scheikunde hoofdstuk 5

The flashcards below were created by user Nick99 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Waaruit zijn moleculen opgebouwd
  Uit atomen
 2. Welke krachten werken tussen moleculen
  Van der Waals-krachten of elektrische krachten
 3. Wanneer worden Van der Waals-krachten groter: moleculen verder uit elkaar of dichter bij elkaar
  Moleculen dichter bij elkaar
 4. Wat gebeurt met moleculen die in een regelmatig patroon worden gehouden
  Ze trillen een beetje
 5. Wat gebeurt er als moleculen harder gaan trillen
  De temperatuur van de stof stijgt
 6. Welke energie zorgt ervoor dat moleculen sneller gaan bewegen
  Kinetische energie (=bewegingsenergie)
 7. Wat is de formule van kinetische energie
  Ekin = ½ * m * v2
 8. Wat is verschil tussen temperatuur en warmte
  Temperatuur wordt door de snelheid van moleculen bepaald, warmte ook nog door de massa van alle moleculen samen. Denk aan verschil tussen speldenknop en pan met water
 9. Wat is de formule die aangeeft wat de arbeid is als een steen door zwaartekracht valt
  W = Fz * s . Als je aanpast: Fz = m * g en s = h dan wordt W = m * g * h (m=massa, g=zwaartekrachtversnelling en h=hoogte)
 10. Hoe heet de arbeid die de zwaartekracht kán verrichten
  Potentiële energie (soms zwaarte-energie)
 11. Hoe hoger een steen wordt gehouden ….
  …. hoe groter de potentiële energie van die steen is
 12. Als je warmte aan een stof toevoert …
  … dan gaan de moleculen sneller bewegen en stijgt de temperatuur
 13. Hoe wordt de som van de kinetische energie en potentiele energie genoemd
  Inwendige energie
 14. Wat is smeltwarmte
  De hoeveelheid warmte om 1 kg van een stof (bij het smeltpunt) te laten smelten. Symbool ws (J/kg)
 15. Wat is verdampingswarmte
  De hoeveelheid warmte om 1 kg van een stof (bij het kookpunt) te laten verdampen. Symbool wv (J/kg)
 16. Waaraan is condensatiepunt gelijk
  Is gelijk aan kookpunt
 17. Waaraan is stolpunt gelijk
  Is gelijk aan smeltpunt
 18. Wat is condensatiewarmte
  De hoeveelheid warmte die vrijkomt als je 1 kg van een stof (bij het kookpunt) laat condeseren. Symbool wc (J/kg)
 19. Wat is stollingswarmte
  De hoeveelheid warmte die vrijkomt als je 1 kg van een stof (bij het smeltpunt) laat stollen. Symbool wst (J/kg)
 20. Wat is symbool voor temperatuurstijging
  ∆t (in graden Celsius) of ∆T (in Kelvin)
 21. Wat is soortelijke warmte
  De hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kg van een stof 1 Kelvin (of 1 graad Celsius) in temperatuur te laten stijgen. Symbool c (J)
 22. Wat is benodigde warmte
  De totale hoeveelheid warmte die nodig is om een hoeveelheid stof een aantal graden in temperatuur te laten stijgen. Symbool Q (J) = m * c * ∆T
 23. Wanneer gebruiken we het begrip ‘warmtecapaciteit’ in plaats van benodigde warmte
  Bij ingewikkelde voorwerpen waar het minder makkelijk is om de benodigde warmte van onderdeeltjes apart uit te rekenen
 24. Wat is warmtecapaciteit
  De totale hoeveelheid warmte die nodig is om het hele voorwerp 1 Kelvin (of 1 graad Celsius) in temperatuur te laten stijgen. Symbool C (J/K). In formule Q (J) = C * ∆T
 25. Hoe bereken je de benodigde warmte is voor opwarmen van een pan water
  Q = Cpan * ∆T + mwater * cwater * ∆T
 26. Op welke drie manieren kan warmte verloren gaan
  • - geleiding
  • - stroming
  • - straling
 27. wat is een andere naam voor warmtemeter
  Joulemeter
 28. Omdat er geen warmte verloren gaat, is ….
  Qop = Qaf (of Qin – Quit)
 29. Wat is de relatie tussen Qop en Qaf
  • Bij constante temperatuur Qop = Qaf
  • Bij stijgende temperatuur Qop > Qaf
  • Bij dalende temperatuur Qop < Qaf
 30. Het verwarmen van ijs
  Q = m * cijs * ∆Tijs
 31. Het smelten
  Q = mijs * ws-ijs
 32. Het verwarmen van water
  Q = m * cwater * ∆Twater
 33. Het koken
  Q = mwater * wv-water
 34. Het verwarmen van waterdamp
  Q = m * cwaterdamp * ∆Twater
 35. Wat is formule van elektrische energie (denk aan waterdompelaar)
  E = Q = P * t (P=vermogen van dompelaar, t=tijd dat dompelaar aanstaat)
Author:
Nick99
ID:
295508
Card Set:
scheikunde hoofdstuk 5
Updated:
2015-02-10 20:10:01
Tags:
scheikunde hoofdstuk
Folders:

Description:
scheikunde hoofdstuk 5
Show Answers: