare är sämre än i högerkammaren. Detta gör att hjärtats vänstra kammare inte orkar pumpa bort det blod som höger kammare pumpar in i lungkretsloppet.
 9. Hur behandlas lungödem?
  • Viktigt med lugnt bemötande - för att minska patienten syreförbrukning
  • Hjärt-sängläge - minskar det venösa återflödet
  • Stanna hos patie
  • Övertrycksandning (CPAP)
  • undvik övervätskning och salt
 10. Beskriv verkningsmekanism för följande läkemedel samt ev biverkningar:
  ACE-hämmare
  ACE-hämmare - sänker blodtrycket genom att motverka bildningen av ämnet angiotensin-2, som höjer blodtrycket genom att dra samman blodkärlen. Om angiotensin-2 hämmas vidgas blodkärlen och blodtrycket sänks. En vanlig biverkan är torrhosta. ACE-hämmare ökar risken för yrsel på grund av plötsligt blodtrycksfall när man reser sig hastigt. Risken för ett sådant blodtrycksfall är störst när man påbörjar behandlingen.
 11. I vilka fall bör man inte använda sig av ACE-hämmare?
  Om man är gravid och i samband med vatten- och saltförluster från kroppen vid diarré eller kräkningar, då det finns risk för blodtrycksfall och att njurarna påverkas. I sådana situationer kan man ibland behöva hålla upp ett par dagar med medicinen.
 12. Beskriv verkningsmekanism för följande läkemedel samt ev biverkningar:
  Beta-Blockare?
  • I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade betareceptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin effekt på dem. Då sjunker både blodtrycket och pulsen och hjärtat arbetar lugnare och mer effektivt. Man kan säga att de här läkemedlen fungerar som en skyddande "broms" på hjärtat.
  • Betablockare kan göra att man upplever mer orkeslöset än tidigare pga att betablockerarna minskar hjärtats arbete. En del upplever också att händer och fötter känns kallare vilket kan beror på att blodkärl i huden kan dras ihop något av betablockerare.
 13. Ge 2 exempel på betablockare som används vid behandling av högt blodtryck?
  • Metoprolol  
  • Seloken
 14. Beskriv verkningsmekanism för följande läkemedel samt ev biverkningar:
  Diuretika?
  • Vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika får njurarna att göra sig av med mer vatten och salt. Genom att blodvolymen då minskar något sänks blodtrycket, samtidigt som en viss vidgning av blodkärlen sker.
  • Eventuella biverkningar är rubbad saltbalans och illamående.
 15. Vilka råd om egenvård kan man ge till patienter med hjärtsvikt?
  • Vägning varje dag (för att se hur mkt vätska man samlat på sig)
  • Begränsa vätskeintaget
  • Se till att få i sig tillräckligt med näring
  • Motionera måttligt och vila v.b.
  • Lyssna på kroppen - vara uppmärksam på symtom
  • Inte röka, undvika överdriven konsumtion av alkohol.
 16. Syrgas är standarbehandling vid hjärtsvikt och lungödem, men i vissa fall bör man vara försiktig med syrgas. Varför och vad ska man vara uppmärksam på?
  • Vissa patienter har pga sjukdom eller tillstånd (ex. KOL eller förgiftning) sk koldioxidretention vilket innebär att de har nedsatt känslighet för koldioxid i andningscentra. Detta kan vid minsta överdosering av koldioxid leda till koldioxidnarkos. I dessa fall bör syrgastillförseln övervakas noggrant och följande symtom/tecken uppmärksamas:
  • Sänkt medvetande
  • Blossande kinder
  • Ökat BT, ökad slemsekretion
  • Ökad andningsfrekvens
 17. Beskriv patofysiologin till Angina Pectoris, kärlkramp samt bakomliggande orsaker/riskfaktorer (5st)
  • Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på att det har blivit en förträngning i ett eller flera av hjärtats kranskärl. Det gör att hjärtat inte får tillräckligt med syre, vilket särskilt märks när man anstränger sig.
  • Riskfaktorer:
  • Rökning
  • Höga blodfetter (LDL-kolesterol) (speciellt bukfett ökar risken)
  • Diabetes
  • Högt blodtryck
  • Stress
  • Låg fysisk aktivitet
 18. Beskriv de symtom/tecken som är vanliga vid kärlkramp
  • Försämrad kondition.
  • Smärta i bröstet som kan stråla ut mot arm, underkäke eller rygg. 
  • Obehag eller tryck över bröstet (”band drar åt”).
  • Trötthet 
  • Ångest, blekhet, kallsvettig
  • Känsla av att inte få luft
 19. Vad är skillnaden på stabil och instabil kärlkramp?
  Om man har kärlkramp som har varit oförändrad de senaste två månaderna kallas det stabil kärlkramp. Om man däremot har en nyupptäckt kärlkramp som kommer redan efter lätt ansträngning, eller kärlkramp som kommer till och med i vila, kallas det instabil kärlkramp. Även kärlkramp som snabbt har försämrats kallas för instabil. Det kan vara tecken på begynnande hjärtinfarkt, och man ska därför undersökas och behandlas på sjukhus.
 20. Hur ser den medicinska behandlingen ut vid kärkramp?
  • Sluta röka
  • Fysisk aktivitet
  • Acetylsalicylsyra
  • Betablockerare - sänker puls och blodtryck
  • Statin - sänker LDL-kolesterol
  • Nitroglycerin - under tungan vid behov, minskar bröstsmärta och vidgar blodkärl
  • ACE-hämmare (sänker blodtryck)
  • PCI (vidgar hjärtats kranskärl med stent) - behöver äta blodförtunnande efter PCI
  • Koronar By-Passoperation (syr in nya kranskärl)
 21. EKG på en patient visar ST-höjningsinfarkt(STEMI) och måste nu snabbt behandlas. Vilken behandling kommer patienten troligtvis få? 
  PCI med ballongvidgning och ev.stent.
 22. Patienten har efter operationen fått hjärtskyddande läkemedel, metroprolol,  Vilken information ger du patienten om detta läkemdel?
  metroprolol: används mot högt blodtryck och besvär med hjärtklappning. Används även i förebyggande behandling av kärlkramp och migrän, vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm, efter en hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt.

  Medicinen tillhör gruppen betablockerare och det verksamma ämnet är metoprolol.

  • Så här fungerar metroprolol: I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade betareceptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.
  • Biverkningar: Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, eller få huvudvärk, yrsel, kalla händer eller kalla fötter. Andra kan få magbesvär, som till exempel illamående, förstoppning eller diarré.Eftersom betablockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan man märka att man orkar mindre när man anstränger sig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och är alltså naturligt vid behandling med betablockerare.
 23. Patienten har efter operationen fått hjärtskyddande läkemedel, acetylsalicylsyra. Vilken information ger du patienten om detta läkemdel?
  • Acetylsalicylsyra tillhör en grupp läkemedel som kallas trombocytaggregationshämmande medel. Trombocyter(blodplättar) är små celler i blodet som gör att blodet koagulerar och som kan förorsaka blodproppsbildning. När en blodpropp uppstår i en artär stoppas blodflödet och stänger av syretillförseln. När detta händer i hjärtat kan det orsaka en hjärtinfarkt eller angina pectoris; i hjärnan kan det orsaka stroke. 
  • Biverkningar: ASA verkar antikoagulerande på blodet, vilket nyttjas i Trombyl, men det kan också orsaka problem med ökande blödningsbenägenhet.  andra biverkningar är irritation av mag- och tarmkanalens slemhinnor samt en försämring av blodets förmåga att koagulera.
 24. Patienten har efter operationen fått hjärtskyddande läkemedel,simvastatin . Vilken information ger du patienten om detta läkemdel?
  Simvastatin används för att behandla höga blodfetter. För höga halter av skadliga blodfetter medverkar till sjukdomar i hjärta och kärl. Man använder medicinen när det inte har räckt med att förändra sin livsstil, till exempel genom att äta lämplig mat och att motionera, för att minska mängden skadliga blodfetter. Medicinen kan också användas om man har en ökad risk för hjärtsjukdom för att minska denna risk, även om halten av skadliga blodfetter inte är förhöjd.Medicinen tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner.

  • Så här fungerar Simvastatin: Simvastatin sänker det totala kolesterolvärdet. Framför allt minskar det skadliga kolesterolet LDL, men även triglycerider minskar. Halten av det nyttiga kolesterolet HDL ökar något.
  • Biverkningar: Det är ovanligt att man får biverkningar av simvastatin, men en biverkning som kan förekomma är lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.
 25. Patienten har efter operationen fått hjärtskyddande läkemedel,glyceryltrinitrat. Vilken information ger du patienten om detta läkemdel?
  • glyceryltrinitrat är ofta ett läkemed som används i sprayform. Glyceryltrinitrat tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Dessa läkemedel får muskelväggarna i blodkärlen att slappna av så att hjärtats arbetsbörda minskar. 
  • Biverkningar: Huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående.
 26. Vad innebär en spirometriundersökning?
  Mätning av lungfunktionen.

  Spirometri är bästa sättet att fastställa om det är en obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom.

  Spirometri är helt nödvändig för att ställa diagnosen KOL. Det är klokt att inte bara titta på enskilda värden utan också själva utseendet på spirometri-kurvorna.

  FEV1 = Forcerad utandning ( i liter) på en sekund

  FVC = Forcerad vitalkapacitet (lungvolym vid forcerad utandning; erhålls samtidigt med FEV1)

  VC = Vitalkapacitet (lungvolym vid långsam utandning, säkrare vid KOL-diagnostik)

  FEV% = FEV1/VC (=hur stor andel av hela lungvolymen som kan andas ut på 1 sekund).
 27. Vad innebär dyspné samt vilka omvårdnadsåtgärder kan man som ssk vidta?
  • Dyspné = Andnöd
  • • Uppträd lugnt! 
  • • Lossa åtsittande kl tsittande kläder
  • • Öppna fönster, fl nster, fläkt
  • • Viloställningar llningar, avlasta med kuddar , avlasta med kuddar
  • • Närhet
  • • Lägesändringar ndringar
  • • Fysisk aktivitet, aktiv eller passiv Fysisk aktivitet, aktiv eller passiv
  • • Underlätta för patienten vid sk r patienten vid skötsel
  • • Munvård
  • • Hjälpmedel lpmedel
  • • Tablettbehandling Tablettbehandling
  • • Inhalationer Inhalationer
  • • Syrgasbehandling Syrgasbehandling
  • • Injektionsbehandling Injektionsbehandling
  • • Morfin i liten dos minskar upplevelsen av Morfin i liten dos minskar upplevelsen av
  • andnöden
Author:
smary
ID:
294518
Card Set:
NKSE Andning och Cirkulation
Updated:
2015-03-21 20:18:49
Tags:
anatomi och omvårdnad
Folders:

Description:
Övningsfrågor inför NKSE
Show Answers: