Psycho Marian Bulla Kraviny

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Piagetovo pojetí kognitivního vývoje:
  • senzomotorická
  • inteligence

  • semiotická
  • či symbolická inteligence

  • konkrétní
  • myšlenkové operace

  formálně logické operace
 2. Představitelé Humanistické psychologie
  Carl Ranson Rogers

  Abraham Maslow
 3. Komunikační prostředky – dle smyslů
  Sluchové

  Vizuální

  Olfaktorické (čichové)

  Taktilní (doteky)
 4. Gesta – druhy
  • Symboly
  • Ilustrátory
  • Taktující gesta
  • Bloky
 5. Antická psychologie – zástupci
  Aristoteles,

  Hippokrates,

  Galenos
 6. Hl. historické směry psychologie
  • Asocianismus  (W. Wundt)
  • Tvarová ps.     (W. Kohler)
  • Behaviorismus (J. B. Watson)
  • Hlubinná ps.
  • Humanistická ps.
 7. Vývojová období – kontinuální
  • Prenetální (9 měsíců)
  • Novorozenecké (1 měsíc)
  • Kojenecké (1 rok)
  • Batolecí (1-3 roky)
  • Předškolní dětsví (4-7 let)
  • Mladší školní věk (10 - 11 let)
  • Puberta (13 - 15 let)
  • Adolescence (18 - 21 let, do konce studia)
  • Mladší dospělý věk (do 30 let)
  • Střední dospělý věk (30 - 45 let)
  • Starší dospělý věk (45 - 60 let)
  • Počáteční stáří (60 - 75 let)
  • Pokročilé stáří (75 - 90 let)
  • Krajní stáří (90 - 110 let)
 8. 3 složky osobnosti
  kapacitní předpoklady

  motivace

  • profil osobnosti (temperament
  • + charakter)
 9. Činitelé tvůrčího zvládání život. úkolů
  • Vnitřní
  • určitá míra inteligence
  • otevřenost nové zkušenosti
  • sebeovládání a odpovědnost
  • aktivita
  • pružnost ve způsobech poznávání

  • Vnější
  • výchovné přístupy
  • tlak ke konformitě
  • kulturní stereotypy
 10. Základní znaky temperamentu
  zaměření duševních dějů

  emocionální ladění

  práh vzrušivosti

  trvání reakce
 11. Zvláštnosti lidské motivace
  vytyčování vzdálených cílů

  anticipace budoucích událostí

  • učením se z prostředků
  • stávají cíle

  konflikt cílů
 12. Aspirační úroveň závisí na:
  schopnostech

  zkušenostech

  sebedůvěře
 13. Struktura komunikace
  Kdo (komunikátor)

  Co (komuniké)

  Komu (komunikant)

  Čím (druh komunikace)

  Kdy a kde

  Proč (motivace)

  S jakým účinkem
 14. Co si sdělujeme
  informace, novinky, zprávy

  jak to chápat

  postoje k tématu

  postoje k posluchači

  postoje k sobě samému

  náznak průběhu vztahů

  co si přejeme, žádosti
 15. Evalvace
  zastáním se

  pomocí

  otevřeným jednáním

  chyby – soukromí

  neškodit

  mít čas
 16. Devalvace
  křivé obvinění

  ironie

  zneužití důvěry

  šikanování

  urážení
 17. Chyby ze strany výdejce
  neznalost jazyka

  nepřesné vyjadřování

  cizí slova, termíny

  mnohovýznamová slova

  nerespektování zpětné vazby

  • nesoulad ve verbální x
  • neverbální kom.

  bílý šum
 18. Chyby ze strany příjemce
  nepozornost

  nezájem

  předsudky

  slyší, jen co chce

  úzkost z odpovědi
 19. Typy otázek
  přímé

  nepřímé

  sugestivní
 20. 2 významové linie komunikace
  tematická

  interpretační
 21. 2 významy slova
  slovníkový        x            interpretační
 22. Mýty o asertivitě
  hroší kůže

  kamikadze

  Niobé

  naši furianti

  nemorální anarchie

  šikmá plocha

  jinak už to není možné
 23. Zvukové prostředky mluveného projevu
  modulace řeči

  modulace síly

  modulace výšky

  modulace tempa

  frázování projevu
 24. Druhy schémat v sociální psychologii
  obecná schémata osob

  schémata sebe sama

  schémata rolí

  schémata událostí

  procedurální schémata
 25. Dělení skupin podle
  velikosti

  vzniku

  členství

  trvání

  otevřenosti
 26. Sociální konflikty – typy
  • intraperosnální (konflikt
  • cílů)

  interpersonální

  skupinový

  meziskupinový
 27. Psychologické testy
  • pozornosti
  • paměti
  • IQ
  • projekční (test barev, Roarschachův)
 28. Psychické procesy
  poznávací

  paměti

  motivační
 29. Americké pojetí vědomí
  sledování         (sebe sama a svého okolí)

  ovládání          (sebe sama a svého okolí)
 30. Různá „vědomí“ –  podle Balcara
  • Prožívání veškerého duševního
  • dění

  Uvědomování si prožívaného

  • Uvědomování si sebe, jako
  • prožívajícího
 31. 2 oblasti EQ
  • schopnost úspěšně zvládat vlastní
  • život

  • schopnost mít dobré a úspěšné
  • vztahy s druhými lidmi
 32. Měření EQ v 5
  oblastech
  sebevědomí

  organizace vlastního života

  motivování sebe sama

  empatie

  • angažovanost v kontaktu
  • s druhými lidmi
 33. 3 hlavní přístupy ke zkoumání tvořivosti
  produkty tvořivosti

  tvůrčí osobnost

  tvůrčí proces
 34. Typy osobnosti podle poměru sil čtyř “mohutností” či
  čtyř psychických funkcí - Jung
  Myšlení           (zkoumá, co vnímaný předmět je)

  Cítění              (oceňuje hodnotu předmětu)

  • Smyslové  vnímání (zahrnuje
  • veškerou smyslovou zkušenost)

  • Intuice (poznává
  • skrytý význam předmětu)
 35. Podmínky úspěšného pozorování
  prostudování problému

  cíl

  objektivita

  zaznamenávat

  systém

  přemýšlení

  • formulace výsledků co
  • nejdříve
 36. Části charakteru
  Vztah k lidem

  Vytrvalost

  Odolnost k zátěži

  Kontrola a řízení temperamentových vlastností

  Sebehodnocení

  Svědomí

  • Společenské postoje a hodnotové orientace,
  • osobní filozofie, náboženská víra
 37. Skupiny příznaků
  vtíravé - pocity opak.prožív. traum.udál

  • únikové - vyhýbání se všemu, co by mohlo
  • vyprovokovat vzpomínky na trauma

  • nadměrné vzrušení - je stále
  • citově i tělesně připraven, že ho postihne  další trauma
 38. Události, které mohou způsobit vznik PTSP
  • Přírodní pohromy a katastrofy
  • Fyzické násilí
  • Sexuální násilí
  • Přítomnost na místě tragédie
  • Ztráta blízkých vztahů
  • Ohrožení neštěstím
 39. Strategie zvládnutí stresu
  • vytvoření priorit
  • vyhýbání se stresu
  • dovednost “vypnout se”
  • rozšíření interpersonálních vztahů
 40. 2 hlavní teoretické strategie zvládání stresových situací:
  • zvládání problému - nalézt způsob, jak ho vyřešit
  • zmírnit emoce, spojené se stresovou situací, zvláště když ji nemůžu změnit
 41. Faktory, které se podílejí na skupinovém konformismu
  • atraktivita skupiny
  • možnost negativních skupinových sankcí vůči nekonformním jedincům
  • autorita skupiny v očích jedince
  • kredit skupiny = přesvědčení jedince, že skupina jedná správně
 42. Metakomunikaci můžeme
  hodnotit podle
  • situace, ve které se vyskytuje
  • typu použitého komunikačního prostředku
  • jednající osoby
  • stupně uvědomění metasignálu (neverbálních nástrojů – mrknutí) komunikujícím
 43. 3 zóny obličeje
  čelo a obočí

  oči

  nos a ústa
 44. Rozmístění kolem stolu
  tváří v tvář

  • přes
  • roh

  • vedle
  • sebe

  šikmo proti partnerovi
 45. Nasloucháme
  sluchem (slovům)

  zrakem (výrazu)

  srdcem (láskou)
 46. Strategie řešení konfliktu
  Soupeření (nulové řešení)

  Spolupráce (nenulové řešení)

  kompromis

  Kompenzace (volíme cíl uskutečnitelný)

  Rezignace (nechat to být)
 47. Kdy (ne)pomáháme
  efekt přihlížejících

  nejednoznačnost

  strach ze sociálního omylu

  kompetentnost
 48. Typy sociogramů
  „sociometrická hvězda“

  sociální extraverze sociometrické hvězdy

  sociální plachost

  sociálního chlad
 49. Zákl. pravidla pro použití sociometrického testu
  (Dotazovaní musí vědět, z jakého souboru mají volit, musí být vymezeny hranice skupiny)

  Počet voleb má být omezený

  Výběr musí být proveden podle určitého kritéria nebo činnosti.

  Volba nemůže být prováděna anonymně, ale je nutné zachovat výpověď v tajnosti

  Otázky musí být jednoznačné a pochopitelné.

  Výsledky mají být použity k pozitivním zásahům do skupiny
 50. Proč je potřebný kontakt s lidmi?
  ověřit, co je správné

  zvyšuje pocity štěstí, poskytuje úlevu

  podněty pro srovnávání

  ocenění (zvyšuje sebehodnocení)

  podílení se na společném výkonu

  vzájemná důvěra

  pocit bezpečí
 51. Řešení konfliktu v sobě zahrnuje:
  Přípravu

  Uvedení stanovisek

  Rekapitulaci stanovisek

  Nalezení společné řeči

  Dohodnutí řešení
Author:
Anonymous
ID:
294524
Card Set:
Psycho Marian Bulla Kraviny
Updated:
2015-02-01 19:08:19
Tags:
Psycho Kraviny
Folders:

Description:
Psychologie
Show Answers: