C1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ścierać
  wipe [waɪp]
 2. myć naczynia
  wash the dishes [ˈwɔʃ ðə ˈdɪʃɪz]
 3. zrobić porządek
  redd [ˈred]
 4. wietrzenie
  airing [ˈerɪŋ]
 5. posługi
  chores [ˈtʃɔrz]
 6. kurz
  dust [dʌst]
 7. ścierać kurze
  dust [dʌst]
 8. spuścić pralkę
  drain a washing machine [ˈdreɪn ə ˈwɔʃɪŋ məˈʃiːn]
 9. prasowanie
  ironing [ˈaɪrnɪŋ]
 10. pranie
  laundry [ˈlɔːn.dri]
 11. pralnia
  laundry [ˈlɔːn.dri]
 12. czyszczenie chemiczne
  dry cleaning [ˈdraɪ ˈkliːnɪŋ]
 13. pralnia
  washhouse [ˈwɔʃˌhæʊs]
 14. sprzątanie
  housekeeping [ˈhæʊsˌkiːpɪŋ]
 15. porządki
  cleaning [ˈkliːnɪŋ]
 16. praca domowa
  housework [ˈhæʊsˌwərk]
 17. narzędzie
  tool [tuːl]
 18. zadanie
  task [tɑːsk]
 19. przygotowanie posiłku
  food preparation [ˈfuːd ˌprepəˈreɪʃən]
 20. ścielenie łóżka
  bed-making [bed-making]
 21. prześcieradło
  bedsheet [ˈbedˌʃiːt]
 22. myć okno
  wash window [ˈwɔʃ ˈwɪndoʊ]
 23. wynieść śmieci
  take out the trash [ˈteɪk ˈæʊt ðə ˈtræʃ]
 24. czyścić basen
  clean the pool [ˈkliːn ðə ˈpuːl]
 25. zabrudzona powierzchnia
  dirty surface [ˈdərtiː ˈsərfəs]
 26. detergent
  detergent [detergent]
 27. roztwór czyszczący
  cleaning solution [ˈkliːnɪŋ səˈluːʃən]
 28. gąbka
  sponge [spʌndʒ]
 29. środek czyszczący
  cleaning agent [ˈkliːnɪŋ ˈeɪdʒənt]
 30. fizycznie wymagający
  physically demanding [physically dɪˈmændɪŋ]
 31. sprzątanie ekologiczne
  green cleaning [ˈgriːn ˈkliːnɪŋ]
 32. lotny związek organiczny
  volatile organic compound [ˈvɑlətəl ɔrˈgænɪk kɑmˈpæʊnd]
 33. tkanina lniana
  linen [ˈlɪnɪn]
 34. środek do prania
  laundry detergent [ˈlɔndriː detergent]
 35. osprzęt
  fixture [ˈfɪkstʃər]
 36. suszarka do ubrań
  clothes dryer [ˈkloʊðz dryer]
 37. krochmal do prania
  laundry starch [ˈlɔndriː ˈstɑrtʃ]
 38. zmontować regał
  assemble a bookcase [əˈsembəl ə bookcase]
 39. utrzymanie domu
  upkeep of a house [ˈəpˌkiːp əv ə ˈhæʊs]
 40. podupadły
  rundown [ˈrənˌdæʊn]
 41. cieśla
  carpenter [ˈkɑː(ɹ).pən.tə(ɹ)]
 42. renowacja domu
  home renovation [ˈhjuːm ˌrenəˈveɪʃən]
 43. przebudowa domu
  home remodeling [ˈhjuːm riːˈmɑdəlɪŋ]
 44. ulepszenie domu
  home improvement [ˈhjuːm ɪmˈpruːvmənt]
 45. zdzieranie dachu
  roof tear-off [ˈruːf tear-off]
 46. hydraulika
  plumbing [ˈplʌmɪŋ]
 47. gruz
  debris [ˈdɛbɹiː]
 48. odśmiecanie
  de-cluttering [de-cluttering]
 49. rozdawać niepotrzebne rzeczy
  give away unneeded objects [ˈgɪv əˈweɪ unneeded ˈɑbdʒɪkts]
 50. syllogomania
  compulsive hoarding [compulsive ˈhɔrdɪŋ]
 51. rozrzutne społeczeństwo
  throw-away society [throw-away səˈsaɪətiː]
 52. służący
  domestic worker [dəˈmestɪk ˈwərkər]
 53. prace w ogrodzie
  outdoor chores [ˈæʊtˌdɔr ˈtʃɔrz]
 54. środek dezynfekujący
  disinfectant [disinfectant]
 55. wybielacz
  bleach [ˈbliːtʃ]
 56. ściągaczka
  squeegee [ˈskwiːdʒiː]
 57. szmata
  rag [ɹaɡ]
 58. suszarka do prania
  clothes airer [ˈkloʊðz ˈerər]
 59. szufelka
  scoop [skuːp]
 60. czerpak
  dredge [ˈdredʒ]
 61. suszarka bębnowa
  tumble drier [ˈtəmbəl ˈdraɪr]
 62. wywabiacz
  stain remover [ˈsteɪn remover]
 63. ścierka do kurzu
  duster [ˈdʌstə]
 64. ścierka do kurzu
  wiper [ˈwaɪpər]
 65. kleszcze do śrub
  screw extractor [ˈskruː ɪkˈstræktər]
 66. kombinerki
  Lineman's pliers [Lineman's ˈplaɪrz]
 67. kombinerki
  combination pliers [ˌkɑmbəˈneɪʃən ˈplaɪrz]
 68. śrubokręt
  screwdriver [ˈskruːˌdraɪvər]
 69. klucz płaski
  wrench [ɹɛnʧ̩̩]
 70. klucz do nakrętek
  spanner [ˈspæn.ə(ɹ)]
 71. klucz szwedzki
  plumber wrench [ˈpləmər ˈrentʃ]
 72. klucz do rur
  pipe wrench [ˈpaɪp ˈrentʃ]
 73. klucz francuski
  monkey wrench [ˈməŋkiː ˈrentʃ]
 74. klucz nastawny
  adjustable spanner [adjustable ˈspænər]
 75. kołnierz
  flange [flændʒ]
 76. łącznik mosiężny
  brass fastener [ˈbræs ˈfæsnər]
Author:
marko4
ID:
295801
Card Set:
C1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu
Updated:
2015-02-15 09:11:17
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu
Show Answers: