chemia

The flashcards below were created by user Dely on FreezingBlue Flashcards.

 1. atom uhlíku obsahuje

  a) pouze protony a elektrony
  b) pouze protony a neutrony
  c) protony, neutrony a elektrony
  d) nukleony a elektrony
  c,d
 2. elektrony v atomu jsou lokalizovány

  a) v jádře i elektornovém obalu
  b) pouze v jádře
  c) pouze v elektornovém obalu
  d) žádná odpověď není správná
  c
 3. atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů se nazývají

  a) izotopy
  b) izotypy
  c) nuklidy
  d) nukleotidy
  a
 4. izotopy jednoho prvku mají

  a) stejné chemické vlastnosti
  b) stejné fyzikální vlastnosti
  c) rozdílné chemické vlastnosti
  d) rozdílné fyzikální vlastnosti
  a,d
 5. hlavní kvantové číslo n

  a) určuje tvar a energii  orbitalu
  b) charakterizuje rotační pohyb elektronů
  c) určuje příslušnosti elektronu k jedné energetické vrstvě
  d) určuje orientaci orbitalu v prostoru
  c
 6. vedlejší kvantové číslo l

  a) je značeno čísly 1,2,3,4... a písmeny K,L,M,N
  b) nabývá hodnot 0 až (n-1)
  c) nabývá hodnot přirozených čísel
  d) určuje tvar a energii orbitalu
  b,c,d
 7. vedlejší kvantové číslo l = 1 charakterizuje stav nebo také elektrony

  a) f
  b) d
  c) p
  d) s
  c
 8. Vyberte atomy se správně zapsanou elektronovou konfigurací v základním stavu

  a) uhlík 6C: 1s1, 2s1, 2p4
  b) kation lithný Li+ : 1s2
  c) síra 16S: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4
  d) hořčík 12Mg: [Ne] 3s2
  b,c,d
 9. Vyberte správné tvrzení

  a) He má ve valenční vrstvě 2 elektrony
  b) p-prvky mají valenční elektrony pouze v orbitalech p
  c) s-prvky mají valenční elektrony pouze v orbitalech s
  d)d-prvky mají valenční elektrony v orbitalech ns a (n-1)d
  a,c,d
 10. prvek je

  a) chemicky čistá látka
  b) tvořen atomy
  c) tvořen atomy se stejným nuklenovým číslem
  d) tvořen atomy se stejným atomovým číslem
  a,b,d
 11. prvek je

  a) volný atom (například He)
  b) atom vázaný v molekule (například Cl2)
  c) atom přítomný v krystalové struktuře (diamant)
  d) žádná odpověď není správná
  a,b,c
 12. sloučenina obsahuje

  a) různé molekuly tvořené ze dvou nebo více různých atomů
  b) různé molekuly tvořené atomy jednoho prvku
  c) stejné molekuly tvořené ze dvou nebé více různých atomů
  d) stejné molekuly tvořené atomy jednoho prvku
  c
 13. sloučenina je

  a) CO2
  b) Cl2
  c) NaCl
  d) H2
  a,c
 14. pořadí a způsob jakým jsou atomy v molekule vázány je vyjádřen vzorcem

  a) sumárním
  b) empirickým
  c) stechiometrickým
  d) konstitučním
  d
 15. prostorové uspořádání atomů nebo iontů v molekule je vyjádřeno vzorcem

  a) sumárním
  b) geometrickým
  c) stechiometrickým
  d) konstitučním
  b
 16. vaznost atomu

  a) určuje počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu prvku ve sloučenině
  b) odpovídá počtu vazebných elektronových párů, které atom sdílí s jinými atomy
  c) lze odvodit z elektronové konfigurace atomu v základním stavu
  d) se vždy řídí podle oktetového pravidla
  a,b
 17. která z uvedených aloučenin nemůže existovat?

  a) PCl3
  b) PCl5
  c) NCl3
  d) NCl5
  d
 18. jednotkou látkové koncentrace je

  a) mol.dm3
  b) g.mol-1
  c) mol.dm-3
  d) g.mol
  c
 19. jednotkou hmotnostní koncentrace je

  a) mol.dm-3
  b) mol
  c) g.dm-3
  d) kg.m-3
  c,d
 20. jednotkou látkového mnžství je

  a) kg.m-3
  b) mol
  c) mol.dm-3
  d) kg.dm-3
  b
 21. Avogardova konstanta udává

  a) hmotnost 1 molu jakékoliv látky v gramech
  b) počet částic v 1 molu jakékoliv látky
  c) počet částic ve 12 g uhlíku 12C
  d) náboj jednoho mol elektronů
  b,c
 22. rozpuštěním 1 molu chloridu sodného v destilované vodě do výsledného objemu 1 litr získáme roztok který obsahuje

  a) 0,5 molu sodných iontů a %,5 molu chloridových iontů
  b) 1 mol sodných iontů a 1 mol chloridových iontů
  c) 1 mol molekul NaCl
  d) 1 mol sodných iontů a 2 moly chloridových iontů
  b
 23. které z uvedených látek mohou existovat za běžných podmínek jako samostatné molekuly?

  a) H2
  b) Na2SO4
  c) CO2
  d) KCl
  a,c
 24. stechiometrický (empirický) vzorec glukózy je

  a) CH2O
  b) C6H12O6
  c) CH3CH2CH2OH
  d) CH2OH(CHOH)4CHO
  a
 25. granule zinku se rozpouští v kyselině chlorovodíkové za současného vývinu plynu. Tento plyn je

  a) dusík
  b) kyslík
  c) vodík
  d) oxid uhličitý
  c
 26. kapka octa nanesená na povrch mramoru šumí neboť se vyvíjí plyn. Tento plyn je

  a) dusík
  b) kyslík
  c) vodík
  d) oxid uhličitý
  d
 27. oxid uhličitý

  a) je polární v důsledku velkého rozdílu elektronegativit mezi uhlíkem a kyslíkem
  b) je nepolární neboť elektronegativita uhlíku a kyslíku je prakticky stejná
  c) je nepolární neboť polarity vazeb mezi uhlíkem a kyslíkem se vektorově ruší
  d) je molekulou zároveň polární i nepolární a funguje jako detergent
  c
 28. diamant je chemicky

  a) iontový krystal oxidu křemičitého
  b) molekulový krystal uhlíku s příměsí berylia
  c) kovový krystal karbidu křemičitého
  d) atomový krystal čistého uhlíku
  d
 29. tato struktura    O-
                             II
                     O- −S = O
                             II
                             O

  a) je chemicky nestabilní
  b) znázorňuje síran
  c) představuje koordinační komplex kyslíku se sírou
  d) je příkladem molekulového iontu
  b,d
 30. tato struktura               NH3
                                          I
                        NH3    −    Cu2+  −       NH3
                                            I
                                         NH3

  a) je komplexním kationtem
  b) se skládá z jednoho iontu Cu2+ a čtyř iontů NH4+
  c) obsahuje koordinačně kovalentní vazby mezi atomem mědi a atomy dusíku
  d) bude pravděpodobně barevná
  a,c,d
 31. pro iontové krystaly platí že

  a) elektrostatické síly mezi ionty jsou velké a teploty tání iontových sloučenin jsou vysoké
  b) i v pevném skupenství dobře vedou elektrický proud
  c) v nich mezi jednotlivými molekulami vznikají kovalentní vazby
  d) se skládají z iontů pravidelně uspořádaných v prostoru
  a,d
 32. vazba koordinačně kovalentní

  a) je zvláštním typem vazby iontové
  b) je vždy slabší než vazba kovalentní
  c) se též nazývá vazba donor-akceptorová
  d) se v přírodních látkách nevyskytuje
  c
 33. koordinačně kovalentní vazbu obsahuje např.

  a) H2SO4
  b) NH4+
  c) H3O+
  d) H2S
  b,c
 34. co s uvedených tvrzení platí pro koordinační (komplexní) sloučeniny přechodných prvků

  a) centrální atom kovu poskytuje elektronové páry, zatímco ligandy přispívají volnými orbitaly
  b) počet ligandů (koordinační číslo) je nejčastěji 7
  c) komplexní částice může  být kationtem, aniontem, nebo bez náboje
  d) jsou často výazně barevné
  c,d
 35. oxidační číslo

  a) nabývá pouze kladných celých čísel od nuly do +VIII
  b) se vždy shoduje s vazností atomu
  c) s oxidací roste
  d) jednojaderných iontů se shoduje s nábojem iontu
  c,d
 36. oxidační číslo -I má například

  a) atom chloru v kyselině chlorné, HClO
  b) vodík v kovových hydridech
  c) kyslík v peroxidech
  d) fluor prakticky ve všech svých sloučeninách
  b,c,d
 37. v rovnici AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 náleží atomům stříbra oxidační číslo

  a) stále +I
  b) v AgNO3 +II, v AgCl +I
  c) z rovnice nelze oxidační číslo zjistit
  d) v AgNO3 + II, a AgCl 0
  a
 38. Oxidační číslo atomů uhlíku v kyselině šťavelové HOOC-COOH je

  a) +I
  b) +II
  c) +III
  d) +IV
  c
 39. v reakci O2 + 2H2 →2H2O

  a) se kyslík oxiduje na vodu
  b) je kyslík oxidační činidlo
  c) se vodík redukuje na vodu
  d) je voda produkt redukce kyslíku
  b,d
 40. disperzní soustava, která se skládá z kapiček kapaliny rozplýtelné v jiné, s ní nemísitelné kapalině, se nazývá

  a) mlha
  b) suspenze
  c) emulze
  d) inkluze
  c
 41. v reakci Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  a) se ozidační čísla atomů nemění - jde pouze o rozpuštění zinku v kyselině
  b) zinek ztrácí elektrony a oziduje se na Zn2+
  c) molekula HCl se oziduje na anion chloridový
  d) vystupuje zinek jako redukční činidlo
  b,d
 42. pro pravé roztoky (analytické disperze) platí

  a) poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla je možné v určitých mezích plynule měnit
  b) rozpuštěné částice jsou menší než 10-9m
  c) pravé roztoky mohou existovat pouze v tekutém stavu
  d) rozpuštěné částice s časem sedimentují a lze je proto oddělit centrifugací
  a,b
 43. vyberte co z následujících tvrzení o rozpouštění látek ve vodě platí

  a) voda rozpuští především nepolární látky
  b) rozpustnost plynů s teplotou klesá
  c) rozpouštěné ionty jsou obklopovány molekulami vody
  d) je-li roztok nasycený, dalšího rozpouštění dané látky dosáhneme jen intenzivním mícháním
  b,c
 44. které/á z následujících obecných tvrzení o rozpustnosti solí ve vodě platí?

  a) všechny dusičnany jsou dobře rozpustné
  b) všechny chloridy jsou rozpustné s výjimkou chloridu vápenatého a hořečnatého
  c) všechny sodné a draselné soli jsou rozpustné
  d) všechny barnaté soli jsou rozpustné s výjimkou síranu barnatého
  a,c,d
 45. jestliže roztok obsahuje 0,9% (w/v) NaCl, jeho hmotnostní koncentrace v g/l je

  a) 0,9 g/l
  b) 9 g/l
  c) 15 g/l
  d) údaj v procentech nelze snadno přepočítat na g/l
  b
 46. iontový součin vody Kv = [ H3O+]. [OH]

  a) se mění po přidání kyseliny do roztoku
  b) se mění s teplotou
  c) je přibližně 14mol2/l2
  d) se mění při zředění roztoku
  b
 47. objem jednoho molu plynu

  a) závisí na teplotě
  b) je pro plyny s dvouatomární molekulou dvakrát větší než pro vzácné plyny
  c) při teplotě 0 C je nulový
  d) závisí na tlaku
  a,d
 48. silná kyselina

  a) prakticky zcela disociuje
  b) vždy ve své molekule obsahuje atom kyslíku
  c) je např. kyselina chlorná
  d) je např.kyselina dusičná
  a,d
 49. kyslíkaté kyseliny

  a) mohou být slabé i silné
  b) mohou být jednosytné i vícesytné
  c) vytvářejí např. kovy alkalických zemin
  d) mohou vznikat reakcí odpovídajících oxidů s vodou
  a,b,d
 50. hydrogenuhličitan sodný

  a) dává rozpuštěním ve vodě zásaditý roztok
  b) má vlastnosti kyseliny i zásady
  c) reaguje se silnými zásadami za uvolnění plynu
  d) je zásaditější než uhličitan sodný
  a,b,c
 51. chlorid amonný

  a) má ve své molekule čtyři atomy vodíku
  b) rozpuštěním ve vodě dává zásaditý roztok
  c) uvolňuje po přidání hydroxidu sodného amoniak
  d) je silné oxidační činidlo
  a,c
 52. při rozpuštění látek ve vodě

  a) dochází k elektrolytické disociaci iontových sloučenin
  b) snáze se rozpouští nepolární molekuly
  c) kolem iontů se vytvářejí hydratační obaly
  d) molekuly vody nepůsobí na rozpuštěné částice žádnými silami
  a,c
 53. periodický zákon říká, že

  a) vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla
  b) prvky všech period mají stejné vlastnosti
  c) prvky stejné periody mají stejný počet valenčních elektronů
  d) vlastnosti prvků stejné periody jsou totožné
  a
 54. protonové číslo určuje

  a) počet protonů
  b) udává pořadové číslo prvku v periodické tabulce
  c) i počet elektronů, a tím pádem i strukturu elektronového obalu atomu
  d) počet pozitronů
  a,b,c
 55. označte správné tvrzení o chalkogenech

  a) jsou to prvky, které patří do skupiny VI.B
  b) atomy chalkogenů mají ve valeční vrstvě čtyři p-elektrony
  d) mezi chalkogeny patří prvky, které mají ve valenční sféře 6 elektronů
  d) aby dosáhly stabilní konfigurace vzácného plynu, tak potřebují přimout dva elektrony
  b,c,d
 56. mezi kovy alkalických zemin patří

  a) sodík
  b) Mg
  c) draslík a vápník
  d) hořčík a vápník
  b,d
 57. prvky vedlejších skupin I-VIII.B

  a) jsou inertní
  b) jsou kovy
  c) jsou všechny radioaktivní
  d) se také označují jako prvky přechodné
  b,d
 58. chemické vlastnosti prvků jsou určené

  a) pouze hmotnostním číslem
  b) uspořádáním vnější elektronové slupky
  c) pouze počtem a uspořádáním neutronů v jádře
  d) počtem valenčních elektronů
  b,d
 59. elektronegativita

  a) je míra schopnosti atomu přitahovat elektrony
  b) je schopnost jádra atomu odpuzovat elektrony
  c) je vlastnost, kterou pozorujeme pouze u prvků hlavních skupin
  d) v periodické tabulce sledujeme trend nárůstu zleva doprava a poklesu shora dolů
  a,d
 60. pro velikost poloměru atomů prvků hlavních podskupin platí trend

  a) roste zleva doprava
  b) klesá zleva doprava
  c) klesá shora dolů
  d) roste shora dolů
  b,d
 61. kolik valenčních elektronů mají atomy všech prvků skupiny kovů alkalických zemin?

  a) 0
  b) 1
  c) 2
  d) 4
  c
 62. pro nepřechodné prvky periodické soustavy platí

  a) počet valenčních elektronů odpovídá číslu periody
  b) v periodě roste kladný náboj jádra zleva doprava
  c) počet valenčních elektronů atomu odpovídá číslu odpovídající skupiny
  d) ve druhé periodě směrem od I.A k VII.A skupině rostou zásadotvorné vlastnosti prvků
  b,c
 63. o reaktivitě prvků platí

  a) prvek je tím reaktivnější, čím více se jeho elektronová konfigurace blíží konfiguraci vzácného plynu
  b) mezi nejreaktivnější prvky patří neon a argon
  c) nejstabilnější jsou prvky s plně obsazenými elektronovými vrstvami
  d) prvky skupiny alkalických kovů jsou velice reaktivní
  a,c,d
 64. pro prvky třetí periody platí

  a) elektropozitivní prvky snadno ztrácejí valenční elektrony a tvoří kladně nabité ionty
  b) s rostoucím číslem skupiny klesá zásadotvornost a roste kyselinotvornost
  c) s rostoucím číslem skupiny roste zásadotvornost a klesá kyselinotvornost
  d) elektronegativní prvky přijímají elektrony a tvoří záporně nabité ionty
  a,b,d
 65. o prvcích VIII.B skupiny periodické soustavy prvků platí

  a) pro jejich atomy je charakteristické oxidační číslo VIII
  b) jsou uspořádány do tří triád (tj.tvoří 3 sloupce)
  c) prvky Os, Ir a Pt patří mezi ušlechtilé kovy a nacházejí se ve čtvrté periodě
  d) železo, kobalt a nikl tvoří "triádu železa" a nacházejí se ve čtvrté peirodě
  b,d
 66. pro stříbro platí

  a) patří do III.B skupiny
  b) halogenidy stříbrné, hlavně AgBr, jsou citlivé na světlo, toho se využívá v černobílé fotografii
  c) atomy stříbra mají ve sloučeninách vždy oxidační číslo III
  d) stříbro nevede lelektrický proud
  b
 67. mezi d-prvky nepatří

  a) Ti
  b) Se
  c) S
  d) Fe
  b,c
 68. mezi f-prvky řadíme

  a) triádu železa
  b) lanthanoidy
  c) chalkogeny
  d) aktinoidy
  b,d
 69. který z následujících prvků má nejvyšší elektronegativitu?

  a) Cl
  b) F
  c) Cs
  d) Ne
  b
 70. zaškrtněte pravdivá tvrzení o atomu sodíku

  a) je elektronegativnější než kyslík a vodík
  b) je elektropozitivní, proto silně váže valenční elektrony
  c) má v nejvyšší elektronové vrstvě jediný valenční elektron
  d) je elektropozitivní, proto snadno odštěpuje svůj jediný valenční elektron
  c,d
 71. zaškrtněte pravdivá tvrzení o draslíku

  a) atom draslíku je elektronegativnější než chlor
  b) je to inertní prvek
  c) patří do skupiny alkalických kovů
  d) atom draslíku je elektropozitivní, proto se snadno zbavuje elektronu a snadno tvoří kationty K2+
  c
 72. o halogenech platí

  a) nacházejí se ve skupině VII.A a nejvyšší možné kladné oxidační číslo je VII
  b) patří mezi typické nekovy (kromě astatu)
  c) patří mezi nepřechodné p-prvky
  d) jsou silně elektronegativní
  a,b,c,d
 73. prvky I.A skupiny

  a) zahrnují Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  b) tvoří soli (kromě vodíku) rozpustné ve vodě
  c) při kontaktu s vodou hoří (kromě Li)
  d) patří mezi s1 prvky
  b,c,d
 74. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 odpovídá prvku/prvkům

  a) 10Ne
  b) 12Mg2+
  c) 8O2-
  d) 7N
  a,b,c
 75. prvky Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

  a) patří do skupiny alkalických kovů
  b) jejich atomy mají o dva valenční elektrony více než předcházející atom ze skupiny vzácných plynů
  c) patří mezi s2-prvky
  d) jsou méně reaktivní než s1-prvky
  b,c,d
 76. mezi d-prvky řadíme

  a) například chalkogeny
  b) například Ti, V, Cr, Mn a Cu
  c) všechnyu prvky, jejichž oxidací vznikají barevné sloučeniny
  d) prvky, jejichž atomy mohou poskytnout pro vznik vazby elektorny ze slupek ns a (n-1)d
  b,d
 77. o periodické soustavě prvků platí

  a) prvky jsou v periodické tabulce seřazeny tak, že prvky ve skupině mají podobné vlastnosti
  b) je rozdělena na 18 skupin a 7 period
  c) kovový charakter prvků roste zleva doprava
  d) podobné vlastnosti prvků vycházejí z podobné konfigurace valenčních elektronů
  a,b,d
 78. jakou hmotnost má 1 mol Na oproti 1 mol K?

  a) vyšší
  b) nižší
  c) stejnou
  d) závisí na tlaku a teplotě
  b
 79. elektronegativita (označte pravdivé/á tvrzení)

  a) roste v peirodě zprava doleva
  b) klesá v periodě zprava doleva
  c) nabývá nejnižší hodnoty ve skupině alkalických kovů
  d) je nejvyšší u kyslíku
  b,c
 80. halogeny

  a) všechny, až na jod, jsou za normálních podmínek plyny
  b) s rostoucím atomovým číslem roste jejich elektronegativita a teplota tání
  c) všechny ochotně příjímají elektron a tvotří halogenidové anionty
  d) všechny jsou ve vodě výborně rozpustné
  c
 81. kyslík

  a) nabývá vždy oxidačního stavu 0 nebo -II
  b) tvoří dvou a tříátomové molekuly
  c) reaguje exotermicky
  d) v atomové formě je jedovatý
  b,c,d
 82. alkalické kovy

  a) jejich elektronegativita roste s atomovou hmotností
  b) jejich teplota tání ve skupině klesá
  c) charakteristicky barví plamen
  d) tvoří rozpustné soli
  b,c,d
 83. kovy alkalických zemin

  a) v rámci skupiny jejich reaktivnost s atomovým číslem stoupá
  b) v přírodě se vyskytují i ryzí
  c) s vodíkem tvoří hydridy
  d) tvoří barevné sloučeniny
  a,c
 84. degenerované orbitaly

  a) liší se magnetickým kvantovým číslem
  b) mají totéž magnetické kvantové číslo
  c) vždy se liší spinovým kvantovým číslem
  d) mají totéž hlavní a vedlejší kvantové číslo
  a,d
 85. vyberte pravdivé/á tvrzení o přechodných prvcích

  a) v poslední sféře mají až 6 valenčních elektronů
  b) všechny jsou kovy
  c) většinou tvoří amfoterní oxidy
  d) spontánně reagují s vodíkem
  b,c
 86. halogeny

  a) všechny, vyjma astatu, nabývají oxidačního stavu -I až +VII
  b) všechny soli halogenvodíků jsou dobře rozpustné ve vodě
  c) jsou silně jedovaté, leptají sliznice
  d) všechny velice ochotně reagují s vodou
  c
 87. vodík

  a) jako jediný prvek nikdy nemá v atomovém jádře neutron
  b) je významné redukční činidlo
  c) při vyšších teplotách oxiduje alkalické kovy
  d) je to nejrozšířenější prvek na Zemi
  b,c
 88. Beketovova řada kovů

  a) je seřazená dle hodnot jejich standardního elektrdového potenciálu
  b) obsahuje pouze kovy, které mají za pokojové teploty pevné skupenství
  c) neobsahuje vodík
  d) poskytuje informace především o oxidačně redukčních vlastnostech kovů
  a,d
 89. redoxní potenciál

  a) nabývá pouze kladných hodnot
  b) nabývá pouze záporných hodnot
  c) nabývá kladných i záporných hodnot
  d) za žádných okolností není roven nule
  c
 90. jednotkou elektrodového poteniciálu je

  a) volt
  b) joule
  c) kalorie
  d) watt
  a
 91. termodynamická teplota

   a) nabývá kladných hodnot
  b) nabývá kladných i záporných hodnot
  c) nabývá pouze kladných hodnot a nuly
  d) je exponeneciální funkcí tzv.absolutní teploty
  a,c
 92. v soustavě SI se termodynamická teplota se vyjadřuje v

  a) Kelvinech
  b) stupních Kelvina
  c) stupních Celsia
  d) stupních Fahrenheita
  a
 93. skleněná elektroda

  a) je typ iontově selektivní elektrody
  b) je elektroda určená především pro měření pH
  c) je nejběžnější typ referentní elektrody
  d) slouží výhradně pro měření koncentrace chloridových iontů
  a,b
 94. elektromotorické napětí skleněné elektrody

  a) je ovlivněno aktivitou iontů měřeného roztoku
  b) je ovlivněno koncentrací iontů měřeného roztoku
  c) je ovlivněno teplotou měřeného roztoku
  d) nění závislé na aktivitních koeficientech iontů měřeného roztoku
  a,b,c
 95. tvrzení "energie může existovat nezávisle na hmotě"

  a) je zcela správné
  b) je správné, ale jen za určitých okolností
  c) je nesprávné
  d) nelze posoudit
  c
 96. mezi energií vlnění a jeho frekvencí existuje

  a) nepřímá úměra
  b) přímá úměra
  c) složitější závislost
  d) žádný explicitní vztah mezi nimi není
  b
 97. energie ultrafialového záření je oproti energii infračerveného záření

  a) větší
  b) menší
  c) záleží na dalších proměnných systému
  d) stejná
  a
 98. pro posouzení samovolnosti reakce je zcela postačující inforamce o

  a) exotermnosti reakce
  b) endotermnosti reakce
  c) změně entalpie v průběhu reakce za konstantní teploty a tlaku
  d) změně Gibbsovy energie v průběhu reakce za konstantní teploty a tlaku
  d
 99. množství vznikajících finálních produktů v ideální chemické reakci lze zvýšit

  a) přidáváním výchozích látek
  b) odebíráním produktů z reakce
  c) v plynném skupenství zvýšením tlaku, pokud je počet molů vzniakjící látky menší než počet molů výchozích látek
  d) v kapalném a pevném skupenství snížením tlaku, pokud je počet molů vznikající látky větší než počet molů výchozích látek
  a,b,c
 100. solení chodníků v zimě se provádí především proto, aby

  a) hygroskopická sůl na sebe navázala vodu
  b) sůl pokryla plochu souvislou vrztvou a neumožnila přilnutí vrstvy ledu k asfaltovému povrchu
  c) rozpuštěná sůl snížila bod tuhnutí vody
  d) se v zemích vzdálených od moře při následném tání ze seoli odpařil jód, který je potřebný pro zdraví populace
  c
 101. pokud poměr výchozích látek a produktů dosáhl termodynamické rovnováhy, probíhá reakce

  a) zleva doprava
  b) zprava doleva
  c) neprobíhá žádná reakce
  d) probíhá oběma směry stejnou rychlostí
  a,b,d
 102. poranění vzniklá působením vodní páry o teplotě 100°C za normálního tlaku v porovnání s poraněními vzniklými působením stejného množství kapalné vody o stejné teplotě jsou

  a) stejná
  b) mnohem menší
  c) mnohem větší
  d) nelze posoudit, protože kapalná voda za této teploty již neexistuje
  c
 103. pro vyjádření množství plynu se uvádí tzv. "normální podmínky". Rozumí se tím

  a) objem plynu za laboratorní teploty a tlaku v laboratoři
  b) objem plynu za teploty 0°C a tlaku 101 325 Pa
  c) objem plynu za teploty 293,15 K a tlaku 1 MPa
  d) objem plynu za teploty 273,15 K a tlaku 1013,25 hPa
  b,d
 104. elektroda, na níž probíhá redukce je

  a) vždy katoda
  b) vždy anoda
  c) v případě galvanického článku anoda,v  případě elektrolytického katoda
  d) nelze rozhodnout pro nedostatek dalších údajů
  a
 105. mezi ušlechtilé (volné) formy energie patří

  a) elektrický proud
  b) chemická energie
  c) teplo
  d) ani jedna z uvedených možností
  a,b
 106. kostka ledu (vytvořená z vody), uístěná za normálního tlaku a při teplotě -5°C na vzduchu svůj objem v čase

  a) nemění
  b) zvěšuje
  c) zmenšuje v důsledku částečné přeměny na kapalnou vodu
  d) zmenšuje v důsledku sublimace
  d
 107. kapalná voda za normálního tlaku (při zandebání ztrát v důsledku odpařování)

  a) zachovává konstantní objem v celém teplotním rozsahu (0-100 °C)
  b) má nejvýšší hustotu při teplotě 99,9 °C
  c) má nejvyšší hustotu při teplotě 3,99 °C
  d) má nejvyšší hustotu při teplotě 2,99 °C
  c
 108. v temodynamické soustavě v rovnováze platí, že

  a) počet skupenství je vždy totožný s počtem fází
  b) počet skupenství je vždy vyšší než počet fází
  c) počet skupenství je vždy nižší než počet fází
  d) počet skupenství je vždy nižší nebo stejný než počet fází
  d
 109. seřaďte prvky podle jejich vzrůstající hustoty (za normálních podmínek)

  a) Fe, Ag, Pb, Hg, Au
  b) Ag, Au, Fe, Hg, Pb
  c) Ag, Fe, Au, Hg, Pb
  d) Fe, Ag, Pb, Au, Hg
  a
 110. metoda, jež užívá k přechodu látek mezi dvěma fázemi vzájemně různé rozpustnosti v nich, se nazývá

  a) extrakce
  b) vyluhování
  c) difuze
  d) destilace
  a,b
 111. separační metoada, jež rozděluje kapalné látky na základě rozdílů v bodu varu, se nazývá

  a) destilace
  b) difuze
  c) osmóza
  d) extrakce
  a
 112. molekula, jež obsahuje hydrofilní a hydrofibní část

  a) neexistuje
  b) existuje, avšak je za normálních podmínek velmi nestabilní a ihned se rozpadá
  c) existuje pouze v plynném skupenství
  d) existuje, jedná se o běžnou molekulu
  d
 113. vyberte pravdivé tvrzení pro rozpustnost fosfolipidů ve vodě za laboratorní teploty

  a) jsou dokonale rozpustné, tvoří pravé roztoky
  b) jsou téměř nerozpustné, protože jejich molekula je kompletně hydrofibní
  c) rozpouští se omezeně za tvor by micelárních roztoků
  d) jsou dokonale rozpustné, protože jejich molekula je kompletně hydrofilní
  c
 114. pokud při výpočtu pH zanedbáváme aktivitní koeficient, považujeme jej za

  a) rovný 1
  b) blížící se plus nekonečnu
  c) blížící se mínus nekonečnu
  d) rovný 0
  a
 115. aktivitní koeficient při výpočtu pH lze s přijatelnou mírou nepřesnosti zanedbat (považovat za přibližně rovný 1) v případě roztoků

  a) velmi zředěných
  b) velmi koncentrovaných
  c) nasycených
  d) přesycených
  a
 116. voda byla kontaminována chloridem olovnatým. Snížil koncentraci olovnatých iontů ve vzniklém roztoku lze

  a) přidáním chloridových iontů
  b) přidáním kuchyňské soli
  c) přidáním síranových iontů
  d) vložením olověné desky, na níž se olovnaté ionty vysráží
  a,b,c
 117. iontová síla roztoku

  a) je funkcí koncentrace rozpuštěných látek
  b) je funkcí náboje rozpuštěných látek
  c) se užívá při výpočtu aktivitního koeficientu
  d) je zanedbatelná v případě všešch koncentrovaných roztoků
  a,b,c
 118. reakční kinetika studuje

  a) rychlost chemických reakcí
  b) možnost průběhu chemických reakcí z energetického hlediska
  c) faktory, které ovlivňují rychlost chemické reakce
  d) energetický stav výchozích látek a produktů
  a,c
 119. pro reakce vratné platí

  a) výchozí látky reagují za vzniku různých produktů
  b) produkt reakce je výchozí látkou pro reakci následující
  c) z reaktantů vznikají produkty a současně z produktů zpět reaktanty
  d) ani jedna možnost není správná
  c
 120. rychlost chemické reakce

  a) u plynů závisí na tlaku
  b) závisí na teplotě
  c) závisí na koncentraci výchozích látek
  d) nezávisí na velikosti aktivační energie
  a,b,c
 121. Arrheniova rovnice

  a) popisuje rychlost chemické reakce
  b) popisuje závislost rychlostní konstanty na teplotě
  c) vypadá takto: v = k.[A].[B]
  d) vypadá takto: k = A.e-EA/RT
  b,d
 122. aktivovaný komplet

  a) je stabilní meziprodukt chemické reakce
  b) je nestabilní celek
  c) vzniká při aktivaci komplexních sloučenin
  d) obsahuje vazby silnější než ve výchozích látkách
  b
 123. katalyzátor

  a) po skončení reakce se změní jeho struktura
  b) může zvýšit rychlost chemické reakce
  c) zpravidla zvyšuje aktivační energii katalyzované reakce
  d) vede reakci jiným reakčním mechanismem
  b,d
 124. chemická termodynamika studuje

  a) rychlost chemických reakcí
  b) energetickou stránku soustav a jejich změn
  c) uskutečnitelnost chemických reakcí
  d) rovnováhy v reakčních soustavách
  b,c,d
 125. první termodynamický zákon

  a) je zákon zachování tepla
  b) je zákon zachování energie
  c) je popsán rovnicí :ΔU = Q - W
  d) je popsán rovnicí : ΔU = Q + W
  b,d
 126. mezi stavové funce patří

  a) vnitřní energie U
  b) teplota T
  c) objem V
  d) práce W
  a,b,c
 127. entalpie

  a) není stavová funkce
  b) zavádí se pro děje izotermické
  c) zavádí se pro děje izobarické
  d) je difinována vztahem : H = U + p × V
  c,d
 128. ktoré z uvedených tvrzení je správné

  a) pro exotermické reakce platí ΔH > 0
  b) pro exergonické reakce platí ΔH > 0
  c) pro endergonické reakce platí ΔG < 0
  d) žádná z uvedených možností není správná
  d
 129. pro termochemické zákony platí

  a) první zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce a reakční teplo téže reakce probíhající za stejných pomínek opačným směrem je až na znaménko stejné
  b) první zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce a reakční teplo téže reakce probíhající za stejných podmínek opačným směrem je úplně stejné
  c) druhý zákon tvrdí: reakční teplo určité reakce je stejné jako součet reakčních tepel postupně prováděných rakcí, vycházejících z jakýchkoliv výchozích látek, ale končících stejnými produkty
  d) druhý zákon tvrdí: reakční teplo rčité reakce je stejné jakou součet reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících ze stejných výchozích látek a končících stejnými produkty
  a,d
 130. druhý termodynamický zákon

  a) zavádí do termodynamiky vnitřní energii U
  b) zavádí do termodynamiky entropii S
  c) zkoumá, kolik tepla přijatého od okolí může soustava přeměnit na práci
  d) určuje přirozený směr, kterým přírodní procesy probíhají
  b,c,d
 131. Guldberg-Waagův zákon

  a) vystihuje vztah pro rovnovážnou konstantu chemické reakce Kc
  b) je formulován: Součin rovnovážných koncentrací produktů dělený součinem rovnovážných koncentrací výchozích látek je konstantní a rovná se rovnovážné konstantě dané reakce
  c) říká, že rovnováha chemické reakce je závislá na velikosti aktivační energie
  d)říká, že rovnováha chemické reakce se rovná součtu koncentrací výchozích látek a produktů
  a,b
 132. posun chemické rovnováhy

  a) charakterizuje Le Chatelierův princip akce a reakce
  b) je způsoben změnou vnějších podmínek reakce
  c) je vyvolaný přítomností katalyzátorů
  d) nelze ovlivnit přítomností katalyzátorů
  a,b,d
 133. rovnováha chemické reakce

  a) znamená konstantní složení reakční směsi při daných podmínkách
  b) má dynamický charakter
  c) je kvantitativně vyjádřená rovnovážnou konstantou
  d) závisí na velikosti aktivační energie
  a,b,c
 134. rovnovážný stav reakce

  a) je stav, při kterém reakce probíhá stejnou rychlostí v obou směrech
  b) je stav, kdy se reaktanty úplně přeměnily na produkty
  c) lze ovlivnit změnou teploty reakční směsi
  d) lze ovlivnit změnou koncentrace produktů
  a,c,d
 135. aktivační energie reakce

  a) má vztah k rychlosti chemické reakce
  b) je ovlivněná přítomností katalyzátoru
  c) závisí na reakčním teple
  d) závisí na rovnovážné konstantě
  a,b
 136. aktivační energie reakce

  a) má vztah k rychlosti chemické reakce
  b) je ovlivněná přítomností katalyzátoru
  c) závisí na reakčním teple
  d) závisí na rovnovážné konstantě
  a,b
 137. chemická rovnováha reakce 2 HBr↔H2 + Br2 s hodnotou reakčního tepla Qm = +70 kJ.mol-1 se posune na stranu reaktantu

  a) zvýšením teploty
  b) snížením teploty
  c) odstraněním H2 z reakční směsi
  d) přidáním HBr do reakční směsi
  b
 138. o osmóze platí

  a) je důležitá při podání injekcí do žíly
  b) při osmóze se zmenšuje koncentrace látek v koncentrovanějším roztoku
  c) pomocí osmózy je možné z vodného roztoku oddělit hemoglobin od NaCl
  d) pokud dáme červené krvinky do roztoku NaCl o koncentraci c = 0,3 mol/l, zůstanou nezměněné
  a,b
 139. difúze

  a) je formálně opakem osmózy
  b) je samovlný přechod částic látky z míst s větší koncentrací do míst s menší koncentrací
  c) je přechod rozpouštědla přes polopropustnou membránu
  d) je formálně opakem dialýzy
  b
 140. rozpouštění

  a) závisí na chemické struktuře rozpouštěné látky, na typu rozpuštědla a na teplotě
  b) kapalných látek ve vodě se vyjadřuje konstantami rozpustnosti
  c) nezávisí na teplotě
  d) u plynů závisí i na tlaku plynu nad roztokem
  a,d
 141. mírou rozpustnosti látky je

  a) koncenttrace jejího nasyceného roztoku při daných podmínkách
  b) hodnota jejího solvatačního tepla
  c) množství tepla, které se uvolní při rozpouštění
  d) množství látky, které zůstane nerozpuštěné v nasyceném roztoku
  a
 142. směšovací rovnici

  a) můžeme vyjádřit vztahem: c(A) = m(A) / V × M(A)
  b) můžeme pouští pro výpočet pH půfrů po jejich přípravě ze dvou základních roztoků
  c) používáme na výpočet hodnot ionizačních konstant aminokyselin
  d) používáme na výpočet složení výsledného roztoku po smísení dvou roztoků s různou koncentrací
  d
 143. hmotnostní koncentrace roztoku chlornanu sodného je 10 g/l. Jaká je látková koncentrace tohoto roztoku? Ar (Na) = 23, Ar (Cl) = 35,5

  a) 0,134 mol/l
  b) 745 mmol/l
  c) 134 mmol/l
  d) 0,171 mol/l
  a,c
 144. kolik je třeba navážit krystalického bezvodého dihydrogenfosforečnanu draselného na přípravu 250 ml roztoku o koncentraci 0,1 mol/l? Ar (K) = 39, Ar(P) = 31

  a) 13,6 g
  b) 54,4 g
  c) 3,4 g
  d) 4,35 g
  c
 145. v 1 litru roztoku je rozpuštěno 50 g pentahydrátu síranu měďnatého. Jaká je koncentrace iontů Cu2+ v tomto roztoku? Ar (Cu) = 64, Ar(S) = 32

  a) 0,4 mol/l
  b) 0,3125 mol/l
  c) 0,625 mol/l
  d) 0,2 mol/l
  d
 146. kolik ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové (12 mol/l) je potřeba na přípravu 500 ml roztoku 0,1 mol/l?

  a) 8,33 ml
  b) 4,167 ml
  c) 12 ml
  d) 13,367 ml
  b
 147. kolik vody je třeba přidat k 20 ml NaCl 1 mol/l, aby vznikl fyziologický roztok o koncentraci NaCl 9 g/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 130 ml
  b) 120 ml
  c) 110 ml
  d) 100 ml
  c
 148. kolik gramů KOH obsahuje 0,1 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(KOH) = 0,1 mol.dm-3? Ar(K) = 39, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 0,56 g
  b) 1,12 g
  c) 5,6 g
  d) 56 g
  a
 149. kolik gramů CaBr2 je třeba pro přípravu 10 dm3 rotoku o látkové koncentraci c(CaBr2) = 0,01 mol.dm-3? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80

  a) 2 g
  b) 20 g
  c) 1,2 g
  d) 12 g
  b
 150. jaký objem vody je třeba pro přípravu 250 ml rotoku ethanolu, má-li být ve výsledném roztoku objemová procentní koncentrace ethanolu 35%?

  a) 87,5 ml
  b) 162,5 ml
  c) 62,5 ml
  d) 187,5 ml
  b
 151. 13 % roztok (w/w) NaOH obsahuje

  a) 13 gramů NaOH v 87 gramech vody
  b) 13 gramů NaOH v 87 gramech rotoku
  c) 13 gramů NaOH v 100 gramech vody
  d) 13 gramů NaOH ve 87 ml vody
  a
 152. kolik gramů 4% roztoku bromidu vápenatého (CaBr2) je třeba, abychom jeho smísením s 20 gramy 30% roztoku získali roztok 20%? Ar(Ca) = 40, Ar(Br) = 80

  a) 10 gramů
  b) 12,5 gramů
  c) 16 gramů
  d) 20 gramů
  b
 153. při titraci 10 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 18 ml KOH o koncentraci 0,25 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?

  a) 0,225 mol/l
  b) 0,450 mol/l
  c) 0,250 mol/l
  d) 0,180 mol/l
  a
 154. při titraci 15 ml kyseliny sírové bylo spotřebováno 25 ml hydroxidu barnatého o koncentraci 0,12 mol/l. Jaká je koncentrace kyseliny sírové?

  a) 0,4 mol/l
  b) 0,1 mol/l
  c) 0,2 mol/l
  d) 0,3 mol/l
  c
 155. kolik g KOH je třeba na neutralizaci 250 ml H2SO4 o konc. 0,5 mol/l? Ar(K) = 39

  a) 7 g
  b) 28 g
  c) 56 g
  d) 14 g
  d
 156. kolik g NaOH je třeba na neutralixaci 400 ml HCl o konc. 0,75 mol/l? Ar(Na) = 23

  a) 24 g
  b) 12 g
  c) 6 g
  d) 18 g
  b
 157. jaká je látková koncentrace kyanidu sodného, když hmotnostní koncentrace je 35 g/l? Ar(Na)= 23

  a) 1,457 mol/l
  b) 1,4 mol/l
  c) 0,714 mol/l
  d) 0,686 mol/l
  c
 158. jaká je hmotnostní koncentrace chloridu sodného, když látková koncentrace je 1,25 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 46,800 g/l
  b) 73,125 g/l
  c) 64,375 g/l
  d) 84,220 g/l
  b
 159. kolik litrů CO2 je třeba při fotosyntéze k výrobě 90 g glukosy? (Reakce probíhá za normálních podmínek.)

  a) 142,6 litrů
  b) 134,4 litrů
  c) 56,0 litrů
  d) 67,2 litrů
  d
 160. kolik g fluoridu vápenatého musí reagovat s nadbytkem H2SO4, abychom získali 50 litrů HF? Ar(Ca) = 40, Ar(F) = 19; reakce probíhá za normálních podmínek

  a) 65,84 g
  b) 131,69 g
  c) 87, 05 g
  d) 174,1 g
  c
 161. kolik g HCl musí reagovat se sulfidem železnatým, abychom získali 44,8 l sulfanu?  Ar(Cl) = 35,5, reakce probíhá za normálních podmínek

  a) 146 g
  b) 73 g
  c) 126 g
  d) 63 g
  a
 162. jaký je hmotnostní zlomek síry v kyselině thiosírové? Ar(S) = 32

  a) 0,28
  b) 0,39
  c) 0,49
  d) 0,56
  d
 163. jaký je hmotnostní zlomek vápníku ve šťavelanu vápenatém? Ar(Ca) = 40

  a) 0,42
  b) 0,48
  c) 0,31
  d) 0,27
  c
 164. jaká je koncentrace roztoku NaBr, který získáme smísením 12 ml NaBr o koncentraci 1,5 mol/l a 8 ml NaBr o koncentraci 0,5 mol/l? Ar(Na) = 23, Ar(Br) = 80

  a) 1,1 mol/l
  b) 103,0 g/l
  c) 113,3 g/l
  d) 1,0 mol/l
  a,c
 165. kolik vody je třeba přidat, bychom získali 8% NaF v 80 g 24% roztoku NaF?

  a) 120 g
  b) 80 g
  c) 240 g
  d) 160 g
  d
 166. Kolik NaCl je třeba přidat ke 150 g 16% roztoku NaCl, aby vznikl 40% roztok NaCl?

  a) 80 g
  b) 60 g
  c) 24 g
  d) 48 g
  b
 167. hmotnost manganu v manganistanu draselném je 88 g. Jaká je společná hmotnost draslíku a kyslíku v tomtéž? Ar(Mn) = 55, Ar(K) = 39

  a) 139,2 g
  b) 227,2 g
  c) 164,8 g
  d) 191,2 g
  c
 168. jakou hmotnost má 17,5 molu uhlíku?

  a) 210 g
  b) 245 g
  c) 280 g
  d) 176 g
  a
 169. jaká je hustota plynného amonikau za normálních podmínek?

  a) 0,803 g/l
  b) 0,670 g/l
  c) 0,759 g/l
  d) 0,587 g/l
  c
 170. hustota argonu za normálních podmínek je 1,7857 g/l. Jakému objemu odpovídá 250 g argonu?

  a) 70 l
  b) 140 l
  c) 120 l
  d) 134 l
  b
 171. jaká je hustota vzduchu za normálních podmínek, jestliže uvažujeme složení 21% kyslíku a 79% dusíku?

  a) 1,29 g/l
  b) 0,64 g/l
  c) 0,79 g/l
  d) 1,78 g/l
  a
 172. kolik g octanu sodného je třeba navážit, abychom získali 4% roztok o hmotnosti 500 g?

  a) 10 g
  b) 125 g
  c) 20 g
  d) 12,5 g
  c
 173. kolik g síranu sodného je třeba navážit, abychom získali 7% roztok o hmotnosti 125 g?

  a) 12,5 g
  b) 17,5 g
  c) 8,75 g
  d) 6,25 g
  c
 174. kolik g 3 % roztoku KCl získáme, když rozpustíme 13 g jeho soli?

  a) 433,3 g
  b) 23,1 g
  c) 122,4 g
  d) 533,3 g
  a
 175. jaká je látková koncentrace 125 ml roztoku připraveného rozpuštěním 3,656 g NaCl ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(Cl) = 35,5

  a) 2 mol/l
  b) 1 mol/l
  c) 0,5 mol/l
  d) 0,4 mol/l
  c
 176. jaká je látková koncentrace 300 ml roztoku připraveného rozpuštěním 10 g siřičitanu sodného ve vodě? Ar(Na) = 23, Ar(S) = 32

  a) 0,32 mol/l
  b) 0,26 mol/l
  c) 0,23 mol/l
  d) 0,28 mol/l
  b
 177. kolik g NaNO3 obsahuje 600 ml 2 M roztoku NaNO3? Ar(Na) = 23

  a) 72 g
  b) 51 g
  c) 96 g
  d) 102 g
  d
 178. kolik g dusičnanu barnatého obsahuje 150 ml 0,2 M roztoku dusičnanu barnatého? Ar(Ba) = 137

  a) 39,15 g
  b) 5,97 g
  c) 7,83 g
  d) 29,85 g
  c
 179. tuhnutí malty probíhá reakcí hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým. Kolik kg oxidu uhličitého se spotřebuje na 100 kg hydroxidu vápenatého? Ar(Ca) = 40

  a) 48,6 kg
  b) 118,9 kg
  c) 59,5 kg
  d) 168,2 kg
  c
 180. jaký objem za normálních podmínek má 60 kg CO2?

  a) 45,5 m3
  b) 22,6 m3
  c) 3840 l
  d) 30,5 m3
  d
 181. k 5 ml roztoku močoviny o látkové koncentraci 0,01 mol/l přidáme 20 ml vody. Jaká  bude látková koncentrace výsledného roztoku?

  a) 0,002 mol/l
  b) 0,02 mol/l
  c) 2 mmol/l
  d) 20 mmol/l
  a,c
 182. v kolika kg vody je 1 kg vodíku?

  a) 16 kg
  b) 8,5 kg
  c) 2 kg
  d) 9 kg
  d
 183. 24% roztok o objemu 500 ml se má odpařením ovdy zahustit na 60%. Jaký bude výsledný objem?

  a) 200 ml
  b) 300 ml
  c) 285 ml
  d) 166 ml
  a
 184. z 30 g 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu. Kolik vody budeme potřebovat?

  a) 1417,5 g
  b) 1890 g
  c) 945 g
  d) 756 g
  c
 185. do roztoku s 15 g KOH přidáme 15 g čisté HNO3. Jaká bude výsledná reakce roztoku? Ar(K) = 39

  a) neutrální
  b) zásaditá
  c) kyselá
  d) slabě kyselá
  b
 186. kolik litrů vodíku vznikne reakcí 25 g zinku s HCl? Ar(Zn) = 65, reakce probíhá za normálních podmínek.

  a) 6,28 l
  b) 17,24 l
  c) 12,56 l
  d) 8,62 l
  d
 187. kolik g vody je potřeba pro ztuhnutí 435 g sádry? Ar(Ca) = 40, Ar(S) = 32

  a) 89 g
  b) 54 g
  c) 81 g
  d) 146 g
  c
 188. kolik g kyseliny octové vznikne teoreticky z 690 g ethanolu?

  a) 900 g
  b) 750 g
  c) 450 g
  d) 840 g
  a
 189. jaká je hmotnostní koncentrace roztoku chromanu draselného, když v 800 ml roztoku je 0,35 molu chromanu draselného? Ar(Cr) = 52, Ar(K) = 39

  a) 67,8 g/l
  b) 242,5 g/l
  c) 124,6 g/l
  d) 84,9 g/l
  d
 190. kolik NaBr je třeba přidat k 40 g 10% roztoku NaBr, aby vznikl 20 % roztok NaBr?

  a) 20 g
  b) 10 g
  c) 5 g
  d) 15 g
  c
 191. kolik molů látky obsahuje 1kg octanu olovnatého? Ar(Pb) = 207

  a) 3,76 molu
  b) 3,1 molu
  c) 2,4 molu
  d) 2,84 molu
  b
 192. hmotnostní zlomek (wA) roztoku připraveného z 1 litru destilované vody a 155 g Hyklátu Doxycyklinu má hodnotu

  a) 0,134
  b) 0,155
  c) 115
  d) 15,5%
  a
 193. rozpuštěním 5 g soli v 750 ml destilované vody vznikne roztok, jehož hmotnostní zlomek odpovídá hodnotě

  a) 0,06 g
  b) 0,06 mg
  c) 0,0066
  d) 0,0066 litrů
  c
 194. celkový objem roztoku připraveného z 9 g NaCl a vody je 1000 ml. Hmotnostní koncentrace NaCl v roztoku má hodnotu

  a) 0,9 g/l
  b) 9000 mg/l
  c) 1 mol/dm3
  d) 900 mg
  b
 195. látková koncentrace chloridových iontů v roztoku připraveném z 500 ml destilované vody a 5 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Na) = 23

  a) 0,17 mol/l
  b) 0,5 mol/l
  c) 1,72 mmol/l
  d) 0,045 mol/l
  a
 196. látková koncentrace sodíkových iontů v roztoku připraveném ze 2 l destilované vody a 10 g NaCl je: Mr(NaCl) = 58, Ar(Cl) = 35

  a) 0,172 mmol/l
  b) 0,045 mol/l
  c) 0,172 mol/l
  d) 0,086 mol/l
  d
 197. při reakci 30 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou vznikne x gramů chloridu zinečnatého. Jaká je hodnota x? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Ar(Zn) = 65, Ar(Cl) = 35

  a) x = 50 g
  b) x = 62 g
  c) x = 30 g
  d) x = 72 g
  b
 198. jaké množství NaCl vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodného kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Cl) = 35, Ar(Na) = 23

  a) 348 g
  b) 174 g
  c) 348 mg
  d) 328 g
  a
 199. jaké množství CO2 vznikne rozkladem 318 g uhličitanu sodnho kyselinou chlorovodíkovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Mr(Na2CO3) = 106, Ar(Na) = 23, Ar(C) = 12

  a) 105 mg
  b) 85 mg
  c) 132 g
  d) 15 g
  c
 200. kolik vody je obsaženo v 15 g pentahydrátu síranu měďnatého? Ar(Cu) = 64, Ar(O) = 16, Ar(S) = 32

  a) 10,8 g
  b) 1080 mg
  c) 2,9 g
  d) 5,4 g
  d
 201. jaké látkové množství zinku musíte přidat do HCl, aby vzniklo 100 g chloridu zinečnatého? Počítejte se 100% konverzí reakce. Ar(Zn)=  65, Ar(Cl) = 35

  a) 0,74 mol
  b) 1,48 mol
  c) 0,37 mol
  d) 74 mmol
  a
 202. jaké množstvísacharosy musíte podat pacientovi, aby mu při hydrolýze celého množství tohoto cukru bylo dodáno 30 g fruktosy? Mr(sacharosa) = 342, Mr(glukosa) = 180

  a) 63 g
  b) 57 g
  c) 60 g
  d) 65 g
  b
 203. při reakci chloridu vápenatého s kyselinou sírovou vzniklo 100 g síranu vápenatého. Výtěžnost reakce byla 100%. Kolik chloridu vápenatého vstoupilo do reakce? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16

  a) 40,9 g
  b) 60,3 g
  c) 70,5 g
  d) 80,8 g
  d
 204. jaké látkové množství síranu vápenatého vzniklo při reakci 3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní výtěžností reakce. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16

  a) 27,27 mol
  b) 40,12 mol
  c) 15,16 mol
  d) 19,65 mol
  a
 205. Kolik chlorovodíku bylo uvolněno při reakci 10 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou při úplné konverzi chloridu? Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 6645 g
  b) 7646 g
  c) 6846 g
  d) 6545 g
  d
 206. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 30 mol chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca) = 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 9384 dm3
  b) 789 dm3
  c) 1,344 m3
  d) 1,838 dm3
  c
 207. Jaký je objem chlorovodíku, který vznikne při reakci 3,3 kg chloridu vápenatého s kyselinou sírovou? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce a podmínkami, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Ca)= 40, Ar(Cl) = 35, Ar(S) = 32, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) 9384 dm3
  b) 789 dm3
  c) 1,344 dm3
  d) 1,838 dm3
  c
 208. Jaký bude objem vodíku, který vznikne reakcí 8 molů sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.

  a) 89,6 dm3
  b) 98,6 dm3
  c) 68,9 dm3
  d) 96,8 dm3
  a
 209. Jaký bude objem vodíku, který znikne reakcí 92 g sodíku s vodou? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3. Ar(Na) = 23

  a) 0,448 m3
  b) 448 dm3
  c) 4,48 dm3
  d) 44,8 dm3
  d
 210. Při reakci sodíku s vodou vzniklo 1000 dm3 vodíku. Kolik sodíku bylo použito při této reakci? Uvažujte podmínky, při kterých 1 mol ideálního plynu zaujímá 22,4 dm3.

  a) 79,28 mol
  b) 89,28 mol
  c) 99,82 mol
  d) 44,6 mol
  b
 211. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci uhličitanu sodného a hydroxidu vápenatého, vzniká uhličitan vápenatý a hydroxid sodný?

  a) 2 před hydroxidem sodným
  b) 1 před hydroxidem sodným
  c) 2 před hydroxidem vápenatým
  d) 2 před uhličitanem sodným
  a
 212. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci sulfidu rtuťnatého a oxidu vápenatého, vzniká rtuť, sulfid vápenatý a síran vápenatý?

  a) 3 před síranem vápenatým
  b) 3 před oxidem vápenatým
  c) 4 před sulfidem rutťnatým
  d) 2 před síranem vápenatým
  c
 213. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci chlorečnanu sodného s kyselinou chlorovodíkovou, vzniká chlorid sodný, chlór a voda?

  a) 3 před chlorečnanem sodným
  b) 2 před chlórem
  c) 6 před kyselinou chlorovodíkovou
  d) 2 před vodou
  c
 214. Vyberte správnou možnost. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci trihydrátu oxidu železitého se sulfanem, vzniká sulfid železnatý, síra a voda?

  a) 2 před trihydrátem oxidu železitého
  b) 3 před sulfanem
  c) 2 před sírou
  d) 4 před vodou
  b
 215. Procentuální zastoupční prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 46 je 52,17% uhlíku, 13,04 % vodíku a 34% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) C2H4O
  b) C2H4O2
  c) C2H6O
  d) C6H13O2
  c
 216. Procentuální zastoupení prvků v látce s relativní molekulovou hmotností 32,042 je 37,45% uhlíku, 12,48% vodíku a 49,93% kyslíku. Vyberte správný sumární vzorec dané látky. Ar(C) = 12, Ar(O) = 16, Ar(H) = 1

  a) C2H6O
  b) C2H4O2
  c) CH6O
  d) CH4O
  d
 217. Reakce Ag+(aq) + Cl-(aq) →AgCl může být označena jako

  a) rozkladná
  b) srážecí
  c) iontová
  d) radikálová
  b
 218. Eliminace

  a) je typem skladné reakce
  b) je opakem adice
  c) je typem substituce
  d) je reakce, při které dochází ke štěpení a vzniku vazeb
  b,d
 219. radikál

  a) obsahuje nepárový elektron
  b) může vzniknout homolytickým štěpením kovalentní vazby
  c) jde vždy o ion
  d) je zpravidla reaktivní částice
  a,b,d
 220. při oxidaci

  a) oxidační číslo se zvětšuje
  b) dochází k přenosu protonů
  c) oxidovaná látka přijímá elektrony
  d) mění se elektronová konfigurace
  a,d
 221. při redukci

  a) oxidační číslo se zvětšuje
  b) dochází k přenosu protonů
  c) redukovaná látka přijímá elektrony
  d) mění se elektronová konfigurace
  c,d
 222. většina anorganických rakcí ve vodných roztocích má charakter reakcí

  a) iontových
  b) radikálových
  c) skladných
  d) přesmyků
  a
 223. reakční rychlost reakce N2 + 3H2 →2NH3 můžeme vyjádřit

  a) v = -d[N2]/dt
  b) v = d[N2]/dt
  c) v = -d[H2]/dt
  d) v = -d[NH3]/dt
  a
 224. sníží-li se teplota o 10°C, rychlost reakce se za jinak konstantních podmínek

  a) zvýší
  b) může zvýšit, snížit či zůstat beze změny
  c) sníží
  d) nezmění
  c
 225. aby podle srážkové teorie mohla proběhnout reakce mezi dvěma částicemi, musí být sprlněny následující podmínky

  a) částice jsou vhodně orientované
  b) srážka má dostatečnou energii
  c) okolí má dostatečnou termodynamickou teplotu
  d) koncentrace produktu je nízká
  a,b
 226. Zvýší-li se teplota o 10°C, rychlost reakce se za jinak konstantních podmínek

  a) zvýší asi 2-4 krát
  b) zvýší asi 5-20 krát
  c) zvýší asi 100- 300 krát
  d) zvýší asi 1000 - 1 000 000 krát
  a
 227. aktivovaný komplex

  a) vzniká při přibližování molekul k sobě a oslabování vazeb uvnitř nich
  b) vzniká pouze v přítomnosti katalyzátoru
  c) vzniká po absorpci záření reaktantem
  d) je komplex reaktantu s radioaktivním izotopem
  a
 228. katalyzátor

  a) způsobí, že reakce probíhá jiným mechanismem
  b) způsobí, že v průběu reakce vznikají jiné meziprodukty
  c) stejnou měrou urychlí dopřednou i vratnou reakci
  d) zvýší rovnovážnou konstantu
  a,b,c
 229. Uvažujme děj, který probíhá v pevné uzavřené nádobě. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  c
 230. uvažujme děj, který probíhá v nádobě uzavřené volně pohyblivým pístem, v okolí nádoby je konstantní tlak. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  b
 231. Uvažujme děj, který probíhá v nádobě izolované od okolí, aby nemohlo docházet k výměně tepla. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  d
 232. Uvažujme děj, který probíhá v nádobě umístěné ve vodní lázni. Teplota lázně je udržována na stálé hodnotě. Obsah nádoby je dobře promícháván, takže jeho teplota je stejná jako teplota lázně. Takový děj je nutně

  a) izotermický
  b) izobarický
  c) izochorický
  d) adiabatický
  a
 233. reakční teplo lze vypočítat jako

  a) součet slučovacích tepel reakčních produktů zmenšený o součet slučovacích tepel výchozích látek
  b) součet spalných tepel výchozích látek zmenšený o součet spalných tepel reakčních produktů
  c) součet slučovacích a spalných tepel reakčních produktů
  d) součet spalných tepel reakčních produktů zmenšený o součet jejich slučovacích tepel
  a,b
 234. exotermické rozkladné reakce, tj.reakce, jejichž ΔH<0 a ΔS>0

  a) mohou z termodynamického hlediska vždy probíhat samovolně
  b) nemohou probíhat samovolně
  c) mohou z termodynamického hlediska probíhat samovolně za vhodné teploty
  d) se v přírodě nevyskytují
  a
 235. reakce, které z termodynamického hlediska nemohou probíhat samovolně

  a) se nevyskytují v živých systémech
  b) mohou proběhnout ve spřažení s jiným dějem
  c) jsou vždy endotermní
  d) jsou například endotermické syntézy (ΔH>0, ΔS<0)
  b,d
 236. chemická rovnováha, je stav, kdy

  a) se nemění složení soustavy
  b) neprobíhají žádné reakce
  c) složky soustavy vznikají v reakcích stejně rychle, jako se spotřebovávají
  d) Gibbsova energie soustavy se nemění
  a,c,d
 237. látkovu koncentraci složek soustavy v rovnovážném stavu lze změnit

  a) přidáním reaktantů
  b) odvedením produktů
  c) změnou teploty
  d) přidáním katalyzátoru
  a,b,c
 238. Standardní elektrdový potenciál K+/K je -2,925 V, standardní elektrdový potenciál Ag+/Ag je 0,799 V. Pokud vložíme do nádoby stejné látkové množství kovového draslíku, chloridu draselného, práškového kovového stříbra a dusičnanu, stříbrného a přidáme destilovanou vodu, budou prvky obou kovů po ustálení rovnováhy převážně jako

  a) kovový draslík a kovové stříbro
  b) draselné kationty a stříbrné kationty
  c) kovový draslík a stříbrné kationty
  d) draselné kationty a kovové stříbro
  d
 239. říkáme, že měď je ušlechtilejší kov než zinek. Mimo jiné to znamená, že

  a) při ponoření zinkového drátu do roztoku měďnatých iontů se na drátu vyloučí měď
  b) při ponoření zinkového drátu do roztoku měďnatých iontů se část zinku oxiduje na zinečnaté soli
  c) při ponoření měděného drátu do roztoku zinečnatých iontů se na drátu vyloučí zinek
  d) při ponoření měděného drátu do roztoku zinečnatých iontů se část mědi oxiduje na měďnaté ionty
  a,b
 240. standardní vodíková elektroda

  a) má nulový standardní potenciál
  b) je redoxní elektroda H+/H2
  c) je redoxní elektroda H+/OH-
  d) je redoxní elektroda H+/H2O
  a,b
 241. vyberte pravdivé/á tvrzení

  a) redukční činidlo je akceptor elektronů
  b) oxidační činidlo je akceptor elektronů
  c) redukční činidlo je donor elektronů
  d) oxidační činidlo je donor elektronů
  b,c
 242. při elektrofilní adici na dvojnou vazbu

  a) se elktrofilnější část činidla aduje na uhlík s větším počtem vodíkových atomů
  b) se elektrofilnější část činidla aduje na uhlík s menším počtem vodíkových atomů
  c) se elektofilnější část činidla aduje se stejnou pravděpodobností na oba uhlíkové atomy
  d) dohcází k zániku dvojné vazby
  a,d
 243. při ztužování tuků hydrogenací dochází k

  a) oxidaci mastných kyselin
  b) vzniku násobných vazeb v mastných kyselinách
  c) redukci mastných kyselin
  d) hydrolytickému štěpení mastných kyselin
  c
 244. nitrace benzenu

  a) je typická elektrofilní substituce
  b) se provádí reakcí benzenu se směsí kyseliny dusičné a sírové
  c) zachovává aromatikcý charakter reaktantu
  d) je reakce nukleofilního činidla s elektrofilním aromatickým systémem
  a,b,c
 245. dehydratací izopropanolu vzniká

  a) 1-propanol
  b) 1-propen
  c) 1,2-propandien
  d) 2-propanon
  b
 246. dehydrogenací izopropanolu vzniká

  a) propan
  b) propanal
  c) propanon
  d) kyselina propionová
  c
 247. reakce ketonu sprimárním alkoholem

  a) je typická nukleofilní adice
  b) dává vznik poloacetalu
  c) neprobíhá
  d) je typická elektrofilní substituce
  a,b
 248. terminace radikálové substituce probíhá

  a) vzájemnou reakcí dvou radikálů substitučního činidla
  b) reakcí radikálu substitučního činidla s produktem substituční reakce
  c) reakcí radikálu substitučního činidla s reaktantem substituční reakce
  d) reakcí radikálu substitučního činidla s jakýmkoli jiným přítomným radikálem
  a,d
 249. eliminací molekuly vody z kyseliny ftalové vzniká

  a) kyselina benzoová
  b) ftalanhydrid
  c) xylen
  d) hydrochinon
  b
 250. reakcí alkylhalogenidu s NaOH vznikne

  a) alkoholát sodný
  b) alkohol
  c) ester
  d) alken
  b
 251. při substitučních reakcích na romatické sloučenině rozhoduje o poloze dalšího substituentu

  a) teplota za které reakce probíhá
  b) typ prvního substituentu na struktuře aromatického jádra
  c) poloha substituce je náhodná
  d) typ skupiny, která se na aromatické jádro navazuje
  b
 252. k základním krokům radikálové substituce nepatří

  a) iniciace
  b) propagace
  c) eliminace
  d) substituce
  c,d
 253. při kondenzační reakci za vzniku peptidu jsou jednotlivé aminokyseliny mezi sebou spojeny

  a) kovalentní vazbou
  b) aminovou vazbou
  c) peptidovou vazbou
  d) amidovou vazbou
  a,c,d
 254. oxidace je reakce, při které dochází

  a) vždy pouze k přenosu elektronů
  b) vždy pouze k přenosu vodíkových kationtů
  c) vždy ke změně oxidačního čísla
  d) vždy k řenosu atomu kyslíku
  c
 255. rychlost chemické reakce

  a) lze vyjádřit jako rychlost úbytku reaktantů
  b) lze vyjádřit jako rychlost přirůstku produktů
  c) je nezávislá na teplotě
  d) je dána rozdílem ΔH
  a,b
 256. přeměna kyseliny pyrohroznové na kyselinu mléčnou je

  a) oxidace
  b) redukce
  c) tautomerní přesmyk
  d) dehydratace
  b
 257. disproporcionace je

  a) přeměna dvou molekul jedné sloučeniny ve dvě molekuly dvou různých sloučenin
  b) oxidačně redukční reakce, při které z jedné sloučeiny o středním oxidačním čísle vzniknou dvě různé sloučeniny o vyšším a nižším oxidačním čísle
  c) reakce, při které neplatí zákon zachování hmotnosti
  d) reakce, při které neplatí zákon o zachování elektrického náboje
  a,b
 258. srážecí reakce

  a) jsou takové, při kterých vzniká málo rozpustný produkt
  b) jsou reakce, při nichž vzniká pouze nepolární ve vodě nerozpustná sloučenina
  c) jsou reakce, při nichž je  v rovnováze rychlost zpětné reake rovna nule
  d) je například reakce hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým
  a,d
 259. protolytické reakce jsou reakce

  a) při kterých dochází k výměně protonu
  b) při kterých dochází k rozkladu látky pomocí protonů
  c) typické pro kyselinu a její konjugovanou bazi
  d) při kterých dochází k výměně vodíkového atomu
  a,c
 260. při elektrolýze vody

  a) dochází na katodě k redukci
  b) dochází na anodě k redukci
  c) se molekulární kyslík uvolňuje na anodě
  d) se molekulární kyslík uvolňuje na katodě
  a,c
 261. vodný roztok fosforečnanu sodného

  a) bude mít pH neutrální
  b) bude mít pH kyselé
  c) bude mít pH zásadité
  d) bude mít pH v závislosti na teplotě buď kyselé nebo zásadité
  c
 262. změna Gibbsovy energie je u samovolného děje

  a) záporná
  b) kladná
  c) nemění se
  d) stejná jako změna entalpie
  a
 263. při endotermické reakci

  a) systém teplo uvolňuje
  b) systém teplo spotřebovává
  c) je změna reakčního tepla Δh kladná
  d) systém uvolňuje teplotu
  b,c
 264. chemická reakce zapsaná touto rovnicí: Cu2+(aq) + Fe(s) →Fe2+(aq) + Cu(s)

  a) je rakce molekulová
  b) je reakce iontová
  c) je rakce radikálová
  d) je reakce oxidačně-redukční
  b,d
 265. při chemické katalýze

  a) dochází k rychlejšímu ustavení rovnovážného stavu
  b) je rovnovážný stav posunutý výrazně ve prospěch produktů
  c) se katalyzátor reakce přímo neúčastní
  d) katalyzátor zpravidla snižuje aktivační energii reakce
  a,d
 266. sklo (SiO2) se rozpouští v

  a) HCl
  b) HF
  c) H2SO4
  d) HNO3
  b
 267. elektrolyty jsou

  a) látky, které se ve vodném roztoku rozštěpují napohyblivé ionty
  b) látky, které se ve vodném prostředí neštěpí na ionty
  c) látky, které nevedou elektrický proud
  d) látky, které vedou elektrický proud
  a,d
 268. elektrolytická disociace je

  a) proces, při kterém se látky štěpí ve vodném roztoku na ionty
  b) rozpad látek elektrickým proudem
  c) proces, při kterém vznikají elektrolyty
  d) rozpad látek působením tepla
  a,c
 269. chlorid sodný ve vodě

  a) je elektrolyt
  b) je kuchyňská sůl
  c) vede elektrický proud
  d) nevede elektrický proud
  a,b,c
 270. roztok je

  a) homogenní směs
  b) heterogenní směs
  c) stejnorodá směs
  d) různorodá směs
  a,c
 271. látky, které disociují prakticky úplně, nazýváme

  a) silné elektrolyty
  b) slabé elektrolyty
  c) silné ionty
  d) slabé anionty
  a
 272. pH

  a) je záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů
  b) určuje barvu roztoků
  c) určuje kyselost roztoků
  d) určuje zásaditost roztoků
  a,c,d
 273. pH vodných roztoků

  a) může nabývat hodnot od 0 do 14
  b) může nabývat jen hodnot od 0 do 7
  c) je vždy rovno 7
  d) lze změřit pH papírkem
  a,b
 274. disociační konstanta

  a) odvodíme ji z rovnovážné konstanty
  b) najdeme ji v tabulkách
  c) čím vyšší je konstanta, tím nižší je síla kyselin či zásad
  d) jednotkou je mol/dm3
  a,b
 275. kyselina

  a) je látka schopná odštěpovat proton H+
  b) je látka schopná odštěpovat anion hydroxylový OH-
  c) je látka barvící lakmusový pH papírek do modra
  d) je látka barvící lakmusový pH papírek do červena
  a,d
 276. zásada

  a) je látka schopná odštěpovat proton H+
  b) je látka schopná odštěpovat anion hydroxylový OH-
  c) je látka barvící lakmusový pH papírek do modra
  d) je látka barvící lakmusový pH papírek do červena
  b,c
 277. teorii kyselin a zásad popisuje

  a) Heyrovského teorie
  b) klasická Arrheniova teorie
  c) protolytická teorie (Brönsted a Lowry)
  d) Borovanského teorie
  b,c
 278. Amfiprotní rozpouštědlo

  a) ja např.voda
  b) molekuly pouze proton přijímají, ale neposkytují
  c) molekuly, jež mohou protony jak přijímat, tak i poskytovat
  d) molekuly pouze proton poskytují, ale nepřijímají
  a,c
 279. v čisté vodě, kde při teplotě 25°C je koncentrace [H3O+] = [OH-] = 10-7 mol.dm-3 je hodnota pH

  a) 12
  b) 7
  c) 5,5
  d) 14
  b
 280. neutrální pH je hodnota pH

  a) 5,5
  b) 7
  c) 14
  c) 0
  b
 281. pufry

  a) slouží k udržení hodnoty pH
  b) msění minimálně hodnotu pH po přidání kyseliny či zásady
  c) jsou veškeré roztoky
  d) nenajdeme v našem těle
  a,b
 282. v žaludku člověka se nachází

  a) 0,3-0,4% kyselina chlorovodíková
  b) 0,3-0,4% kyselina sírová
  c) 3-4 % kyselina chlorovodíková
  d) 3-4 % kyselina sírová
  a
 283. neutralizace je

  a) reakce mezi kyselinou a zásadou
  b) reakce mezi kyselinou a vodou
  c) reakce mezi zásadou a vodou
  d) exotermická reakce, při níž se uvolňuje teplo
  a, d
 284. vede destilovaná voda elektrický proud?

  a) ano, velmi dobře
  b) velmí málo, pokud je zcela čistá
  c) ano, pouze pokud je vystavena slunečnému záření
  d) ano, pokud do ní přisypeme kuchyňskou sůl
  b,d
 285. titrace

  a) je nalytická metoda, sloužící ke kvalitativní analýze
  b) je analytická metoda, sloužící ke kvantitativní analýze
  c) slouží ke zjištění struktury chemických látek
  d) slouží ke zjištění koncentrace chemických látek
  b,d
 286. indikátor

  a) mění barvu podle podmínek
  b) v chemii se nevyužívá
  c) nemění barvu ani vlastnosti
  d) je např.fenolftalein, methyloranž
  a,d
 287. při acidimetrickém stanovení je titračním činidlem

  a) zásada
  b) kyselina
  c) methyloranž
  d) voda
  b
 288. při titracích se využívá laboratorního skla

  a) teploměr
  b) byreta
  c) titrační baňka
  d) chladič
  b,c
 289. optimální pH lidksé krve je

  a) 7,4
  b) 1,4
  c) 5,4
  d) 10,4
  a
 290. která kyselina je silná

  a) kyselina sírová
  b) kyselina octová
  c) kyselina dusičná
  d) kyselina mravenčí
  a,c
 291. při polití pokožky kyselinou postupujeme

  a) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme mýdlo či slabou zásadu na opláchnutí postiženého místa
  b) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme ocet či jinou slabou kyselinu na opláchnutí postiženého místa
  c) postižené místo omyjeme proudem teplé vody a poté použijeme kyselinu chlorovodíkovou naoplácnutí postiženého místa
  d) postižené místo omyjeme proudem studené vody a poté použijeme hydroxid sodný či jinou silnouzásadu na opláchnutí postiženého místa
  a
 292. označte dvojici, která tvoří konjugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H3PO4 a H2PO4-
  b) HCl a Cl-
  c) H3PO4 a HPO42-
  d) NH3 a NH4+
  a,b,d
 293. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H2PO4- a HPO42-
  b) H2SO4 a H2SO3
  c) NH2CH2COOH a NH2CH2COO-
  d) NH2CH2COOH a (NH3)+CH2COOH
  a,c,d
 294. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) H2PO4- a HPO42-
  b) HSO4- a SO42-
  c) H2SO4 a SO42-
  d) H3O+ a OH-
  a,b
 295. označte dvojici, která tvoří konugovaný pár podle Brönstedovy teorie

  a) HSO4- a HSO3-
  b) CH3COOH a CH3COO-
  c) HOOC-COOH a -OOC-COO-
  d) H2O a OH-
  b,d
 296. mezi silné kyselina nepatří

  a) HCl
  b) HF
  c) KCN
  d) C(Cl)3COOH
  b,c
 297. mezi silné baze patří

  a) hydroxid sodný
  b) amoniak
  c) glycin
  d) hydroxid barnatý
  a,d
 298. mezi slabé baze patří

  a) hydroxid sodný
  b) amoniak
  c) pyridin
  d) hydroxid barnatý
  b,c
 299. mezi silné kyseliny patří

  a) kyselina octová
  b) ethylendiamin
  c) kyselina trichloroctová
  d) kyselina jablečná
  c
 300. iontový součin vody Kv má hodnotu

  a) 10-7 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-10 mol/l
  d) 10-5 mol/l
  b
 301. Jaká je látková koncentrace H3O+ ve vodném roztoku NaOH, který obsahuje 0,2 mmol NaOH v 1 litru roztoku?

  a) 5×10-10 mol/l
  b) 5×10-11 mol/l
  c) 5×10-12 mol/l
  d) 5×10-4 mol/l
  b
 302. Jaká je látková koncentrace OH- v roztoku HNO3 o pH = 4?

  a) 10-5 mol/l
  b) 10-4 mol/l
  c) 10-10 mol/l
  d) 10-9 mol/l
  c
 303. Jaká je látková koncentrace roztoku KOH, jestliže pH je 11?

  a) 10-3 mol/l
  b) 10-11 mol/l
  c) 1 mmol/l
  c) 11 mmol/l
  a,c
 304. Jaká je látková koncentrace OH- ve vodném roztoku NaOH, který obsahuje 0,05 mmol NaOH v 1 litru roztoku?

  a) 5×10-10 mol/l
  b) 5×10-11 mol/l
  c) 5×10-12 mol/l
  d) 5×10-5 mol/l
  d
 305. Jaké je pH vodného roztoku HCl o látkové koncentraci 0,4 mmol/l? (log2 = 0,301, log 3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 1,301
  b) 4,602
  c) 3,398
  d) 2,602
  c
 306. Je-li v roztoku HNO3 látková koncentrace NO3- 0,002 mol/l, je pH roztoku: (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 3,301
  b) 2,301
  c) 4,699
  d) 2,699
  d
 307. Je-li v roztoku HNOlátková koncentrace NO3- 10-4 mol/l, je pH roztoku: (log 2 = 0,301, log 3 = 0,477, log5 = 0,699, log 7 = 0,845)
  d
 308. Jaké je pH roztoku Ba(OH)2, jestliže látková koncentrace OH- v roztoku je 5×10-5 mol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 5
  b) 9
  c) 4,301
  d) 9,699
  d
 309. Jaké je pH roztoku H2SO4 o látkové koncentraci 5 mmol/l, za předpokladu úplné disociace kyseliny? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 2,301
  b) 2
  c) 5
  d) 1,699
  b
 310. Jaké je pH roztoku H2SO4, jestliže látková koncentraci H3O+ v roztoku je 5 mmol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) 2,301
  b) 2
  c) 5
  d) 1,699
  a
 311. Jaké je pH roztoku KOH, jestliže látková koncentrace K+ je 3×10-4 mol/l? (log2 = 0,301, log3 = 0,477, log5 = 0,699, log7 = 0,845)

  a) nelze vypočítat
  b) 3,523
  c) 10,477
  d) 4,447
  c
 312. Sílu kyseliny udává

  a) sytnost kyseliny
  b) disociační konstanta
  c) hmotnostní koncentrace
  d) hustota
  b
 313. Podle Brönstedovy teorie má voda v reakci HBr + H2O →
  H3O+ + Br- charakter

  a) kyseliny
  b) zásady
  c) amfoterní
  d) neutrální
  b
 314. Podle Brönstedovy teorie má voda v reakci HCO3- + H2O → H2CO3 + OH- charakter

  a) kyseliny
  b) zásady
  c) amfoterní
  d) neutrální
  a
 315. Látková koncentrace iontů OH- v čisté vodě je

  a) 55,5 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-7 mol/l
  d) 107 mol/l
  c
 316. Látková koncentrace iontů H3O+ v čisté vodě je

  a) 55,5 mol/l
  b) 10-14 mol/l
  c) 10-7 mol/l
  d) 107 mol/l
  c
 317. Jestliže v roztoku jsou si látkové koncentrace H3O+ a OH- rovny, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  c
 318. Jestliže v roztoku je látková koncentrace H3O+ větší než OH-, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  a
 319. Jestliže v roztoku je látková koncentrace H3O+ menší než OH-, bude roztok

  a) kyselý
  b) zásaditý
  c) neutrální
  d) záleží na dalších faktorech
  b
 320. Kterou z následujících látek můžeme označit jako silnou kyselinu?

  a) kyselina chlorovodíková
  b) kyselina octová
  c) kyselina sírová
  d) kyselina trihydrogenfosforečná
  a,c
 321. Vyberte správné kombinace vzorec-název

  a) H2SO5 kyselina peroxosírová
  b) H2SO2 kyselina siřičitá
  c) H2S2O3 kyselina thiosírová
  d) H2S2O4 kyselina disírová
  a,c
 322. Sloučenina se vzorcem BaO2

  a) neexistuje
  b) je oxid baryčitý
  c) je oxid barnatý
  d) je peroxid barnatý
  d
 323. 0,9% roztok NaCl

  a) je pro člověka hypertonický
  b) jedná se o tzv.fyziologický roztok
  c) je pro člověka hypotonický
  d) můžeme jej připravit rozpuštěním 9 g NaCl v 1 litru destilované vody
  b,d
 324. Jód

  a) je velmi dobře rozpustný ve vodě
  b) je rozpustný v ethanolu
  c) je rozpustný v roztocích jodidů (například KI)
  d) není pro lidský organismus potřebný
  b,c
 325. Z následujícíh látek vykazují dezinfekční účinky

  a) ethanolový roztok jódu
  b) peroxid vodíku
  c) chlorid-chlornan vápenatý
  d) destilovaná voda
  a,b,c
 326. HCN

  a) je slabá kyselina
  b) je silná kyselina
  c) není na rozdíl od KCN toxická
  d) kyanidový ion je inhibitorem řady životně důležitých enzymů
  a,d
 327. Chalkogeny jsou prvky

  a) p4
  b) p3
  c) p5
  d) p6
  a
 328. O halogenech platí

  a) se vzrůstajícím protonovým číslem klesá jejich elektronegativita
  b) jód vytěsňuje brom z KBr podle reakce 2KBr + I2 →2KI + Br2
  c) jód rozpuštěný v jodidu draselném je znám pod názvem Fehlingovo činidlo
  d) fluor není biogenní prvek
  a
 329. Vyberte nesprávné tvrzení

  a) žádná ze sloučenin obsahující Ba2+ nemůže být pro svou toxicitu využita v medicíně
  b) Ba2+ ionty jsou toxické
  c) síran barnatý má natolik nízký součin rozpustnosti, že je prakticky nerozpustný
  d) síran barnatý je dolomit
  a,d
 330. Sodík

  a) se v organismu vyskytuje převážně extracelulárně ve formě sodného kationtu
  b) nereaguje s vodou
  c) je kov
  d) vyskytuje se výhradně v oxidačním stavu +2
  a,c
 331. O oxidech dusíku platí

  a) vyskytují se ve všech známých oxidačních stavech
  b) popsaný je pouze oxid dusný, dusitý a dusičný
  c) oxid dusný lze použít jako anestetikum
  d) oxid dusnatý je tzv.rajský plyn
  c
 332. Kyselina sírová

  a) je silná jednosytná kyselina
  b) nasycená oxidem sírovým se nazývá oleum
  c) koncentrovaná má oxidační účinky
  d) je součástí směsi, které se říká lučavka královská
  b,c
 333. Oxid uhelnatý

  a) má vzorec CO2
  b) vzniká spalováním uhlíku v nadbytku kyslíku
  c) je prudce toxický
  d) jeho navázáním na hemoglobin vzniká karbonylhemoglobin
  c,d
 334. Rtuť

  a) je nekov
  b) využívá se při polarografii
  c) všechny její sloučeniny jsou netoxické
  d) chlorid rtuřnatý známe pod triviálním názvem sublimát
  b,d
 335. vyberte správné kombinace vzorec - název

  a) KCl- chlorid draselný
  b) CaSO4.½H2O - hemihydrogen síranu vápenatého
  c) KH2PO4 - dihydrogenfosforečnan draselný
  d) H2S2O7 - kyselina dichromová
  a,c
 336. Vyberte nesprávné kombinace vzorec - název

  a) K3[Fe(CN)6] - hexakyanoželezitan draselný
  b) K4[Fe(CN)6] - hexakyanoželezičitan draselný
  c) Na2S2O3 - disíran sodný
  d) LiH- hydrid lithný
  b,c
 337. vyberte pravdivá tvrzení

  a) vápenaté ionty se nacházejí rozpuštěné v plasmě
  b) kyslík je typické redukční činidlo
  c) voda je nepolární rozpouštědlo
  d) hořečnatý kation je centrální atom tetrapyrrolu v molekule kobalaminu (vitamín B12)
  a
 338. vyberte nepravdivá tvrzení

  a) měď není biogenní prvek
  b) alkalické kovy charakteristickým způsobem  barví plamen
  c) ledky se využívají jako hnojiva
  d) skalice modrá obsahuje zinečnatý kation
  a,d
 339. peroxidy

  a) obsahují pouze jeden atom kyslíku
  b) formální oxidační číslo kyslíku je -I
  c) peroxo-skupina je skupina (O2)2-
  d) jsou popsány pouze pro prvky I.A skupiny
  b,c
 340. kovy alkalických zemin

  a) vyskytují se výhradně s oxidačním číslem +I
  b) patří mezi ně například stroncium
  c) jejich oxidy ně například stroncium
  d) izotopy žádné z nich nejsou radioaktivní
  b
 341. manganistan draselný

  a) je oxidační činidlo
  b) je znám pod triviálním oxnačením hypermangan
  c) má antiseptické účinky
  d) velmi dobře se rozpouští ve vodě
  a,b,c,d
 342. stříbro

  a) má baktericidní účinky, pro které se využívá ve zdravotnictví
  b) využívá se ve fotografickém průmyslu
  c) působením H2S černá
  d) nevyskytuje se ve sloučeninách, pouze jako čistý prvek
  a,b,c
 343. olovo

  a) je toxický kov
  b) typické jsou pro něj sloučeniny v oxidačních stavech + I a +III
  c) používá se k ochraně před RTG zářením
  d) je součástí některých elektrických akumulátorů
  a,c,d
 344. radium

  a) je přechodný kov
  b) jeho objevitelé byli manželé Marie a Pierre  Curie
  c) se v přírodě vyskytuje jako příměs smolice
  d) využívá se při radioterapii zhoubných nádorů
  b,c,d
 345. kyselina fosforečná tvoří biologicky významné

  a) halogenderiváty
  b) estery
  c) soli
  d) anhydridy
  b,c,d
 346. zinek v malých dávkách

  a) potlačuje aktivitu řady enzymů
  b) působí toxicky na organismus
  c) aktivuje některé enzymy
  d) je nezbytný pro život
  c,d
 347. kadmium v malých dávkách

  a) poškozuje řadu enzymů
  b) aktivuje některé enzymy
  c) je nezbytné pro život
  d) působí toxicky na organismus
  a,d
 348. pro rtuť platí, že

  a) páry jsou velmi jedovaté
  b) je součástí enzymů
  c) tvoří amalgámy
  d) ve vodě rozpustné sloučeniny jsou jedovaté
  a,c,d
 349. měď

  a) patří mezi biogenní prvky
  b) nereaguje s vodíkem
  c) nereaguje se vzdušným kyslíkem
  d) reaguje s dusíkem
  a,b
 350. rtuť snadno tvoří amalgamy s

  a) železem
  b) niklem
  c) stříbrem
  d) zlatem
  c,d
 351. rtuť obtížně tvoří amalgamy s

  a) kobaltem
  b) niklem
  c) zinkem
  d) stříbrem
  a,b
 352. mezi biogenní prvky patří

  a) berylium
  b) baryum
  c) magnesium
  d) kalcium
  c,d
 353. mezi biogenní prvky nepatří

  a) berylium
  b) baryum
  c) kalcium
  d) magnesium
  a,b
 354. které z uvedených sloučenin jsou jedovaté?

  a) oxid uhličitý
  b) freony
  c) chlorid uhličitý
  d) oxid uhelnatý
  c,d
 355. z uvedených kovů nejsou v malých dávkách jedovaté rozpustné sloučeniny

  a) zinku
  b) vápníku
  c) barya
  d) olova
  a,b
 356. hořčík (Mg) je součástí

  a) hemoglobinu
  b) kontrastních látek používaných v rentgenologii
  c) lehkých slitin
  d) chlorofylu
  c,d
 357. vápník barví plamen

  a) zeleně
  b) žlutě
  c) karmínově červeně
  d) cihlově červeně
  d
 358. sodík barví plamen

  a) fialově
  b) zeleně
  c) cihlově červeně
  d) žlutě
  d
 359. křemenné sklo

  a) pohlcuje ultrafialové záření
  b) má vysoký koeficient tepelné roztažnosti
  c) má nízký koeficient tepelné roztažnosti
  d) propouští ultrafialové záření
  c,d
 360. indium

  a) se používá do infračervených detektorů
  b) zvyšuje bod tání slitin
  c) se používá jako náplň teploměrů na měření vysokých teplot
  d) snižuje bod tání slitin
  d
 361. dusitan sodný NaNO2

  a) zabraňuje korozi
  b) používá se ke konzervaci masa
  c) je dobře rozpustný ve vodě
  d) je špatně rozpustný ve vodě
  a,b,c
 362. mezi modifikace uhlíku patří

  a) fullereny
  b) grafit
  c) diamant
  d) korund
  a,b,c
 363. dihydrát síranu vápenatého CaSO4.2H2O je

  a) sádra
  b) kontrastní látka používaná v rentgenologii
  c) sloučenina zodpovědná za přechodnou tvrdost vody
  d) sádrovec
  d
 364. fosforečnan vápenatý ve formě apatitů se nachází

  a) ve svalech
  b) v kůži
  c) v kostech
  d) v zubech
  c,d
 365. fluoroapatit je důležitou součástí

  a) kostí
  b) zubů
  c) svalů
  d) kůže
  a,b
 366. fosforečnan vápenatý ve formě apatitu je

  a) dobře rozpustný ve vodě
  b) součástí průmyslových hnojiv
  c) surovinou pro výrobu průmyslových hnojiv
  d) nerozpustný ve vodě
  c,d
 367. mezi biogenní prvky nepatří

  a) fluor
  b) chlor
  c) jód
  d) brom
  d
 368. sodík se v těle nachází hlavně

  a) v buňkách
  b) v buňkách i mimobuněčné tekutině ve stejné koncentraci
  c) není přítomen
  d) v mimobuněčné tekutině
  d
 369. chlor se v těle nachází hlavně

  a) v buňkách
  b) v buňkách i mimobuněčné tekutině ve stejné koncentraci
  c) v mimobuněčné tekutině
  d) v žaludeční šťávě
  c,d
 370. pro kterou skupinu uhlovodíků platí obecný vzorec CnH2n-2?

  a) alkiny
  b) alkany
  c) cykloalkany
  d) alkeny
  a
 371. oxidací aldehydu vzniká

  a) alken
  b) karboxylová kyselina
  c) indol
  d) alkin
  b
 372. kyselina olejová

  a) je kyselina obsahující dvojnou vazbu
  b) je dikarboxylová nasycená kyselina
  c) obsahuje 18 atomů uhlíku
  d) je nenasycená karboxylová kyselina
  a,c,d
 373. substituce je

  a) reakce, při které vzniká dvojná vazba
  b) reakce, při které je nahrazen atom (či funkční skupina)  za jiný/jinou
  c) typickou reakcí alkanů
  d) typickou reakcí zásad
  b,c
 374. chirální uhlík musí mít

  a) čtyři různé substituenty
  b) navázány alespoň tři různé atomy
  c) alespoň tři různé substituenty
  d) vazbu s nejméně jedním atomem uhlíku
  a
 375. uhlovodíky, ve kterých jsou atomy uhlíku vázány pouze sigma vazbou, jsou

  a) nasycené uhlovodíky
  b) velmi reaktivní
  c) alkany
  d) areny
  a,c
 376. v molekule methanu

  a) jsou vazebné úhly 109°28`
  b) jsou vazebné úhly 120°
  c) jsouvazebné úhly 180°
  d) je atom uhlíku umístěn ve středu pravidelného čtyřstěnu
  a,d
 377. dvě dvojné kovalentní vazby v molekule obsahuje

  a) penten
  b) cyklopentadien
  c) cholesterol
  d) kyselina linolová
  b,d
 378. která sloučenina vykazuje cis-trans izomerii

  a) but-1-en
  b) but-2-en
  c) hex-2-en
  d) hex-3-en
  b,c,d
 379. π-vazba v molekule ethylenu

  a) zaniká při adičních reakcích
  b) podmiňuje reaktivitu molekuly
  c) je pevnější, než vazba sigma
  d) brání samovolné rotaci atomů okolo vazby sigma
  a,b,d
 380. označte dvojice sloučenin, které jsou vzájemnými cis-trans izomery

  a) kyselina maleinová a fumarová
  b) kyselina olejová a stearová
  c) kyselina olejová a linolová
  d) kyselina maleinová a jantarová
  a
 381. geometrické izomery tvoří

  a) but-2-en
  b) but-1-en
  c) 1,2-dichlorethen
  d) 3-chlorpropen
  a,c
 382. cis-trans izomery tvoří

  a) pent-2-en
  b) 1-chlorprop-1-en
  c) pent-1-en
  d) propen
  a,b
 383. chirální atom uhlíku v molekule má

  a) kyselina vinná
  b) alanin
  c) kyselina 2-aminopropanová
  d) kyselina jablečná
  a,b,c,d
 384. chirální atom uhlíku v molekule má

  a) kyselina mléčná
  b) serin
  c) kyselina 2-hydroxypropanová
  d) glyceraldehyd
  a,b,c,d
 385. které z uvedených sloučenin jsouopticky aktivní

  a) kyselina mléčná
  b) kyselina citrónová
  c) 2-methylbutan-1-ol
  d) 2-methylpropan
  a,c
 386. adice halogenovodíků na alkeny

  a) se řídí Markivnikovým pravidlem
  b) začíná adicí nukleofilu
  c) začíná adicí elektrofilního činidla
  d) vznikají při ní halogenderiváty alkanů
  a,c,d
 387. adice vody na ethen

  a) poskytuje vinylalkohol
  b) vede k zániku dvojné vazby
  c) je dehydratace
  d) je elektrofilní adice
  b,d
 388. reakce methanu s chlórem

  a) je radikálová řetězová reakce
  b) je tvořena iniciací, propagací a terminací
  c) je substituční heterolytická reakce
  d) je substituční homolytická reakce
  a,b,d
 389. které heterocyklické sloučeniny mají aromatický charakter

  a) purin
  b) adenin
  c) pyrolidin
  d) porfyrin
  a,b,d
 390. hydrogenace acetonu je

  a) spojena s izomerizací acetonu na acetaldehyd
  b) oxidace acetonu
  c) redukce acetonu vodíkem
  d) spojena se vznikem sekundárního alkoholu
  c,d
 391. k hydroxyderivátům uhlovodíků patří

  a) sorbitol
  b) alkoholy
  c) fenoly
  d) ketony
  a,b,c
 392. k terciárním alkoholům patří

  a) hydrochinon
  b) glycerol
  c) cyklohexanol
  d) 2-methylpropan-1-ol
  d
 393. C6H5-COOH je kyselina

  a) nasycená
  b) aromatická
  c) acyklická, se 2 dvojnými vazbami v molekule
  d) alicyklická
  b
 394. kyselina citrónová

  a) je hydroxykyselina
  b) je trikarboxylová kyselina
  c) sráží krev
  d) se nachází v citrusových plodech
  a,b,d
 395. CH3-SO-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  c
 396. CH3-S-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  a
 397. CH3-SO2-CH3 je

  a) dimethylsulfid
  b) dimethylsulfoxid
  c) dimethylsulfon
  d) ani jedna odpověď není správná
  c
 398. CH3-CH2-SO3H je

  a) ethansulfid
  b) ethansulfoxid
  c) ethansulfon
  d) ethansulfonová kyselina
  d
 399. rtuť a její sloučeniny mohou být v živých organismech přeměněny na

  a) páry rtuti
  b)kalomel
  c) sublimát
  d) dimethylrtuť
  d
 400. sulfonové kyseliny s dlouhým alifatickým řetězcem mohou sloužit jako

  a) rozpouštědla
  b) tenzidy
  c) barviva
  d) žádná odpověď není správná
  b
 401. jako bojové chemickélátky byly zneužity organické sloučeniny

  a) těžkých kovů
  b) kyseliny fosforečné
  c) arsenu
  d) hořčíku
  b,c
 402. organické deriváty kyseliny thiofosforečné se používají jako

  a) bojové chemické látky
  b) barviva
  c) insekticidy
  d) potravinové doplňky
  c
 403. nitrosaminy

  a) jsou nezbytné pro život
  b) vyvolávají rakovinné bujení
  c) vznikají ze sekundárních aminů
  d) dostávají se do těla při kouření tabáku
  b,c,d
 404. kyselina acetylsalicylová

  a) tlumí bolest
  b) snižuje teplotu při horečce
  c) zpomaluje srážení krve
  d) zrychluje srážení krve
  a,b,c
 405. mezi silně jedovaté alkoholy patří

  a) methanol
  b) ehanol
  c) ethylenglykol (1,2-ethandiol)
  d) glycerol (1,2,3- propantriol)
  a,c
 406. estery glycerolu mohou být

  a) výbušnina
  b) léčivo
  c) součást biomembrán
  d) barvivo
  a,b,c
 407. halogenderiváty uhlovodíků

  a) jsou dobře rozpustné ve vodě
  b) mají ysokou afinitu k tukové tkáni
  c) jsou chemicky stálé
  d) neohrožují životní prostředí
  b,c
 408. oxidací thiolové skupiny mohou vznikat

  a) disulfidy
  b) sulfonové kyseliny
  c) vazby stabilizující strukturu bílkovin
  d) silany
  a,b,c
 409. syntetický kaučuk vzniká polymerací

  a) isoprenu
  b) buta-1,3-dienu
  c) vinylchloridu
  d) ethenu
  b
 410. monomerem přírodního kaučuku je

  a) 1,3-butadien
  b) isopren
  c) ethen
  d) vinylchlorid
  b
 411. s vodou se dobře mísí

  a) cyklohexan
  b) ethanol
  c) aceton
  d) methanol
  b,c,d
 412. s vodou se nemísí

  a) benzen
  b) aceton
  c) cyklohexan
  d) diethylether
  a,c,d
 413. kyselina šťavelová (HOOC-COOH)

  a) vzniká oxidací 1,2-ethandiolu
  b) váže vápenaté ionty
  c) není jedovatá
  d) její vápenaté soli jsou dobře rozpustné ve vodě
  a,b
 414. kyselina šťavelová (HOOC-COOH)

  a) nemůže vzniknout oxidací ehenu
  b) není jedovatá
  c) vytváří se vápenatými ionty ve vodě špatně rozpustné soli
  d) nevzniká oxidací 1,2-ethandiolu
  c
 415. silikonové oleje vznikají polymerací

  a) kyseliny křemičité
  b) oxidu křemičitého
  c) dimethylsilandiolu
  d) žádná odpověď není správná
  c
 416. silikagel je polymerem

  a) oxidu křemičitého
  b) kyseliny křemičité
  c) dimethylsilandiolu
  d) silantriolu
  b
 417. mezi deriváty kyseliny uhličité patří

  a) fosgen
  b) kyselina močová
  c) močovina
  d) urethany
  a,c,d
 418. z uvedených polymerů se v lékařství nejvíce využívá

  a) polyvinylchlorid
  b) polyethylen
  c) polymethylmethakrylát
  d) polyurethan
  c
 419. kyselina šťavelová je

  a) dobře rozpustná ve vodě
  b) špatně rozpustná ve vodě
  c) jedovatá
  d) netoxická
  a,c
 420. heterocyklické sloučeniny jsou

  a) anorganické sloučeniny uhlíku
  b) organické sloučeniny uhlíku
  c) cyklické sloučeniny uhlíku obsahující navíc jeden nebo více heteroatomů
  d) alifatické sloučeniny tvořené křemíkovým řetězcem
  b,c
 421. heterocyklické sloučeniny jsou

  a) nestálé a v běžných podmínkách se nevyskytují
  b) anorganické sloučeniny uhlíku
  c) cyklické sloučeniny uhlíku spolu s ostatními prvky
  d) alifatické sloučeniny tvořené uhlíkovým řetězcem
  c
 422. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou tvořené výlučně izocyklickým řetězcem uhlíku
  b) vždy obsahují ve svém cyklu jenom jeden heteroatom
  c) nejčastějším heteroatomem jsou kyslík, síra, uhlík
  d) nemohou mít aromatický charakter
  b,c
 423. o  heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou tvořené výlučně izocyklickým řetězcem křemíku
  b) vždy obsahují ve svém cyklu aspoň jeden heteroatom
  c) nejčastějším heteroatomem jsou kyslík, síra, dusík
  d) nemohou mít aromatický charakter
  b,c
 424. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) mohou obsahovat dvojné vazby
  b) nejběžnější a nestálejší jsou čtyř-a pětičlenné heterocykly
  c) dělíme dle počtu atomů kruhu na troj-, čtyř-, pěti-, šesti-, sedmi-, osmi- a více členné
  d) mohou se skládat z více cyklu, z niž alespoň jeden je heterocyklus
  a,c,d
 425. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) nikdy nemají aromatický charakter
  b) nejběžnější jsou tříčlenné
  c) jsou důležitou součástí nuklových kyselin
  d) mohou být součástí bílkovin
  c,d
 426. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) mohou obsahovat nasycené i nenasycené vazby
  b) nejběžnější jsou pěti- a šestičlenné
  c) v lidském organismu se s nimi nesetkáme
  d) mají vždy aromatický charakter
  a,b
 427. o heterocyklických sloučeninách platí

  a) jsou vždy látky plynné povahy
  b) jsou pro lidský organismus nebezpečné
  c) jsou součástí glykogenu
  d) mají vždy aromatický charakter
  c
 428. mezi pětičlenné heterocykly patří

  a) pyridin
  b) furan
  c) pyrrol
  d) indol
  b,c
 429. mezi šestičlenné heterocykly patří

  a) furan
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) thiazol
  b
 430. mezi heterocykly obsahující síru patří

  a) pyridin
  b) thiofen
  c) pyrrol
  d) indol
  b
 431. mezi heterocykly obsahující dusík patří

  a) furan
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) thiofen
  b,c
 432. mezi šestičlenné heterocykly s dvěma hteroatomy patří

  a) furan
  b) pyrimidin
  c) thiazol
  d) purin
  b
 433. mezi pětičlenné heterocykly s dvěma heteroatomy patří

  a) furan
  b) pyrimidin
  c) thiazol
  d) purin
  c
 434. mezi heterocyklické sloučeniny obsahující dva heterocykly patří

  a) pyrimidin
  b) purin
  c) pyrrol
  d) thiofen
  b
 435. mezi deriváty heterocyklu pyrimidinu patří

  a) cytosin
  b) uracil
  c) thymin
  d) thiofen
  a,b,c
 436. mezi heterocykly patří

  a) kyselina močová
  b) purin
  c) močovina
  d) kyselina octová
  a,b
 437. mezi heterocykly patří

  a) adenin
  b) guanin
  c) kyselina uhličitá
  d) kyselina palmitová
  a,b
 438. heterocyklus obsahují

  a) močovina
  b) histidin
  c) guanosin
  d) kyselina octová
  b,c
 439. heterocyklus jako integrální součást molekuly se může vyskytovat v

  a) některých aminokyselinách
  b) nukleosidech
  c) nukleotidech
  d) kyselině uhličité
  a,b,c
 440. heterocyklus jako integrální součást molekuly se může vyskytovat v

  a) některých aminokyselinách
  b) nuklových kyselinách
  c) glykogenu
  d) kyselině pyrohroznové
  a,b,c
 441. thiofen

  a) patří mezi heterocyklické sloučeniny
  b) obsahuje ve své molekule dusík
  c) obsahuje ve své molekule síru
  d) obsahuje ve své molekule uhlík
  a,c,d
 442. indol

  a) je součástí aminokyseliny tryptofanu
  b) obsahuje ve své molekule kyslík
  c) obsahuje jeden heterocyklus a jeden izocyklus
  d) je šestičlenný heterocyklus
  a,c
 443. pyran

  a) je součástí nuklotidů
  b) obsahuje ve své molekule dusík
  c) obsahuje ve své molekule kyslík
  d) je šestičlenný heterocyklus
  c,d
 444. imidazol

  a) je pětičlnný heterocyklus s dvěma atomy dusíku
  b) je pětičlenný heterocyklus s dvěma heteroatomy kyslíku
  c) je součástí aminokyseliny histidinu
  d) je šestičlenný heterocyklus
  a,c
 445. kterou/é z uvedených dvojic sloučenin byste zařadili mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) pyrazin a hydrazin
  b) piperidin a pyridin
  c) pyrrol a naftol
  d) pyrimidin a anilin
  b
 446. která/é z uvedenáých dvojic sloučenin nepatří mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) thiolan a furan
  b) anthracen a thiofen
  c) fenylalanin a pyradazin
  d) pyrrol a pyrazol
  b,c
 447. které sloučeniny mají ve své molekule dva dusíkové heteroatomy?

  a) pyridin
  b) pyrimidin
  c) pyridazin
  d) imidazol
  b,c,d
 448. které z těchto sloučenin patří mezi heterocyklické sloučeniny?

  a) indol
  b) anthracen
  c) purin
  d) naftol
  a,c
 449. furan

  a) obsahuje ve své molekule dusíkový heteroatom
  b) obsahuje ve své molekule kyslíkový heteroatom
  c) obsahuje ve své molekule síru jako heteroatom
  d) jeho deriváty vznikají degradací sacharidů
  b,d
 450. které z uvedených sloučenin patří mezi monocyklické heterocyklické sloučeniny

  a) chinolin
  b) prolin
  c) pyridoxin
  d) kyselina močová
  b,c
 451. které z uvedených heterocyklických sloučenin obsahují pětičlenný kruh?

  a) piperidin
  b) furan
  c) thiofen
  d) pyridin
  b,c
 452. které z uvedených heterocyklických sloučenin obsahují šestičlenný kruh?

  a) thiolan
  b) kyselina nikotinová
  c) pyridazin
  d) oxolan
  b,c
 453. které z těchto látek obsahují heterocyklické složky?

  a) chlorofyl
  b) ATP
  c) NAD
  d) vitramín A
  a,b,c
 454. základ tetrapyrrolových sloučenin tvoří

  a) dvě molekuly pyrrolu a dvě molekuly pyridinu
  b) čtyři molekuly pyrazolu
  c) čtyři molekuly pyrrolu
  d) čtyři molekuly pyrogallolu
  c
 455. u pětičlenných heterocyklů furanu, thiofenu a pyrrolu

  a) podobnost s benzenem vzrůstá s rostoucí elektronegativitou heteroatomů
  b) podobnost s benzenem klesá s rostoucí elektronegativitou heteroatomů
  c) podobnost s benzenem stoupá v pořadí: furan-pyrrol-thiofen
  d) podobnost s benzenem stoupá v pořadí: thiofen-pyrrol-furan
  b,c
 456. vstupem heteroatomů do cyklopentadienu

  a) se mohou volné elektronové páry heteroatomů zapojit do konjugace s π-vazbami přítomnými v cyklu
  b) se nemohou volné elektronové páry heteroatomů zapojit dokonjugace s π-vazbami přítomnými v cyklu
  c) vznikají heterocyklické sloučeniny jejichž fyzikální a chemické vlastnosti se neliší od původní sloučeniny
  d) vznikají heterocyklické sloučeniny jejichž fyzikální a chemické vlastnosti se budou podobat vlastnostem benzenu
  a,d
 457. molekulu purinu tvoří

  a) šestičlenný heterocyklus se dvěma dusíkovými heteroatomy
  b) dva šestičlenné kondenzované heterocykly celkem se čtyřmi dusíkovými heteroatomy
  c) jeden šestičlenný heterocyklus kondenzovaný s pětičlenným heterocyklem celkem se čtyřmi dusíkovými heteroatomy
  d) jeden šestičlenný heterocyklus s jedním dusíkovým heteroatomem kondenzovaný s jedním pětičlenným heterocyklem se dvěma dusíkovými heteroatomy
  c
 458. kyselina močová je derivátem

  a) purinu
  b) chinolinu
  c) indolu
  d) naftylaminu
  a
 459. adenin

  a) obsahuje ve své molekule aminoskupinu
  b) obsahuje ve své molekule purinovou basi
  c) obsahuje ve své molekule hydroxylovou skupinu
  d) patří mezi heterocykly
  a,b,d
 460. tetrapyrroly jsou součástí molekuly

  a) hemoglobinu
  b) vitamínu B12
  c) chlorofylu
  d) DNA
  a,b,c
 461. cytosin je

  a) hlavní součástí cytostatik
  b) heterocyklická sloučenina
  c) součástí nukleových kyselin
  d) derivátem pyrimidinu
  b,c,d
 462. centrálními atomy tetrapyrrolových sloučenin mohou být

  a) atomy železa
  b) atomy kobaltu
  c) atomy hořčíku
  d) atomy vápníku
  a,b,c
 463. guanin je

  a) heterocyklická sloučenina
  b) sloučenina obsahující čtyři dusíkové heteroatomy v molekule
  c) sloučenina obsahující purinovou basi
  d) složkou nuklových sloučenin
  a,b,c,d
 464. kofein je

  a) heterocyklická sloučenina obsažená v kávě a v čaji
  b) derivátem purinu
  c) derivátem fenolu
  d) heterocyklická sloučenina obsahující dva kyslíkové heteroatomy v molekule
  a,b
 465. thiofen

  a) obsahuje ve své molekule jednu thioskupinu a fenol
  b) obsahuje ve své molekule jeden heteroatom síry
  c) obsahuje ve své molekule pětičlenný cyklus se dvěma dvojnými vazbami
  d) obsahuje ve své molekule šestičlenný cyklus se dvěma heteroatomy síry
  b,c
 466. molekula uracilu

  a) může obsahovat dvě hydroxylové skupiny (enol tautomerní forma), nebo dvě oxoskupiny (oxo tautomerní forma)
  b) může obsahovat dvě aminoskupiny
  c) je součástí urey (močoviny)
  d) je součástí nukleových kyselin
  a,d
 467. thymin obsahuje ve své molekule

  a) jednu methylovou skupinu, jednu aminoskupinu a jednu hydroxyskupinu
  b) dva heteroatomy dusíku
  c) jednu methylovou skupinu a dvě hydroxylové skupiny, nebo dvě oxoskupiny (podle enol/oxo tautomerie)
  d) pyrimidinový šestičlenný kruh
  b,c,d
 468. vyberte správné/á tvrzení

  a) piperidin a ehylenoxid patří mezi nasycené heterocyklické sloučeniny
  b) benzidin a naftylamin nepatří mezi heterocyklické sloučeniny
  c) indol a chinolin jsou kondenzované heterocyklické sloučeniny, každá se dvěma dusíkovými heteroatomy ve své molekule
  d)pyrrol a pyridin mají stejný počet dusíkových heteroatomů v molekule
  a,b,d
 469. nikotin můžeme zařadit mezi

  a) anorganické sloučeniny
  b) alifatické uhlovodíky s trojnou vazbou
  c) cyklické sloučeniny s dusíkovým heteroatomem
  d) hetrocyklické sloučeniny s kyslíkovým heteroatomem
  c
 470. galaktosa je

  a) epimer fruktosy
  b) součást maltosy
  c) součást laktosy
  d) ketohexosa
  c
 471. fruktosa je

  a) součást laktosy
  b) aldohexosa
  c) ketohexosa
  d) součást sacharosy
  c,d
 472. laktosa je disacharid obsahující

  a) fruktosu a glukosu
  b) fruktosu a galaktosu
  c) glukosu a galaktosu
  d) glukosu a maltosu
  c
 473. sacahrosa je

  a) redukující cukr
  b) neredukující cukr
  c) disacharid
  d) monosacharid
  b,c
 474. molekula fruktosy obsahuje

  a) 2 chirální uhlíky
  b) 3 chirální uhlíky
  c) 4 chirální uhlíky
  d) neobsahuje chirální uhlíky
  b
 475. epimery jsou

  a) D-ribosa a L-arabinosa
  b) D-ribosa a L-ribosa
  c) D-arabinosa a L-arabinosa
  d) D-ribosa a L-ribulosa
  b,c
 476. enantiomery jsou

  a) D-ribosa a L-arabinosa
  b) D-ribosa a L-ribosa
  c) D-arabinosa a L-arabinosa
  d) D-ribosa a L-ribulosa
  b,c
 477. mezi pentosy nepatří

  a) arabinosa
  b) xylosa
  c) erytrosa
  d) mannosa
  c,d
 478. neredukující cukry

  a) nemají volný hemiacetálový hydroxyl
  b) mají na hemiacetálovém hydroxylu vázanou necukernou složku
  c) jsou ketocukry
  d) jsou polysacharidy
  a
 479. produkty hydrolýzy sacharosy jsou

  a) glukosa a galaktosa
  b) glukosa a voda
  c) 2 glukosy
  d) glukosa a fruktosa
  d
 480. glucitol

  a) vzniká redukcí D-glukosy
  b) vzniká oxidací D-glukosy
  c) je cukerný alkohol
  d) má aldehydovou skupinu
  a,c
 481. uronové kyseliny mají karboxylovou skupinu na

  a) 1.uhlíku
  b) 6.uhlíku
  c) 1. a 6. uhlíku
  d) 2.uhlíku
  b
 482. oxidací glukosy na 1.uhlíku vznikne

  a) kyselina gulonová
  b) kyselina glukuronová
  c) kyselina glukonová
  d) kyselina glutamová
  c
 483. sacahrid obsažený v DNA je

  a) glukosa
  b) ribosa
  c) deoxyribosa
  d) fukosa
  c
 484. mezi polysacharidy nepatří

  a) škrob
  b) agar
  c) maltosa
  d) inulin
  c
 485. škrob obsahuje

  a) amylasu
  b) glaktosu
  c) amylopektin
  d) amonium
  amylopektin
 486. glykogen je

  a) zásobní sacharid rostlin
  b) hormon
  c) peptid
  d) glukan
  d
 487. účinkem α-amylasy na škrob vzniká

  a) fruktosa
  b) laktosa
  c) maltosa
  d) galaktosa
  c
 488. při fotosyntéze vzniká

  a) oxid uhličitý a glukosa
  b) kyslík a glukosa
  c) voda a glukosa
  d) pouze glukosa
  b
 489. glukan je

  a) hormon
  b) polysacharid
  c) glykogen
  d) škrob
  b,c,d
 490. v celulose jsou přítomny vazby

  a) α-1,6-glykosidové
  b) β-1,6-glykosidové
  c) α-1,4-glykosidové
  d) β-1,4-glykosidové
  d
 491. glukagon je

  a) lipid
  b) polysacharid
  c) hormon
  d) peptid
  c,d
 492. D-glukosa se nejčastěji vyskytuje jako

  a) α-D-fruktofuranosa
  b) α-D-glukopyranosa
  c) α-D-glukofuranosa
  d) β-D-glukofuranosa
  b
 493. molekula glukosy obsahuje

  a) 3 chirální uhlíky
  b) 4 chirální uhlíky
  c) 5 chirálních uhlíků
  d) 6 chirálních uhlíků
  b
 494. glykogenese značí

  a) syntézu glukosy
  b) syntézu glykogenu
  c) degradaci glykogenu
  d) degradaci glukosy
  b
 495. pentosový cyklus slouží

  a) k získání energie (ATP)
  b) k syntéze glukosy
  c) k syntéze pentos
  d) k získání redukčních koenzymů
  c,d
 496. glyceraldehyd patří mezi

  a) organické sloučeniny
  b) anorganické sloučeniny
  c) triosy
  d) sloučeniny obsahující karbonylovou skupinu
  a,c,d
 497. monosacharidy můžeme zařadit mezi

  a) anorganické sloučeniny s jednoduchým obecným vzorcem CnH2nOn
  b) markomolekulární látky s molekulovou hmotností větší než 1000 g/mol
  c) heterocyklické sloučeniny s kyslíkovým heteroatomem, obsahují-li více než 4 uhlíkové atomy v molekule
  d) polyhydroxysloučeniny, s karbonylovou skupinou ve své molekule
  c,d
 498. mezi disacharidy patří

  a) rafinosa
  b) glukosa
  c) sacharosa
  d) maltosa
  c,d
 499. galaktosa a glukosa jsou

  a) součástí maltosy
  b) součástí laktosy
  c) izomery
  d) součástí laktosy
  b,c
 500. rostlinný škrob je polysacharid

  a) obsahující glukosové jednotky
  b) obsahující amylosu a amylopektin
  c) dobře rozpustný ve studené vodě
  d) obsažený v játrech člověka jako zásobní látka
  a,b
 501. produkty kyselé hydrolýzy sacharosy jsou

  a) maltosa a glukosa
  b) fruktosa a glukosa
  c) pouze fruktosa
  d) pouze glukosa
  b
 502. alkoholickým kvašením glukosy kvasinkami za anaerobních podmínek vzniká

  a) aceton a ethanol
  b) methanol a ehanol
  c) ethanol a oxid uhličitý
  d) methanol a oxid uhličitý
  c
 503. glukosa může být lidským organismem metabolicky přeměněna

  a) na zásobní glykogen
  b) na ehanol
  c) až na oxid uhličitý a vodu
  d) na lipidy
  a,c,d
 504. objeví-li se v lidském organismu trvale zvýšená hladina glukosy v krvi i v moči, může se jednat pravděpodobně

  a) o úplavici, infekční průmové onemocnění střev
  b) o diabetes melitus
  c) o tzv.úplavici cukrovou neboli cukrovku
  d) o banální záležitost, která se nemusí ze zdravotního hlediska řešit
  b,c
 505. inulin je

  a) hormon produkovaný slinivkou břišní
  b) polysacharid obsahující fruktosové jednotky
  c) zásobním polysacharidemněkterých rostlin, např.topinamburů
  d) složkou bramborového škrobu
  b,c
 506. neredukující disacharidy

  a) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monoacharidu (aldosy) a atomem C1 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  b) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monosacharidu (aldosy) a atomem C2 druhé molekuly monosacharidu (ketosy)
  c) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly monosacharidu (aldosy) a atomem C4 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  d) mají glykosidovou vazbu mezi atomem C1 jedné molekuly mnosacharidu (aldosy) a atomem C6 druhé molekuly monosacharidu (aldosy)
  a,b
 507. glykoproteiny obsahují ve své molekule

  a) polypeptidovou složku s navázaným glykolem
  b) bílkovinné složky i sacharidové složky
  c) polypeptidový řetězec s navázaným glycerolem
  d) peptidové a glykosidové vazby
  b,d
 508. kyselina glukonová může vzniknout

  a) hydrolýzou glukosy
  b) redukcí glucitolu
  c) oxidací glukosy
  d) redukcí glukosy
  c
 509. označte nesprávné/nesprávná tvrzení

  a) molekula laktosy obsahuje galaktosu a glukosu
  b) molekula sacharosy obsahuje gulosu a fruktosu
  c) maltosa obsahuje dvě molekuly glukosy
  d) molekula sacharosy obsahuje glukosu a fruktosu
  b
 510. zásobními sacharidy v lidském organismu mohou být

  a) maltosa
  b) sacharosa
  c) glykogen
  d) celulosa
  c
 511. označte chybné/chybná tvrzení

  a) inositol je cyklická polyhydroxysloučenina
  b) inositol patří mezi cyklitoly
  c) inositol obsahuje ve své molekule heterocyklicky vázaný kyslík
  d) inositol patří mezi deriváty cyklohexanu
  c
 512. označte dvojici sloučenin, které mají alespoň jednu společnou vlastnost nebo charakter

  a) glyceraldehyd a dihydroxyaceton
  b) sorbitol a borax
  c) silufol a ribitol
  d) mannitol a xylitol
  a,d
 513. maltosa obsahuje

  a) dvě molekuly α-D-glukopyranosy
  b) dvě molekuly β-D-glukopyranosy
  c) jednu molekulu α-D-glukopyranosy a jednu molekulu α-D-galaktopyranosy
  d) dvě molekuly α-D-mannopyranosy
  a
 514. fruktosa

  a) je součástí enzymu sacharasy
  b) patří mezi monosacharidy
  c) její molekula obsahuje ketoskupinu
  d) její molekula obsahuje amino skupinu
  b,c
 515. mezi monosacharidy patří

  a) maltosa a xylosa
  b) fruktosa a laktosa
  c) fruktosa a ribosa
  d) galaktosa a glukosa
  c,d
 516. celulosa je

  a) protein nerozpustný ve vodě
  b) polysacharid složený z β-D-glukopyranosových jednotek, nerozpustný ve vodě
  c) polysacharid složený z α-D-glukopyranosových jednotek, dobře rozpustný ve vodě
  d) polysacharid složený z amylopektinu a amylosy
  b
 517. polysacharidy jsou makromolekulární látky

  a) složené z různých aminokyselin
  b) složené pouze z glukosovýchjednotek
  c) složené z monosacharidových jednotek
  d) s dlouhými řetězci, složené z více než 11 monosacharidových jednotek, spojených navzájem glykosidovou vazbou
  c,d
 518. součástí nuklových kyselin jsou především tyto dvojice sacharidů

  a) ribosa a deoxyribitol
  b) ribosa a deoxyribosa
  c) deoxyribosa a xylosa
  d) ribitol a deoxyxylosa
  b
 519. epimery sacharidů jsou

  a) struktury sacharidů, které se liší pouze orientací poloacetalového hydroxylu
  b) struktury sacharidů, které se liší konfigurací na dvou uhlíkových atomech v řetězci
  c) např. D-glukosa a D-mannosa
  d) stuktury sacharidů, které se liší konfigurací na jednom uhlíkatém atomu v řetězci
  c,d
 520. které sacharidy budou dávat pozitivní reakci s Fehlingovým činidlem?

  a) sacharosa
  b) glukosa
  c) maltosa
  d) celulosa
  b,c
 521. z uvedenýchmastných kyselin má nejnižší bod tání

  a) kyselina butanová
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina hexanová
  a
 522. z uvedených mastných kyselin má nejvyšší bod tání

  a) kyselina butanová
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina hexanová
  c
 523. z mastné kyseliny jsou v molekule triacylglycerolu připojeny

  a) esterovou vazbou
  b) iontovou vazbou
  c) peptidovou vazbou
  d) amidovou vazbou
  a
 524. O
                                                                      ll
  pojemnujte sloučeninu ⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀OH

  a) kyselina máselná
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina rachidonová
  c
 525. stingosin je

  a) hormon
  b) vitamín
  c) součást některých lipidů
  d) alkohol
  c,d
 526. kyselina linolová a linolenová

  a) se liší počtem uhlíků
  b) jsou mastné kyseliny
  c) liší se počtem dvojných vazeb
  d) jsou aminokyseliny
  b,c
 527. hydrolýzou triacyglycerolů vznikají

  a) glycerol a mastné kyseliny
  b) voda a mastné kyseliny
  c) monosacharidy, mastné kyseliny a glycerol
  d) mastné kyseliny, aminokyseliny a voda
  a
 528. vyberte správné/á tvrzení o kyselině linolové

  a) má 16 uhlíků
  b) je to esenciální mastná kyselina
  c) má dvě dvojné vazby
  d) je to karboxylová kyselina
  b,c,d
 529. kyselina olejová a elaidová se liší

  a) počtem uhlíků
  b) polohou dvojné vazby
  c) konfigurací dvojné vazby
  d) počtem dvojných vazeb
  c
 530. většina přirozených nenasycených mastných kyselin

  a) má sudý počet uhlíků
  b) má nerozvětvený uhlovodíkový řetězec
  c) má dvojné vazby v cis konfiguraci
  d) obsahuje pouze jednu dvojnou vazbu
  a,b,c
 531. vyberte správné/á tvrzení o triacylglycerolech

  a) jsou hydrofibní
  b) obsahují tří mastné kyseliny
  c) jsou dobře rozpustné ve vodě
  d) jsou to estery glycerolu a mastných kyselin
  a,b,d
 532. vyberte správné/á tvrzení o bodu tání mastných kyselin

  a) stoupá se zvyšujícím se počtem uhlíků v molekule mastné kyseliny
  b) klesá se zvyšujícím se počtem dvojných vazeb
  c) je ovlivněn délkou a stupněm saturace uhlovodíkového řetězce mastné kyseliny
  d) všechny mastné kyseliny mají stejný bod tání
  a,b,c
 533. O
                                                                                 ll
  název zobrazené sloučeniny je⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀⋀OH

  a) kyselina máselná
  b) kyselina palmitová
  c) kyselina stearová
  d) kyselina arachidonová
  b
 534. β-oxidace je metabolický děj, při kterém se

  a) oxiduje β-D-glukopyranosa
  b) oxidují aminokyseliny na β-uhlíku
  c) oxidují mastné kyseliny na β-uhlíku
  d) přeměňují β-anomery cukrů napříslušné α-anomery
  c
 535. cholesterol

  a) je dobře rozpustný ve vodě
  b) obsahuje dvě OH skupiny
  c) je součástí buněčných membrán
  d) základem struktury je steran
  c,d
 536. cholesterol

  a) může být esterifikován mastnou kyselinou
  b) je jednosytný alkohol
  c) vzniká ze žlučových kyselin
  d) je derivátem cholecystokininu
  a,b
 537. žlučové kyseliny

  a) vznikají ve žluči
  b) emulgují tuky
  c) působí v tenkém střevě
  d) jsou deriváty steranu
  b,c,d
 538. žlučové kyseliny

  a) jsou deriváty cholinu
  b) vznikají přeměnou bilirubinu
  c) působí v žaludku
  d) vznikají z cholesterolu
  d
 539. lecithin je označení pro

  a) fosfatidylcholin
  b) vaječný žloutek
  c) fosfatidylserin
  d) vitamín A
  a
 540. fosfolipidy mohou obsahovat

  a) glycerol
  b) cholin
  c) adenin
  d) aminokyselinu
  a,b,d
 541. emulgaci tuků ve střevě umožňují

  a) žlučové kyseliny
  b) inzulín
  c) adrenalin
  d) vitamín C
  a
 542. které z vyjmenovaných sloučenin jsou odvozeny od steranu

  a) vitamín C
  b) vitamín B1
  c) žlučové kyseliny
  d) progesteron
  c,d
 543. vyberte správné/á tvrzení o zobrazené sloučenině
                             O
                             ll
  ∖⋀⋀⋀/=⋀⋀⋀⋀OH

  a) je tokarbozylová kyselina
  b) je to kyselina olejová
  c) je to esenciální mastná kyselina
  d) je to kyselina cis-oktadec-9-enová
  a,b,d
 544. zobrazená sloučenina je - obr.544

  a) steran
  b) strukturním základem cholesterolu
  c) fenanthren
  d) strukturním základem glukokortikoidů
  a,b,d
 545. lipasy jsou

  a) transferasy
  b) peptidasy
  c) součástí pankteatické šťávy
  d) hydrolasy
  c,d
 546. která/é z uvedených látek patří mezi lipidy?

  a) lecithin
  b) triacylglycerol
  c) glutamin
  d) kalcitonin
  a,b
 547. zobrazená sloučenina je - obr 547

  a) žlučová kyselina
  b) cholesterol
  c) vitamín A
  d) sterol
  b,d
 548. typickou vlastností lipidů je

  a) hydrofilie
  b) dobrá rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech
  c) výskyt pouze u živočichů
  d) žádná z uvedených
  b
 549. pro mastné kyseliny platí

  a) kyselina palmitová je silnější kyselina než kyselina mravenčí
  b) v lidském organismu nejsou přítomny jako volné mastné kyseliny, ale vždy pouze jako součást triacylglycerolů nebo fosfolipidů
  c) obsahují převážně sudý počet uhlíkových atomů a nerozvětvený řetězec
  d) obsahují obvykle 2 karboxylové skupiny
  c
 550. označte správné tvrzení týkající se esenciálních mastných kyselin

  a) v běžné přijímaných potravinách se nevyskytují
  b) příkladem je kyselina stearová
  c) příkladem je kyselina oktadecenová
  d) obsahují 2 a více dvojných vazeb
  d
 551. kyselina cis-, cis-, cis-9,12,15-oktadekatrienová je

  a) kyselinapalmitová
  b) esenciální mastná kyselina
  c) kyselina alfa linolenová
  d) omega 3 nenasycená mastná kyselina
  b,c,d
 552. o kyselině stearové platí

  a) kompletním zmetabolizováním jednoho molu beta oxidací vznikne 9 molů acetylkoenzymu A
  b) je to esenciální mastná kyselina
  c) obsahuje dvě karboxylové skupiny
  d) obsahuje 1 dvojnou vazbu
  a
 553. molekula triacylglycerolu

  a) obsahuje esterově vázanou kyselinu fosforečnou
  b) obsahuje tři esterové vazby
  c) vždy obsahuje pouze nasycené mastné kyseliny
  d) je základní součástí například roztlinných olejů
  b,d
 554. pro beta oxidaci platí, že

  a) slouží k odbourávání steroidních látek
  b) probíhá v matrix mitochondrií
  c) mastná kyselina musí být přítomná ve formě acylkoenzymu A
  d) konečným produktem je oxid uhličitý a voda
  b,c
 555. kyselou hydrolýzou triacylglycerolů vzniká

  a) acetylkoenzym A
  b) voda a oxid uhličitý
  c) mýdlo a glycerol
  d) žádná z uvedených možností není správně
  d
 556. pro vosky je typické, že obsahují

  a) glycerol
  b) vyšší mastnou kyselinu
  c) jednu esterovou vazbu
  d) vyšší jednosytný alkohol
  b,c,d
 557. při ztužování tuků

  a) se zvyšuje počet dvojných vazeb v molekulách mastných kyselin
  b) dochází k hydrogenaci
  c) dochází k oxidační polymeraci
  d) mohou vznikat trans nenasycené mastné kyseliny
  b,d
 558. pro foafatidylcholin platí, že

  a) patří mezi fosfolipidy
  b) obsahuje ve své molekule dva zbytky mastných kyselin
  c) slouží v organismu především jako zdroj metabolické energie
  d) obsahuje ve své molekule aminoalkohol sfingosin
  a,b
 559. označte správné tvrzení

  a) strukturním základem sfingolipidů je trojsytný alkohol
  b) fosfolipidy patří mezi amfifilní látky
  c) rostlinnné oleje jsou směsi triacylglycerolů
  d) mastná kyselina je v molekule sfingolipidů vázána esterovou vazbou
  b,c
 560. 2-monoacylglycerol

  a) obsahuje dvě esterové vazby
  b) vzniká například při trávení triacylglycerolů v tenkém střevě působením pankreatické lipasy
  c) obsahuje kyselinu fosforečnou vázanou v poloze 3
  d) patří mezi fosfolipidy
  b
 561. kyselina olejová

  a) se v lidském organismu nevyskytuje
  b) je monoenová mastná kyselina
  c) je monokarboxylová kyselina
  d) je kyselina cis-9hexadecenová
  b,c
 562. označte správné/á tvrzení

  a) menthol patří mezi monoterpeny
  b) za vyšší bod tání většiny živočišných tuků v porovnání s rostlinnými oleji je zodpovědný nižší podíl nenasycených mastných kyselin
  c) kyselina arachidonová je nenasycená mastná kyselina
  d) stearylalkohol může výt součástí vosků
  a,b,c,d
 563. hydrofilní vlastnosti fosfolipidů jsou dány

  a) přítomností glycerolu
   b) přítomností zbytku kyseliny fosforečné
  c) přítomností řetězce mastné kyseliny
  d) všemi uvedenými částmi molekuly
  b
 564. o terpenech platí následující výroky

  a) monoterpeny obsahují 20 uhlíkových atomů
  b) mezi tepeny patří například kafr
  c) vitamín A je diterpen
  d) mezi terpeny patří například inhibitor růztu u roslin kyselina abscisová
  b,c,d
 565. pro tetraterpeny platí, že

  a) jsou tvořeny 8 isoprenoidními jednotkami
  b) mají 40 uhlíkovch atomů
  c) jejich zástupcem je skvalen
  d) jsou odvozeny od 2-methylbuta-1,3-dienu
  a,b,d
 566. pro vitamín A platí, že

  a) je to monoterpen
  b) je důležitou součástí zrakového pigmentu
  c) může vznikat rozštěpením β-karotenu
  d) je též označeován jako retinol
  b,c,d
 567. pro triterpeny platí, že

  a) jsou meziproduktem při syntéze cholesterolu
  b) mají 30 uhlíkových atomů
  c) patří mezi ně například gutaperča
  d) v přírodě se běžně nevyskytují, jsou připravovýny pouze synteticky
  a,b
 568. pro steroidy platí, že

  a) výchozí látkou pro jejich syntézu je acetylkoenzym A
  b) jsou odvozeny od steranu
  c) nikdy neobsahují ve své struktuře aromatické jádro
  d) se vyskytují pouze u živočichů
  a,b
 569. cholesterol

  a) je výchozí sloučeninou při syntéze žlučových kyselin
  b) je sekundární alkohol
  c) neobsahuje ve své molekule dvojnou vazbu
  d) je hlavním představitelem fytosterolů
  a,b
 570. hlavní funkcí žlučových kyselin

  a) je udržování kyselého pH žluči
  b) je vyloučení degradačních produktů rozpadu hemu z organismu
  c) je podpora vstřebávání sacharidů v tenkém střevě
  d) není žádná z uvedených možností
  d
 571. mezi steroidy nepatří

  a) vitamín D
  b) skvalen
  c) digitoxin
  d) gestageny
  b
 572. látky se steroidní strukturou mohou vykonávat tyto fyziologické funkce s výjimkou

  a) hormonální regulace
  b) regulace fluidity buněčných membrán
  c) důležitá zásobárna metabolické energie v těle člověka
  d) usnadnění vstřebávání lipidů v tenkém střevě
  c
 573. zvolte správné tvrzení

  a) všechny kódované aminokyseliny josu chirální
  b) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou histidinu jsou chirální
  c) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou glycinujsou chirální
  d) všechny kódované aminokyseliny s výjimkou prolinu josu chirální
  c
 574. zvolte správné tvrzení

  a) všechny kódované aminokyseliny kromě glycinu patří do skupiny α-aminokyselin
  b) všechny kódované aminokyseliny kromě prolinu patří do skupiny α-aminokyselin
  c) všech ny kódované aminokyseliny kromě histidinu patří do skupiny α-aminokyselin
  d) všechny kódované aminokyseliny kromě alaninu patří do skupiny α-aminokyselin
  b
 575. zvolte správné tvrzení

  a) rostlinné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b) rostlinné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  c) živočišné bílkoviny většinou obsahují všechny esenciální aminokyseliny
  d) živočišné bílkoviny většinou neobsahují všechny esenciální aminokyseliny
  b,c
 576. zvolte správné tvrzení

  a) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  b) v silně kyselém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  c) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny záporný náboj
  d) v silně zásaditém prostředí mají aminokyseliny kladný náboj
  a,c
 577. kyselina 2-aminojantarová je

  a) kyselina asparagová
  b) kyselina glutamová
  c) aminokyselina se dvěma karboxylovými skupinami v molekule
  d) alanin
  a,c
 578. kyselina 2-amino-3-fenylpropanová je

  a) tryptofan
  b) tyrosin
  c) fenylalanin
  d) histidin
  c
 579. kyselina 2-aminopropanová je

  a) glycin
  b) alanin
  c) valin
  d) serin
  b
 580. síra se vyskytuje v molekule

  a) threoninu
  b) cysteinu
  c) alaninu
  d) methioninu
  b,d
 581. mezi kyselé aminokyseliny patří

  a) lysin
  b) kyselina glutarová
  c) kyselina asparagová
  d) kyselina glutamová
  c,d
 582. mezi peptidy patří následující hormony

  a) kortisol
  b) adrenalin
  c) testosteron
  d) angiotensin I
  d
 583. mezi transportní proteiny patří

  a) ferritin
  b) transferin
  c) myosin
  d) albumin
  b,d
 584. vzorec na obrázku CH3-CH2-CH-CH-COOH
                                                       I       I
                                                     CH3  NH2
  představuje aminokyselinu

  a) valin
  b) isoleucin
  c) leucin
  d) alanin
  b
 585. NH      O
                                             II          II
  vzorec na obrázku H2N⋀N⋀⋀⋀OH
                                               H     I
                                                       NH2
  představuje aminokyselinu

  a) arginin
  b) lysin
  c) citrulin
  d) ornitin
  a
 586. vzorec na obrázku - obr.586 představuje aminokyselinu

  a) tryptofan
  b) tyrosin
  c) histidin
  d) fenylalanin
  d
 587. mezi esenciální aminokyseliny ptří

  a) tyrosin
  b) fenylalanin
  c) lysin
  d) threonin
  b,c,d
 588. mezi postradatelné aminokyseliny patří

  a) methionin
  b) fenylalanin
  c) tyrosin
  d) leucin
  c
 589. mezi hemoproteiny patří

  a) hemoglobin
  b) myoglobin
  c) cytochormy
  d) ferritin
  a,b,c
 590. mezi fibrilární bílkoviny patří

  a) kolagen
  b) albumin
  c) histony
  d) transferin
  a
 591. zvolte správné tvrzení

  a) primární struktura bílkoviny je daná počtem aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  b) primární struktura bílkoviny je daná pořadím aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  c) sekundární strukturou bílkoviny rozumíme posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci
  d) terciární strukturou se rozumí uspořádání celého polypeptidového řetězce v prostoru
  b,d
 592. na terciární struktuře bílkoviny se nepodílí

  a)  vodíkové vazby
  b) peptidové vazby
  c) iontové vazby
  d) hydrofibní inerakce
  b
 593. z volte správné tvrzení

  a) hemoproteiny patří mezi glykoproteiny
  b) hemoproteiny patří mezi lipoproteiny
  c) hemoproteiny patří mezi fosfoproteiny
  d) hemoproteiny patří mezi metaloproteiny
  d
 594. zvolte správné tvrzení

  a) sekundární struktura bílkoviny je dána periodicky uspořádanými konformačními motivy
  b) terciární strukturou se rozumí prostorové vztahy nesousedních částí peptidového řetězce
  c) kvarterní strukturou se rozumí prostorové vztahy nesousedních částí peptidového řetězce
  d) u všech bílkovin rovněž rozlišujeme kvarterní strukturu
  a,b
 595. závity α-helixu v proteinu jsou stabilizovány zejména

  a) hydrofobními interakcemi
  b) iontovými vazbami
  c) vodíkovými vazbami
  d) van der Waalsovými silami
  c
 596. zvolte správné tvrzení

  a) na stabilizaci terciární struktury se podílí vodíkové vazby
  b) na stabilizaci terciární struktury se podílí disulfidové můstky
  c) na stabilizaci terciární struktury se nepodílí disulfidové můstky
  d) na stabilizaci terciární struktury se podílí iontové vazby
  a,b,d
 597. zvolte správné tvrzení

  a) při denaturaci proteinu dochází ke změně primární struktury
  b) při denaturaci proteinu nedochází ke změně primární struktury
  c) při denaturaci proteinu se nemění jeho konformace
  d) při denaturaci proteinu se mění jeho konformace
  b,d
 598. které z jmenovaných aminokyselin jsou klasifikovány jako hydrofibní?

  a) glutamin
  b) lysin
  c) leucin
  d) serin
  c
 599. které z jmenovaných aminokyselin obsahují aromatické jádro?

  a) tyrosin
  b) threonin
  c) tryptofan
  d) prolin
  a,c
 600. vyberte dvojice aminokyselin, jejichž postranní řetězce po začlenění do polypeptidového řetězce mohou vzájemně interagovt iontovou vazbou

  a) glutamin a asparagin
  b) serin a glycin
  c) arginin a kyselina asparagová
  d) leucin a isoleucin
  c
 601. izoelektrický bod aminokyseliny je hodnota pH při níž

  a) aminokyselina neváže žádné protony
  b) celkový náboj aminokyseliny je nulový
  c) je aminokyselina nejméně rozpustná
  d) je aminokyselina plně ionizována
  b,c
 602. obojetný ion (amfoion)

  a) je např. NH3+-CH2-COO-
  b) nemůže existovat
  c) je každá struktura, která je zároveň kationtem i aniontem
  d) je např.-OOC-COO-
  a,c
 603. jako N-konec polypeptidového řetězce označujeme

  a) začátek řetězce s volnou aminoskupinou
  b) začátek řetězce pokud první aminokyselina zůstává neznámá
  c) začátek řetězce s volným karboxylem
  a
 604. tzv.biuretovou reakci dávají proteiny a jejich štěpné produkty pokud obsahují alespoň dvě peptidové vazby. Dle této informace je možno předpokládat, že biuretová reakce bude pozitivní i pro

  a) dipeptid
  b) tripeptid
  c) pentapeptid
  d) dekapeptid
  b,c,d
 605. máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Gly-Leu-Ile-Ala-Val-Ile. Na základě této primární struktury lze předpovědět že peptid bude

  a) výborně rozpustný ve vodě
  b) výrazně kyselý
  c) výrazně zásaditý
  d) ve vodě prakticky nerozpustný
  d
 606. máme syntetický peptid o struktuře: Ala-Arg-Lys-Arg-Arg-Gln-Lys-His. Na základě této primární struktury lze předpovědět že peptid bude

  a) výborně rospustný ve vodě
  b) výrazně kyselý
  c) výrazně zásaditý
  d) ve vodě prakticky nerozpustný
  a,c
 607. která z následujících vazebných interakcí, které pomáhají stabilizovat konformaci proteinu, má charakter vazby kovalentní

  a) vodíkové můstky
  b) van der Waalsovy síly
  c) disulfidové můstky
  d) žádná z uvedených možností
  c
 608. disulfidové můstky ve struktuře proteinu tvoří aminokyselina

  a) prolin
  b) methionin
  c) cystein
  d) cytosin
  c
 609. v rámci sekundární struktury proteinu může polypeptidový řetězec nabývat tvaru

  a) antiparalelní dvojšroubovice
  b) šroubovice označené jako α-helix
  c) skládaného listu
  d) vlákna nataženého do přímky
  b,c
 610. počet možných konformací polypeptidového řetězce je velký, ale prakticky je omezen

  a) rigiditou peptidové vazby, která má částečně charakter vazby dvojné
  b) odolností peptidové vazby k hydrolýze
  c) energetickými stavy- řetězec zaujímá konformaci s nejnižší energií
  d) pro konformaci polypeptidového řetězce žádné z uvedených omezení neplatí
  a,c
 611. kvartérní struktura

  a) existuje pouze u proteinů složených z více podjednotek
  b) popisuje nejvyšší úroveň struktury každého proteinu, pokud s enachází v nativní konformaci
  c)udává počet a vzájemné vztahy podjednotek v multimerníchproteinech
  d) příkladem proteinu s kvartérní strukturou je myoglobin
  a,c
 612. denaturace proteinu obvykle znamená

  a) ztrátu jeho biologické aktivity
  b) ztrátu nativní konformace molekuly proteinu
  c) štěpení peptidových vazeb v polypeptidovém řetězci
  d) disociaci podjednotek
  a,b,d
 613. denaturace proteinu lze dosáhnout

  a) zvýšením teploty (varem)
  b) snížením teploty (zmražením)
  c) extrémy pH
  d) u hydrofobních polypeptidů působením vody
  a,c
 614. proteiny v živých organismech zajišťují

  a) katalýzu metabolických přeměn
  b) fyzický pohyb
  c) transport přes membrány
  d) strukturu tkání a orgánů
  a,b,c,d
 615. pro vodné roztoky proteinů platí

  a) všechny proteiny jsou ve vodě rozpustné
  b) vodné roztoky proteinů jsou analytické disperse
  c) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku viditelně rozptylují světlo
  d) molekuly proteinů jsou tak velké že ve vodném roztoku spontánně sedimentují
  b,c
 616. želatina, která se přidává do řady potravinářských výrobků, je chemicky

  a) syntetický škrob
  b) polyvinylchlorid
  c) agar z mořských řas
  d) denaturovaný kolagen
  d
 617. vyberte pravdivá tvrzení o trávení proteinů

  a) proteiny z potravy jsou hydrolyzovány působením žaludeční HCl
  b) žaludeční šťáva je tak kyselá že proteiny přijaté v potravě denaturuje
  c) žaludeční proteasa pepsin nejlépe účinkuje při mírně zásaditém pH
  d) v tenkém střevě se resorbují jen esenciální aminokyseliny
  b
 618. uvedený vzorec je obr. 618

  a) guanin
  b) 6-aminopurin
  c) hypoxanthin
  d) adenin
  b,d
 619. uvedený vzorec je obr. 619

  a) 4-amino-5-oxypurin
  b) guano
  c) kyselina močová
  d) guanin
  d
 620. uvedený vzorec je obr.620

  a) guanin
  b) 2-amino-6-oxypurin
  c) xanthin
  d) inosin
  a,b
 621. uvedený vzorec je - obr.621.

  a) 3-aminopurin
  b) adenin
  c) guanin
  d) adenosin
  b
 622. uvedený vzorec je - obr.622

  a) xanthosintrifosfát
  b) adenosin-5`-trifosfát
  c) guanosintrifosfát
  d) ATP
  b,d
 623. uvedený vzorec je - obr. 623.

  a) deoxythymidin-5`-trifosfát
  b) thymidintrifosfát
  c) uridintrifosfát
  d) cytidintrifosfát
  a
 624. označte správnou alternativu pořadí uvedených vzorců basí nuklových kyselin (zleva doprava) - obr. 624

  a) cytosin, adenin, uracil, thymin, guanin
  b) cytosin, adenin, thymin, uracil, guanin
  c) uracil, adenin, cytosin, thymin, guanin
  d) uracil, guanin, thymin, cytosin, adenin
  c
 625. která z následujících látek obsahuje purinové jádro?

  a) cytosin
  b) guanin
  c) thymin
  d) uracil
  b
 626. která z následujících látek obsahuje pyrimidinové jádro?

  a) xanthin
  b) guanin
  c) adenin
  d) cytosin
  d
 627. deaminací cytosinu vznikne

  a) dihydrouracil
  b) thymin
  c) uracil
  d) thymin
  c
 628. nukleotidy jsou

  a) fosforečné estery nuklosidů
  b) adenosin, guanosin, cytidin
  c) kyselina guanylová, kyselina cytidylová
  d) adenin, guanin, cytidin
  a,c
 629. nukleotidy jsou

  a) uridin
  b) thymidylát
  c) složené bílkoviny, kde nebílkovinnou složkou je kyselina polyuronová
  d) xanidylát
  b,d
 630. základními stavebními jednotkami nuklových kyselin jsou

  a) nuklosidy
  b) nukleotidy
  c) purinové a pyrimidinové base
  d) makroergické sloučeniny
  a,b,c
 631. ATP je

  a) minokyselina
  b) nuklová kyselina
  c) nuklosid
  d) nuklotid
  b,d
 632. ATP obsahuje

  a) jednu makroergickou vazbu kyseliny fosforečné
  b) dvě markoergické vazby kyseliny fosforečné
  c) žádnou makroergickou vazbu kyseliny fosforečné
  d) tři makroergické vazby kyseliny fosforečné
  b
 633. který z párů basí nenacházíme v DNA?

  a) G-C
  b) A-U
  c) A-T
  d) G-I
  b,d
 634. který z párů basí nenacházíme v RNA?

  a) A-U
  b) G-C
  c) T-A
  d) U-A
  c
 635. v DNA se nevyskytuje

  a) uracil
  b) thymin
  c) adenin
  d) guanin
  a
 636. v RNA se nevyskytuje

  a) adenin
  b) thymin
  c) guanin
  d) uracil
  b
 637. mRNA se v cytoplasmě váže na

  a) chromosomy
  b) lysosomy
  c) ribosomy
  d) mitochondrie
  c
 638. informační RNA se značí

  a) tRNA
  b) mRNA
  c) rRNA
  d) nRNA
  b
 639. která z nukleových kyselin přenáší genetickou informaci z DNA do proteinu

  a) rRNA
  b) noRNA
  c) tRNA
  d) mRNA
  d
 640. genetický kód je

  a) degenerovaný
  b) nedegerovaný
  c) třípísmenový
  d) čtyřpísmenkový
  a,c
 641. konformačním motivem DNA je dvoušroubovice, která má tyto znaky

  a) je tvořena dvěma samostatnými vlákny
  b) obě vlákna jsou orientována stejným směrem od 5` k 3`
  c) base jsou párovány vodíkovými můstky
  d) šroubovice je převážně pravotočivá
  a,c,d
 642. přenos genetické informace z DNA do RNA se nazývá

  a) translace
  b) transkripce
  c) transpozice
  d) transaminace
  b
 643. funkcí nuklových kyselin v živých organismech je

  a) uchování a přenos genetické informace z generace na generaci
  b) výstavba buněk a tkání
  c) regulace látkové přeměny buněk a tkání
  d) uchování a přenos informace pro tvorbu bílkovin (proteosyntézu)
  a,d
 644. nukleové kyseliny

  a) patří mezi biopolymery
  b) jedná se o polynukleotidy
  c) jsou svoupovahou homopolymery (složeny ze stejných typů základních jednotek)
  d) řádíme mezi heteropolymery (složeny z různých typů základních jednotek)
  a,b,d
 645. v buňkách lidského organismu se nachází

  a) transferová RNA (tRNA)
  b) ribosomální RNA (rRNA)
  c) jaderná (nukleová) RNA (snRNA)
  d) messengerová RNA (mRNA)
  a,b,c,d
 646. haploidní lidský genom obsahuje řádově

  a) 103 párů nukleotidů
  b) 106 párů nukleotidů
  c) 108 párů nukleotidů
  d) 1012 párů nukleotidů
  c
 647. mononuklotid nuklové kyseliny obsahuje

  a) sacharid
  b) sulfát
  c) fosfát
  d) lipid
  a,c
 648. mononukleotid nukleové kyseliny obsahuje

  a) fosforečnou basi
  b) dusíkatou basi
  c) ribonukleovou basi
  d) deoxyribonukleovou basi
  b
 649. sacharidem v mononukleotidu nukleové kyseliny může být

  a) deoxyglukosa
  b) deoxysacharosa
  c) deoxyribosa
  d) deoxyribulosa
  c
 650. base nukleotidů DNA a RNA obsahují

  a) uhlík
  b) dusík
  c) fosfor
  d) selen
  a,b
 651. které z následujících dusíkatých basí nepatří mezi deriváty purinu

  a) adenin
  b) guanin
  c) cytosin
  d) uracil
  c,d
 652. které z následujících dusíkatých basí patří mezi deriváty purinu

  a) adenin
  b) guanin
  c) cytosin
  d) thymin
  a,b
 653. které z následujících dusíkatých basí nepatří mezi deriváty pyrimidinu

  a) cytosin
  b) uracil
  c) adenin
  d) thymin
  c
 654. které z následujících dusíkatých basí patří mezi deriváty pyrimidinu

  a) cytosin
  b) uracil
  c) adenin
  d) thymin
  a,b,d
 655. která z následujících dusíkatých basí se vyskytuje pouze v nukleotidech DNA

  a) uracil
  b) cytosin
  c) thymin
  d) adenin
  c
 656. která z následujících dusíkatých basí se vyskytuje pouze v nukleotidech RNA

  a) uracil
  b) cytosin
  c) thymin
  d) adenin
  a
 657. dusíkaté base nukleotidů jsou odvozeny od

  a) purinu
  b) pyranu
  c) pyrimidinu
  d) ribosy
  a,c
 658. v nukleotidech je dusíkatá base vázána k cukru

  a) esterovou vazbou
  b) N-glykosidovou vazbou
  c) O-glykosidovou vazbou
  d) vodíkovými můstky
  b
 659. v nukleotidech je fosfát vázán k cukru

  a) esterovou vazbou
  b) N-glykosidovou vazbou
  c) O-glykosidovou vazbou
  d) vodíkovými můstky
  a
 660. v molekule DNA jsou komplementární dusíkaté base navzájem spojeny

  a) esterovými vazbami
  b) vodíkovými můstky
  c) disulfidovými můstky
  d) glykosidovými vazbami
  b
 661. nukleosid je tvořen

  a) cukrem, dusíkatou basí a fosfátem
  b) cukrem a fosfátem
  c) dusíkatou basí a fosfátem
  d) cukrem a dusíkatou basí
  d
 662. základní řetězec nuklové kyseliny je tvořen

  a) střídavě pentosou a dusíkatou basí
  b) střídavě pentosou a fosfátem
  c) pouze pentosou
  d) pouze dusíkatou basí
  b
 663. vyberte správné tvrzení o nuklových kyselinách

  a) sacharidovou složkou v DNA je ribulosa
  b) sacharidovou složkou v RNA je ribosa
  c) sacharidovou složkou v DNA je 2-deoxyribosa
  d) sacharidovou složkou v DNA je ribosa
  b,c
 664. vyberte správné tvrzení o nuklových kyselinách

  a) jejich primární struktura je dána počtem nukleotidů v polynukleotidovém řetězci
  b) vlákna DNA jsou uspořádána do dvojité spirály (helixu)
  c) jejich primární struktura je určena pořadím nukleotidů v polynukleotidovém řetězci
  d) primární struktura může obsahovat genetickouinformaci
  b,c,d
 665. vyberte správné tvrzení o nukleotidech

  a) v DNA se párují dvě purinové base
  b) v DNA se  páruje adenin a guanin
  c) v DNA se může párovat adenin a thymin
  d) v DNA se může párovat guanin a uracil
  c
 666. vyberte správné tvrzení o nukleotidech

  a) v DNA se vzájemně párují purinové a pyrimidinové base
  b) v DNA se vzájemně párují dvě purinové base
  c) v DNA se vzájemně párují dvě pyrimidinové base
  d) v DNA se vzájemně párují guanin a cytosin
  a,d
 667. vyberte správné tvrzení o sacharidové složce nuklotidů

  a) nukleotidy mohou obsahovat hexosu ribosu
  b) nuklotidy mohou obsahovat pentosu deoxyribosu
  c) sacharid v nuklotidu vytváří glykosidovou vazbu
  d) sacharid v nukleotidu vytváří vodíkovou vazbu
  b,c
 668. nutnou složkou všech enzymů je

  a) bílkovinná část
  b) kovový ion
  c) koenzym
  d) prostetická skupina
  a
 669. jako prostetická skupina se označuje

  a) bílkovinná složka enzymu
  b) koenzym kovalentně vázaný k apoenzymu
  c) koenzym, který lze snadno oddělit od enzymu
  d) zdroj energie pro většinu enzymových reakcí
  b
 670. koenzymy

  a) jsou často odvozené od vitamínů
  b) jsou nutné pro funkci některých enzymů
  c) jsou organické molekuly
  d) jsou ionty přechodných kovů
  a,b,c
 671. v přítomnosti enzymu

  a) se zmenšuje energetická bariéra pro vznik produktu reakce
  b) reakce probíhá jiným mechanismem než bez něj
  c) rovnováha reakce se posouvá ve prospěch produktů
  d) se snižuje rychlost vratné reakce
  a,b
 672. aktivní centrum enzymu

  a) je zpravidla na povrchu enzymové molekuly
  b) tvarem odpovídá substrátu
  c) vzniká prostorovým uspořádáním bílkoviny enzymu
  d) je místem, kam se váže substrát
  a,b,c,d
 673. při zvyšování teploty nad teplotní optimum enzymu

  a) se zvyšuje reakční rychlost
  b) postupně může dojít k denaturaci enzymu
  c) velmi rychle dochází k rozpadu peptidových vazeb v molekule bílkoviny enzymu
  d) dochází ke změně konformace enzymu
  b,d
 674. alosterické enzymy

  a) kromě aktivního centra mají často další specifické vazebné místo
  b) aktivita může být regulována koncentrací produktu
  c) aktivita se mění podle konformace enzymu
  d) aktivní a neaktivní forma se liší pořadím aminokyselin
  a,b,c
 675. kompetitivní inhibitory

  a) bývají strukturně podobné substrátu
  b) váží se v aktivním centru enzymu
  c) váží se na enzym kovalentními vazbami
  d) soutěží o vazbu na alosterické místo enzymu
  a,b
 676. aktivita enzymů v buňce

  a) se za fyziologických okolností zásadně nemění
  b) reaguje na metabolické nároky
  c) může být ovlivněna některými léky či jedy
  d) se může měnit účinkem hormonů
  b,c,d
 677. většina lidských enzymů

  a) jepřijímána potravou
  b) nejlépe pracuje při teplotách mezi 30 a 42 °C
  c) je odolná silně kyselému prostředí
  d) nemá obdobu jinde v přírodě
  b
 678. hydrolasy

  a) katalyzují hydrolytické štěpení vazeb
  b) katalyzují hydrogenaci
  c) katalyzují přenos hydroxidového aniontu
  d) katalyzují odštěpení vody za současného vzniku dvojné vazby
  a
 679. transferasy

  a) jsou enzymy
  b) podílejí se na začlenění úseku nuklové kyseliny do jiné části genomu
  c) přenášejí bílkoviny mezi buněčnými oddíly
  d) jsou sacharidy
  a
 680. ligasy

  a) jsou enzymy
  b) jsou sacharidy
  c) podílejí se na vzniku makromolekul
  d) k účinku potřebují zdroj energie, např.ATP
  a,c,d
 681. měď

  a) je pro člověka cizorodým prvkem nebezpečným i ve velmi malých množstvích
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) jako ušlechtilý kov v přírodě prakticky netvoří ionty
  d) je kofaktorem některých enzymů
  b,d
 682. zinek

  a) je pro člověka cizorodým prvkem nebezpečným i ve velmi malých množstvích
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) v přírodě prakticky netvoří ionty
  d) je kofaktorem některých enzymů
  b,d
 683. kobalt

  a) se v lidském organismu objevuje jen při otravách
  b) je mikrobiogenní prvek
  c) je přechodný kov
  d) je důležitý pro některé enzymově katalyzované reakce
  b,c,d
 684. aktivita enzymu vyjádřená v katalech

  a) je měřítkem množství enzymu a jeho funkčního stavu
  b) udává, o kolik je v dané soustavě reakce katalyzovaná enzymem rychlejší, než ve srovnatelné soustavě bez enzymu
  c) udává, kolikrát je v dané soustavě reakce katalyzovaná enzymem rychlejší, než ve srovnatelné soustavě bez enzymu
  d) udává intenzitu ionizujícího záření vyzařovanou 1 molem enzymu
  a,b
 685. jednotka enzymové aktivity katal

  a) má rozměr mol/s
  b) má rozměr kg/mol
  c) patří mezi jednotky SI
  d) má rozměr Bq/mol
  a,c
 686. enzymy

  a) snižují aktivační energii chemických reakcí
  b) dodávají aktivační energii chemických reakcí
  c) zvyšují aktivační energii chemických reakcí
  d) neovlivňují aktivační energii chemických reakcí
  a
 687. charakteristickým znakem enzymů NENÍ

  a) substrátová specifita
  b) účinková specifita
  c) neregulovaná účinnost
  d) přítomnost chirálních atomů v jejich molekulách
  c
 688. mezi kofaktory patří

  a) koenzym A
  b) ionty kovů
  c) prostetické skupiny
  d) apoenzymy
  a,b,c
 689. amylasy katalyzují

  a) hydrolýzu škrobu
  b) hydrolýzu celulózy
  c) hydrolýzu amylózy
  d) hydrolýzu amylopektinu
  a,c,d
 690. amylasa je

  a) enzym
  b) polysacharid
  c) protein
  d) onemocnění
  a,c
 691. struktura enzymů VŽDY zahrnuje strukturu

  a) primární
  b) sekundární
  c) terciární
  d) kvartérní
  a,b,c
 692. vnitromolekulové přesuny atomů a jejich skupin katalyzují

  a) ligasy
  b) isomery
  c) hydrolasy
  d) lyasy
  b
 693. základem struktury řady koenzymů jsou molekuly

  a) DNA
  b) vody
  c) vitamínů
  d) hormonů
  c
 694. sacharasa

  a) štěpí všechny cukry
  b) umožňuje vznik volných molekul glukosy a fruktosy
  c) je protein
  d) neštěpí disacharidy
  b,c
 695. regulace enzymové aktivity je možná

  a) teplotou
  b) kovalentní modifikací molekuly enzymu
  c) aktivátory
  d) inhibitory
  a,b,c,d
 696. rychlost chemické reakce při konstantním množstvím enzymu a lineárně se zvyšující koncentraci substrátu

  a) stoupá lineárně
  b) stoupá hyperbolicky
  c) stoupá exponenciálně
  d) je stále stejná
  b
 697. jako biokatalyzátory mohou působit molekuly

  a) DNA
  b) RNA
  c) polysacharidů
  d) bílkovin
  b,d
 698. allosterický efekt je ovlivnění aktivity enzymu účinkem

  a) změny konformace molekuly enzymu
  b) aktivátorů
  c) inhibitorů
  d) teploty
  a,b,c
 699. přeměnu ATP na ADP mohou katalyzovat

  a) ligasy
  b) lyasy
  c) transferasy
  d) hydrolasy
  a,c,d
 700. při substrátové fosforylaci vzniká ATP z ADP

  a) v dýchacím řetězci
  b) přenosem fosfátu z makroergické organické molekuly
  c) fotosyntézou
  d) spontánně
  b
 701. proteiny jsou v trávicím traktu člověka štěpeny

  a) účinkem lyas
  b) účinkem hydrolas
  c) účinkem proteas
  d) účinkem HCl
  b,c
 702. vitamínem rozpustným ve vodě je

  a) pyridoxin
  b) kortisol
  c) riboflavin
  d) kalcitonin
  a,c
 703. vitamíny mohou mít strukturu

  a) polypeptidů
  b) heterocyklickou
  c) derivátů sacharidů
  d) isoprenoidní
  b,c,d
 704. vitamíny

  a) jsou syntetizovány v lidském organismu
  b) mohou být přeměněny na koenzymy
  c) mohou být přeměněny na hormony
  d) jsou výhradně rostlinného původu
  b,c
 705. kortizol je

  a) hydrofilní
  b) derivát cholesterolu
  c) vitamín
  d) hormon
  b,d
 706. inzulín

  a) vzniká translací
  b) účinkuje v těle po ústním podání ve formě tablet
  c) reguluje metabolismus
  d) je štěpen α-amylasou
  a,c
 707. hormony

  a) katalyzují průběh chemických reakcí
  b) mohou být látky lipofilní povahy
  c) mohou být látky hydrofilní povahy
  d) mohou být látky bílkovinné povahy
  b,c,d
 708. adrenalin

  a) je heterocyklická sloučenina
  b) je derivátem vitamínů skupiny B
  c) tvoří koenzymy pro řadu enzymů
  d) je hormon
  d
 709. mezi enzymy slinivky břišní nepatří

  a) chymotrypsin
  b) trypsin
  c) pepsin
  d) amylasa
  c
 710. štěpení bílkovin v žaludku probíhá účinkem

  a) chymotrypsinu
  b) trypsinu
  c) pepsinu
  d) amylasy
  c
 711. do skupiny enzymů lze zařadit

  a) ribosu
  b) ribozymy
  c) riboflavin
  d) reduktasy
  b,d
 712. prvním československým nositelem Nobelovy ceny za chemii byl

  a) prof.Jaroslav Heyrovský
  b) prof.Leopold Heyrovský
  c) prof. Otto Wichterle
  d) prof.Emil Votoček
  a
 713. prvním nositelem Nobelovy ceny za lékařství, který se narodil v Praze

  a) byla Gerty Theresa Cori
  b) byl Carl Ferdinand Cori
  c) byli Carl Ferdinand Cori a gety Theresa Cori
  d) nebyl nikdo z jmenovaných
  a,b,c
 714. profesor Leopold Heyrovský obdržel Nobelovu cenu za

  a) vynález polarografie
  b) vynález chromatografie
  c) nikdy neobdržel Nobelovu cenu
  d) vynález kontaktních čoček
  c
 715. profesor Otto Wichterle obdržel Nobelovu cenu za

  a) vynález polarografie
  b) vynález chromatografie
  c) nikdy neobdržel Nobelovu cenu
  d) vynález kontaktních čoček
  c
 716. Gregor Johann Mendel se proslavil

  a) objevem základních zákonů genetiky
  b) realizací první pitvy na Moravě
  c) objasněním struktury DNA
  d) obdržením Nobelovyceny za biologii
  a
 717. v oblastí fyziologie, biologie, anatomie a filozofie se proslavil

  a) Jan Evangelista Purkyně
  b) Karel Purkyně
  c) Emanuel Purkyně
  d) Johann Eusebius Purkyně
  a
 718. Uhlík může sdílet

  a) 3 valenční elektrony
  b) 4 valenční elektrony
  c) 5 valenčních elektronů
  d) 6 valenčních elektronů
  b
 719. atom je popsán protonovým (atomovým) číslem, které udává

  a) pouze počet protonů
  b) součet protonů a elektronů
  c) součet protonů a neutronů
  d) součet protonů, neutronů a elektronů
  a
 720. počet protonů v atomu je shodný s počtem

  a) neutronů
  b) elektornů
  c) neutronů plus elektronů
  d) neutronů minus elektronů
  b
 721. orbital je

  a) místo, kde se nachází největší hustota elektronů kovalentní vazby mezi dvěma atomy
  b) vlnová funkce
  c) vyjádření popisu chování elektronu v atomu
  d) vyjádření chování každé částice v atomu
  b,c
 722. v organické chemii mají největší význam orbitaly (vyznačené tučně)

  a) p a d
  b) d a f
  c) s a p
  d) p a f
  c
 723. elektronová konfigurace základního stavu vodíku je

  a) 1s1
  b) 1s2
  c) 1s1 pro izotop 1H a 1s2 pro deuterium
  d) 1s1 pro izotop 1H a 1s2 pro deuterium a 1s22p1 pro tritium
  a
 724. které z pravidel skutečně popisují uspořádání atomu s nejnižší energií, tj. elektronovou konfiguraci v základním stavu atomu

  a) nejprve se zaplňují orbitaly s nejnižší energií
  b) nejprve se zaplňují všechny orbitaly s, potom orbitaly p a d
  c) každý orbital je obsazen maximálně dvěma elektrony, tyto elektrony mají opačný spin
  d) jsou-li k dispozici dva orbitaly, které jsou neobsazené a mají stejnou energii, pak je každý z nich obsazován jedním elektronem a oba tyto elektrony mají stejný spin
  a,c,d
 725. uhlík má

  a) čtyři elektrony a konfigurace jeho základního stavu je 1s2 2s2
  b) pět elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p1
  c) šest elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p2
  d) sedm elektronů a konfigurace jeho základního stavu je 1s22s22p23s1
  c
 726. kolik elektronů má ve vnější elektronové slupce draslík?

  a) žádný
  b) jeden
  c) dva
  d) více než 3
  b
 727. kolik elektronů má ve vnější elektronové slupce hořčík?

  a) jeden
  b) dva
  c) tři
  d) jako čistý kov nemá žádný
  b
 728. kolik elektronů má ve své vnější elektronové slupce xenon

  a) žádný
  b) šest
  c) osm
  d) šestnáct
  c
 729. vazby vycházející z uhlíku v molekule methanu

  a) směřují do vrcholů čtverce
  b) směřují do vrcholů pravidelného čtyřstěnu
  c) směřují do vrcholů pravidelného tetraedru
  d) svírají spolu úhel 109,5°
  b,c,d
 730. dusík má

  a) tři valenční elektrony a v hydridech nejčastěji vytváří tři vazby
  b) tři valenční elektrony a v hydridech obvykle vytváří pět vazeb
  c) pět valenčních elektronů a v hydridech obvykle tvoří tři vazby
  d) pět valenčních elektronů a v hydridech obvykle tvoří pět vazeb
  c
 731. nevazebné elektrony jsou

  a) elektrony, které se nacházejí mimo valenční vrstvu
  b) elektrony, které se nacházejí ve valenční vrstvě, ale neuplatní se pro vazbu
  c) pojem, který znamená totéž co volné elektronové páry
  d) elektrony ve valenční vrstvě nebo mimo ni, které se nezúčastňují vazby
  b,c
 732. ve které sloučenině najdeme nevazebné elektronové páry

  a) methan
  b) methanol
  c) amoniak
  d) močovina
  b,c,d
 733. hybridizace sp3 je

  a) jediný elektornový stav, ve kterém se nachází uhlí
  b) jediný elektronový stav, ve kterém se anchází nasycený uhlík
  c) jediný elektronový stav, ve kterém se nachází čtyřvazný uhlík (tj.uhlík, který může vytvořit čtyři vazby)
  d) nejběžnější, ale ne jediný elektronový stav uhlíku
  b,d
 734. atomy uhlíku v ethenu jsou

  a) čtyřvazné, ethen je planární molekula
  b) dvojvazné, ethen je planární molekula
  c) čtyřvazné, ethen má tvar čtyřstěnu
  d) dvojvazné, jeho vazebné úhly jsou asi 120°
  a
 735. sloučenina, která obsahuje dva vodíky, jeden kyslík a jeden uhlík se nazývá

  a) oxiran
  b) formaldehyd
  c) mravenčan čili formiát
  d) aceton
  b
 736. uhlík číslo 2 v molekule propynu má hybridizaci

  a) sp3
  b) sp2
  c) sp
  d) sp3 a sp současně
  c
 737. molekula benzenu

  a) je prostorovým útvarem, může zaujímat vaničkovou nebo židličkovou konformaci
  b) je prostorovým útvarem, může zaujímat vaničkovou nebo židličkovou konfiguraci
  c) je planární molekulou
  d) obsahuje šest uhlíků a šest vodíků
  c,d
 738. štěpení vazby mezi dvěma uhlíky v organické sloučenině může probíhat

  a) elektrofilně
  b) nukleofilně
  c) iontově
  d) radikálově
  c,d
 739. homolytické štěpení vazby v organické chemii znamená

  a) že ze štěpené sloučeniny vznikne kationt a aniont
  b) že ze štěpené sloučeniny vzniknou dva radikály
  c) že ze štěpené sloučeniny vzniknou dvě částice s nepárovým elektronem
  d) že ze  štěpené sloučeniny vzniknou vždy dvě částice o stejném skupenství
  b,c
 740. v organických sloučeninách se donorakceptorová (dativní) vazba

  a) nevyskytuje
  b) vyskytuje, příkladem jsou např.tetraalkylamoiové soli
  c) vyskytuje, ale v tetraalkylamoniových solích se tato vazba neuplatňuje
  d) nevyskytuje, pokud sloučenina neobsahuje donorový atom jako je např.atom dusíku
  b,d
 741. pro homolytické reakce je typické

  a) že probíhají při vysokých teplotách
  b) že probíhají v roztoku v přítomnosti katalyzátoru
  c) že probíhají v plynné fázi a bývají iniciovány světelným kvantem, vysokou teplotou nebo látkami, které produkují volné radikály
  d) že nejsouovlivněny látkami produkujícími volné radikály a většinou neprobíhají v plynné fázi
  a,c
 742. hydrolýza alkylhalogenidu je

  a) nukleofilní substituce
  b) elektrofilní substituce
  c) nukleofilní adice
  d) elektrofilní adice
  a
 743. nitrace benzenu do I.stupně pomocí nitrační směsi je

  a) nukleofilní substituce
  b) elektrofilní substituce
  c) adice
  d) radikálová reakce
  b
 744. katalytická hydrogenace alkenů

  a) se většinou katalyzuje kovovými katalyzátory (Pt, Ni)
  b) je radikálovou adicí
  c) je oxidačně-redukčním dějem
  d) probíhá v plynné fázi za katalýzy světlem nebo peroxidy
  a,b,c
 745. existují v rámci organické chemie uhlíkové anionty?

  a) ne, nebyla by splněna podmínka vaznosti
  b) ano, uhlík je v nich trojvazný a má dvojici nevazebných elektronů
  c) ne, uhlík nemůže být záporně nabitý
  d) ano, budou mít jeden nepárový elektron
  b
 746. optické izomery jsou

  a) stereoizomery
  b) konstituční izomery
  c) diastereoizomery
  d) konformační izomery
  a
 747. asymetrický uhlík musí mít

  a) čtyři různé substituenty
  b) hybridizaci sp3
  c) navázány čtyři různé atomy
  d) navázány alespoň tři různé atomy
  a,b
 748. nukleofilní činidlo bude

  a) spíše Lewisova baze než kyselina
  b) spíše kladně nabité
  c) nebude obsahovat volný elektronový pár
  d) často záporně nabité
  a,d
 749. oxo-enol tautomerie

  a) vznikne přesunem dvojné vazby a vodíku uvnitř jedné molekuly
  b) vznikne pouze přesunem dvojné vazby na funkční skupině
  c) vede ke změně funkční skupiny
  d) vede vždy ke geometrické izomerii
  a,c
 750. kyselé vlastnosti karboxylové kyseliny jsou způsobeny

  a) kyselým vodíkem v pozici 1 (sousední ke karboxylu)
  b) volným elektronovým párem na karbonylovém kyslíku v karboxylové skupině
  c) disociovatelným vodíkem na -OH skupině karboxylu
  d) všemi zmíněnými vlivy současně
  c
 751. elektrofilní činidlo je

  a) takové, které přijímá elektrony
  b) takové, které má přebytek elektronů
  c) takové, které změřuje do místa s nejmenší hustotou elektronů
  d) takové, které směřuje do místa s největší hustotou elektronů
  a,d
 752. toto je obr. 752.

  a) cyklopropan
  b) Newmanova projekce ethanu
  c) židličková konformace
  d) projekční vzorec
  b
 753. toto je obr. 753.

  a) hexan v zákrytové konfiguraci
  b) perspektivní vzorec
  c) Newmanova projekce ethanu
  d) ethen
  b
 754. toto je obr. 754.

  a) Fisherova projekce
  b) Newmanův vzorec pro vyjádření konformačních izomerů
  c) klínkový vzorec především používaný pro prostorové vyjádření uspořádání na asymetrickém uhlíku
  d) perspektivní zobrazení konformace na čtyřvazném uhlíku
  c
 755. tato šipka ⇆

  a) se v chemii používá jen v případě, když je rychlost přímé i zpětné reakce stejná
  b) se používá k vyjádření zvratné reakce
  c) se používá k vyjádření stavu, kdy výchozí látky zreagují z 50%
  d) se v chemii nepoužívá
  b
 756. hv
  tato šipka → s popiskem

  a) se v chemii používá jen v případě, kdy reakce proběhne s výtěžkem 100%
  b) se používá k vyjádření zvratné reakce
  c) se používá pokud je reakce ozařována, např. z důvodu tvorby radikálů
  d) je normální reakční šipka, ale symbol nad ní je nesmyslný
  c
 757. na obrázku vidíte obr. 757

  a) byretu
  b) chladič
  c) Erlenmayerovu baňku
  d) součást aparatury pro destilaci
  b,d
 758. na obrázku vidíte obr. 758.

  a) Erlenmayerovu baňku
  b) kádinku
  c) odměrnou baňku používanou v analytické chemii
  d) destilační baňku
  a
 759. toto zobrazení představuje obr. 759

  a) benze, Kekulův vzorec
  b) židličkovou konformaci
  c) vaničkovou konformaci
  d) cyklogexan
  b,d
 760. tento obrázek představuje obr. 760.

  a) znázornění dvou rezonančních (mezomerních) forem benzenu
  b) rovnováhu mezi dvěma polohovými izomery benzenu
  c) rovnovážný stav benzenu, kdy ani jeden konformační izomer není v převaze
  d) dva tautomery odvozené od benzenu
  a
 761. tato látka H3C-C=O poskytne reakcí s ethanolem za
                             I
                            OH
  katalýzy minerální kyselinou

                                                        O
                                                        II
  a) dvě molekuly acetonu H3C-C-CH3 a vodu
  b) ethylacetát a vodu
  c) jen výchozí látky, s ethanolem reaguje pouze za podmínek alkalické katalýzy
  d) oxid uhličitý a methanol
  b
 762. kyselina maleinová je

  a) dikarboxylová nenasycená kyselina
  b) dikarboxylová kyselina obsahující dvojnou vazbu
  c) alfa-hydroxykyselina
  d) nesprávný název, správný název je kyselina malinová
  a,b
 763. alkány jsou

  a) nasycené uhlovodíky, které reagují iontovým nebo radikálovým mechanismem
  b) nasycené a nenasycené uhlovodíky, které reagují podle konkrétních reakčních podmínek
  c) nasycené uhlovodíky, regující především radikálovým mechanismem
  d) sloučeniny obsahující pouze uhlík a vodík, bez násobných vazeb
  c,d
 764. alkeny jsou

  a) uhlovodíky, které obsahují dvojnou vazbu a jsou tudíž reaktivnější než alkány
  b) někdy nazývány parafiny
  c) látky, které tvoří cis-trans izomery rotací kolem dvojné vazby
  d) sloučeniny, které ochodně reagují mechanismem elektrofilní adice
  a,d
 765. H3C-CH2
                                  
                                    C=CH2    
                                     /
  sloučenina H3C-CH2-CH2 má správný systematický název

  a) 2-propylbut-1-en
  b) 3-methylidenhexan
  c) 2-ethylpent-1-en
  d) 4-methylidenhexan
  c
 766. které látky mohou existovat jako cis-trans izomery?

  a) but-2-en
  b) but-1-en
  c) 1,2-dichlorcyklohexan
  d) 1,2-dichlorbenzen
  a,c
 767. uhlovodíkový zbytek se nazývá obr. 767.

  a) fenylen
  b) fenyl
  c) fenol
  d) aryl
  b,d
 768. sloučenina H2C=CH se nazývá
                                 
                                  Cl

  a) ethylchlorid
  b) chlorethyl
  c) vinylchlorid
  d) chlorethen
  c,d
 769. sloučenina H3C-CH2 se nazývá
                                 
                                   SH

  a) ethanthiol
  b) ethylthiol
  c) ethylsulfid
  d) ethansulfid
  a
 770. po smísení alkenu s vodíkem

  a) dojde k oxidaci na alkan
  b) při použití vhodného katalyzátoru dojde k redukci dvojné vazby
  c) dojde k redukci na alkan, je to spontánní reakce
  d) proběhne dehydrogenace
  b
 771. adicí vody na dvojnou vazbu alkenu vznikne

  a) alkohol
  b) aldehyd
  c) epoxid
  d) hydrát
  a
 772. CH3                  
                                  /
  sloučenina H2C=
                                 
                                   =CH2    je

  a) styren
  b) 2-methylbuta-1,3-dien
  c) izopren
  d) 3-methylbuta-1,4-dien
  b,c
 773. anilín lze připravit

  a) z chlorbenzenu a kyseliny dusičné
  b) z pyridinu redukcí
  c) z nitrobenzenu redukcí
  d) z fenolu a amoniaku za kyselé katalýzy
  c
 774. oxidací kyseliny mravenčí získáme

  a) oxid uhličitý a vodu
  b) výchozí látky, kyselina mravenčí je v nejvyšším oxidačním stupni, nejde tudíž oxidovat
  c) kyselinu šťavelovou
  d) kyselinu fumarovou
  a
 775. glycerol je

  a) trojsytný alkohol
  b) propan-1,2,3-triol
  c) jeden z produktů vznikající při hydrolýze tuků
  d) nenasycený alkohol
  a,b,c
 776. reakce, při které z alkoholu vzniká alken je

  a) adice
  b) substituce
  c) eliminace
  d) dehydratace
  c,d
 777. alkoholy jsou

  a) slabé kyseliny, jsou však kyselejší než voda
  b) slabé zásady, jsou však zásaditější než voda
  c) neutrální sloučeniny, pKa je stejné jako voda
  d) někdy kyselejší někdy zásaditější než voda, podle okolního prostředí
  a
 778. jestliže je fenol kyselejší než alkohol, pak platí, že

  a) vodný roztok fenolu má nižší pH než vodný roztok alkoholu
  b) fenol tvoří snáze soli, a to i se slabšími bazemi
  c) fenol má vždy vyšší bod varu než jakýkoli alkohol
  d) fenol snadněji odštěpuje proton z -OH skupiny než alkohol
  a,b,d
 779. nikotinamid je

  a) sůl kyseliny nikotinové
  b) derivát pyridinu
  c) amid karboxylové kyseliny
  d) ester kyseliny nikotinové
  b,c
 780. glykosidová vazba spojuje

  a) zbytek kyseliny fosforečné k deoxyribóze v molekule DNA
  b) sacharid ke steroidu v tzv.steroidních glykosidů
  c) adenosin ke třem zbytkům kyseliny fosforečné
  d) monosacharidy mezi sebou v molekule oligo- neo polysacharidu
  b,d
 781. která čísla můžeme dosadit do vzorce CHCl?, aby výsledek byl správný

  a) 5
  b) 2
  c) 3
  d) 2 a 3
  c
 782. která čísla můžeme dosadit do vzorce CH3NH?, aby výsledek byl správný

  a) 3
  b) 2
  c) 5
  d) 2,3, nebo 4
  b
 783. ethylester kyseliny máselné vznikne

  a) reakcí kyseliny octové s butanolem za kyselé katalýzy
  b) reakcí kyseliny máselné s ethyletherem
  c) reakcí kyseliny butanové s ethanolem za kyselé katalýzy
  d) reakcí kyseliny máselné s ethanolem za kyselé katalýzy
  c,d
 784. thiol má obecný vzorec

  a) R-S-CH3
  b) R-S-H
  c) R-CH-SH
  d) RS2
  b
 785. furan je

  a) pětičlenný heterocyklus obsahující síru
  b) pětičlenný heterocyklus obsahující dusík
  c) pětičlenný heterocyklus obsahující kyslík
  d) pětičlenný heterocyklus se dvěma heteroatomy
  c
 786. fosgen

  a) obsahuje jeden atom fosforu
  b) obsahuje dva atomy fosforu
  c) má vzorec PH3
  d) se používal jako bojový plyn
  d
 787. acetanhydrid poskytuje za normální laboratorní teploty reakcí s vodou

  a) kyselinu octovou a ethanol
  b) dvě molekuly kyseliny octové
  c) hydratovanou kyselinu octovou
  d) s vodou nereaguje, pouze se naředí
  b
 788. tzv.disulfidické (sirné) můstky může tvořit

  a) cystein
  b) kyselina glutamová a asparagová
  c) tyrosin a tryptofan
  d) histidin
  a
 789. tato sloučenina OH-CH2-CH-CH2-OH se nazývá
                                                I
                                               OH

  a) propan-2,3-dihydroxy-1-ol
  b) propan-1,2,3-triol
  c) pyrokatechol
  d) glycerol
  b,d
 790. L-aminokyselina

  a) je α-aminokyselina, která má karboxylovou skupinu vlevo
  b) je sloučenina, jejíž amonskupina ve Fisherově projekci směřuje doprava
  c) je základní jednotkou přirozeně se vyskytujících bílkovin
  d) má aminoskupinu vždy na prvním nebo druhém uhlíku
  b,c
 791. tento vzorec O=CH-CH-CH2-OH představuje
                                      I
                                     OH

  a) kyselinu mléčnou
  b) glyceraldehyd
  c) hydroxyacetaldehyd
  d) threosu nebo erythrosu
  b
 792. který systematický název odpovídá alaninu?

  a) kyselina alfa-aminobutandiová
  b) kyselina alfa-aminopropionová
  c) kyselina 2-amino-3-hydroxybutanová
  d) kyselina 2-aminopropionová
  b,d
 793. peptidová vazba je charakterizována

  a) vazbami-CH2-NH2
  b) vazbami -NH-CH2-NH
  c) vazbami-CO-NH-
  d) vazbami-CO-CH2-NH-
  c
 794. alternativní názvy pro 2-aminoethanovou kyselinu jsou

  a) glycin
  b) alanin
  c) 2-aminooctová kyselina
  d) 2-aminopropionová kyselina
  a,c
 795. karboxylové kyseliny

  a) mohou poskytovat funkční a substituční deriváty
  b) neposkytují kyselé (hydrogen-) soli
  c) mají často riviální názvy, které se však nepoužívají
  d) jsou často pojemnovávány triviálními názvy
  a,d
 796. glycin je

  a) neesenciální aminokyselina
  b) opticky aktivní
  c) molekula s rovinou symetrie
  d) zastoupen v bílkovinách
  a,c,d
 797. enantiomery tvoří každá sloučenina, která

  a) má alespoň jeden asymetrický uhlík
  b) nemá rovinu symetrie
  c) zrcadlenímneposkytne identický obraz
  d) má alespoň dva asymetrické uhlíky
  b,c
 798. vyberte chirální objekty a sloučeniny

  a) lidská ruka
  b) glycin
  c) isopropylamin
  d) alanin
  a,d
 799. achirální látky

  a) jsou symetrické
  b) mají rovinu symetrie
  c) jsou neztotožnitelné se svým zrcadlovým obrazem
  d) mohou být optocky aktivní
  a,b
 800. opticky aktivní látka

  a) obsahuje vždy asymetrický uhlík
  b) stáčí rovnu polarizovaného světla
  c) má vždy dva enantiomery
  d) má vždy dva diastereoizomery
  b,c
 801. racemát

  a) je opticky inaktivní izomer
  b) je ekvimolární směs enantiomerů
  c) je ekvimolární směs enantiomerů nebo diastereoizomerů
  d) je směsí bez optické aktivity
  b,d
 802. příkladem freonů je

  a) bromethan
  b) dichlordifluormetan
  c) 1,2-dichlorethan
  d) 1-brom-3-chlorbut-1-en
  b,d
 803. pokud reaguje voda s halogenderivátem za vzniku hydroxyderivátu podle obecné rovnice RX + H2O → ROH + HX, jedná se o

  a) hydrolýzu
  b) hydrataci
  c) hydrogenaci
  d) dehydrataci
  a
 804. pokud reaguje voda s halogenderivátem za vzniku hydrozyderivátu podle obecné rovnice RX + H2O → ROH + HX, jedná se o

  a) hydrolýzu
  b) hydrataci
  c) hydrogenaci
  d) dehydrataci
  a
 805. dehalogenace halogenalkánů, např.
  H    Cl                    H      H
     _/        báze                 /
     /     ------------→     ==
   H   H  rozpouštědlo       /    
                                  H      H

  a) substituční
  b) eliminační
  c) Markovnikovou
  d) radikálovou
  b
 806. dehydratace hydroxyderivátů organických sloučenin
  ba
  a) vede ke vzniku dvojné vazby
  b) je eliminační reakcí
  c) je substituční reakcí
  d) je rozklad určité látky vodou
  a,b
 807. který název/které názvy odpovídají správnémunázvosloví

  a) 1,2-difluor-2-chloret-1-en
  b) 1-chlor-1-fluor-2-chlor-2-fluor-ethen
  c) 1,2-dichlor-1,2-difluorethen
  d) isopren
  c,d
 808. kyselina se vzorcem obr. 808

  a) 2-hydroxy-propionovou
  b) 2-hydroxybutanovou
  c) 3-hydroxybutanovou
  d) dá se označit i jako 3-karboxy-propan-2-ol
  c
 809. hydroxyderivát obr.809. se správně jmenuje

  a) cyklohex-3-en-1-ol
  b) 1-cyklohex-3-ol
  c) 3-cyklohex-1-ol
  d) cyklohex-1-en-3-ol
  a
 810. 719-Naftol je

  a) aromatický hydroxyderivát
  b) primární alkohol
  c) sekundární alkohol
  d) fenol
  a,d
 811. ethylenglykol má

  a) dvě dvojné vazby
  b) dvojnou vazbu a dvě hydroxyskupiny
  c) dvě hydroxyskupiny
  d) jednu dvojnou vazbu
  c
 812. mezi karbozylové kyseliny nepatří

  a) kyselina jantarová
  b) kyselina močová
  c) kyselina adipová
  d) kyselina akrylová
  b
 813. nitroglycerin je podle systematického názvosloví nesprávný název, protože

  a) sloučenina neobsahuje nitro, ale aminoskupinu
  b) název glycerin se již nesmí používat
  c) není určena poloha funkčních skupin
  d je to ester kyseliny dusičné, nikoli nitrosloučenina
  c,d
 814. cholesterol je

  a) alkohol
  b) fenol
  c) steroidní látka
  d) obsažen v rostlinném i živočišném tuku
  a,c
 815. při redukci disulfidické vazby vznikají

  a) dva sulfidy
  b) dva sulfoxidy
  c) dva thioly
  d) dva thioalkoholy
  c,d
 816. mezi kondenzované areny patří

  a) bifenyl
  b) binaftyl
  c) chinon
  d) antracen
  b,d
 817. oxo-enol tautomerie může nastat u těchto látek

  a) kyselina močová
  b) kyselina octová
  c) pyrimidinová base
  d) kyselina citronová
  a,c
 818. acetaldehyd a ethenol

  a) spolu nemají nic společného
  b) jsou identické látky
  c) jsou tautomery
  d) josu konfigurační izomery
  c
 819. různé konformační izomery u cyklických sloučenin

  a) vznikají vlivem otáčení kolem jednoduchých vazeb C-C
  b) vznikají pouze po jejich substituci vlivem přidaných funkčních skupin
  c) vznikají pouze tam, kde jsou různé i konstituční izomery
  d) vůbec nevznikají
  a
 820. vanička a židlička jsou pojemnování pro

  a) konfigurační izomery cyklohexanu
  b) konformační izomery cyklohexanu
  c) konstituční izomery cyklohexanu
  d) jakékoli konformační izomery cyklických sloučenin
  b
 821. jako geometrické izomery označujeme

  a) látky s izomerií vzniklou různou substitucí dvojné vazby
  b) látky s izomerií vzniklou různou substitucí trojné vazby
  c) látky s izomerií vzniklou různou substitucí na cyklohezanovém kruhu
  d) látky s izomerií vzniklou různou substitucí na jakémkoli kruhu
  a,c
 822. polyvinylchlorid je

  a) polymer připravený z vinylu a chloridových iontů
  b) biopolymer
  c) makromolekulární látka
  d) látka připravená z vinylchloridu
  c,d
 823. kaučuk a gutaperča jsou

  a) synteticky vyrobené polymery, které se v přírodě nevyskytují
  b) látky odvozené od izoprenu
  c) dvě látky, které nemají společné žádné strukturní rysy
  d) látky, které lze získat z rostlin
  b,d
 824. propanol a izopropanol (propan-2-ol) jsou izomery

  a) optické
  b) konformační
  c) geometrické (cis, trans)
  d) konstituční
  d
 825. označte pravdivé výroky

  a) vaničková konformace cykohexanu je energeticky výhodnější než židličková
  b) twist forma je energeticky nejvýhodnější konformací
  c) židličková konformace u cyklohexanu je energeticky výhodnější než vaničková
  d) vaničková konformace je energeticky nejvýhodnější
  c
 826. acetaldehyd a ethanal jsou

  a) konformační izomery
  b) tautomery
  c) identické látky
  d) konstituční izomery
  c
 827. sloučenina s racionálním vzorcem obr. 827 je

  a) anhydrid
  b) derivát furanu
  c) derivát pyranu
  d) cyklický ester
  a,b
 828. substituenty v následujícím vzorci sloučeniny obr. 827 jsou  v poloze

  a) orto
  b) meta
  c) para
  d) delta
  b
 829. anilin a pyridin se

  a) neliší v počtu dusíků
  b) neliší v počtu uhlíků
  c) liší v počtu kyslíků
  d) liší v počtu dusíků, vodíků a kyslíků
  a
 830. C6H5- zbytek je

  a) fenol
  b) fenyl
  c) benzol
  d) benzyl
  b
 831. která/které z následujících skupin představuje/představují acetyl

  a) C2H5O-
  b) CH3CO-
  c) CH3COO-
  d) CH3O-
  b
 832. správný název této sloučeniny obr. 832 je

  a) 2,3-dihydroxypropanal
  b) akrolein
  c) glyceraldehyd
  d) 2,3-dihydroxypropanon
  a,c
 833. správný název této sloučeniny obr. 833 je

  a) 2,3-dihydroxypropanal
  b) akrolein
  c) glyceraldehyd
  d) 2,3-dihydroxypropanon
  a,c
 834. správný název této sloučeniny obr.834 je

  a) 2,3,4-trihydroxypentanal
  b) 2,3,4-trhihydroxybutanal
  c) D-ribóza
  d) D-erythróza
  b,d
 835. správný název této sloučeniny obr.835 je

  a) 2,3,4,5,6-pentahydrohyhexanal
  b) 2,3,4,5,6-pentahydrohyhexanol
  c) glukóza
  d) allóza
  a,c
 836. správný název této látky obr.836. je

  a) brommethan
  b) bromethan
  c) 1-brom-cyklopropan
  d) jiný název než uvedené varianty
  d
 837. správný název této látky obr. 837 je

  a) cyklodekan
  b) cyklododekan
  c) cykloundekan
  d) cyklon
  b
 838. tato skupina HN=N+=N- je typická pro

  a) azidy
  b) hydrazidy
  c) amidy
  d) imidy
  a
 839. skupina O=N+=O je typická pro

  a) aminy
  b) amidy
  c) nitrosloučeniny
  d) nitrososloučeniny
  c
 840. sloučenina H2N-OH je

  a) močovina
  b) hydroxylamin
  c) amoniol
  d) hydrazin
  b
 841. tato sloučenina obr.841 je

  a) tetramethylamoniová sůl
  b) tetraethylamoniová sůl
  c) nesmysl, dusík má více vazeb než je možné
  d) substituovaný amoniak
  b,d
 842. tato sloučenina obr. 842 je

  a) methylový kation
  b) methylový radikál
  c) methyl vyjádřený Lewisovým vzorcem
  d) kladně nabitá
  b,c
 843. tato sloučenina obr. 843 je

  a) trifenylfosfan
  b) trifenylfosfid
  c) trifenylfosfát
  d) trifenylfosforitan
  a
 844. tato sloučenina obr. 844. je

  a) fosfit
  b) fosfan
  c) fosfid
  d) fosforitan
  a,d
 845. O
                                   II
  tato sloučenina O--P-O- je
                                    I
                                   O-


  a) kyselina fosforová
  b) kyselina fosforečná
  c) fosfát
  d) fosforečnan
  c,d
 846. O     O     O    
                                   II      II      II
  tato sloučenina O--P-O-P-O-P-O-   je                                                               I       I       I      
                                   O-    O-    O-
                                      
  a) trifosfát
  b) kyselina trifosforečná
  c) kyselina trihydrogenfosforečná
  d) fosforan
  a
 847. tato sloučenina C☰O

  a) je oxid uhelnatý
  b) je oxid uhličitý
  c) je oxid uhelný
  d) neexidtuje
  d
 848. může existovat tato obr.848 sloučenina?

  a) ano
  b) ne, má dvojné vazby tam, kde se větví kruh
  c) může, ale pouze v nasycené podobě
  d) nemůže, obsahujepětivazný uhlík
  a
 849. tento vzorec H3C-COO- představuje

  a) acetát
  b) methylester
  c) oxalát
  d) nesmyslnou strukturu
  a
 850. tento vzorec -OOC-CH2
                                      
                                        CH2-COO-  představuje

  a) oxalát
  b) sukcinát
  c) ftalát
  d) laktát
  b
 851. tento vzorec -OOC-CH=CH-COO- představuje

  a) sukcinát
  b) fumarát
  c) malonát
  d) laktát
  b
 852. tento vzorec obr.852 představuje

  a) benzoát
  b) fenolát
  c) salicylát
  d) toluenát
  a
 853. tento vzorec obr. 853 představuje

  a) benzoát
  b) fenolát
  c) salicylát
  d) toluenát
  b
 854. název této obr. 854 sloučeniny je

  a) ethandioát
  b) acetát
  c) oxalát
  d) šťavelan
  a,c,d
 855. kyselina máselná má

  a) tři uhlíky
  b) čtyři uhlíky
  c) pět uhlíků
  d) šest uhlíků
  b
 856. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr.856

  a) C10H16
  b) C10H18
  c) C12H20
  d) C12H18
  b
 857. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr.857

  a) C6H11O
  b) C6H9O
  c) C6H10O
  d) C6H8OH
  c
 858. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec  obr. 858

  a) C5H5N
  b) C5H6N
  c) C5H5NH
  d) C5H4N
  a
 859. vyberte sumární vzorec pro tento racionální vzorec obr. 859

  a) C10H10
  b) C10H12
  c) C14H10
  d) C14H12
  c
 860. na obrázku vidíme obr.860

  a) cyklohexan v židličkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v axiální poloze
  b) cyklohexan v židličkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v ekvatoriální poloze
  c) cyklohexan ve vaničkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v ekvatoriální poloze
  d) cyklohexan ve vaničkové konformaci, všechny zobrazené vodíky jsou v axiální poloze
  b
 861. povaha reakcí, které probíhají v živých buňkách, je

  a) odlišná od průběhu reakcí v laboratoři (mimo buňku)
  b) shodná sprůběhem reakcí v laboratoři (mimo buňku)
  c) shodná s průběhem reakce v laboratoři (mimo buňku), ale pouze u redox reakcí
  d) shodná s průběhem reakce v laboratoři (mimo buňku), ale pouze u některých živočichů
  b
 862. enzymy působí tak, že

  a) urychlují reakce, které katalyzují
  b) u reakcí, které katalyzují, zajišťují vyšší výtěžek produktů
  c) posunují rovnováhu směrem doprava (k produktům)
  d) katalyzují konverzi substrátů na produkty
  a,d
 863. rychlost enzymově katalyzovaných reakcí ovlivňuje

  a) pouze koncentrace enzymu
  b) pouze teplota
  c) koncentrace enzymu a substrátu
  d) teplota a pH
  c,d
 864. enzymy, které jsou přítomny ve slinách

  a) v žaludku pracují stejně jako v ústní dutině, dostávají se do žaludku při polknutí potravy
  b) nemohou v žaludku správně fungovat kvůli nízkému pH
  c) nemohouv žaludku pracovat kvůli vyšší teplotě (v žaludku nastává teplotní denaturace)
  d) neexistují, tj.ve slinách nejsou žádné enzymy
  b
 865. pokud jsou živočišné enzymy vystaveny vysoké teplotě (např.nad 100°C), pak probíhá

  a) demineralizace
  b) dekontaminace
  c) nevratná denaturace
  d) vratná denaturace
  c
 866. jak se jmenuje látka, kterou tvoří dvě aminokyseliny navzájem spojené amidovou vazbou?

  a) diamid
  b) dipeptid
  c) dimer
  d) polymer
  b
 867. co je triacylglycerol?

  a) lipid
  b) glycerol se třemi esterově vázánými mastnýi kyselinami
  c) derivát cholesterolu
  d) glykolipid
  a,b
 868. z jakých prvků jsou složeny triacylglyceroly, součásti přirodních tuků?

  a) pouze C a H
  b) C,H a O
  c) C,H,O a S
  d) C,H,O a P
  b
 869. lidské vlasy, nehty, zvířecí drápy a pavučiny obsahují jeden stejný protein. Je to

  a) kolagen
  b) teratogen
  c) keratin
  d) glykogen
  c
 870. histon je

  a) protein
  b) ve vodě rozpustný protein
  c) složený z nuklových basí, pentózy a zbytku fosforečné kyseliny
  d) součást eukaryotních i prokaryotních buněk
  a,b
 871. synonymum pro protilátky je

  a) imudony
  b) imunoglobuliny
  c) ceruloplasminy
  d) polysacharidy
  b
 872. chitin je

  a) bílkovina
  b) polysacharid
  c) fosfolipid
  d) anorganická látka
  b
 873. reakční rychlost

  a) roste s koncentrací reaktantů, to platí pouze pro katalyzované reakce
  b) roste s koncentrací reaktantů, to platí pouze pro reakce katalyzované enzymy
  c) roste s koncentrací reaktantů
  d) roste nepřímo s koncentrací reaktantů
  c
 874. enzymy

  a) katalyzují tvorbu a štěpení pouze nevazebných interakcí
  b) katalyzují tvorbu a štěpení iontových vazeb
  c) katalyzují tvorbu a štěpení kovalentních vazeb
  d) katalyzují tvorbu a štěpení všech vazeb, kromě kovalentních
  c
 875. konečným/i produktem/produkty ethanolového kvašení je

  a) ethanol a oxid uhličitý
  b) ethanol, voda a oxid uhličitý
  c) ethanol a voda
  d) pouze ethanol, voda a CO
  a
 876. za aerobních podmínek je konečným produktem odbourávání glukózy u člověka

  a) kyselina mléčná a oxid uhličitý
  b) voda a oxid uhličitý
  c) kyselina mléčná, voda a oxid uhličitý
  d) oxid uhličitý
  b
 877. od anorganických ktalyzátorů se enzymy liší

  a) velikostí molekuly
  b) specifitou účinku
  c) vyšší účinností
  d) substrátovou specifitou
  a,b,c,d
 878. enzymy ze třídy transferáz

  a) katalyzují štěpení vazeb mezi atomem uhlíku a jiným atomem pomocí vody
  b) katalyzují přenos skupin
  c) zahrnují kinázy
  d) ke své funkci potřebují NADH, NADPH
  b,c
 879. enzymy ze třídy oxidoreduktáz

  a) katalyzují štěpení vazeb mezi atomem uhlíku a jiným atomem pomocé vody
  b) zahrnují např.peroxidázy
  c) zahrnují kinázy
  d) ke své funkci potřebují NADH, NADPH a jiné koenzymy
  b,d
 880. ligázy

  a) katalyzují vznik vazeb mezi uhlíkem a jinými atomy
  b) pracují při spřažení exergonické a endergonické reakce
  c) katalyzují vytváření nových izomerů
  d) zahrnují hydrolázy
  a,b
 881. lyázy

  a) katalyzují vznik vazeb mezi uhlíkem a jinými atomy
  b) pracují při spřažení exergonické a endergonické reakce
  c) katalyzují vytváření nových izomerů
  d) katalyzují adiční reakce na dvojné vazbě
  d
 882. nebílkovinné složky enzymů

  a) se nazývají koenzymy
  b) nejsou podstatné pro činnost, určují pouze tvar molekuly
  c) mohou být kovalentně vázané
  d) se nazývají kofaktory
  a,c,d
 883. mezi koenzymy patří

  a) vitamín E
  b) zinečnatý kationt
  c) NADP
  d) pyridoxalfosfát
  c,d
 884. biologický a klinický význam enzymů spočívá v

  a) jejich využítí jako léčivých látek
  b) jejich biologickém efektu na urychlení reakcí v buňce, při jejich nedostatku dochází k poruchám organismu
  c) v uchovávání energie
  d) v akumulaci informací potře bných pro tvorbu nových buněk
  a,b
 885. proenzym je

  a) druh koenzymu
  b) neaktivní forma enzymu
  c) aktivátor enzymů, který svým působením převádí neaktivní formu na funkční
  d) jeden z inhibitorů enzymů
  b
 886. beta-oxidace je proces, jehož konečným/i produktem/produkty je/jsou

  a) acetylkoenzym A
  b) oxid uhličitý a voda
  c) glukóza
  d) triacylglycerol
  a
 887. štěpení tuků je reakce

  a) proteolytická
  b) hydrolytická
  c) hygroskopická
  d) kteoru katalyzují lipázy
  b,d
 888. v citrátovém cyklu se

  a) zpracovává kyselina citronová, která vznikla jako produkt štěpení tuků
  b) se zpracovává acetylkoenzym A
  c) se nevyskytují redos reakce
  d) se vyskytují redox reakce
  b,d
 889. metabolizmem se nazývá

  a) soubor všech reakcí živých i neživých systémů, které jsou součástí přírody
  b) pouze komplex citrátového cyklu, glykolýzy a beta-oxidace u člověka
  c) soubor všech enzymových reakcí, ve kterých dojde k přeměně látek a energie v buňkách a v živých organismech
  d) pouze soubor vybraných základních reakcí pro daný živočišný druh
  c
 890. anabolický pochod znamená

  a) proces vyrábějící pouze energii
  b) pochod vytvářející nové látky v organismu
  c) pochod, který spotřebovává energii
  d) proces, který odbourává zásobní látky organismu
  b,c
 891. katabolický děj je

  a) děj, ve kterém se uvolňuje energie
  b) například dýchací řetězec
  c) například syntéza bílkovin
  d) pochod, ve kterém se spotřebovává energie
  a,b
 892. cholesterol je

  a) škodlivý, tělo jej nijak nevyužívá, jenom se hromadí v cévách
  b) prekurzor hormonů
  c) součást buněčných membrán
  d) látka, která se vyskytuje v živočišném a v menší části i rostlinném tuku/olej
  b,c
 893. testosteron, mužský pohlavní hormon je

  a) peptid
  b) bílkovina
  c) steroid
  d) asteroid
  c
 894. progesteron je

  a) ženský pohlavní hormon
  b) hormon štítné žlázy
  c) peptid
  d) steroidní látka
  a,d
 895. insulin je

  a) hormon sleziny
  b) hormon pankreatu
  c) peptid
  d) polysacharid
  b,c
 896. cukrovka je onemocnění, při kterém hraje podstatnou úlohu

  a) oxytocin
  b) insulin
  c) progestin
  d) leucin
  b
 897. vitamíny jsou

  a) organické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  b) anorganické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  c) organické nebo anorganické látky potřebné v malých množstvích pro správné fungování organismu
  d) vždy rozpustné ve vodě
  a
 898. vitamín A

  a) je rozpustný ve vodě
  b) je rozpustný v tucích
  c) je v zelenině přítomen ve formě provitamínu
  d) je ve vyšších dávkách toxický
  b,c,d
 899. vitamín D

  a) je látka steroidní povahy
  b) kladně působí na šeroslepost
  c) je důležitý pro správný vývoj kostí
  d) jeho nedostatek způsobuje křivici (rachitis)
  a,c,d
 900. NAD+ a NADH se

  a) od sebe v žádném ohledu neliší
  b) NAD+ je redukovaná forma NADH
  c) NADH je redukovaná forma NAD
  d) žádná z těchto látek neexistuje, existuje pouze NADPH
  c
 901. aktivní transport je

  a) transport látek pomocí aktivace buněčné membrány, která svými pohyby přepravuje částice
  b) průnik roztoků přes buněčnou stěnu, který je spojen se spotřebou ATP
  c) transport částice proti koncentračnímu spádu
  d) děj, ve kterém se mohou uplatnit tzv.iontové pumpy
  b,c,d
 902. adrenalin je

  a) hormon, který je vylučován hlavně nadledvinkami
  b) tzv.stresový hormon, jiný název je epinefrin
  c) pohlavní hormon savců
  d) látka vylučovaná pankreatem ve stavuohrožení organismu
  a,b
 903. allosterický efekt je

  a) spojen se změnou konformace molekuly
  b) proces, který se uplatňuje při regulaci biologické sktivity některých bílkovin
  c) efekt, který nastane pokud je vazebné místo zcela nasyceno substrátem
  d) vlastnost biopolymeru, při kterém látka navázaná na jedné části molekuly ovlivní schopnost navázání další látky na jinou část biopolymeru
  a,b,d
 904. alfa-helix je

  a) útvar, který je totožný s pravotočivou dvoušroubovicí
  b) častá sekundární struktura bílkovin
  c) levotočivá šroubovice
  d) pravotočivá šroubovice
  b,d
 905. epitop

  a) se nachází na protilátce
  b) je oblast na protilátce
  c) je místo, kterým se váže antigen na protilátku
  d) je místo, které se na libovolném polymeru mnohokrát opakuje
  c
 906. isoenzymy

  a) je označení pro izomerasy
  b) jsou enzymy, které lze isolovat srážením
  c) jsou enzymy, které katalyzují stejnou reakci, ale mají odlišnou strukturu
  d) jsou nazývány bílkovinné části složených enzymů
  c
 907. micela

  a) je koloidní částice kulovitého tvaru
  b) vzniká shlukováním molekul, které obsahují polární a nepolární část
  c) je buněčný útvar, který předcházel mitochondriím
  d) se nazývá zaniklá organela
  a,b
 908. gel je

  a) suspenze malých izolovaných částic pevné fáze v kapalině
  b) systém, ve kterém došlo k zesíťování disperzních částic
  c) systém, jehož kapalným prostředím je výlučně voda( žádné jiné rozpouštědlo gel netvoří)
  d) systém tvořený trojrozměrnou sítí a tekutinou a je spojitý
  b,d
 909. chromatografie je

  a) měření intenzity procházejícího světla
  b) metoda, při které se rozděluje směs látek na jednotlivé složky
  c) látka, která absorbuje elektromagnetické záření a je tedy barevná
  d) analytická metoda sloužící k určení sekvence basí na jedné polovině chromosomu
  b
 910. primární struktura bílkoviny je

  a) určena pořadím jednotlivých basí v peptidu
  b) dána posloupností aminokyselin v daném řetězci
  c) určuje sekundární strukturu bílkoviny
  d) narušena při reverzibilní i ireverzibilní denaturaci
  b,c
 911. škrob a glykogen

  a) nemají nic společného
  b) jsou zásobní polysacharidy v lidském organismu
  c) se liší ve své struktuře, glykogen je více rozvětvený
  d) jsou polysacharidy složené z molekul glukózy
  c,d
 912. glukóza přijatá potravou může být v lidském těle

  a) oxidována až na CO2 a H2O
  b) uložena ve formě glykogenu
  c) uložena ve formě škrobu
  d) přeměněna na tuk
  a,b,d
 913. která/é z následujících látek se přirozeně nevyskytuje/í v živých buňkách?

  a) kyselina mléčná nebo její soli
  b) kyselina jantarová nebo její soli
  c) kyselina mravencí
  d) kyselina 2-hydroxypropanová
  c
 914. aminokyseliny, které obsahují další aminoskupinu v postranním řetězci jsou

  a) isoleucin
  b) glutamin
  c) arginin
  d) lysin
  c,d
 915. aminokyselina/y obsahující v postranním řetězci síru je/jsou

  a) thiamin
  b) cystein
  c) histidin
  d) prolin
  b
 916. aminokyselina/y obsahující v postranním řetězci hydroxylovou skupinu je/jsou

  a) methionin
  b) serin
  c) threonin
  d) fenylalanin
  b,c
 917. aminokyselina/y, která/é ve své molekule obsahuje aromatický kruh je/jsou

  a) glutamin
  b) tryptofan
  c) fenylalanin
  d) tyrosin
  b,c,d
 918. aminokyselina/y obsahující ve své molekule amidovou vazbu je/jsou

  a) asparagin
  b) glutamin
  c) tyrosin
  d) takové aminokyseliny se v přírodě nevyskytují
  a,b
 919. která z uvedených látek je v lidském těle nejvíce zastoupena (tj.tuto látku obsahuje lidské tělo v největším množství)

  a) proteiny(hlavně stavební funkce, např.svaly)
  b) sacharidy a tuky (zásoba energie)
  c) voda (rozpouštědlo polárních látek)
  d) minerální látky (důležité např.pro přenos nervových vzruchů nebo stavbu kostní hmoty)
  c
 920. tuky jsou

  a) polymery mastných kyselin
  b) soli mastných kyselin
  c) estery mastných kyselin
  d) amidy mastných kyselin
  c
 921. inositol je

  a) odvozený od cyklohexanu
  b) obsahuje jednu hydroxyskupinu
  c) obsahuje několik hydrozyskupin
  d) je heteroxyklus obsahující kyslík jako heteroatom a hydroxyskupinu
  a,c
 922. kolagen je

  a) základní strukturní jednotka živočišné buňky
  b) vláknitá bílkovina
  c) hlavní součást pojiv
  d) obsažen také v kostech a zubech
  b,c,d
 923. globulární bílkoviny

  a) mají tvar koule či klubka
  b) jsou rozpustné ve vodě
  c) jsou vláknité
  d) neobsahují nikdy sloučeninu nebílkovinné povahy
  a,b
 924. glykoproteiny

  a) obsahují bílkovinnou a lipidovou část
  b) obsahují bílkovinnou a sacharidovou část
  c) obsahují bílkovinnou část a kov
  d) obsahují bílkovinnou část a nuklovou kyselinu
  b
 925. kyselou hydrolýzou polysacharidu vznikají

  a) oxid uhličitý a voda
  b) aminokyseliny
  c) jednoduché cukry
  d) monosacharidy
  c,d
 926. monosacharidy jsou

  a) polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony
  b) heterocyklické sloučeniny s šestičlenným cyklem obsahující kyslík jako heteroatom
  c) štěpeny v lidském těle na polysacharidy
  d) zásobní látky
  a,b
 927. polysacahridy mohou mít funkci

  a) zásobních látek
  b) stavebních látek
  c) barevných látek
  d) rozpouštědel
  a,b
 928. mezi disacharidy patří

  a) glukóza a sacharóza
  b) fruktóza a maltóza
  c) laktóza a sacharóza
  d) laktóza a maltóza
  c,d
 929. celulóza

  a) se skládá z glukózových jednotek
  b) je základním stavebním kamenem všech živých buněk
  c) obsahuje pektin jako svou složku
  d) je hlavní složkou tzv.vlákniny, nestra vitelné části potravy
  a,d
 930. fruktóza

  a) je disacharid
  b) patří mezi ketózy
  c) spolu s glukózou tvoří maltózu
  d) je známá i pod starším označením ovocný cukr
  b,d
 931. inulin je

  a) polysacharid, zásobní cukr hvězdnicovitých rostlin
  b) možno používat u diabetiků
  c) monosacharid s pětičlenným cyklem
  d) hormon, který řídí zpracování glukózy
  a,b
 932. který/é výrok/y je/jsou nesprávné/ý

  a) vitamín A je rozpustný v tucích
  b) vitamín C je rozpustný v tucích
  c) vitamíny skupiny B jsou rozpustné ve vodě
  d) vitamín D není rozpustný ve vodě
  b
 933. který/é výrok/y je /jsou nesprávný/é

  a) retinol se vytváří z beta-karotenu
  b) při nedostatku vitamínu B1 může dojít k postižení vývoje kostí
  c) vitamín D je obsažen v rybím tuku
  d) vitamíny A,C a E jsou rozpustné ve vodě
  b,d
 934. vitamín B6 je odvozený od

  a) pyridinu
  b) pyrimidinu
  c) purinu
  d) pyrrolu
  a
 935. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) v molekule ATP se vyskytuje esterově vázaná kyselina fosforečná
  b) v molekule ATP se vyskytuje vazba -P-C-
  c) v molekule ATP se vyskytují tři zbytky kyseliny fosforečné
  d) molekula ATP neobsahuje glykosidickou vazbu
  b,d
 936. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) nadledviny produkují steroidní hormony
  b) pohlavní žlázy produkují steroidní hormony
  c) hypofýza produkuje steroidní hormony
  d) lymfatický systém produkuje steroidní hormony
  c,d
 937. který/é výrok/y je /jsou nesprávný/é

  a) štítná žláza produkuje také pohlavní hormony
  b) hypofýza vylučuje adrenokortikotropní hormon
  c) štítná žláza produkuje thyroxin
  d) pankreas produkuje inzulin
  a,b
 938. který/é výrok/y je/jsou nesprávný/é

  a) inzulin se tvoří v pankreatu
  b) inzulin štěpí sacharózu na glukózu a fruktózu
  c) inzulin zvyšuje dostupnost glukózy pro buňku
  d) inzulin se tvoří v hypofýze
  b,d
 939. který/é výrok/y je/jsou nesprávné/ý

  a) odrenalin je odvozen od dihydroxyderivátu benzenu
  b) obsahuje dusík
  c) patří mezi steroidní hormony
  d) způsobuje nárůst krevního tlaku
  c
 940. mezi alkaloidy obsažené v máku patří

  a) heroin
  b) atropin
  c) morfin
  d) nikotin
  c
 941. pyrol je součástí

  a) hemu
  b) vitamínu B1
  c) vitamínu B6
  d) není součástí žádné z uvedených látek
  a
 942. kyselina mléčná

  a) vzniká mléčným kvašením cukrů
  b) je konečným produktem metabolismu tuků
  c) její sůl laktát se tvoří z pyruvátu při anaerobní glykolýze
  d) vzniká oxidací pyruvátu
  a,c
 943. glukóza-6-fosfát vzniká v procesu glykolýzy. K jejímu vzniku tímto procesem je potřeba

  a) jedna molekula glukózy a jedn amolekula NADP
  b) jedna molekula glukózy a jedna molekula ATP
  c) kináza
  d) pyruvát
  b,c
 944. glyceraldehyd nebo jeho deriváty vznikají při

  a) metabolismu nuklových kyselin
  b) metabolismu sacharidů
  c) syntéze peptidů na ribosomech
  d) odbourávání bílkovin
  b
 945. sorbitol se od sorbózy liší

  a) chutí
  b) přítomností další aldehydové skupiny
  c) vyšším počtem -OH skupin
  d) nepřítomností aldehydové skupiny
  a,c,d
 946. glukóza

  a) se v lidském těle metabolizuje, přičemž konečným produktem glykolýzy je tricylglycerol
  b) je uschována ve formě glykogenu v játrech
  c) je během glykolýzy redukována
  d) je během glykolýzy štěpena na molekuly s nižším počtem uhlíků než 6
  b,d
 947. během Kresova cyklu dochází

  a) k tvorbě glukózy
  b) k tvorbě oxidu uhličitého
  c) k tvorbě NADH
  d) k tvorbě mastných kyselin
  b,c
 948. která/é typ/y reakce/í je/jsou důležitý/é v Krebsově cyklu?

  a) oxidace
  b) redukce
  c) adice
  d) eliminace
  a,b,c,d
 949. která/é dvojice má/mají stejný počet uhlíků?

  a) fumarát a maleinát
  b) sukcinát a citrát
  c) citrát a isocitrát
  d) alfa-ketoglutarát a sukcinát
  a,c
 950. aflatoxin je

  a) produkt plísně Aspergillus flavus
  b) zkomolenina Alfa-toxinu
  c) název plísně, která roste na burských oříšcích
  d) vysoce toxická látka
  a,d
 951. botulotoxin

  a) je známý také jako Botulin, klobásový jed
  b) je bakteriální toxin nalézající se ve špatně konzervovaných potravinách
  c) je neškodná, netoxická látka používající se při kosmetických procedurách k vyhrazení vrásek
  d) je velmi prudkým jedem
  a,b,d
 952. triacylglyceroly jsou

  a) výchozími látkami metabolismu tuků
  b) konečnými produkty metabolismu tuků
  c) zdrojem energie v lidském těle
  d) rozpustné ve vodě
  a,b,c
 953. vitamín B12 ve své molekule obsahuje

  a) měď
  b) železo
  c) kobalt
  d) nikl
  c
 954. jako esenciální mastné kyseliny označujeme ty kyseliny, které

  a) jsou nezbytné pro správnou funkci organismu
  b) organismus není schopen sám vyrobit
  c) jsou připojeny k určitému vitamínu
  d) tvoří triacylglyceroly. Ostatní mastné kyseliny tyto látky v lidském těle netvoří
  a,b
 955. při odbourávání bílkovin je/jsou produktem/produkty

  a) směs cukrů, tuků a minerálních látek
  b) glukóza
  c) směs aminokyselin
  d) dusíkaté látky
  c,d
 956. funkce žlučových kyselin je/jsou

  a) pomáhat při štěpení cukrů
  b) emulgovat tuky
  c) katalyzovat různé reakce probíhající ve žlučníku
  d) nemají funkci
  b
 957. mezi lipidy nepatří

  a) glukóza
  b) cholesterol
  c) fosfolipidy
  d) látky rozpustné ve vodě
  a,d
 958. fosforylace

  a) je tvorba nových vazeb mezi uhlíkem a fosforem
  b) je esterifikace alkoholu kyselinou fosforečnou nebo trihydrogenfosforečnou
  c) bývá katalyzována hydrolázami
  d) vede ke vzniku fosfátů
  b,d
 959. pojem hydrolýza

  a) zahrnuje v biochemii jak adici vody, tak i elminaci vody
  b) je možné použít k popisu děje, kdy z ATP vzniká ADP
  c) se používá tehdy, pokud se po přidání vody substrát spontánně rozkládá
  d) se používá k popisu adice vody na dvojnou vazbu
  b
 960. katabolický děj je

  a) takový děj, při kterém se spotřebovává energie
  b) tkaový děj, při kterém se z látek s vyšším obsahem energie stávají jednodušší látky a uvolňuje se energie
  c) sled reakcí, které vedou ke vzniku složitějších látek
  d) označení pro veškeré pochody, ve kterých se uplatńují enzymy jako katalyzátory
  b
 961. vyznačte, které ionty nebo prvky byly oxidovány
  2Ag(s) + Cu2+(aq) + SO42-(aq) →2Ag1+(aq) + Cu(s) + SO42-(aq)

  a) Ag(s)
  b) Cu2+
  c) SO42-(aq)
  d) v této reakci neprobíhá oxidace
  a
 962. jaký je produkt/jaké jsou produkty následující reakce?
  NaCl(aq) + H2SO4(aq) →

  a) Na2SO4 (aq)
  b) H2SO3 (aq)
  c) H2O(l)
  d) reakce neprobíhá
  d
 963. jaké jsou produkty násleudjící reakce?
  NaHCO3(aq) + HCl(aq) →

  a) NaCl(aq) + H2O + CO2
  b) Na2CO3(aq) + H2O
  c) H2CO3(aq) + NaCl
  d) H2O(l) + CO2(g)
  a,c
 964. látky, které jsou silné elektrolyty mají následující vlastnost/i

  a) vedou proud, ve vodě se rozpouštějí, ale nemusí disociovat
  b) ve vodě téměř zcela disociují, rozpouštějí se, vedou proud
  c) ve vodě částečně disociují, vedou proud, jsou omezeně rozpustné
  d) jsou rozpustné ve vodě a všechny rozpuštěné částice jsou ve formě iontů
  b,d
 965. která ze sloučenin bude barevná a proč (tj.sloučenina nebude bezbarvá a bude mít jinou barvu než bílou)?

  a) NaOH, protože všechny louhy jsou barevné
  b) CuSO4, protože barevnost je typická pro přechodové prvky
  c) CaCl2, barevné jsou všechny chloridy (žluté jako chlor)
  d) BaSO4 je barevný, protože je nerozpustný
  b
 966. který z uvedených prvků má nejvíce kovový charakter?

  a) fosfor
  b) dusík
  c) vizmut
  d) arsen
  c
 967. který z následujících halogenů můžeme čistit za laboratorní teploty sublimací?

  a) fluor
  b) brom
  c) chlor
  d) jod
  d
 968. při tvorbě sloučeniny mezi kovem a nekovem dochází k tomu, že

  a) kov vždy ztrácí elektron, stává se kationtem
  b) kov vždy přijímá elektron, stává se aniontem
  c) platí někdy a) a někdy b), podle umístění kovu a nekovu v periodické tabulce
  d) mezi kovem a nekovem existuje pouze iontová vazba, takže nedochází vůbec k žádnému pohybu elektronů
  c
 969. atomy, které jsou v jedné skupině periodické tabulky mají určité shodné nebo velmi blízké parametry. Těmi jsou

  a) počty energetických hladin pro elektrony
  b) atomové hmotnosti
  c) atomová čísla
  d) počty valenčních elektronů
  d
 970. který z následujících prvků má největší schopnost přitáhnout elektrony?

  a) sodík, protože snadno tvoří kladný aniont a ten přitáhne elektrony
  b) brom, je elektronegativní a jeho atom má velký poloměr
  c) chlor, je elektronegativní a má malý poloměr atomu
  d) osmium, stabilizuje tím elektronovou konfiguraci, proto jej nelze snadno oxidovat
  c
 971. za standardní teploty a tlaku (podle definice IUPAC) jsou vzácné plyny jednoatomové, ostatní plyny tvoří dvouatomové molekuly. Důvodem je, že

  a) vzácné plyny mají tak velké atomy, že by dvouatomové molekuly byly příliš objemné
  b) vzácné plyny mají příliš nízkou elektronegativitu
  c) vzácné plyny mají kompletní elektronový oktet, takové sloučeniny jsou minimálně reaktivní a netvoří dvouatomové molekuly
  d) vzácné plyny nemají dostatečný rozdíl elektronegativit k tomu, aby se mohla vytvořit taková molekula
  c
 972. proces, ve kterém dochází k I2(s) →I2(g) se nazývá

  a) destilace
  b) sublimace
  c) kondenzace
  d) var
  b
 973. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem BaSO4

  a) síran barnatý
  b) síran berylnatý
  c) arsenitan boritý
  d) arseničnan boritý
  a
 974. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem SiC

  a) karbid křemičitý
  b) křemičitan uhličitý
  c) silicid uhličitý
  d) uhličitan křemičitý
  a
 975. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem BH3

  a) alan
  b) boran
  c) hydrid barya
  d) hydrid berylia
  b
 976. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem NH3

  a) čpavek
  b) hydrid nitridu
  c) nitrid hydridu
  d) amoniak
  a,d
 977. vyberte správný/é název(názvy pro CO2(s)

  a) oxid uhelnatý
  b) oxid uhličitý, plynná fáze
  c) oxid uhličitý, pevná fáze
  d) suchý led
  c,d
 978. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem P2H2

  a) disulfan
  b) hydrid fosforu
  c) difosfan
  d) fosforovodík
  c
 979. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem MnO2

  a) oxid manganatý
  b) oxid manganičitý
  c) krev
  d) burel
  b,d
 980. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem As2O3

  a) oxid arseničný
  b) oxid arsenitý
  c) cyankali
  d) arsenik
  b,d
 981. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem MgTiO3

  a) titaničitan hořečnatý
  b) titaničnan hořečnatý
  c) peroxid hořečnato-titaničitý
  d) trioxid hořečnato-titaničitý
  d
 982. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem 2Cu(OH)2.Cr(OH)3

  a) hydroxid diměďnato-chromitý
  b) hydroxid chromito-měďnatý
  c) tuto sloučeninu nelze systematicky pojmenovat
  d) dihydrát měďnato-chromitý
  a
 983. vyberte správný/é název/názvy pro vodný roztok H2S

  a) sirovodík(zastaralý název)
  b) sulfan
  c) kyselina sirovodíková (zastaralý název)
  d) kyselina sulfanová
  c,d
 984. vyberte správný/é název(názvy pro sloučeninu se vzorcem H5IO6

  a) kyselina pentaydrogenjodičná
  b) kyselina dithionová
  c) kyselina pentahydrogenjodistá
  d) kyselian pentahydrogenjodová
  c
 985. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem HOCN

  a) kyselina oxo-kyanovodíková
  b) kyselina kyanatá
  c) kyselina nitroxylová
  d) kyselina kyanurová
  b
 986. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem H2Cr2O7

  a) kyselina heptaoxochromitá
  b) kyselina dihydrogen dichromová
  c) kyselina dihydrogen chromistá
  d) kyselina dichromitá
  b
 987. vyberte správný/é název/názvy pro sloučeninu se vzorcem NOCl

  a) chlorid nitrosylu
  b) oxid-chlorid dusitý
  c) chlornan dusný
  d) chlorid kysliny dusité
  a
 988. vyberte správný/é výrok/y

  a) v iontových rovnicích jsou si stechiometrické koeficienty na pravé a levé straně rovny
  b) v iontových rovnicích se součet nábojů na levé straně rovná součtu nábojů na pravé straně
  c) v iontových rovnicích jsou disociovány i pevné, nerospustné sloučeniny
  d) iontové rovnice se nevyčíslují, tj.rovnice je správná i tehdy, pokud nemá správně doplněné stechiometrické koeficienty
  b
 989. správný zápis iontové rovnice popisující vznik síranu sodného z kyseliny sírové a hydroxidu sodného je

  a) 2NaOH + H2SO4 →2Na+ + SO42- + H2
  b) 2Na+ + 2OH- + 2H+ + SO42- →2Na+ + SO42- + 2H2O
  c) 2NaOH + 2H+ + SO42- →2Na+ + SO42- + 2H2O
  d) 2Na+ + 2OH- + H2SO4 →2Na+ + SO42- + 2H2O
  b
 990. rovnice Ag(+) + Cl(-) →↓AgCl popisuje

  a) vznik sraženiny
  b) reakci stříbra s chlorem
  c) reakci rozpustného stříbra s rozpustným chlorem
  d) vznikl klodiru stříbrného
  a,d
 991. správná/é iontová/é rovnice pro reakci jodidu draselného s dusičnanem stříbrným za vzniku dusičnanu draselného a sraženiny jodidu stříbrného je/josu

  a) AgNO3 + KI →KNO3 + AgI
  b) Ag+ + K+ + NO3- + I- →Ag+ + K+ + NO3- + I-
  c) Ag+ + K+ + NO3- + I- →KNO3 + Ag+ + I-
  d) Ag+ + K+ NO3- + I- →K+ + NO3- + AgI
  d
 992. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující reakci chromanu draselného se stříbrnými solemi za vzniku sraženiny chromanu stříbrného?

  a) Ag + CrO4 →AgCrO4

  b) Ag+ + CrO4- → AgCrO4
  c) 2Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4
  d) 2Ag+ + 2CrO4- → Ag2CrO4
  c
 993. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující reakci stříbrných solí s rozpustnými chlorovými solemi za vzniku sraženiny chloridu stříbrného? Vyberte z možností

  a) Ag+ + Cl-→AgCl↓
  b) AgNO3(aq) + NaCl(aq) → NaNO3(aq) + AgCl(s)
  c) AgCl + NaNO3 → NaCl + AgNO3
  d) Ag+ + Na+ + (NO3)- + Cl- → NaNO3 + AgCl
  a
 994. rovnice Fe0(s) + CuIISO4(aq) → Cu0(s) + FeIISO4(aq) vyjadřuje děj, který patří mezi

  a) acidobazické děje
  b) redošní děje
  c) srážecí reakce
  d) iontové rovnice
  b
 995. rovnice CuSO4 + 4H2O →[Cu(H2O)4]SOvyjadřuje děj, který patří mezi

  a) komplexotvorné reakce
  b) redošní reakce
  c) homogenní reakce
  d) reakce, ve kterých dochází k zapojení volných elektronových párů na kyslíku v molekule vody do komplexní vazby
  a,d
 996. jaká/é je/jsou správná/é iontová/é rovnice popisující vznik síranu barnatého z chloridu barnatého? Vyberte z možností

  a) Ba2+ + (SO4)2- →BaSO4
  b) BaCl + SO42- + 2Na+ →Ba+ + SO42- + NaCl
  c) BaCl + SO42- + 2Na+ → Ba+ + SO42- + Na+ + Cl-
  d) Ba+ + SO42- + NaCl →Ba+ + SO42- + Na+ + Cl-
  a
 997. vyberte správná tvrzení . V komplexním kationtu [Cu(NH3)4]2+

  a) je centrálním atomem ion Cu2+
  b) ligandy jsou molekuly NH3
  c) donory elektronových párů (donorové atomy) jsou atomy dusíku čtyř molekul amoniaku
  d) donory elektronových párů jsou vazby NH2
  a,b,c
 998. vyberte správná  tvrzení, v komplexním antiontu [Fe(CN)6]3-

  a) je centrálním atomem Fe3+
  b) je centálním atomem uhlík
  c) jsou kyanidové skupiny ligandy
  d) má železo oxidační číslo +6
  a,c
 999. koordinační sloučenina s větším počtem centrálních atomů či iontů se nazývá

  a) multiplex
  b) polycentrický (vícejaderný) komplex
  c) klatrát
  d) hydrát
  b
 1000. v názvu koordinační sloučeniny se

  a) název ligandu uvádí až po názvu centrálního atomu
  b) se název centrálního atomu uvádí až po názvu ligandu
  c) se pořadí názvu ligandu nebo centrálního atomu určuje podle abecedního pořadí
  d) se uvádí název centrálního atomu v 1.pádě, pokud je centrální atom v nulovém oxidačním stupni
  b,d
 1001. v koordinační sloučenině

  a) má centrální atom vždy nulové mocenství
  b) centrální atom nemůže mít nulové mocenství
  c) centrální atommůže mít nulové mocenství
  d) centrální atom může mít záporné mocenství
  c,d
 1002. molekula uvedená na obrázku 1002 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  b
 1003. molekula uvedená na obrázku 1003 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  a
 1004. molekula uvedená na obrázku 1004 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) piperidin
  d) imidazol
  c
 1005. molekula uvedená na obrázku 1005 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) imidazol
  d
 1006. molekula uvedená na obrázku 1006 má triviální název

  a) pyran
  b) furen
  c) furan
  d) pyren
  c
 1007. molekula uvedená na obrázku 1007 má triviální název

  a) thiofan
  b) thiofen
  c) thiofuran
  d) thiofuren
  b
 1008. molekula uvedená na obrázku 1008 má triviální název

  a) pyrimidin
  b) pyridin
  c) pyrrol
  d) imidazol
  c
 1009. molekula uvedená na obrázku 1009 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  b
 1010. molekula uvedená na obrázku 1010 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  c
 1011. molekula uvedená na obrázku 1011 má triviální název

  a) chinolin
  b) purin
  c) indol
  d) imidazol
  a
 1012. v periodické soustavě prvků jsou atomy seřazeny podle

  a) podle struktury jádra
  b) podle rostoucích atomových čísel prvků
  c) podle roztoucí relativní atomové hmotnosti prvků, s několika výjimkami
  d) podle klesajícího mocenství
  b,c
 1013. pro atomy vzácných plynů, kromě helia, v základním stavu platí

  a) všechny mají plně obsazenou pouze valenční vrstvu elektronů
  b) ve všech obsazovaných orbitalech mají plný(maximálníú počet elektronů
  c) jejich mocenství je pouze osm
  d) mají analogickou vnější elektronovou vrstvu, ve které je vždy osm elektronů
  b,d
 1014. helium

  a) j eplynný prvek, který má ve vnější elektronové vrstvě jeden elektron v orbitale s a jeden v orbitale p
  b) má dva elektrony v orbitalu s
  c) má jeden valenční elektron
  d) může vzniknout jadernou fúzí ze dvou atomů vodíku 1H
  b,d
 1015. mezi vnitřně přechodné prvky

  a) patří lanthanoidy
  b) patří aktinoidy
  c) patří některé transurany
  d) patří prvky, jejichž dvě vnější slupky tvoří pouze f orbitaly
  a,b,c
 1016. první perioda Mendelějevovy periodické tabulky prvků obsahuje

  a) vodík
  b) vodík a helium
  c) alkalické kovy
  d) vodík a alkalické kovy
  b
 1017. ve třetí periodě Mendělejevovy periodické tabulky prvků nalezneme

  a) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
  b) B, Al, Ga, In, Tl
  c) Na, Mg, Al, Si
  d) Si, P, S, Cl
  c,d
 1018. prvky první periody

  a) mají zaplněnou jedinou vrstvu K
  b) mají zaplněné s a d orbitaly
  c) končí vzácným plynem s konfigurací vnější vrstvy ns2 np6
  d) nekončí jako jediné v tabulce vzácným plynem
  a
 1019. mezi přechodné prvky patří

  a) kovy i nekovy, musí mít ale elektrony v orbitalech d
  b) pouze kovy, ve valenční sféře mají pouze orbitaly f
  c) kovy, nemají nikdy zaplněné f orbitaly
  d) patří také rpvky v řadě mezi 21Sc-30Zn
  d
 1020. najděte správné výroky

  a) prvky zařazené v B periodách se označují jako přechodné
  b) všechny lanthanoidy mají zaplněné f orbitaly
  c) všechny aktinoidy mají zaplněné f orbitaly
  d) spinová magnetická čísla ve zcela zaplněných atomových orbitalech jsou stejná
  b,c
 1021. vyberte správné výroky

  aú dodáním dostatečného množství energie je možné oddělit elektron od atomu, tím vznikne aniont
  b) ionizační energie je definována jako energie, kterou je nutné dodat k rozštěpení kovalentní vazby
  c) ionizační energie se vyjadřuje buď v elektronvoltech nebo v kJ/mol
  d) energii potřebnou k odtržení prvního elektronu od atomu označujeme jako první ionizační energii
  c,d
 1022. vyberte správné výroky

  a) ionizační energie je totéž co excitační energie
  b) první ionizační energie je vždy nižší než druhá ionizační energie
  c) hodnota ionizační energie je závislá na tomovém čísle prvku
  d) ionizační energie je mírou toho, jak snadno z prvku vznikne kationt nebo aniont
  b,c
 1023. vyberte správné výroky

  a) v periodách ionizační energie se stoupajícím protonovým číslem roste
  b) nepravidelnosti ve zvyšování ionizační energie v periodách jsou způsobovány obsazováním hladin z vyšší energií
  c) ve skupinách ionizační energie se stoupajícím protonovým číslem roste
  d) nepravidelnosti ve zvyšování ionizační energie ve skupinách jsou způsobovány obsazováním hladin s vyšší energií
  a,b
 1024. vyberte správné výroky. Molakula

  a) je uskupení dvou nebo více atomů, ve kterém zůstávají zachovány charakteristické vlastnosti jednotlivých prvků
  b) je částice hmoty tvořená atomy, které jsou navzájem spojeny výhradně kovalentní vazbou
  c) je nejmenší částice látky, která má charakteristické chemické vlastnosti této látky
  d) je složena z určitého počtu stejných nebo různých atomů spojených navzájem chemickými vazbami
  c,d
 1025. vyberte správné výroky. Relativní atomová hmotnost je definována jako

  a) hmotnost jedné dvanáctiny některého izotopu uhlíku 6C
  b) poměr hmotnosti 1 molu daného atomu vůči jedné dvanáctině hmotnosti 1 molu nuklidu 12C
  c) hmotnost atomu toho kterého prvku v gramech
  d) poměr hmotnosti 1g daného atomu vůči 1 molu nuklidu 12C
  b
 1026. který/é z uvednených výroků je/jsou správné?

  a) proton je totožný s atomem vodíku
  b) proton je totožný s ionizovaným atomem vodíku
  c) pozitron má stejnou hmotnost jako elektron, znaménko jeho náboje je opačné
  d) neutrony nemají náboj a mají přibližně stejnou hmotnost jako elektrony
  b,c
 1027. látky složené z atomů, které se vyznačují stejným protonovým i nuklonovým číslem se nazývají

  a) nukleony
  b) nuklidy
  c) izotopy
  d) molekuly
  b
 1028. vyberte správné/á tvrzení

  a) nuklidy, které se liší hmotností, se nazývají izotopy
  b) látky, které jsou složeny z atomů se shodným protonovým a neutronovým číslem se nazývají izotopy
  c) většina prvků v přírodě je směsí několika izotopů
  d) izotopy jsou většinou radioaktivní, příkladem radioaktivního izotopu je 13C
  a,c
 1029. planckova konstanta má rozměr

  a) mol/kg
  b) je bezrozměrná
  c) eV
  d) J.s
  d
 1030. fotoelektrický jev vysvětluje

  a) proč dochází k zahřívání nebo ochlazování látek během jejich rozpouštění
  b) proč je rychlost světla konečná
  c) jak může dojít k přeměně světelné energie na elektrický proud
  d) jev, kdy se vlivem světelné energie z některých látek uvolňují elektrony
  c,d
 1031. nukleony

  a) je název pro protony, neutrony a elektrony, ne však pozitrony
  b) je název pro protony a neutrony
  c) je název pro protony a elektorny
  d) je název pro elektrony a neutrony
  b
 1032. vyberte správnou možnost(správné možnosti. Písmeno I označuje vedlejší kvantové číslo. Magnetické kvantové číslo

  a) může nabývat hodnot od -1 do +1 včetně nuly
  b) může nabývat hodnoty od -1 do +1, kromě nuly
  c) může nabývat pouze hodnot od -1 do nuly
  d) může nabývat pouze hodnot od nuly do +1
  a
 1033. vyberte správnou odpověď/správné odpovědi. Mají různé izotopy téhož prvku shodnou elektronovou konfiguraci?

  a) nemají, liší se v počtu protonů a tudíř i elektronů
  b) nemají, podle Pauliho principu
  c) mají, protože izotopy mají shodný počet elektronů a stejná pravidla pro obsazování orbitalů
  d) mají, protože izotopy se sice liší v počtu elektronů, ale vzhledem k pravidlům obsazování je výsledek stejný
  c
 1034. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s1 bude příslušet

  a) některému z prvků alkalických zemin
  b) sodíku
  c) chloru
  d) kyslíku
  b
 1035. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 bude příslušet

  a) fluoru
  b) sodíku
  c) vápníku
  d) kyslíku
  c
 1036. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p5 bude příslušet

  a) sodíku
  b) vápníku
  c) kyslíku
  d) fluoru
  d
 1037. elektronová konfigurace 1s2 2s2 2p4 bude příslušet

  a) sodíku
  b) vápníku
  c) kyslíku
  d) fluoru
  c
 1038. celkový počet elektronů v zaplněných orbitalech s, p,d a f je

  a) 26
  b) 32
  c) 38
  d) 42
  b
 1039. jaká elektronová konfugurace bude příslušet atomu 6C v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p3
  b) 1s2, 2s2, 2p2
  c) 1s2, 2s2, 2p4
  d) 1s2, 2s2, 2p6
  b
 1040. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 7N v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) 1s2, 2s2, 2p4
  c) 1s2, 2s2, 2p3
  d) [He] 2s2, 2p3
  c,d
 1041. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 11Na v základním stavu?

  a) [Ne]3s1
  b)  [Ar]3s1
  c)  [Ne]3s2
  d)  [Ar]3s2
  a
 1042. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 8O v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) [He]2p4
  c) 1s2, 2s2, 2p4
  d) [He] 2s2,2p4
  c,d
 1043. jaká elektronová konfigurace bude příslušet atomu 5B v základním stavu?

  a) 1s2, 2s2, 2p2
  b) 1s2, 2s2, 2p1
  c) [Ar] 2s2, 2p2
  d) [He] 2s2
  b
 1044. jaká je elektronová konfigurace uhlíku 6C(v prvním excitovaném stavu)?

  a) [He] 2s0, 2p4
  b) [He] 2s1, 2p3
  c) 1s1, 2s1, 2p4
  d) 1s2, 2s1, 2p3
  b,d
 1045. ionizační energie v řadě Li, Na, K, Rb, Cs

  a) klesá, protože roste počet elektronů, které jsou ve vnějších slupkách atomu a tyto shodně nabité části se navzájem odpuzují
  b) stoupá, protože roste počet elektronů, které jsou ve vnějších slupkách atomu a tyto shodně nabité části se navzájem odpuzují
  c) klesá, protože roste atomový poloměr a tím přitažlivá síla jádra
  d) stoupá, protože roste atomový poloměr a tím přitažlivá síla jádra
  c
 1046. vyberte správnou/é definici/definice. Orbital je

  a) označení pro dráhu valenčního elektronu
  b) dráha elektronu, která může být např.kruhová
  c) prostor, v němž je v okolí jádra nejpravděpodobnější výskyt elektronu
  d) druh nebo stav elektronu
  c
 1047. vazebnou energií nazýváme

  a) energii, která je nutná k rozštěpení dané vazby
  b) energii, která se uvolní při vzniku vazby
  c) energii, která je potřeba k vytvoření jednoho molu sloučeniny
  d) energii, která je potřeba k přechodu do excitovaného stavu
  a,b
 1048. v molekule NH4Cl nalezneme vazby

  a) kovalentní nepolární
  b) kovalentní polární
  c) iontové
  d) kovové
  b,c
 1049. vznik chemické vazby mezi dvěma atomy

  a) je vždy spojen s uvolněním energie
  b) je někdy spojen s uvolněním, někdy se spotřebou energie
  c) je založen na sdílení elektronů
  d) je založen na sdílení elektornů nebo přeskupení protonů
  a,c
 1050. excitovaný stav je

  a) stav, který je schopen uchovávat energii pro pozdější použití, např. ATP je excitovaným stavem ADP
  b) je fyzikální jev, při kterém jsou elektrony přeneseny na vyšší energetickouhladinu než je jejich normální hladina
  c)je stav, kdy se molekula nachází ve svém energetickém amximu, lxe toho dosáhnout dodáním energie teplem
  d) stav molekuly, kde se extrémně zrychlí Brownův pohyb části
  b
 1051. elektronová konfigurace 2s1 2p2 patří

  a) excitovanému stavu boru
  b) základnímu stavu boru
  c) excitovanému stavu uhlíku
  d) základnímu stavu uhlíku
  a
 1052. stav atomu o nejnižší energii se nazývá

  a) základní
  b) primární
  c) 1.excitovaný
  d) neaktivní
  a
 1053. obsazování jednotlivých orbitalů elektrony, neboli elektronová konfiturace atomu v základním stavu se řídí nasledujícími principy

  a) Pauliho vylučovací princip
  b) Heisenbergův princip neurčitosti
  c) výstavbový princip- princip minimální energie
  d) Hudnovo pravidlo
  a,c,d
 1054. Pauliho vylučovací princip pro obsazování jednotlivých orbitalů elektrony v základním stavu zní

  a) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše jedním elektronem. Takto obsazené orbitaly musí obsahovat elektrony s odlišným čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  b) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše dvěma elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem- spinově magnetickým kvantovým číslem
  c) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše třemi elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  d) každý orbital, charakterizovaný třemi kvantovými čísly n,l,m může být obsazen nejvýše čtyřmi elektrony, které se liší čtvrtým kvantovým číslem - spinově magnetickým kvantovým číslem
  b
 1055. vyberte správný/é výrok/y

  a) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orbitaly - se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou stejná
  b) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orrbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou různá
  c) elektrony, obsazují energetické hladiny tak, aby měl ve výsledku systém co nejnižší energii
  d) ani jedna z variant a) až c) nejsou vyjádřením výstavboého principu
  a,c
 1056. Hundovo pravidlo pro obsazování jednotlivých orbitalů elektrony v základním stavu zní

  a) orbitaly se stejnou energií- tzv. degenerované orbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech sjou stejná
  b) orbitaly se stejnou energií- tzv.degenerované orbitaly- se obsazují nejdříve po jednom elektronu. Spinová magnetická kvantová čísla elektronů v takto zpola zaplněných orbitalech jsou různá
  c) elektrony, které v atomu s rostoucím protonovým číslem přibývají, obsazují hladiny tak, aby měl ve výsledku systém co nejnižší energii
  d) ani jedna z variant a) až c) nejsou vyjádřením Hundova pravidla
  a
 1057. elektronegativní může být

  a) molekula
  b) atom
  c) molekula i atom
  d) jakákoliv látka, která přitahuje elektrony
  b
 1058. pevnost chemické vazby se hodnotí podle

  a)počtu elektronů, které jsou v dané vazbě sdíleny
  b) rozdílu elektronegativit atomů, mezi kterými vazba existuje
  c) energie potřebné k jejímu rozštěpení
  d) hodnoty vlnové funkce molekulárního orbitalu
  c
 1059. o kovalentní vazbě platí

  a) je založena na sdílení elektronů (tj. na překryvu atomových orbitalů), vzájemně vázaných atomů
  b) je založena na sdílení elektronů, převážně jejich dvojic
  c) vzniká při ní také nevazebný molekulový orbital
  d) vzniká překryvem libovolných orbitalů valenční vrstvy
  a,b,c
 1060. kovalentní vazba nemůže vzniknout tímto postupem

  a) vzájemným sdílením elektronů valenční vrstvy
  b) odtrřením elektronů od atomu- donoru a jejich převodem k atomu - akceptoru
  c) nabídnutím elektronového páru donorového atomu na sdílení s akceptorovým atomem, který má prázdný orbital (donor-akceptorová vazba)
  d) excitací elektronů do vyšší valenční vrstvy
  b,d
 1061. které z následujících výroků o kovalentní vazbě σ jsou pravdivé

  a) je to typ iontové vazby mezi atomy s nitšími rozdíly v elektronegativitě
  b) vznikne obsazením vazebného molekulového orbitalu σ, který má osu souměrnosti totžnou se spojnicí vázaných atomových jader a velkou elektronovou hustotou na této spojnici
  c) vznikne obsazením vazebného atomového orbitalu σ, který má osu souměrnosti totožnou se spojnicí vázaných atomových jader a velkou elektronovou hustotou na této spojnici
  d) vzniká překryvem libovolných orbitalů valenční vrstvy
  b
 1062. jednoduchá kovalentní vazba je

  a) téměř vždy tvořena vazebným molekulovým orbitalem π
  b) téměř vždy tvořena vazebným molekulovým orbitalem σ
  c) téměř vždy tvořena atomovými orbitaly d
  d) téměř vždy tvořena atomovými orbitaly f
  b
 1063. vazby C-H v metanu jsou tvořeny

  a) kombinací kovalentních vazeb orbitalů p uhlíku s orbitaly s vodíku. To platí pouze pro dvě vazby. Další dvě jsou tvořeny donor-akceptorovou vazbou, kde akceptorem je uhlík, poskytující vakantní orbitaly d a dva vodíky poskytují dva volné elektrony. Důvodem tohoto uspořádání je elektronová konfigurace 1s2 2p2. Orbital s atomu uhlíku je zaplněn a nemůže se tedy účastnit žádné chemické vazby, orbitaly p obsahují pouze dva elektorny, a to je důvod existence donor-akceptorové vazby u dvou vazeb ze čtyř
  b) jeden elektron z orbitalu 1s atomu uhlíku je excitován do orbitalu p. Tím vzniknou čtyři nepárové elektrony, které se účastní kovalentní vazby s atomy vodíku
  c) orbital vrstvy K (tj. orbital 1s) a tři orbitaly vrstvy L (tj. orbitaly 2px, 2py, 2pz) vytvoří hybridizovaný orbital - sp3, který se účastní vazeb s orbitaly atomů vodíku
  d) vazba C-H je zvlášní kovalentní vazba, jejíž vlastnosti neodpovídají ani jednomu z výše uvedených popisů
  c
 1064. komplexní vazba

  a) je donor-akceptorová kovalentní vazba
  b) vysvětluje existenci koordinačních sloučenin přechodných kovů
  c) je nevazebná interakce, která ovlivňuje terciární strukturu bílkovin
  d) je kovalentní vazba, kterou se vysvětluje existence krystalických anorganických sloučenin
  a,b
 1065. elektronegativita je

  a) schopnos atomu přitahovat elektrony
  b) schopnost kovalentně vázaného atomu přitahovat elektronový pár
  c) energie nutná k odtřžení elektronů z atomu prvku v základním stavu
  d) energie uvolněná atomem prvku při přijetí elektronu do volného orbitalu valenční vrstvy
  b
 1066. hybridizace je

  a) sjednocení energetických hladin různých orbitalů v rámci vrstvy daného hlavního kvantového čísla
  b) přeměna orbitalů do nového,energeticky sjednoceného orbitalu dané valenční vrstvy
  c) jednotka energie charakterizující energii uvolněnou energetickým sjednocením různých orbitalů jedné vrstvy
  d) ani jedna z výše uvedených definic není správná
  b
 1067. hybridní orbital

  a) vznikne lineární kombinací atomových orbitalů valenční sféry atomu
  b) vznikne spojením dvou stejných orbitalů různých prvků
  c) existuje pouze jako atomový orbital
  d) představuje průměrnou energetickou hladinu několika různých orbitalů valenční vrstvy
  a
 1068. polarita kovalentní vazby je způsobena

  a) rozdílnými energetickými hladinami elektronů valenční vrstvy vázaných atomů
  b) nelineární kombinací atomových orbitalů do molekulového orbitalu
  c) rozdílnými elektronegativitami vázaných atomů
  d) rozdílným počtem elektronů obalu atomového jádra
  c
 1069. elektrický dipólový moment charakterizuje

  a) rozdílnost hodnoty magentického pole země na severním a jižním pólu
  b) nerovnoměrné rozložení elektrického náboje v molekule
  c) nerovnoměrné rozložení elektrického náboje v atomu
  d) energii nutnou k překonání nerovnoměrného rozložení elektrického náboje v molekule
  b
 1070. van der Waalsovy síly

  a) vznikají mezi molekulami působením van der Waalsova generátoru napětí
  b) jsou zapříčiněny především vzájemným působením  molekulových dipólů
  c) vznikají vzájemným působením opačně na bitých iontů
  d) jsou silnou mezijadernou vazbou
  b
 1071. vodíková vazba (vodíkový můstek

  a) vzniká pouze mezi molekulami vody
  b) vzniká pouze mezi molekulami vodíku
  c) vzniká pouze u nepolárních sloučenin
  d) je slabá mezimolekulární vazebná interakce
  d
 1072. vodíkové můstky nevznikají

  a) v těžké vodě D2O
  b) v nepolárních sloučeninách
  c) v jedné molekule vody
  d) především ve sloučeninách vodíku s fluorem, kyslíkem a dusíkem
  b,c
 1073. vodíkové můstky

  a) vznikají v těžké vodě - D2O
  b) vznikají v nepolárních sloučeninách
  c) vznikají v jedné molekule vody
  d) nevznikají v žádném z výše uvedených případů
  a
 1074. označte typ vazby v molekule kyslíku

  a) iontová
  b) kovalentní
  c) oxidační
  d) koordinačně kovalentní
  b
 1075. označte typ vazby v molekule chloru

  a) iontová
   b) polární
  c) kovalentní
  d) polární kovalentní
  c
 1076. charakteruzujte typ vazby v molekule chloridu sodného
   
  a) polární kovalentní
  b) polární iontová
  c) iontová
  d) nepolární
  c
 1077. která/é z následujících sloučenin netvoří vodíkové můstky

  a) voda
  b) benzín
  c) kyselina sírová
  d) benzen
  b,d
 1078. která/é z následujících sloučenin netvoří vodíkové můstky

  a) uhlovodíky
  b) sirovodík
  c) molekuly vodíku
  d) alkoholy
  a,c
 1079. pokud má prvek malou ionizační energii, potom

  a) snadno tvoří anionty
  b) snadno tvoří kationty
  c) snadno tvoří anionty i kationty
  d) je inertní
  b
 1080. anionty se snadno tvoří z prvků, které

  a) mají malou ionisační energii
  b) mají vysokou elektronegativitu
  c) mají velkou elektronovou afinitu
  d) jsou v prvních dvou skupinách periodické tabulky
  b,c
 1081. reakční teplo je

  a) teplo soustavou přijaté nebo vydané, uskuteční-li se chemická reakce stechiometricky
  b) pouze teplo soustavou vydané, uskuteční-li se reakce izobaricky nebo izochoricky v jednotkovém rozsahu a je-li teplota výchozích látek a produktů stejná
  c) pouze teplo soustavou přijaté, uskuteční-li se reakce v jednotkovém rozsahu
  d) žádný z předešlých výroků v této otázce není správný
  a
 1082. první termochemický zákon říká

  a) soustava při reakci uvolňuje nebo spotřebovává tepelnou eenrgii
  b) H = U + pV
  c) reakční teplo určité reakce je stejné jako součet reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících se stejných výchozích látek a končících stejnými produkty
  d) žádný z předešlých výroků v této otázce není správný
  d
 1083. druhý termochemický zákon říká

  a) soustava při reakci uvolňuje nebo spotřebovává tepelnou energii
  b) reakční teplo určité reakce a reakční teplo téže reakce probíhají za stejných podmínek opačným směrem je až na znaménko stejné
  c) reakční teplo určité reakce je stejné jako součet reakčních tepel postupně prováděných reakcí, vycházejících ze stejných výchozích láteka končících stejnými produkty
  d) celkové slučovací teplo reakce je vždy nulové
  c
 1084. jeslitže je reakce exotermné, pak platí

  a) ΔH > 0
  b) ΔH < 0
  c) ΔG > 0
  d) ΔG < 0
  b
 1085. první termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného durhu
  b) teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší
  c) celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno
  d) při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky prvného nebo kapalného skupenství rovna nule
  a,c
 1086. druhý termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by  trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu
  b) teplo nemůže při styku dovu těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší
  c) celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno
  d) nelze sestrojit perpetuum mobile druhého druhu
  b,d
 1087. třetí termodynamický zákon

  a) nelze sestrojit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu
  b) při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule
  c) čisotu pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na absolutní nulovou teplotu
  d) nelze sestrojit perpetuum mobile druhého druhu
  b,c
 1088. Brönstedova kyselina

  a) je látka, která je schopná přijímat od jiné látky proton
  b) je látka, která je schopná předávat jiné látce proton
  c) je látka s volným elektronovým párem, který může sdílet s jinou látkou
  d) je látka zvyšující koncentraci elektronů v roztoku
  b
 1089. Brönstedova zásada

  a) je látka, která je schopná přijímat od jiné látky proton
  b) je látka, která je schopná předávat jiné látce proton
  c) je látka s volným elektronovám párem, který může sdílet s jinou látkou
  d) je látka svyšující koncentraci elektronů v roztoku
  a,c
 1090. v acidobazické rovnovážné reakci popsané rovnicí CH3COOH + H2O ⇆ H3O+ + CH3COO-

  jsou tyto konjugované páry (ve smyslu Brönstedovy teorie kyselin a zásad)

  a) kyselina octová a voda (levá strana rovnice)
  b) kation H3O+ a anion CH3COO- (pravá strana rovnice)
  c) kyselina octová a anion CH3COO-
  d) voda a kation H3O+
  c,d
 1091. v acidobazické rovnovážné reakci popsané reakcí:
  CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-
  je rovnovážná konstanta Kc vyjádřena vzorcem (koncentrace v hranatých závorkách představují rovnovážné koncentrace)


  a) [CH3COOH][H2O]
       [CH3COO-][H3O+]
  b) [ CH3COO-][H3O+]
       [CH3COOH]
  c) [CH3COO-][H3O+]
      [CH3COOH][H2O]
  d) [H3O+][H2O]
      [CH3COO-][CH3COOH]
  c
 1092. z acidobazické rovnovážné reakce popsané reakcí
  CH3COOH + H2O ⇄ H3O+ + CH3COO-
  můžeme vyjádřit disociační konstantu kyseliny octové Ka výrazem

  a) [CH3COOH][H2O]    
      [CH3COO-][H3O+]
  b) [ CH3COO-][H3O+]   
       [CH3COOH]
  c) [CH3COO-][H3O+
      [CH3COOH][H2O]
  d) [H3O+][H2O]   
      [CH3COO-][CH3COOH]
  b
 1093. iontový součin autoprotolýzy vody, tj.reakce 2H2O ⇄ H3O+ + OH- má při 25°C přibližně hodnotu (předpokládáme, že roztok se chová ideálně)

  a) 1014
  b) 10-14
  c) 10-7
  d) 1
  b
 1094. pro kyselé vodné roztoky platí

  a) [H3O+]<[OH-]
  b) [H3O+]>[OH-]
  c) [H3O+]≤[OH-]
  d) [H3O+]≥[OH-]
  b
 1095. redoxními reakcemi se nazývají reakce

  a) při kterých dochází neutralizaci oxidačních kyselin silnými zásadami
  b) při kterých se jedna sloučenina oxiduje a druhá redukuje
  c) při kterých se jeden prvek oxiduje a jeden redukuje
  d) při kterých se jedna sloučenina může zároveň oxidovat i redukovat
  c
 1096. oxidace je reakce, při níž

  a) reaktant přijímá elektron
  b) reaktant předává svůj elektron
  c) reaktant předává svůj proton
  d) reaktant odevzdává svůj proton
  b
 1097. redukce je reakce, při níž

  a) reaktant přijímá elektron
  b) reaktant předává svůj elektron
  c) reaktant předává svůj proton
  d) reaktant odevzdává svůj proton
  a
 1098. oxidační činidlo je látka, která

  a) je akceptorem elektornů
  b) je donorem elektronů
  c) je akceptorem protonů
  d) je donorem protonů
  a
 1099. redukční činidlo je látka, která

  a) je akceptorem elektronů
  b) je donorem elektronů
  c) je akceptorem protonů
  d) je donorem protonů
  b
 1100. který/é z uvedených vztahů je/jsou správné pro dva různé plyny A a B. Podmínky: stálá teplota i tlak, m je hmotnost, M je relativní molekulová hmotnost, ρ je hustota a c je koncentrace

  a) ρAB = mA/mB
  b) ρAB = MA/MB
  c) cA = mA/MA
  d) ρA × VA = mA; ρB × VB = mB
  a,b,d
 1101. katalyzátor je látka, která

  a) zvyšuje výtěžek produktů
  b) mění aktivační energii
  c) posouvá rovnováhu směrem doprava
  d) posouvá rovnováhu směrem doleva
  b
 1102. látka, které říkáme hydrofilní se

  a) rozpouští dobře ve vodných roztocích při nízkém pH
  b) téměř nerozpuští v tucích
  c) nerozpouští ve vodě
  d) rozpouští ve vodě jenom při vysoké iontové síle
  b
 1103. adiabatický děj znamená, že

  a) děj probíhá při konstantní teplotě, a současně soutava uvolňuje teplo
  b) při ději zůstává tlak v soustavě nezměněn, a současně soustava přijímá teplo
  c) soustava nepřijímá ani nevydává teplo
  d) děj probíhá při konstantním tlaku, a současně soustava uvolňuje teplo
  c
 1104. u exotermických dějů má hodnota entalpie

  a) kladné znaménko, soustava odevzdává teplo do okolí
  b) záporné znaménko, soustava odevzdává teplo do okolí
  c) kladné znaménko, soustava si ponechává teplo
  d) záporné znaménko, soustava přijímá teplo
  b
 1105. reakční mechanismus je

  a) sled elementárních reakcí, který v konečném výsledku vede k chemické přeměně
  b) podrobný popis procesu, ve kterém se částice výchozí látky přeorganizují na aktivovaný komplex, který se nakonec přemění na výsledné produkty reakce
  c) popis jednotlivých kroků při vícestupňové syntéze
  d) popis procesu, při kterém se z monomerů stává polymer
  a,b
 1106. rovnovážná konstanta reakce se se změnou teploty

  a) nemění
  b) mění
  c) nemění, pokud se nemění zároveň i tlak
  d) nemění, pokud se jedná o endotermní reakci
  b
 1107. jeden mol elektronů je

  a) nesmysl, mol je definován jen pro atomy
  b) 6,022×1023 elektronů
  c) taková hmotnost, elektronů, kterou má 0,012 kg uhlíku 12C
  d) počet elektronů, kteřé má jakákoli látka v jednom molu
  b
 1108. entropie je

  a) termodynamická veličina, kterou lze charakterizovat míru neurčitosti nebo neuspořádanosti systému
  b) teplo, které přijme soustava, která nekoná žádnou objemovou práci
  c) molární teplo uvolněné rozpadem jednoho gramu látky
  d) pojmenování pro uspořádání menších částí, platí pouze v rámci velké definované struktury
  a
 1109. pV = nRT platí pouze

  a) při konstantní teplotě a tlaku pro všechny plyny
  b) pro ideální plyn
  c) pro reakci, ve které jsou všechny složky kapalné
  d) pro hlavní kvantové číslo n = 1 a 2
  b
 1110. iontová vazba je

  a) kovalentní vazba mezi dvěma atomy s odlišnou elektrongativitou
  b) realizována na principu vzájemné přitažlivosti obráceně nabitých částic
  c) elektrostatická interakce mezi kationtem a aniontem
  d) kovalentní vazba, ve které se uplatňují ionty
  b,c
 1111. mezi kovalentní vazby nepatří - vyberte možnosti, kde jsou jen nekovalentní vazby

  a) elektrostatické síly, koordinační vazby, van de Waalsovy síly a vodíkové můstky
  b) elektrostatické interakce a van der Waalsovy síly
  c) vodíkové můstky, van der Waalsovy síly a násobné vazby u nenasycených uhlovodíků
  d) konjugované vazby, vodíkové můstky a van der Waalsovy síly
  b
 1112. heterogenní směsí je

  a) roztok
  b) dým
  c) suspenze
  d) slitina kovů
  b,c
 1113. izotopy daného prvku se od sebe

  a) nedají oddělit
  b) dají oddělit fyzikálními metodami
  c) dají oddělit pouze chemickými metodami
  d) se od sebe dají oddělit pouze, pokud je izotop radioaktivní
  b
 1114. aktivační energie reakce je

  a) podle srážkové teorie minimální energie, kterou částice musí mít aby proběhla chemická reakce
  b) je rozdílem energií produktů a výchozích látek
  c) je rozdílem energií aktivovaného komplexu a výchozích látek
  d) je rozdílem energií aktivovaného komplexu a produktů
  a,c
 1115. složení reakční směsi v rovnováze mohou ovlivnit

  a) teplotou
  b) tlakem
  c) koncentrací výchozích látek nebo produktů
  d) katalyzátorem
  a,b,c
 1116. poločas (např.rozpadu) je u chemických přeměn

  a) doba, za kterou látka zreaguje, rozpadne se ap.
  b) doba, za kterou se koncentrace výchozí látky se sníží o 50%
  c) doba, za kterou se u reakcí 1.řádu dosáhne nulové koncentrace výchozích látek
  d) doba, za kterou se dosáhne rovovážného stavu
  b
 1117. pomocí Hessova zákona lze

  a) určit objem ideálního plynu při dané teplotě
  b) určit tlak, za kterého daná látka vytvoří výbušnou směs
  c) zjistit reakční entalpii při standardníchpodmínkách reakce
  d) určit reakční rychlost v závislosti na teplotě a tlaku
  c
 1118. rozměr univerzální plynové konstanty ve stvové rovnici PV = nRT je

  a) JK-1mol-1
  b) je bezrozměrná
  c) Pa.m3
  d) Pa
  a
 1119. exotermné reakce bude vykazovat

  a) kladnouzměnu entalpie
  b) zápornou změnu entalpie
  c) podle průběhu reakce buď kladnou nebo zápornou změnu
  d) zápornou změnu, pokud všechny
  b
 1120. endotermní reakce bude vykazovat

  a) kladnou změnu entalpie
  b) zápornou změnu entalpie
  c) podle průběhu reakce buď kladnou nebo zápornou změnu
  d) zápornou změnu, pokud všechny
  a
 1121. protická rozpouštědla jsou

  a) taková, která jsou součástí protoplasmy
  b) taková, která snadno odštěpují proton
  c) taková, která snadno váží proton nebo protony
  d) taková, která snadno rozpouštějí tuky
  b
 1122. která/é varianta/y představuje/í vzorec soli?

  a) CH3COOH
  b) CH2COOH
  c) HCOOK
  d) CaCO3
  c,d
 1123. která z následujících látek je kyselinou podle Arrheniovy teorie?

  a) KCN
  b) H2CO3
  c) HCl
  d) NaOH
  b,c
 1124. která z látek bude reagovat alkalicky?

  a) NaCl
  b) NaOH
  c) Na2SO4
  d) NaHCO3
  b,d
 1125. jaká je (přibližně) pH 0,00001 molárního vodného roztoku HCl? (aktivitní koeficient považujte za roven 1)

  a) 1
  b) 2
  c) 2,5
  d) 5
  d
 1126. jaká je přibližná koncentrace H3O+ iontů ve vodném roztoku NaOH o koncentraci 0,01 molu? (aktivitní koeficient považujte za roven 1)

  a) 10-2
  b) 0,01
  c) 10-9
  d) 10-12
  d
 1127. roztok kyseliny sírové, síranu sodného a vody

  a) dostaneme jako produkt neutralizace kyseliny sírové hydroxidem sodným, v přebytku kyseliny sírové
  b) dostaneme jako produkt neutralizace kyseliny sírové hydroxidem sodným, v přebytku hydroxidu
  c) dostaneme při neutralizaci kyseliny sírové hydroxidem sodným přijakémkoli stechiometrickém poměru vzhledem k tomu, že je to rovnovážná reakce
  d) můžeme pripravit pouze smícháním jednotlivých slože, ne jako produkt reakce
  a
 1128. podle Arrheniovy a Broenstedovy teorie je kyselina látka, která

  a) je akceptorem elektronu
  b) je akceptorem protonu
  c) je donorem protonu
  d) je donorem vodíkového kationtu
  c,d
 1129. který z následujících 0,1 M roztoků bude reagovat zásaditě? Ve vodném roztoku zbarví fenolftalein do růžova až fialova

  a) NaBr
  b) LiOH
  c) CH3OH
  d) NH3
  b,d
 1130. reakce H+ + OH- = H2O je reakcí

  a) hydrolytickou
  b) substituční
  c) neutralizační
  d) esterifikační
  c
 1131. kyselina chlorovodíková byla přesně neutralizována hydroxidem sodným. Ve vzniklé reakční směsi bude koncentrace hydroxoniového kationtu

  a) vždy větší než koncentrace hydroxylového aniontu
  b) vždy stejná jako koncentrace hydroxylového aniontu
  c) vždy menší než koncentrace hydroxylového kationtu
  d) vždy stejná jako celková koncentrace všech iontů na začátku reakce
  b
 1132. když ve vodném roztoku vzroste koncentrace vodíkových iontů, jak se bude měnit koncentrace hydrozylových aniontů?

  a) poroste
  b) bude klesat
  c) poroste přímo úměrně se vzrůstem H+ koncentrace
  d) bude klesat přímo úměrně se vzrůstem H+ koncentrace
  b,d
 1133. student má připravit 100 ml vodného roztoku HCl o cílové koncentraci 6 mol/l. Má k dispozici roztok HCl o koncentraci 12 mol/l a vodu. Jaký/jaké postup/y jsou správné ( i z hlediska bezpečnosti práce)? Předpokládejte, že aktivitní koeficient je roven jedné.

  a) student anlije 50 ml vody do 50 ml roztoku HCl a vzniklý roztok poté dobře zamíchá
  b) student nalije za míchání 50 ml HCl do 50 ml vody
  c) student naráz slije 50 ml HCl a 50 ml vody a zamíchá, pokud je třeba
  d) žádný z postupů není správný, je třeba zvolit jiný objemový poměr kyseliny a vody
  b
 1134. co je to pufr?

  a) látka, která podle okolností přijímá protony nebo elektrony nebo obojí
  b) směs, která umí vyrovnávat pH tak, že buď přijímá protony nebo hydroxylové anionty
  c) látka, která umí udržet pH vždy v hodnotách kolem pH = 7, pro ostatní hodnoty se pufry nepoužívají
  d) látka, která umí udržet výchozí pH i po zředění v jistém rozmezí
  b,d
 1135. mezi směsi, které mají pufrační schopnost nepatří

  a) roztok KCl v HCl
  b) vodný roztok NH3 a CH3COOH
  c) roztok CH3COOH a CH3COONa
  d) roztok CH3COOK a CH3COOH
  a,b
 1136. hydrofibní v chemii znamená

  a) látka se neomezeně rozpouští ve vodě
  b) látka se téměř nerozpouští ve vodě a v polárních rozpouštědlech
  c) omezeně rozpustný ve vodě
  d) vytěsňující vodu z některých sloučenin
  b
 1137. součin rozpustnosti síranu barnatého ve vodě je 1,5×10-9 a sádry, za stejných podmínek, je 3×10-5. S použitím této informace vyberte správné/správná tvrzení

  a) síran barnatý je ve vodě méně rozpustný než sádra
  b) sádra je ve vodě méně rozpustná než síran barnatý
  c) síranové ionty můžeme srážet rozpustnými solemi barya (např.chloridem barnatým)
  d) vápenaté ionty můžeme dokázat reakcí s jakýmkoli síranem
  a,c
 1138. hodnota pH vodného roztoku závisí na

  a) bodu varu a koncentraci kyseliny
  b) na teplotě, koncentraci a sytnosti kyseliny
  c) na koncentraci a sytnosti, ne na teplotě
  d) na koncentraci H3O+ iontů v roztoku
  b,d
 1139. amfoterní látka je taková, která

  a) je bazická v bazickém a kyselá v kyselém prostředí
  b) reaguje s kyselinou na sůl a s bazí na kyselinu
  c) může reagovat kysele nebo zásaditě
  d) poskytuje kationt nebo aniont
  c,d
 1140. iontový součin vody

  a) má za standardních podmínek hodnotu přibližně 10-14
  b) má v čitateli koncentraci produktů a ve jmenovateli výchozích látek
  c) je dán vztahem Kv = [H2O]×[H2O]
  d) popisuje atoprotolýzu vody
  a,d
 1141. která z následujících látek představuje binární sloučeninu?

  a) síran draselný
  b) hydrid draselný
  c) hydroxid draselný
  d) kyanid draselný
  b
 1142. který vzorec patří ke sloučenině s názvem oxalát sodný?

  a) CH3COONa
  b) HCOONa
  c) CH3ONa
  d) Na2C2O4
  d
 1143. kolik je numerický součet všech koeficientů ve správně vyčíslené rovnici Al + O2 = Al2O3? K vyčíslení použijte pouze nejmenší možná celá čísla.

  a) 9
  b) 7
  c) 12
  d) 18
  a
 1144. kolik atomů celkem obsahuje sloučenina se vzorcem CuSO4 × 5H2O

  a) 6
  b) 9
  c) 17
  d) 21
  d
 1145. kolik atomů obsahují 2 moly niklu (rel atomová hmotnost niklu je 58,9)?

  a) 58,9
  b) 117,8
  c) 1,2 ×1024
  d) 6,02 × 1023
  c
 1146. kolik procent kyslíku obsahuje oxid hořečnatý (rel.atomová hmotnost kyslíku je 16 g/mol, hořčíku je 24 g/mol)?

  a) 20
  b) 40
  c) 50
  d) 60
  b
 1147. který roztok je nejkoncentrovanější?

  a) 1 mol rozpuštěné látky v 1 molu rozpouštědla
  b) 2 moly rozpuštěné látky ve 3 molech rozpuštědla
  c) 6 molů rozpuštěné látky ve 4 molech rozpouštědla
  d) 4 moly rozpuštěné látky v 8 molech rozpouštědla
  c
 1148. kolik molů je 9,03×1023 atomů vodíku (přibližně)?

  a) 1,5
  b) 2,0
  c) 6,02
  d) 22,14
  a
 1149. kolik molů H2SO4 potřebujete, abyste připravili 5 l kyseliny sírové o koncentraci 2 mol/l? (relativní atomová hmotnost vodíku = 1 g/mol, kyslíku = 16 g/mol, síry = 32 g.mol-1)

  a) 1
  b) 2,5
  c) 10
  d) 20
  c
 1150. jaká je přibližná hmotnost 3×1023 molekul oxidu uhličitého? (rel.atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, kyslíku 16 g/mol)

  a) 22g
  b) 44g
  c) 88 mg
  d) 12 g
  a
 1151. kolik procent vody přibližně obsahuje sloučenina Na2CO3×10H2O (relativní stomová hmotnost sodíku = 23g/mol, kyslíku = 16 g/mol, uhlíku = 12 g/mol, vodíku 1 g/mol)

  a) 6,89
  b) 14,5
  c) 26,1
  d) 62,9
  d
 1152. jaká je molární koncentrace KF v roztoku, jestliže je rozpuštěno 116 g soli v jednom litru roztoku? (relativní atomová hmotnost draslíku je 39 g.mol-1; relativní atomová hmotnost fluoru je 19 g.mol-1)

  a) 1 mol/l
  b) 1 mol/cm3
  c) 2 mol/dm3
  d) 0,5 mol/kg vody
  c
 1153. jaký je empirický vzorec sloučeniny, která obsahuje (hmotnostní procenta) 85% Ag a 15% F? (relativní atomová hmotnost fluoru je 19 g/mol, relativní atomová hmotnost Ag je 108 g/mol)

  a) AgF
  b) AgF2
  c) Ag2F
  d) Ag2F3
  a
 1154. jaké množství kyslíku je potřeba k uskutečnění celkové oxidace 1 molu methanu podle rovnice CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

  a) 2 gramy
  b) 2 moly
  c) 2 atomy
  d) 2 dm3
  b
 1155. kolik elektronů potřebuje atom fosforu, aby jeho konfigurace dosáhla elektronového oktetu?

  a) +5
  b) +3
  c) +1
  d) -2
  b
 1156. k přípravě 100 g kyseliny octové o hmotnostní koncentraci 20%, tj.w= 20% (hustota roztoku 1,05 g.cm-3) budu potřebovat

  a) 20 g kyseliny octové
  b) 19 ml kyseliny octové (přibližně)
  c) 21 ml kyseliny octové (přibližně)
  d) 76,1 ml kyseliny octové (přibližně)
  a,b
 1157. kolik vodíku vznikne, necháme-li reagovat 4,6 g kovového sodíku s vodou? (relativní atomová hmotnost sodíku je 23 g/mol, reakce probíhá za atmosférického tlaku a teploty 20°C)

  a) žádný, při této reakci vodík nevzniká
  b) 0,1 molu
  c) 0,2 l
  d) 4,4 l
  b
 1158. jaká je objemová procentová koncentrace alkoholu v roztoku, který obsahuje 164 cm3 100% alkoholu? Celkový obsah roztoku je 300 cm3 (výsledek je zaokrouhlen na jedno destinné místo).

  a) 18,2%
  b) 49,2%
  c) 54,7%
  d) 1,8%
  c
 1159. jakou číselnou hodnotu má molární koncentrace 5 litrů roztoku, který obsahuje 10 molů KBr?

  a) 0,5
  b) 2
  c) 50
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost KBr, proto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  b
 1160. jakou číselnou hodnotu má molární koncentrace 6 litrů roztoku, který obsahuje 3 moly KBr?

  a) 0,5
  b) 1,8
  c) 2
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost KBr, proto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  a
 1161. jakou číselnouhodnotu má molární koncentrace 3 litrů roztoku, který obsahuje 9 molů KBr?

  a) 0,33
  b) 2,7
  c) 3
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost KBr, proto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  c
 1162. jaký bude objem roztoku o koncentraci 2,00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 6 molů NaCl?

  a) 12 l
  b) 3 l
  c) 0,33 l
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost NaCl, proto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  b
 1163. jaký bude objem roztoku o koncentraci 10, 00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 5,00 molů NaCl?

  a) 50 l
  b) 2 l
  c) 0,5 l
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost NaCl, proto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  c
 1164. jaký bude objem roztoku o koncentraci 5,00 mol/l, k jehož přípravě bylo použito 10,00 molů NaCl?

  a) 50 l
  b) 2 l
  c) 0,5 l
  d) k výpočtu potřebuji znát relativní molekulovou hmotnost NaCl, ptoto takto zadaný příklad nelze vypočítat
  b
 1165. jaký je objem vodného roztoku NaCl o koncentraci 3 mol/l, který připravíme z 526,5 g soli? Molekulová hmotnost NaCl je 58,5 g/mol.

  a) 1,5 l
  b) 2 l
  c) 3 l
  d) 17,98 l
  c
 1166. kolik molů CaCl2 bude použito k přípravě 5,00×102 cm3 roztoku o molární koncentraci 5,0 mol/l?

  a) 1
  b) 2,5
  c) 10
  d) 25
  b
 1167. kolik procent molekuly CO2 je tvořeno uhlíkem? Relativní atomová hmotnost uhlíku je 12, kyslíku 16(obojí v g/mol).

  a) 0,27
  b) 27,27
  c) 0,32
  d) 32
  b
 1168. jaké je procentové zastoupení jednotlivých prvků v glukóze? Sumární vzorec glukosy je C6H12O6, relativní atomové hmotnosti (g/mol): uhlík:12, kyslík:16, vodík1. Najděte a označte správné možnosti.

  a) C:40%
  b) C:30,8%
  c) H:6,7%
  d) H: 5,9%
  a,c
 1169. vypočtěte procentický obsah síranu zinečnatého (molekulová hmotnost 161,5 g/mol) v heptahydrátu síranu zinečnatého (molekulová hmotnost 287,6 g/mol)

  a) 5,62%
  b) 56,2%
  c) 1,79%
  d) 17,9%
  b
 1170. jaká je molární koncentrace roztoku, který vznikl rozpuštěním 26 g síranu železnatého (M = 151,9 g/mol) ve 100 g vody, přičemž výsledný roztok má hustotu r = 1,095 g/ml?

  a) 0,12 mol/l
  b) 1,489 mol/l
  c) 0,016 mol/l
  d) 1,6 mmol/l
  b
 1171. vyberte správnou/é možnost/i. Kolik gramů koncentrované kyseliny sírové (96% roztok H2SO4) je potřeba k přípravě 500 g 10% roztoku H2SO4 (koncentrace je v hmotnostních procentech)?

  a) 10 g kyseliny sírové
  b) 10,4 g kyseliny sírové
  c) 26,05 g kyseliny sírové
  d) 52,1 g kyseliny sírové
  d
 1172. vyberte správnou/é možnost/i. Kolik gramů vody je potřeba k přípravě 500 g 10% roztoku H2SO4 z vody a 96% kyseliny sírové (koncentrace je v hmotnostních procentech)?

  a) 490 g
  b) 489,6 g
  c) 447,9 g
  d) 433,7 g
  c
 1173. vyberte správnou/é odpověď/i. Jaký je objem roztoku NaOH o molární koncentraci 1 mol/l, který potřebujete k přípravě 100 ml roztoku NaOH o výsledné koncentraci 0,5 mol/l?

  a) 50 ml roztoku
  b) příklad není správně zadaný, chybí údaj o hustotě výsledného i zásobního roztoku, nelze jej spočítat
  c) 5 ml roztoku
  d) příklad nelze spočítat, prtože není zadána relativní molekulová hmotnost obou látek, což jsou údaje k výpočtu nezbytné
  a
 1174. jaký je objem 1 molu kyslíku při desetinásobku normálního atmosferického tlaku (p = 101 325 Pa) při 20°C?

  a) 24,055 l
  b) 2,4055 l
  c) 0,2241 l
  d) 0,8320 l
  b
 1175. jaký objem zaujme vodík, který byl připraven reakcí 30 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Teplota byla 20 °C, tlak 101 325 Pa, relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol.

  a) 5,52 l
  b) 11,04 l
  c) 16,54 l
  d) žádná z uvedených variant není správná
  b
 1176. kolik gramů chloridu zinečnatého vznikne z reakce 1 g zinku s kyselinou chlorovodíkovou, jestliže výtěžek reakce je 100%? Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, rel.molekulová hm.chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol.

  a) 0,96 g
  b) 2,08 g
  c) 4,17 g
  d) žádná z uvedených možností není správná
  b
 1177. kolik gramů kyseliny chlorovodíkové je potřeba do reakce se zinkem, aby vznikl jeden mol chloridu zinečnatého? Počítejte se stoprocentní konverzí reakce. Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, relativní molekulová hmotnost kyseliny chlorovodíkové je 36,45 g/mol, rel.molekulová hm. chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol.

  a) 37,49 g
  b) 36,45 g
  c) 72,90 g
  d) žádná z uvedených možností není správná
  c
 1178. kolik gramů zinku bude potřeba, aby bylo reakcí zinku s kyselinou chlorovodíkovou připraveno 24,055 l vodíku? Teplota v laboratoři je 20 °C, tlak 101 325 Pa. Relativní atomová hmotnost zinku je 65,38 g/mol, relativní molekulová hmotnost kyseliny chlorovodíkové je 36,45 g/mol, rel. molekulová hm chloridu zinečnatého je 136,28 g/mol, relativní atomová hmotnost vodíku je 1 g/mol.

  a) 6,54 g
  b) 65,38 g
  c) 130, 76 g
  d) žádná z uvedených možností není správná
  b
 1179. kolik g acetaldehydu je potřeba k přípravě 1 molu kyseliny octové? Počítejte se 100% konverzí. Relativní atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, relativní atomová hmotnost kyselíku je 16 g/mol a vodíku 1 g/mol.

  a) 44 g
  b) 60 g
  c) 88 g
  d) 120 g
  a
 1180. kolk litrů acetylenu se získá přidáním 2 molů vody k jednomu molu karbidu vápenatého při reakčníchpodmínkách p = 101 325 Pa a t = 20°C?

  a) 1 l
  b) 2 l
  c) 6,13 l
  d) 24,06 l
  d
 1181. vyberte správnou/é odpověď/i. Hmotností zlomek roztoku, ve kterém bylo rozpuštěno 20 g NaCl ve 150 ml vody je

  a) 0,133
  b) 0,750
  c) 0,118
  d) žádná z uvedených možností není správná
  c
 1182. vyberte správnou/é odpověď/i. Hmotnostní zlomek roztoku, ve kterém bylo rozpuštěno 30 g KCl ve 200 ml vody je

  a) 0,15
  b) 0,667
  c) 0,882
  d) 0,130
  d
 1183. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek NaCl je (zaokrouhleno na tři desetinná mista)

  a) 0,209
  b) 0,264
  c) 0,379
  d) žádná z uvedených možností není správná
  b
 1184. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok NaCl obsahuje při 20°C 26,39 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je

  a) 0,736
  b) 0,791
  c) 0,621
  d) 0,264
  a
 1185. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek KCl je

  a) 0,392
  b) 0,255
  c) 0,203
  d) 0,797
  b
 1186. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Hmotnostní zlomek vody je

  a) 0,608
  b) 0,745
  c) 0,797
  d) 0,804
  b
 1187. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Kolik g soli je tře ba navážit do +00 g vody, aby byl získán nasycený roztok?

  a) 25,5
  b) 34,2
  c) 29,21
  d) žádná z uvedených odpovědí není správná.
  b
 1188. vyberte správnou/é odpověď/i. Nasycený roztok KCl obsahuje při 20°C 25,5 g rozpuštěné soli ve 100 g roztoku. Kolik vody je třeba přidat ke 34,2 g soli, aby byl získán nasycený roztok?

  a) 100 ml
  b) 74,5 ml
  c) 65,8 ml
  d) žádná z uvedených odpovědí není správná
  a
 1189. vyberte správnou možnost/i. Jaké jsou správné stechiometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci chloridu stříbrného s vodíkem, vzniká stříbro a chlorovodík

  a) 2 před chloridem stříbrným
  b) 2 před stříbrem
  c) 2 před vodíkem
  d) 2 před chlorovodíkem
  a,b,d
 1190. vyberte správnou možnost/i. jaké jsou správné stehciometrické koeficienty v rovnici, která vyjadřuje reakci sulfidu stříbrného s vodíkem, vzniká stříbro a sulfan

  a) 2 před sulfidem stříbrným
  b) 2 před stříbrem
  c) 2 před vodíkem
  d) 2 před sulfanem
  b
 1191. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu uhelnatého s vodíkem, vzniká methanol

  a) 2 před oxidem uhelnatým
  b) 2 před vodíkem
  c) 2 před methanolem
  d) žádná z možností není správná
  b
 1192. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci čistého železa s vodní parou, vzniká oxid železnato-železitý a vodík

  a) 2 před železem
  b) 3 před železem
  c) 3 před vodou
  d) 4 před vodou
  b,d
 1193. V vodní páry s rozžhaveným koksem (uhlík), vzniká vodík a oxid uhelnatý

  a) dvojka před vodou
  b)dvojka před uhlíkem
  c) dvojka před oxidem uhelnatým
  d) žádná z uvedených možností není správná
  d
 1194. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci fosfidu vápenatého s vodou, vzniká fosfan a hydroxid vápenatý

  a) 3 před fosfidem vápenatým
  b) 6 před vodou
  c) 3 před hydroxidem vápenatým
  d) 3 před fosfanem
  b,c
 1195. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu křemičitého s hydroxidem sodným, vzniká křemičitan sodný a voda

  a) 2 před oxidem křemičitým
  b) 2 před hydroxidem sodným
  c) 2 před křemičitanem sodným
  d) 2 před vodou
  b
 1196. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci oxidu křemičitého s uhlíkem, vzniká karbid křemičitý a oxid uhelnatý

  a) 3 před oxidem křemičitým
  b) trojka před uhlíkem
  c) dvojka před karbidem křemičitým
  d) dvojka před oxidem uhelnatým
  b,d
 1197. vyberte správnoumožnost/i. Jaké jsou správné stechometrické koeficienty v rovnici , která vyjadřuje reakci síranu rtuťnatého s chloridem sodným. Vznikne síran sodný a chlorid rtuťnatý.

  a) 2 před síranem rtuťnatým
  b) 2 před chloridem sodným
  c) 2 před síranem sodným
  d) 3 před chloridem rtuťnatým
  b
 1198. Určete reakční teplo, které vznikne při reakci uhlíku s vodní parou, jestliže ΔH0298 pro vodu je -241,8 kJ/mol a pro CO je -110,5 kJ/mol. Produkty reakce jsouoxid uhelnatý a vodík.

  a) -141,3 kJ/mol
  b) 141,3 kJ/mol
  c) 131,3 kJ/mol
  d) -131,3 kJ/mol
  c
 1199. určete hmotnost 1 atomu bromu. Vyberte správnou možnost z následujících. Molární hmotnost bromu je 79,9 g/mol a Avogadrova konstanta NA = 6,023×1023.

  a) 1,326×10-22 g
  b) 1,126×10-22 g
  c) 1,392×10-22 g
  d) 1,224×10-22 g
  a
 1200. určete hmotnost jednoho atomuuhlíku, jestližejehomolární hmotnost je 12 a Avogadrova konstanta NA = 6,023×1023

  a) 1,99×10-22
  b) 1,99×10-23
  c) 1,86×10-22
  d) 1,86×10-23
  b
 1201. Určete hmotnost 1 molu oxidu uhelnatého (v gramech), jestliže relativní atomová hmotnost uhlíku je 12 g/mol, kyslíku 16 g/mol, Avogadrova konstanta NA= 6,023×1023

  a) 0,664
  b) 1,28
  c) 2,8
  d) 28
  d
 1202. kolik gramů váží 1,6 mol chloridu sodného (rel.atomová hmotnost Na = 23 g/mol, Cl = 35 g/mol)?

  a) 9,6 g
  b) 92,8 g
  c) 3,75 g
  d) 37,5 g
  b
 1203. jakému látkovému množství HCl přibližně odpovídá 30 g HCl? Rel atomová hmotnost chloru je 35 g/mol, rel. at. hm.vodíku je 1 g/mol.

  a) 1,2 molu
  b) 12 molů
  c) 8,3 molu
  d) 0,83 molu
  d
 1204. smrtelná dávka KCN je asi 0,08 mmol na 1 kg hmotnosti lidského těla. Jaká hmotnost KCN představuje smrtelné nebezpečí pro osobu vážící 70 kg? (rel.at.hm.draslíku je 39 g/mol, uhlíku 12 g/mol a dusíku 14 g/mol)

  a) 3,64 mg
  b) 364 mg
  c) 11,6 mg
  d) 111,6 mg
  b
 1205. v lidském těle je 65% kyslíku, 18% uhlíku, 10% vodíku (procenta jsou hmotnostní). Kterých atomů je v těle nejvíce?

  a) kyslíku
  b) vodíku
  c) uhlíku a vodíku je přibližně stejně
  d) uhlíku
  b
 1206. kolik molů kyseliny sírové odpovídá 49 g kyseliny sírové (rel.atomové hmotnosti (g/mol):kyslík-16, vodík-1, síra-32)

  a) 0,5 molu
  b) 0,9 molu
  c) 2,5 molu
  d) 5 molů
  a
 1207. první synteticky laboratorně cíleně připravená organická látka byla

  a) kyselina močová, připravená z kyanidu
  b) kyselina barbiturová, připravená z močiviny
  c) močovina, připravená z kyanatanu amonného
  d) amoniak, připravený z dusíku a vodíku
  c
 1208. methanal je

  a) nejjednodušší aldehyd
  b) produkt oxidace ethanolu
  c) formaldehyd, používaný k balzamaci těl
  d) aromatický aldehyd odvozený od fenolu
  a,c
 1209. aspirin, acylpyrin - lék proti bolesti a zvýšené teplotě je

  a) N-acetyl-p-aminofenol
  b) kyselina p-acetylsalicylová
  c) antibiotikum
  d) heterocyklická sloučenina
  b
 1210. aktivní uhlí je

  a) sloučenina uhlíku a aktivních desinfekčních látek
  b) speciální látka, která z povrchu uvolňuje prostředky proti hnilobnému kvašení ve střevech
  c) rostlinné uhlí, které má velkou adsorpční schopnost
  d) pouze rozemletý uhlík
  c,d
 1211. denaturovaný alkohol je

  a) ethanol ve směsi s jedovatou látkou, tuto směs potom není možno používat
  b) ethanol s přídavkem methanolu
  c) ethanol vyrobený synteticky, tj.jinak než kvašením
  d) ethanol vyrobený vykvašením cukerného roztoku
  a,b
 1212. benzín je

  a) benzen v čistotě pro lékařské účely
  b) kapalná směs uhlovodíků
  c) směs pouze oktanu a heptanu
  d) směs benzenu a toluenu
  b
 1213. ocet, čili vodný roztok kyseliny octové, se dá vyrobit

  a) kvašením vína
  b) oxidací ethanolu
  c) z acetzlenu, který je převeden na acetaldehyd a oxidován na kyselinu octovou
  d) oxidací propanalu
  a,b,c
 1214. mezi polysacharidy patří

  a) sacharóza, škrob a glykogen
  b) glykogen, kolagen a  celulóza
  c) glykogen, škrob a celulóza
  d) sacharóza, laktóza a maltóza
  c
 1215. kyselina benzoová je

  a) konzervační činidlo, které se používá v potravinářství
  b) dikarboxylová kyselina
  c) sloučenina, která obsahuje dvě funkční skupiny
  d) nejjednodušší aromatická jednosytná kyselina
  a,d
 1216. emulgátor je látka, která

  a) rozpouští tuky
  b) látka, která umožňuje homogenizaci dvounavzájem nemísitelných kapalin
  c) látka, která zabraňuje vzniku emulzí
  d) látka, která podporuje rozptýlení jedné kapaliny ve druhé
  b,d
 1217. emulze je

  a) homogenní směs dvou kapalin
  b) heterogenní směs dvou kapalin
  c) homogenní směs kapaliny a tuhé látky
  d) heterogenní směs kapaliny a tuhé látky
  b
 1218. alkaloidy jsou

  a) jedovaté látky obsažené v tělech rostlin a hlvně živočichů
  b) biologicky aktivní látky hlavně rostlinného původu
  c) látky,mezi které patří např.morfin nebo chinin
  d) synonymem pro omamné jedy
  b,c
 1219. do zubních past se nejčastěji přidávají

  a) fluor, v čisté podobě, pro lékařské účely
  b) fluoridy
  c) soli kyseliny fluorité
  d) soli kyseliny fluorovodíkové
  b,d
 1220. diethylether je

  a) první historicky používané anestetikum
  b) průmyslová trhavina
  c) dobré rozpouštědlo tuků
  d) žíravina
  a,c
 1221. vitamíny rozpustné ve vodě josu

  a) vitamíny skupiny B a vitamín C
  b) vitamíny A a D
  c) vitamín E a vitamín C
  d) vitamín C
  a,d
 1222. název esenciální aminokyselina znamená

  a) aminokyselinu, kterou si tělo umí samo syntetizovat
  b) aminokyselinu, kterou je třeba tělu dodat (např.potravou)
  c) aminokyselinu, která není nutná pro proteosyntézu
  d) aminokyselinu, kterou si tělo neumí samo připravit
  b,d
 1223. stopové prvky je označení pro

  a) prvky, které se nalézají v životním prostředí ve své čisté podobě velmi vzácně, např.zlato
  b) prvky, které potřebujeme ke správné funkci organismu ve velmi malých množstvích
  c) prvky, které jsou pro tělo postradatelné a je lepší je v potrevě nepřijímat
  d) organické a anorganické sloučeniny nepostradatelné pro funkci organismu
  b
 1224. kosti jsou tvořeny

  a) převážně z fosforečnanu vápenatého, hydroxyapatitu, a organických látek
  b) pouze z anorganických látek jako uhličitan vápenatý a fosforečnan sodný
  c) pouze z uhličitanu sodného
  d) z uhličitanů, síranů, halogenidů, fosforečnanů a organokovových látek obsahujících vápník
  a
 1225. krev je

  a) pravý roztok
  b) suspenze
  c) emulze
  d) heterogenní směs
  b,d
 1226. ozón je

  a) alotropická modifikace kyslíku
  b) izotop kyslíku
  c) namodralý vysoce jedovatý plyn
  d) sloučenina kyslíku
  a,c
 1227. kuchyňská sůl je

  a) uhličitan vápenatý
  b) chlorid sodný
  c) součást fyziologického roztoku
  d) iontová sloučenina
  b,c,d
 1228. jod je důležitý pro

  a) krvetvorbu, zastává funkci centrálního atomu v prosthetické skupině hemu
  b) činnost štítné žlázy, je součástí jednoho z jejích hormonů
  c) kvalitu vlasů a kůže
  d) činnost nadledvin
  b
 1229. síra má

  a pouze jeden izotop
  b) více izotopů, ale žádný radioaktivní
  c) nejméně dva izotopy, přičemž alespoň jeden je radioaktivní
  d) více alotropických modifikací
  c,d
 1230. principem tuhnutí sádry (např. u sádrových obrazů) je

  a) dehydratace sádry na síran vápenatý
  b) reakce se vzdušným oxidem uhličitým
  c) vznik dihydrátu síranu vápenatého
  d) dehydratace dihydrátu síranu vápenatho na hemihydrát
  c
 1231. rajský plyn je

  a) oxid dusný
  b) oxid dusnatý
  c) oxid dusičitý
  d) směs všech uvedených
  a
 1232. fosfor

  a) je jedovatý ve všech svých modifikacích
  b) je jedovatý pouze jako bílý fosfor
  c) existuje ve třech modifikacích
  d) tvoří fosfan a difosfan
  b,c,d
 1233. oxid uhelnatý je

  a) schopen vázat se na hemoglobin
  b) těžší než vzduch
  c) dráždivý zápachající plyn
  d) oxidovatelný na oxid uhličitý
  a,d
 1234. oxid uhličitý je

  a) plyn šedého zabarvení, těžší než vzduch
  b) používán pod názvem suchý led k chlazení
  c) částečně rozpustný ve vodě
  d) možno redukovat na oxid uhelnatý
  b,c,d
 1235. sirouhlík je

  a) vysoce jedovatá látka
  b) látka zapáchající po zkažených vejcích, která vzniká hnilobným procesem z bílkovin
  c) látka, která za přítomnosti vzduchu shoří na oxid uhličitý a oxid siřičitý
  d) látka se vzorcem S2C
  a,c
 1236. kyanovodík je

  a) prudkým jedem
  b) prudkým jedemjen při polknutí
  c) prášek známý pod názvem cyankali, prudký jed
  d) schopen bránit přenosu kyslíku v organismu
  a,d
 1237. křemík tvoří

  a) podobné sloučeniny s vodíkem jako uhlík
  b) binární sloučeniny se všemi kovy, přičemž se tyto látky explozivně rozkládají v přítomnosti vody
  c) křemen, SiO2
  d) oxid křemičitý, jehož tavenině říkáme křemčenné sklo
  a,c,d
 1238. zeolity jsou látky

  a) zelené barvy, které se přidávají ke snížení povrchového napětí
  b) hlinitokřemičitany, které se používají jako tzv.molekulová síta
  c) schopné vázat do svých pórů kapaliny nebo i plyny
  d) amorfní taveniny nerozpustné ve vodě
  b,c
 1239. silikony josu látky, které

  a) jsou odvozené od síry v amorfním stavu
  b) tvoří řetězec, ve kterém se opakují vazby Si-O-Si
  c) můžeme popsat jako polysiloxany s alkylovými skupinami na křemíku
  d) jsou polymerované sirné sloučeniny
  b,c
 1240. tetraboritan disodný je

  a) jeho dekahydrát je známý i pod jménem borax
  b používaný k výrobě glazur na keramice, má svoje místo při výrobě dentálních náhrad
  c) látka kovového vzhledu prudce reagující s vodou
  d) fialová krystalická látka používaná k oxidacím a jako slabý desinfekční přípravek
  a,b
 1241. jodová tinktura je

  a) sublimovaný jod
  b) roztok jodu v jodidu sodném
  c) roztok jodu v ethanolu
  d) schopna obarvit rozříznutou bramboru na modro- důkaz škrobu
  c,d
 1242. amalgám je

  a) sulfid rtuťnatý
  b) sloučenina dvou kovů a jednoho elektronegativnějšího prvku, jedném z kovů je vždy rtuť
  c) slitina rtuti nebo galia a dalšího kovu nebo některých polokovů
  d) možné připravit ze sodíku a rtuti
  c,d
 1243. rtuť je

  a) prudce jedovatá jako prvek i ve všech sloučeninách
  b) v kovovém stavu poměrně málo toxická
  c) schopna tvořit organokovové sloučeniny s vysokou toxicitou
  d) kapalina, částečně rozpustná ve vodě
  b,c
 1244. co je to racemická směs?

  a) směs dvou libovolných látek, ve které je každá ze složek zastoupena stejnou měrou
  b) homogenní směs dvou látek o stejných koncentracích
  c) opticky inaktivní směs dvou izomerů s opačnou optickou otáčivostí
  d) ekvimolární opticky aktivní směs dvou geometrických izomerů
  c
 1245. které z následujících procesů neobsahují chemické reakce?

  a) přeměna vody v páru
  b) šlehání šlehačky
  c) kynutí těsta pomocí kvasnic
  d) separace kovových částic pomocí magnetu
  a,b,d
 1246. jaký je rozdíl mezi Na a Na+?

  a) žádný v chemických vlastnostech, pouze se liší o jeden elektron
  b) Na+ nemá žádný elektron ve vrstvě s
  c) na explozivně reaguje s vodou, Na+ se ve vodě rozpouští bez chemické reakce
  d) Na existuje jako kov, Na+ je pouze hypotetická látka
  b,c
 1247. alfa záření je

  a) tvořeno dvěma protony, dvěma elektrony a dvěma neutrony
  b) tvořeno heliovými jádry
  c) uvolňováno z radioaktivních materiálů
  d) tzv.měkké záření, neproniká příliš hluboko do ozařovaných materiálů
  b,c,d
 1248. beta záření

  a) je tvořeno elektrony
  b) je uvolňováno při radioaktivním rozpadu
  c) má menší energii než gama záření
  d) může být vyzařováno i neradioaktivními izotopy
  a,b,c
 1249. radioaktivita je

  a) spontánní emise vysokoenergetického elektromagnetického záření
  b) vyzařování elektromagnetického záření z radioaktivního zdroje
  c) jakékoli vyzařování z látek, které se rozpadají
  d) přeměna izotopů mezi sebou
  a,b
 1250. které látky patří mezi binární sloučeniny?

  a) HCl
  b) H2S
  c) HCN
  d) NH3
  a,b,d
 1251. molekula vodíku označovaná H2 je tvořena

  a) dvěma atomy vodíku spojenými iontovou vazbou
  b) dvěma atomy vodíku spojenými kovalentní vazbou
  c) dvěma atomy vodíku spojenými jádry do jednoho prvku
  d) dvěma atomy vodíku spojenými sdíleným elektronovým párem
  b,d
 1252. které z následujících prvků jsou při teplotě 298 K a normálním atmosférickém tlaku (101325 Pa) kapalné?

  a) Br
  b) Cl
  c) I
  d) Hg
  a,d
 1253. jak je možné znehodnotit diamant?

  a) rozpustit jej v silné kyselině jako HCl
  b) rozpustit jej v nasyceném roztoku naOH
  c) zoxidovat jej
  d) zredukovat jej
  c
 1254. která triáda obsahuje kov alkalických zemin, přechodný (tranzitní) kov a halogen?

  a) Cs, Cu, I
  b) Ca, Sn, Cl
  c) Be, Co, At
  d) Mg, Al, F
  c
 1255. typické vlastnosti přechodných kovů jsou

  a) schopnost tvořit komplexy
  b) mají velmi omezený počet ox.čísel, především 2 a 3
  c) nemají zcela zaplněné d orbitaly
  d) nejsou paramagnetické
  a,c
 1256. vzácné plyny

  a) jsou v přírodě málo zastoupené a netvoří žádné sloučeniny
  b) alespoň jeden se využívá v lékařství
  c) jsou netečné, ale jinak normální plyny  s dvouatomovou molekulou jako má např.vodík
  d) jsou vždy těžší než vzduch
  b
 1257. zlato se používá v medicíně a stomatologii, ptotože

  aú je chemicky velmi stálé
  b) je špatným vodičem el.proudu
  c) je tvrdé a pružné
  d) nepodléhá korozi
  a,d
 1258. arsen

  a) je téměř netoxický jako prvek, ale toxický ve většině sloučenin, např. oxidu arsenitém
  b) je zcela toxický jako prvek a ve většině sloučenin
  c) je polokov
  d) je součástí zdravotně závadného spadu v okolí hutí a tepelných elektráren
  a,c,d
 1259. vyberte správné tvrzení. Polokovy

  a) jsou vodivé ve stejné míře jako kovy
  b) jsou v periodické tabulce umísteny úhlopříčně, mezi kovy a nekovy
  c) obvykle tvoří amfoterní oxidy
  d) zahrnují B, Si, Ge, As, Se a další
  b,c,d
 1260. sodík se uchovává pod vrstvou petroleje, protože

  a) silně zapáchá
  b) reaguje prudce s vodou
  c) reaguje prudce s kyslíkem
  d) se skladuje v křemenném písku
  b
 1261. vyberte správnou možnost. Tzv.těžké kovy

  a) jsou sloučeniny prvků, které mají vysokou atomovou hmotnost jako je např.olovo
  b) je skupina složená převážně z přechodných prvků
  c) je skupina kovů, které jsou všechny toxické
  d) zarnují i železo
  b,d
 1262. přechodové kovy (také přechodné n.tranzitní)

  a) jsou prvky, které nemají zcela zaplněný d-orbital
  b) jsou přechodem mezi kovy a nekovy a vedou proud i při nízkých teplotách
  c) zahrnují Cu, Ag, Au
  d) nezahrnují žádný radioaktivní prvek
  a,c
 1263. biodegradace je

  a) odkládání odpadů v přírodě
  b) biologické odbourávání látek
  c) proces, ve kterém se často využívá činnosti mikroorganismů
  dú postup, při kterém je necitlivými zásahy zničena cenná přírodní oblast (např.stavba v chráněné oblasti)
  b,c
 1264. přírodní hedvábí je

  a) produkt slinných žláz jednoho druhu pavouků
  b) získáváno ze zámotků bource morušového
  c) látka bílkovinné povahy
  d) polysacharid, podobně jako celulóza
  b,c
 1265. bavlna

  a) roste na určitých druzích stromů
  b) je čistá celulóza
  c) má bílkovinnou povahu
  d) je polysacharidem
  b
 1266. pektiny

  a) mají gelovitou konzistenci, což se využívá při přípravě marmelád
  b) patří mezi tuky a tvoří energetickou zásobu
  c) jsou složité polysacharidy
  d) jsou disacharidy
  a,c
 1267. atropin je

  a) jed na bázi oxidu arsenitého
  b) rostlinná látka
  c) alkaloid
  d) alkohol
  b,c
 1268. odstranění bradavice tekutým dusíkem je možné, protože

  a) tekutý dusík má silně leptavé účinky
  b) tekutý dusík je velmi chladný
  c) tekutý dusík se v tekutém stavu dostane do bradavice, kde se přemění v plyn, čímž dojde k destrukci
  d) tekytý dusík je velmi horký
  b
 1269. tvrdost vody

  a) vyjadřuje obsah rozpuštěných minerálních látek v určitém objemu vody
  b) se dá vždy odstranit varem
  c) je nejvyšší u dešťové vody
  d) se dá snížito přídavkem fosforečnanů (fosfátů)
  a,d
 1270. cytostatikum je

  a) látka, která zastavuje buněčný cyklus buňky
  b) látka, která působí inhibičně na buňku v určité fázi buněčného cyklu
  c) látka, která okamžitě usmrcuje buňky
  d) látka, která se používá k léčbě virových a bakteriálních onemocnění
  a,b
 1271. onemocnění tetanem

  a) způsobují spóry plísně, která žije v půdě
  b) způsobuje toxin
  c) způsobuje produkt bakterie Clostridium tetani
  d) je tak vzácné, že se vyšší věkové skupiny obyvatelstva nemusejí přeočkovávat
  b,c
 1272. borová voda je

  a) 0,5% roztok boraxu ve vodě
  b) roztok boritanu sodného ve fyziologickém roztoku
  c) roztok kyseliny borité ve vodě
  d) roztok boritých solí ve fyziologickém roztoku
  c
 1273. vačelí med je složen převážně z

  a) glukózy a sacharózy
  b) glukózy a fruktózy
  c) fruktózy a maltózy
  d) maltózy a sacharózy
  b
 1274. peroxid vodíku při styku s krví

  a) šumí, protože z krve se uvolňují navázané plyny
  b) působí hlavně redukčně
  c) šumí, vzniká též voda
  d) šumí, ale nedochází k žádné reakci, pouze ke změně skupenství
  c
 1275. krev

  a) se může přeměnit v pevnou látku i při teplotě nad bodem mrazu
  b) se skládá ze dvou složek, z vody a krvinek
  c) se skládá asi z 80% z vody
  d) v objemu 5 l obsahuje několik bilionů erytrocytů
  a,c,d
 1276. denaturace DNA je

  a) proces, při kterém dojde k nevratné destrukci primární struktury DNA
  b) proces, při kterém dojde ke vzniku jednovláknové DNA
  c) vždy nevratná
  d) nevratná, pokud se k denaturaci DNA použije vysoká teplota
  b
 1277. vápník, tj.jeho sloučeniny

  a) je obsažen v kostech, celkem lidská kostra obsahuje asi 1 kg vápníku
  b) patří mezi stopové prvky
  c) není obsažen v krvi
  d) není obsažen ve zdravých buňkách
  a
 1278. talosa je

  a) polysacharid
  b) hexosa
  c) sloučenina z talku, čili mastku
  d) epimer glukosy
  b
 1279. baktericidní účinek

  a) je takový účinek, který působí bakteriální nákazu
  b) je takový účinek, který ničí bakterie
  c) mají antibiotika
  d) je účinek bakterií na fágy
  b,c
 1280. cement je

  a) pojivem, látkou, která má schopnost tuhnout a vázat další materiály dohromady
  b) pojivo, při jehož výrobě je hlavní složkou vápenec
  c) druh sádry
  d) vyráběn hlavně z kaolínu
  a,b
 1281. pod vzorcem Ca5X(PO4)3, kde X je F, Cl nebo OH se skrývají

  a) apatity, které jsou obsaženy v kostech
  b) ledky, důležitá hnojiva
  c) organofosfáty, jedovaté látky používané jako pesticidy
  d) vzorec je nesmyslný a neodpovídá žádným známým sloučeninám
  a
 1282. chemická koroze

  a) vzniká působením vzdušné vlhkosti na kovy
  b) je způsobena utvořením elektrochemického článku n apovrchu kovu
  c) je způsobena reakcí vzdušného kyslíku s kovem
  d) způsobuje na železe tvorbu rzi, což je hydratovaný oxid železitý
  c,d
 1283. dehet je

  a) hořlavá hornina
  b) produkt karbonizace černého uhlí
  c) někdy používán v medicíně pro svoje dezinfekční účinky
  d) kapalná směs organických sloučenin
  b,c,d
 1284. tenzidy

  a) jsou povrchově aktivní látky
  b) mají hydrofibní a hydrofilní část
  c) jsou látky používané k praní a čištění, zahrnují i mýdla
  d) zvyšují povrchové napětí vody
  a,b,c
Author:
Dely
ID:
295237
Card Set:
chemia
Updated:
2015-03-08 22:53:15
Tags:
chemia med
Folders:

Description:
chemia
Show Answers: