psykiska sjukdomar

The flashcards below were created by user smary on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriv patofysiologin till depression?
  Både arv och miljö har betydelse

  Både arv och miljö spelar roll för risken att få en depression. Man kan ha ärvt en medfödd känslighet i nervsystemet som gör att man lättare blir deprimerad, men trots en sådan sårbarhet kan en stabil och trygg livssituation göra att man kan undvika depression. En depression kan utlösas av en enskild händelse eller kris. Det kan handla om en närståendes dödsfall, en separation eller att man har blivit av med jobbet till exempel. Stark eller långvarig stress kan vara en utlösande faktor för depression. Det beror på att hjärnans signalsubstanser påverkas av stresshormoner vilket kan orsaka obalans i systemet. Man kan också få en depression utan någon tydlig anledning.

  • Hjärnans kemi spelar roll för symtomen
  • Tre viktiga signalsubstanser som är inblandande i uppkomst av depression är serotonin, noradrenalin och dopamin. De reglerar vår sinnesstämning på olika sätt. Serotonin kontrollerar vårt stämningsläge och hur vi reagerar på stress, noradrenalin styr vår vakenhet och energi, medan dopamin reglerar vår uppmärksamhet, motivation och glädje och är en viktig del av vårt belöningssystem. Vid en depression är nivåerna av en eller flera av dessa signalsubstanser är rubbad, vilket orsakar obalans i den normala signaleringen mellan hjärnans celler.
 2. Vilka symtom är vanliga vid depression?
  Vid en depression har det blivit obalans i hjärnans signalsystem. Serotonin, noradrenalin och dopamin är några av hjärnans signalsubstanser. Dessa reglerar bland annat glädje, sorg, ångest, oro, sömn, aptit, tankeverksamhet, initiativförmåga och sexualitet. Vid depression är nivåerna av dessa lägre än normalt. Symtomen varierar beroende på i vilken utsträckning de olika signalsubstanserna är påverkade. Läkemedel mot depression reglerar i de flesta fall dessa substansers effekter på hjärnan.

  • Det finns en mängd olika symtom vid depression, men man behöver inte ha alla.
  • • Nedstämdhet
  • • Irritabilitet
  • • Oförmåga att känna glädje
  • • Aptit- och viktförändringar
  • • Sömnstörningar
  • • Motoriska problem. Ofta rör sig den som är deprimerad långsamt och trögt och har ofta minskad ansiktsmimik
  • • Trötthet
  • • Känslor av värdelöshet och skuld
  • • Koncentrationssvårigheter och beslutsvånda
  • • Självmordstankar
  • • Sexuella störningar
  • • Ångest
 3. Vilka behandlingsmöjligheter finns vid depression?
  Det finns flera sorters antidepressiva läkemedel och de fungerar på lite olika sätt. Därför är de olika bra på att bota olika symtom.

  Läkemedel mot depression delas in i olika grupper. Många fungerar genom att hämma upptaget av signalsubstanser i cellerna, vilket gör att nivåerna av dem ökar.

  • - SSRI står för selektiva serotoninåterupptagshämmare. SSRI är den läkemedelstyp som i första hand ska användas vid behandling av depression.
  • - SNRI står för selektiva noradrenalin- och serotoninåterupptagshämmare.
  • - NRI står för selektiv noradrenalinåterupptagshämmare.
  • - NDRI står för selektiv noradrenalin- och dopaminåterupptagshämmare.

  Det finns också andra läkemedelstyper mot depression. En annan grupp av läkemedel är de så kallade MAO-hämmarna.

  lkmbehandling kan kombineras med med samtalsterapi, ofta kognitiv beteendeterapi (KBT).
 4. Vad menas med affektiva störningar?
  Affektiva störningar är mentala hälsostörningar med ändrad grundstämning. Består under en längre tid. T.ex. nedstämdhet -depression eller upprymdhet -mani.
 5. Vilka symtom och tecken kan förekomma vid depression?
  • Försämrad grundstämning skuldkänslor, hopplöshetskänsla och meningslöshet
  • Tankar- duger inte, nedvärdering av det egna jaget
  • Beteende- trött, orkar ej, slutar med vanliga aktiviteter, minskad motorik
  • Fysiska funktioner -sömnpåverkan, viktförlust, aptitlöshet och dygnsvariation
 6. Hur ställer läkaren diagnosen depression?
  Prover och undersökningar för att kunna ställa diagnos

  • Patientens berättelse
  • ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems)
  • DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
  • Andra skattningsskalor ex: MINI intervju, MADRS (patienten kan fylla i själv), SCID
  • Klinisk bild
 7. Beskriv patofysiologin till bipolär sjukdom?
  Psykisk störning som består av en växling mellan skov (perioder, episoder) av depression och mani ellerhypomani, en psykisk sjukdom som tidigare kallades manodepressiv psykos (manisk-depressiv psykos).

  Den biologiska bilden av vad som händer i hjärnan vid bipolär sjukdom är ofullständig. Att det finns kemiska obalanser i hjärnan är dock bekräftat, behandlingsmedicinerna motverkar bland annat detta. De riktar också in sig på signalsubstanser, en sorts kemiska budbärare som hjärnans nervceller använder för att kommunicera sinsemellan. Dessa inkluderar serotonin, glutaminsyra, noradrenalin och GABA. När dessa förändras påverkas humörsymtomen.
 8. Hur behandlas Bipolär sjukdom?
Author:
smary
ID:
295773
Card Set:
psykiska sjukdomar
Updated:
2015-02-15 20:17:09
Tags:
psykiska sjukdomar
Folders:

Description:
psykiska sjukdomar
Show Answers: