diabetes

The flashcards below were created by user smary on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriva patofysiologin till Diabetes?
  Finns 2 typer, typ 1 och typ 2.

  Typ 1-diabetes beror på att betacellerna i bukspottkörteln har angripits av kroppens eget immunförsvar och förstörts. Då kan kroppen inte längre tillverka sitt eget insulin. Bristen på insulin leder i sin tur till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger. Samtidigt får inte cellerna någon energi från sockret utan tar i stället sin energi från kroppsfettet. Man går då ner i vikt.När fett förbränns i stor omfattning bildar kroppen en typ av syror som kallas ketoner. För mycket ketoner är skadligt för kroppen och kan leda till att man får syraförgiftning, så kallad ketoacidos.

  Diabetes typ 2: Vid typ II Diabetes räcker det insulin som kroppen producerar inte till och insulinkänsligheten blir nedsatt. Detta innebär att kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin,kroppen börjar producera mer insulin från bukspottkörteln för att kompensera.

  För mycket socker i blodet, kan orsaka skador på njurarna, ögonen och nerverna.Utveckling av insulinresistens leder till en ökad mängd virsceralt fett (bukfettma), ökad inlagring och frisättning av fett, förhöjd insulinnivå i blodet.
 2. Vad är metabolt syndrom?
  Kopplingen mellan övervikt, blodfettsrubbning, högt blodtryck samt åldersdiabetes, kallas det metabola syndromet. Tillståndet är kopplat till en ökad risk att insjukna i hjärt och kärl-sjukdomar. Beteckningen syndrom brukar användas inom medicin för att beteckna samtidig förekomst av flera olika sjukdomar. Personer med ett så kallat metabolt syndrom är oftast fria från sjukdomsymtom.
 3. När har man hypoglykemi och vilka symtom kan uppstå?
  Är blodsockret under 2,5 mmol/l har man hypoglykemi.

  • Hypoglykemi kan ge ett eller flera av nedanstående symtom:
  • Blekhet
  • Darrningar
  • Svettningar
  • Svaghetskänsla
  • Hjärtklappning
  • Hunger
  • Oro
  • Koncentrationssvårigheter
  • Irritation
  • Trötthet
  • Synstörningar
  • Nedsatt närvarokänsla
  • Kramper
  • Koma.
 4. När har man hyperglykemi(Ketoacidos) och vilka symtom kan uppstå?
  definitionsmässigt vid högt P-glukos 14 mmol/L eller högre.


  • Symtom man kan uppleva vid högt blodsocker:
  • behöver kissa ofta
  • ökad törst
  • illamående
  • trötthet
  • dimsyn
  • kräkningar
  • magsmärtor
  • andnöd
  • andedräkten luktar aceton
 5. En patient med diabetes ringer till dig för att rådgöra ang vad han ska ha med sig på sin planerade resa till Grekland, och vad han ska tänka på.
  • Intyg från läkare som ger rätt att ta med sig sina insulinsprutor, vätskeersättning i händelse av magsjuka samt glucagon om pat skulle drabbas av akut hypoglykemi.
  • Ber pat. att ta me blodsockermätare som han kan förvara i handbagaget.
 6. Vilka diabetesprover är viktigt att följa upp hos patienten?
  • HbA1C-Långtidblodsocker - ger en bild av hur den genomsnittliga blodsockernivån har legat de senaste två till tre månaderna
  • Aktuellt blodsocker, b-glucos.
  • Blodlipider -  är ett samlingsnamn på flera olika fetter: det goda kolesterolet (HDL), det onda kolesterolet (LDL) och triglycerider.
  • När det onda kolesterolet och triglyceriderna är förhöjda är risken mycket större att
  • drabbas av hjärt-kärlsjukdom.
 7. Vilka övriga prover/kontroller bör följas upp hos diabetespatienten?
  • ƒMikroalbuminuri på morgonurin (minst
  • årligen)
  • ƒTSH, gliadinantikroppar (vid typ 1
  • någon gång)

  • Undersökningar
  • ƒBlodtryck (varje besök)
  • ƒInspektera fötter (varje besök)
  • Ekg (ev någon gång)
  • ƒÖgonbottenfoto (vartannat år)
 8. Lipohypertrofier eller s.k. fettkuddare är en vanlig bieffekt av långvarig insulinbehandling, särskilt om man injicerar på samma ställe dag efter dag eller om man injicerar med trubbiga kanyler som skadar underhudsfettet och stimulerar bildandet av fett och ärrvävnad. Vilka råd kan man ge till patienten för att undvika detta samt hur kan man som sjuksköterska se om pat. har detta?
  Oftast är det lättare att känna dem än att se dem. Skall man se dom är det bäst att låta patienten stå upp med belysningen infallande från sidan. 

  Råd till pat.

  • - Byt injektionsställe varje gång, flytta minst 1-2 cm, och variera sida av magen. Förutom i magen kan man ta i övre delen av skinkorna.
  • - Byt kanyl vid varje injektion (trubbiga nålar kan vara orsaken). Har du pump, byt nål och ställe oftare.
  • - Stick inte i fettkuddarna så försvinner de, det kan dock ta lång tid.
 9. Vilka råd ger du till pat. angående injektionsteknik?
  Insulin kan injiceras i buken (runt naveln), fram/utsidan av låren eller i den övre yttre delen av skinkorna. Dessa områden ligger långt från större nerver, leder och stora blodkärl.

  Lyft upp ett hudveck med 2-3 fingrar och håll kvar under hela injektionen.

  Stick in kanylen i 45° vinkel och injicera.Vänta 10 sek (för att undvika läckage) innan kanylen dras ut.

  Flytta injektionsstället några centimeter från gång till gång för att undvika lipohypertrofier (fettkuddar).

  Injicera aldrig genom kläderna ! Delvis har man svårare att se var injektionen hamnar, delvis kan kanylen skadas
Author:
smary
ID:
295766
Card Set:
diabetes
Updated:
2015-03-21 18:13:42
Tags:
diabetes
Folders:

Description:
frågor
Show Answers: