Ekvationer

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är en ekvation?
  Ett sätt att skriva en likhet mellan ett eller flera mattematiska uttryck.
 2. Hur skall man lösa en ekvation?
  Hitta de tal till okända variabler som får VL=HL
 3. Hur löser man ekvationer med 1 okänd variabel?
  Bygg om ekvationen så att variabeln står ensam i ett utav leden och beräkna motsvarande led till ett tal utan okända variabler.
 4. Hur löser man en ekvation med två okända variabler?
  Vad heter de två sätt man kan lösa detta på sedan?
  Ekvationssystem

  Eleminition by addition metoden

  substutionsmetoden
 5. Beskriv eleminition by addition metoden.
  • 1. skriv om till lika tecken i höjd med varandra.
  • 2. Välj enklaste variabeln att eleminera.
  • 3. Skriv ekvationerna så variablern tar ut varandra med motsatta kofficienter.
  • 4. lös kvarstående ekvation med en variabel.
  • 5. Stoppa in svaret i enklaste ekvationen och lös för kvarstående variabel.
 6. Beskriv substutionsmetoden.
  • 1. Lös ut en lämplig variabel från en lämplig ekvation. 
  • 2. Substutiera det nya uttrycket med variabeln i andra ekvarionen och beräkna variabel.
  • 3. Sätt in svaret i kvarstående ekvation och lös ut kvarstående variabeln.
 7. Berskriv eleminition by addition metoden vid 3 okända variabler och 3 givna ekvationer.
  1. Reducera systemet till två ekvationer med två variabler genom elemitions metoden. 

  2. Lös dessa variabler genom samma metod och sätt in svaret i en av orginalekvationerna för att lösa den tredje variabeln.
 8. Kan man lösa en ekvation med 3 variabler och 2 ekvationer?
  Ja men endast om frågan är formulerad så att man kan slå ihop två varibler till en.
 9. Vilka tre typer utav lösningar kan ett ekvationssystem ha?
  • Inga lösningar; c+5=c+4 , inga c funkar
  • Många Lösningar; c+10=c+10, alla c funkar
  • En lösning; c=3

  Alla lösningar utom den sitnämnda lämnar frågan om c obesvarad.
 10. Vad innebär det att en funktion är prpotionell eller omvänt proportionell mellan x och y?
  Beskriv exempel på dess ekvationer.
  • Vid proportionell relation ökar och sjunker y i takt med x.
  • En sån här funktion passerar alltid genom origo och skriv y=k*x
  • k=proportionalitetskonstant

  • Vid omvändproportionallitet  ökar och sjunker y i motsat riktning till x.
  • y=k*(1/x)
  • Dubblas x halveras y
 11. Hur många lösningar kan en andragradsekvarion ha?
  0, 1, 2
 12. Hur ser allmäna formeln för andragradsekvationer ut?
  Vad betyder konstanterna för kurvans form?
  • ax^2+bx+c
  • a=
  • Positivt värde;glad / negativt värde; ledsen kurva, kan inte vara 0. 
  • Avgör även breddenpå kurvan då ett högre värde får den växa snabbare i y-led än ett mindre.
  • b=??
  • c= vart skär kurvan x axeln
 13. vad menas med att en andragrads ekvation har en symetrilinje?
  där linjen delar kurvan delas den in i två bitar som speglar varandra
 14. Hur löser man en andragrads funktion?
  Factoring: 

  aX^2+bx+c

  • 1. Bryt ut eventuellta
  • 2. Hitta två tal som adderas till b och multiplicerade blir c.
  • 3. skriv i factor paranteser (x  )(x  )

  Men lösning menas vilka rötter kurvan har och med rötter menas i vilka x kordinater den skär x axeln.
 15. Vad är kvadreringsregeln?
  (x+y)^2 = x^2+2xy+y^2

  (x-y)^2 = x^2-2xy+y^2
 16. Vad är Konjugatregeln?
  • (x^2-y^2) = (x+y)(x-y)
  • (x-y)^2 = (x+y)(x-y)
Author:
ccc
ID:
294880
Card Set:
Ekvationer
Updated:
2015-02-04 19:59:53
Tags:
Ekvationer
Folders:

Description:
Ekvationer
Show Answers: