Psycho Marian Bulla Vysvětlovací

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Astenik
  • osoba štíhlá a vpadlého
  • hrudníku,spíše uzavřená,nepřístupná, obtížně se přizpůsobují, sklon k formálně
  • logickému myšlení, zobecnování – nejvíce schizofrenici
 2. Atletik
  • Rovnoměrně rozvinutá svalnatá
  • postava. Bývají flegmatičtí nebo choleročtí – nejvíce epileptici
 3. Pyknik
  • Oblé, měkké tvary, zvětšený
  • objem hrudníku a břicha, kulatá hlava. Nekomplikovaná povaha, potřeba kontaktu
  • s druhými lidmi,sdílný, otevřený,přizpůsobivý, pohodlný,požitkářský.Emoce
  • mezi veselostí a smutkem. – maniodepresivní psychóza
 4. Sociální role
  • Určitým způsobem
  • upravené,stylizované chování podle očekávání ostatních členů skupiny nebo
  • společnosti.Role se mohou v průběhu života měnit.
  • (manžel,rodič,spolupracovník,…)
 5. Sociální pozice
  • Místo,které jedinec zaujímá ve
  • struktuře spol. jako celku.Svou pozici každý získává podle ocenění jeho přínosu
  • pro plnění společného cíle.
 6. Sociální status
  • =relativní výška sociální
  • pozice ve skupině i společnosti

  • Často podporován vnějškovými
  • symboly-vědeckými tituly, taláry, prestižním bydlištěm, typem osobního
  • automobilu atd.
 7. Obecná psychologie
  • zkoumá obecné zákonitosti
  • pozornosti a paměti
 8. Srovnávací psycho
  • zkoumá obecné zákonitosti
  • fylogeneze, srovnává chování jednotlivých druhů včetně člověka
 9. Psychopatologie
  • Zabývá se psychickými
  • poruchami,jejich vznikem,vývojem,druhy i praktickou diagnostikou, terapií a
  • prevencí
 10. Temperament
  • -založen na vrozených
  • vlastnostech nervové soustavy,podléhá v průběhu života určitým změnám
  • vlivem výchovy a sebevých.

  • -závisí na něm,jak snadno
  • vnikají city,jak jsou intenzivní,jak se projevují navenek

  • -obecná vlastnost,způsob a
  • kvalita reagování jedince;je stálý
 11. Typ A
  • netrpělivý,ambiciózní,soutěživý,agresivní,tvrdě
  • pracuje, stanovuje vysoké cíle,požadavky pro sebe i druhé, ve stresu
  • rozkvétají,větší produkce noradrenalinu, často srdeční selhání
 12. Charakter
  • subsystém
  • osobnosti,umožňuje kontrolu a řízení jednání podle společenských,zejména
  • morálních požadavků
 13. Vědomí
  • část osobnosti,kterou si plně
  • neuvědomujem
 14. Nevědomí
  • zcela neviditelná spodní
  • vrstva osobnosti, neuvědomujeme si ji,ale ona ovlivňuje naše chování
  • (sny,přeřeknutí)
 15. Kolektivní nevědomí
  • část nevědomí,které je
  • zděděné;obsahuje prapůvodní představy a principy- archetypy
 16. Přirozený experiment
  • blíží se pozorování, zkoumaná
  • osoba si nemusí uvědomovat,že jde o výzkum, výsledky mohou být ovlivněny
  • nekontrolovaný-mi proměnnými
 17. Projekční testy
  • psycholog předkládá málo
  • strukturovaný podnět, zaznamenává reakce a později analyzuje (např. co nám
  • připomíná obrázek)
 18. Falické stadium
  • časné stadium genitálii, okolo
  • 4let, oidipovský a elektřin komplex, kastrační komplex u chlapců
 19. Pozornost
  • psychický stav zajištující na
  • určitou dobu soustředění na 1 jev
 20. Vlohy
  • vrozené vnitřní dispozice
  • jedince,nepřístupné pozorování
 21. Schopnosti
  • složité vlastnosti
  • osobnosti,rozvinuté z vloh
 22. Nadání
  • soubor dobře rozvinutých
  • schopností pro určitou oblast
 23. Motivace
  • vědomé cíle jednání; proces ve
  • kterém se uvolňuje určité množství energie a směřuje k určitému cíli
 24. Stres(zátěž,tlak,tíseň)
  • Reakce na jakoukoliv zátěž
  • či podnět, je pozitivní hybnou silou, pomáhá nám přežít, stanovuje tempo a
  • rytmus,jímž žijeme. Je NUTNÝ!
 25. Eustres
  • normální,pozitivní,aktivující
  • stres-motivuje nás k tvořivým změnám nevyhovujících podmínek, po něm
  • zavládne nová vyváženost,homeostáza
 26. Distres
  • negativní stres, začneme
  • ztrácet pocit jistoty,cítíme přetížení.zoufalství,bezmoc a ztrátu
 27. Kouping
  • zvládání stresu, nejtypičtější
  • charakteristika života
 28. Obranné mechanismy
  • první naučené reakce na
  • nadměrnou zátěž pro ochranu organismu,obrana se zautomatizovala
 29. Sociální kognice
  • vnímání osob,úsudky o nich
  • včetně vnímání a interpretace sociálních událostí
 30. Sociální percepce
  • posuzování druhých osob,snaha
  • po kategorizaci
 31. Metakomunikace
  • význam sdělení se nemusí krýt
  • s obsahem “zabiju tě“

  • verbální-zdůrazňuje,popírá
  • nebo posouvá význam

  • neverb- projevy provázející
  • komunikaci:gesta,mimika…
 32. Gestikulace
  • výrazný pohyb některé části
  • těla,nejčastěji rukou, doprovod slovního projevu, závisí na temperamentu
 33. Ilustrátory
  • taktující gesta pomáhající
  • zdůraznit slova nebo fráze, udávání tempa událostí a rytmu mluvenému slovu
 34. Haptika
  • dotek-komunikační výraz
  • vřelosti,ujišťování,lásky

  • podání
  • ruky,objetí,pohlazení,štípnutí,facka…
 35. Posturologie
  • zabývá se držením
  • těla(postoj),neverb. komunikace

  • indikátor zájmu či
  • nezájmu(nakročení,odklonění)
 36. Proxemika
  • sdělování prostřednictvím
  • rozmístění účastníků v prostoru a orientací v něm
 37. Řeč
  • specifický lidský prostředek
  • dorozumívání
 38. Aktivní naslouchání
  • zdvořile předstíraná pozornost
  • a citlivé vnímání – kontakt pohledem,držením těla,pokývnutí hlavy,…
 39. Konflikt
  • střetnutí dvou protichůdných
  • sil,snah a tendencí
 40. Asertivita
  • praktický způsob komunikace a
  • jednání,kterým se nepřekračují osobní práva ani práva ostatních
 41. Transakční analýza
  • máme k dispozici 3 stavy
  • svého já(rodič,dospělý,dítě)-nutno udržovat ve vzájemné rovnováze
 42. Negativní asertivita
  • Technika, při které přijímáme
  • naše chyby a  omyly aniž bychom se museli
  • omlouvat
 43. Mýtus „Niobé“
  • názor,že na asertivitu
  • doplatíme osamocením
 44. Altruismus = prosociální chování
  • skutky,činy vykonané ve
  • prospěch druhého bez očekávání odměny nebo sociálního souhlasu
 45. Empatie
  • Schopnost vcítit se do druhého
  • člověka, vidět svět jeho očima, vžít se do jeho situace – trpíme s druhou
  • osobou
 46. Sociální afiliace
  • tendence být s někým,být
  • spolu- pohybuje se mezi dvěma póly - družností a intimitou
 47. Formální skupina
  • příslušníci jsou integrováni
  • formálně stanovenými úkoly
 48. Skupinové klima
  • charakter převládajících
  • vzájemných vztahů mezi členy
 49. Sociogram
  • podává obraz vzájemných vztahů
  • v malé skupině,charakt skupinu jako celek i pozici jednotlivých členů
Author:
Anonymous
ID:
294525
Card Set:
Psycho Marian Bulla Vysvětlovací
Updated:
2015-02-01 19:19:55
Tags:
Psycho
Folders:

Description:
Psycho Vysvětlovací
Show Answers: