Neuro

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriv patofysiologin till Parkinsons sjukdom?
  I kroppen finns en signalsubstans, dopamin, som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Om man har Parkinsons sjukdom förstörs celler som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.
 2. Beskriv vilka symtom som är vanligt förekommande vid parkinson?
  • Huvudsymtom:
  • Skakningar (tremor).
  • Muskelstelhet (rigiditet).
  • Rörelsehämning (hypokinesi).
  • Balansstörning (nedsatt postural kontroll).

  • Tidigare symptom:
  • Vaga obehag i en arm eller ett ben
  • Hämmad mimik
  • Vilotremor
  • Nedsatt armpendling vid gång
  • Semiflektion i armbågsleden
  • Rigid i hand-, armbågs- och knäled
  • Förlångsammade alternerande rörelser

  • Senare symptom:
  • Småstegig gång
  • Igångsättningssvårigheter
  • Böjd kroppshållning
  • Dålig balans
  • Sväljningssvårighetero Minnes- och koncentrationsproblem
  • Konfusion och hallucinationer
 3. Vilken är den medicinska behandlingen vid parkinson?
  Behandlingen med läkemedel går ut på att ersätta bristen på dopamin, förbättra verkan av dopaminet eller bromsa nerbrytningen av dopamin.

  Läkemedel med levodopa är den medicinering som lindrar symtomen mest effektivt om man har Parkinsons sjukdom. Läkemedlet omvandlas till dopamin i hjärnan och ersätter dopaminet som saknas. Levodopa används i alla stadier av sjukdomen. De vanligaste läkemedlen som innehåller levodopa heter Madopark och Sinemet.

  Ofta ges en levodopat i kombination med s.k. comt-hämmare och dopaminagonist+mao-B-hämmare.  COMT-hämmare och MAO-B-hämmare har ingen effekt på själva sjukdomen men gör att nerbrytningen av dopamin går långsammare. COMT-hämmare bidrar till att plana ut svängningarna i effekten av levodopa. MAO-B-hämmare förstärker/förlänger effekten av dopamin samt bidrar till att minska symtomen.

  Om den medicinska behandlingen inte fungerar kan operation i vissa fall bli aktuellt. En ny teknik har utvecklats där man opererar in en elektrod i hjärnan. Elektroden stimuleras sedan med svag ström från en apparat som är så liten att man kan bära den under huden.
 4. En patient med nyupptäckt parkinsson ska inleda behandling med levodopa. Vilken information ger du till patienten gällande medicineringen?
  Levodopa kan ge biverkningar som trötthet, ångest, blodtrycksfall och illamående. Dessa kan undvikas med långsam upptrappning av doseringen.

  Dopaminagonisterna har också sidoeffekter som innebär ökad risk för psykiska biverkningar, främst synhallucinationer och störningar i impulskontrollen, som till exempel spelande eller shoppande. Även levodopa kan med tiden orsaka hallucinationer och förvirring. Det blir en balansgång mellan att ha hygglig rörelseförmåga med förvirring eller att ha dålig rörelseförmåga med mindre förvirring. Tilläggsbehandling med läkemedel mot psykos kan ibland hjälpa mot förvirringen.

  Både sjukdomen i sig och läkemedlen kan ge förstoppning. En del personer kan också få diarré av något av levodopamedicinerna. Ett byte av levodopapreparat kan få stopp på diarrén.

  Det är viktigt att se till att ta Levodaopa minst en halvtimme innan måltid pga protein som finns i maten kan konkurrera med levodopa. Man ska också skölja ner medicinen med ett helt glas vatten. Man ska inte ta läkemedel eller hälsokostpreparat som innehåller järn samtidigt eftersom järn påverkar effekten av levodopa.
 5. I samband med parkinson talar man ibland om s.k. on-off-fenomen, vad innebär detta?
  Ett tillstånd där patienten svänger snabbt och ofta mellan nedsatt rörlighet, att kunna röra sig som vanligt och överrörlighet. Fenomenet kallas on-off-symtom eftersom det är som en strömbrytare som slås på och av. I "on"-fasen kan man drabbas av ofrivilliga slängiga rörelser i armar och ben. Under "off"-fasen kan rörelseförmågan vara kraftigt försämrad och man får ofta svårt att klara sig själv.
 6. Vilka råd kan du ge patienten för att själv kunna underlätta sina symtom av parkinson?
  Om det är möjligt kan man till exempel försöka minimera negativ stress och oro som kan förstärka symtomen.

  Det är bra om man kan hitta en metod att koppla av. Att man får försämrad simultankapacitet och sämre finmotorik kan vara viktigt att prata om. Inte bara med närstående utan också med eventuella arbetsgivare, så att förståelse finns och anpassningar kan göras i tidigt skede.

  Om man har en regelbunden livsföring med fasta rutiner blir det lättare att klara av det dagliga livet och medicineringen. Man bör underhålla kroppens rörliget och smidighet genom att motionera. Det kan vara bra att ta kontakt med en sjukgymnast för att få råd och träningsprogram. 

  Om man skaffar sig kunskap om sjukdomen och hur den verkar får man betydligt större möjligheter att leva ett gott liv. Därför är det också bra om familjen och andra närstående engagerar sig och får ta del av allt som rör sjukdomen.
 7. Vilka riskfaktorer är kopplade till parkinsons sjukdom?
  Orsaken till varför man får Parkinsons sjukdom är ännu inte helt klarlagd. Forskarna antar att det finns flera samverkande orsaker.

  • Ålder- Vanligaste debutålder är 55-65 år
  • Arv
  • Kön - Män drabbas oftare än kvinnor
  • Trauma
  • Toxiner
  • Stroke
  • Tumör
  • Infektion.
Author:
Anonymous
ID:
295759
Card Set:
Neuro
Updated:
2015-02-14 18:55:54
Tags:
parkinsson stroke
Folders:

Description:
frågor om anatomi och fysiologi inför nkse
Show Answers: