Grundläggande

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad kan tal som Adderas kallas för samt dess svar?
  Termer, addender, summander.

  Svaret; Summa.
 2. Vad kallas subtraktionens alla delar?
  Minuend - subtrahend = Skillnad, Differens , Rest
 3. Vad kallas multiplikationens alla delar?
  Multiplikand * Multiplikator=

  ProduktFaktor*faktor=Produkt
 4. Vad kallas divisionens alla delar?
  • Dividend,Täljare
  • //
  • Devisor, Nämnare
  • =
  • Kvot
 5. Vad definierar "Hela tal, Heltal"
  Tal utan decimalerbåde positiva och negativa och 0
 6. Naturliga tal
  Enbart positiva heltal och 0
 7. Jämna tal
  Alla tal delbara med 2,PositivaochNegativa
 8. Udda tal
  Ej delbara med 2Pos & Neg
 9. Rationella tal
  Kan skrivas i bråkform.Ändligt antal decimaler Eller Upprepat mönster -1/11=0,09090909
 10. Irrationella tal
  • Kan ej skrivas i bråkform pga oändligt många decimaler utan repiterat mönster
  •  
 11. Reella tal
  Alla tal som inte är Imaginära
 12. Hur hittar man 4 roten ur 81?
  Gör ett faktorträd
 13. Hur adderar man 2 stor tal?
  Image Upload
 14. Multiplicera två stora tal
  Image Upload
 15. Blir svaret jämt eller udda?
  Jämn +- Jämn
  = Jämn
 16. Jämn+-Udda
  =Udda
 17. Udda+Udda
  =Udda
 18. Udda*Udda
  = Udda
 19. Jämn*Jämn
  =Jämn
 20. Jämn*Udda
  = Jämn
 21. Vad ger division?
  Den storhet som motsvarar storleken på bitarna då en storhet delas in i ett antal lika stor bitar
 22. Vad är Innehållsdivision?
  Subtrahera täljaren från nämnaren repiterat tills 0 eller rest. 

  • svaret ger hur många gånger ett tal får plats i ett annat. 
  • devisorn- divedenden upprepat där antalet repitioner ger svaret.
 23. Hur räknas liggande stolen?
  Image Upload
 24. Hur använder man kort division
  Image Upload
 25. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 2?
  Alla jämna tal (alltså med slutsiffran0,2,4,6,8) är jämt delbara med 2
 26. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 3?
  talets totala adderade siffersumma är jämt delbar med 3
 27. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 4?
  de 2 sista siffrornas siffermängd adderads till ett tal som är jämt delbart med 4
 28. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 5?
  talet har slutsiffra 0 eller 5
 29. Hur vet man om ett tal är jämnt delbart med 6?
  det är jämt delbart med 3
 30. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 8?
  de 3 sista siffrornas siffermängd adderads till ett tal som är jämt delbart med 8
 31. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 9?
  talets siffersumma jämt delbar med 9
 32. Hur vet man om ett tal är jämt delbart med 10?
  talet har slutsiffra 0
 33. Vad är ett primtal?
  Det är endast delbart med 1 och sig självt
 34. Säg de 10 första primtalen
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
  • 11
  • 13
  • 17
  • 23
  • 29
  • 31
  • finns alltså ej med i någon * tabell förutom med 1
 35. Vad är ett sammansatt tal?
  Större än 1 men inte primtal
 36. Tal under 100"Är det tvåsiffriga talet ett primtal eller sammansatt tal?"
   
  Primfaktorisera, går det är det ej ett primtal då Primtal endast kan delas med 1 och sig själva.
 37. Hur avrundar man vid addition?
  Ena upp andra ner
 38. Hur avrundar man vid multiplikation?
  Ena upp andra ner
 39. Hur avrundar man vid subtraktion?
  Bägge på samma sätt
 40. Hur avrundar man vid division?
  lika på båda
 41. Hur många decimaler skall produkten ha vidheltal*decimaltal?
  lika många som decimaltalet
 42. Hur många decimaler skall produkten ha om decimaltal*decimaltal?
  lika många som faktorerna samanlagt
 43. Vad är ett monom
  en term, "5x"
 44. Vad är ett binom
  två termer "5x+ 5t"
 45. vad är ett trinom?
  "5x+5t+4g"
 46. vad är ett polynom
  5x+5t+4g+9y, fler än 4, kan fortsätta
 47. Vilka räknesätt är kommulativa?
  ge exempel
  Adition och multiplikation,ordningen spelar ingen roll

  5+8=8+5

  3*9=9*3
 48. Vad är den associativa lagen? Vilka räknesätt?
  Image Upload
 49. Beskriv den distruptiva lagen
  Den kopplar samman multiplikation med addition eller subtraktion med hjälp av parantser.

  5(4+9) = 5*4+5*9
 50. Vad är geomitri?
  något som har en dimension; tex i form av ett djup en höjd en bredd
 51. Vad är en tangent?
  en linje som tangerar en punkt ofta på en kurva
 52. Vad är en normal?
  Den är vinkelrät mot en tangent
 53. Vad är en yta? Vad är ett plan? skillnad?
  En yta; 2D tex bred höjd.Plan; orestrektrerad yta, oändlig, platt
 54. Vad är kongurens?
  Två identiska former, oavsett synvinkel.
 55. Vad är Axel-Symetri?
  • När en Plan figur kan spegelvändas kring sin axel och se likadan ut.
  • EX; En likbent triangel är axelsymetrisk kring sin höjdaxel.(skär från toppen till basen) dela en hatt.
 56. Vad är Strålsymetri?
  En regelbunden polygon, månghörning, kan genom vridning kring tyngdpunkten (symmetricentrum) fås att täcka sig själv.Den vinkel figuren ska vridas är 360º/n, där n är antalet sidor i figuren.En liksidig triangel täcker sig själv genom vridning 360º/3=120º kring centrum av den omskrivna cirkeln. .
 57. Punktsymetri?
  Är när en plan figur kan täcka sin gamla skugga efter en vridning på 180 grader,Ex; paralellogram.
 58. Vad är en längd?
  Avståndet mellan två punkter i något mått.
 59. Vad är omkrets?
  Längden på en sluten kurva.
 60. vad är area?
  Måttet på en yta som begränsas av kurvor/kurva, mäts i areaenheter.
 61. Vad är volym?
  Det område en kropp i 3D tar upp. Mäts i volymenheter.
 62. Hur lyder avståndsformeln?
  D= Sqrt[(x1-x2)^2+(y1-y2)^2]Märk 1 kordinaten och 2 kordinaten hur du vill, spelar inge roll, sama svar.
 63. Hur beräknar man mittpunkten mellan två kordinater?
  Image Upload
 64. Berskir Räta linjens ekvation
  Y=kx+m
 65. Hur får man fram ett k värde?
  (y1-y2) / (x2-x1) = K
 66. När är två linjer parallella?
  • När två linjer har samma K-värde= lutning
  •  
 67. Vad är enT-tabell?
  Ger y värden för x värden genom en ekvation, fungerar även omvänt.
 68. Vad är en definitionsmängd?
  En funktion av variabeln x har alltid en definitionsmängd, den kan vara begränsad genom restrektioner så som -4 < x < 7om inget annat är angivet är mängden alla reella tal.
 69. Vad är en värdemängd?
  Image Upload
 70. Vad räknar man 1a
  Paranteser
 71. Vad räknar man 2
  Exponenter och rötter
 72. Vad räknar man 3
  Multiplikation och division
 73. Vad räknar man 4
  Subtraktion och addition
 74. Vad innebär en förlängning respektive förkortning av bråk.
  Bråk är en enhet i sig, alltså ett tal, ETT bråk (som beskrivs av två"tal" genom division).

  Så länge förhållandet är detsamma mellan andelarna är det alltså samma tal vilket gör att man kan förlänga och förkorta med multiplikation och division.
 75. Vad är MGN?
   
  Underlättar räkning vid addition och subtraktion av bråk. Den minsta möjliga nämnare som två eller flera bråk har gemensamt, Alla täljare måste dock förbli heltal efter omskrivningen.

  Används vid addition och subtraktion av bråk.
 76. Hur prövar man sig fram till MGN?3 .
  1. Förkorta alla bråk.

  2. Välj den största nämnaren, är den delbar med den minsta är MGN funnen. (största finns i minstas multiplikationstabell.)

  3. Om inte, multiplicera den största nämnaren med 2, 3 etc tills ett tal, alltså MGN, hittas.
 77. Hur Primtalsfaktorierar man sig fram till MGN?
  • Efter förkortning;
  • 1. Gör Primfaktorträd på alla nämnare tills alla primrötter hittade.
  • 2. Ta med alla unika primfaktorer som förekommer någon gång i bägge talen.
  • Dubletter mellan nämnarnas faktorer tas inte med.N=6 N=8 > 6=2*3 8=2*2*2 > MGN=3*2*2*2=24
 78. Hur kan man snabbt hittan en gemensam nämnare mellan två bråk?
  multiplicera nämnarna och förlång varje bråk med lämpligt tal.
 79. Betyder / är procent?
  "per 100"Andel av en helhet, är relativa till andra tal, har ingen enskild betydelse.Vad som är störst av 50% och 20% kan vi inte veta om vi talen de relaterar till.
 80. Vilka är de tre grundläggande bas % problemtyperna?
  • 1. Hur mycket är A % utav B?
  • 2. Hur många procent är C av D?
  • 3. Vilket värde har E om F% av E är G?
 81. Hur löser man enklast 1 typen av procentfrågor?Hur mycket är 5% av 500 kr?
  Alt 1.

  1%=0,01  5%=0,05 0,05*500=25

  • Alt 2.
  • Räkna ut vad en procent är;

  500/100=5 1%=5 kr 5%= 25kr
 82. Hur multiplicerar man 2 tvåsiffriga tal?

  39*78
Author:
ccc
ID:
295573
Card Set:
Grundläggande
Updated:
2015-03-03 13:27:20
Tags:
Grundläggande
Folders:

Description:
Grundläggande
Show Answers: