C1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. nieumyślne spowodowanie śmierci
  manslaughter [ˈmænˌslɔtər]
 2. zniesławienie ustne
  slander [ˈslændər]
 3. zniesławienie słowne
  libel [ˈlaɪbəl]
 4. łup
  booty [ˈbuːtiː]
 5. przywłaszczenie
  appropriation [əˌproʊpriːˈeɪʃən]
 6. kłusownictwo
  poaching [ˈpoʊctʃɪŋ]
 7. molestowanie
  sexual abuse [ˈsekʃwəl əˈbjuːs]
 8. znęcanie psychiczne
  mental abuse [ˈmentəl əˈbjuːs]
 9. prześladowanie
  persecution [ˌpərsɪˈkjuːʃən]
 10. młodociany przestępca
  juvenile delinquent [ˈdʒuːvəˌnaɪ delinquent]
 11. zdrajca
  traitor [ˈtɹeɪtə(ɹ)]
 12. cela śmierci
  death row [ˈdeθ ˈroʊ]
 13. poprawczak
  reformatory [rɪˈfɔrməˌtɔriː]
 14. chłosta
  flogging [ˈflɑgɪŋ]
 15. kara cielesna
  corporal punishment [ˈkɔrprəl ˈpənɪʃmənt]
 16. praca społeczna
  community service [kəˈmjuːnətiː ˈsərvəs]
 17. system karny
  penal system [ˈpiːnəl ˈsɪstəm]
 18. przywłaszczyć
  appropriate [əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt]
 19. plądrować
  plunder [ˈplʌndə(r)]
 20. łom
  crowbar [ˈkɹoʊˌbɑɹ]
 21. przetrząsać
  rifle through [ˈraɪfəl ˈθruː]
 22. wrabiać
  frame [freɪm]
 23. odsiadywać wyrok
  serve a sentence [ˈsərv ə ˈsentəns]
 24. kłusować
  poach [ˈpoʊtʃ]
 25. plądrować
  loot [ˈluːt]
 26. zakładnik
  hostage [ˈhɑstɪdʒ]
 27. zniesławienie osoby
  defamation of character [ˌdefəˈmeɪʃən əv ˈkerɪktər]
 28. uprowadzić
  abduct [æb.ˈdʌkt]
 29. defraudować
  embezzle [əmˈbɛzəl]
 30. sprzeniewierzenie
  embezzlement [embezzlement]
 31. nękanie
  harassment [harassment]
 32. nękać
  harass [həˈræs]
 33. pranie brudnych pieniędzy
  money laundering [ˈməniː ˈlɔndərɪŋ]
 34. naruszyć
  trespass [ˈtresˌpɑːs]
 35. intruz
  trespasser [trespasser]
 36. krzywoprzysięstwo
  perjury [ˈpɝdʒəɹi]
 37. krzywoprzysięzca
  perjurer [ˈpərdʒərər]
 38. popełnić krzywoprzysięstwo
  commit perjury [kəˈmɪt ˈpərdʒəriː]
 39. przejażdżka skradzionym autem
  joyriding [joyriding]
 40. nielegalny handel akcjami
  insider trading [ɪnˈsaɪdər ˈtreɪdɪŋ]
 41. grzesznik
  trespasser [trespasser]
 42. grzeszyć
  trespass [ˈtresˌpɑːs]
 43. szabrownictwo
  looting [ˈluːtɪŋ]
 44. szabrownik
  looter [looter]
 45. napad rabunkowy
  stick-up [stick-up]
 46. łom
  jemmy [ˈdʒemiː]
 47. występek
  misdemeanour [misdemeanour]
 48. zabójstwo
  homicide [ˈhɒmɪsaɪd]
 49. ludobójstwo
  genocide [ˈʤɛnəsaid]
 50. pobicie
  battery [ˈbætriː]
 51. ciężkie przestępstwo
  felony [ˈfeləniː]
 52. dopuszczać się zdrady
  commit treason [kəˈmɪt ˈtriːzən]
 53. zdrada stanu
  high treason [ˈhaɪ ˈtriːzən]
 54. zdrada
  treason [ˈtriː.zən]
 55. wymuszenie rozbójnicze
  extortion [ɪkˈstɔrʃən]
 56. lichwa
  usury [ˈjuʒəɹi]
 57. lichwiarz
  usurer [ˈjuːʒəɹə]
 58. rekin pożyczkowy
  loan shark [ˈloʊn ˈʃɑrk]
 59. przestępczość zorganizowana
  organized crime [ˈɔrgəˌnaɪzd ˈkraɪm]
Author:
marko4
ID:
295812
Card Set:
C1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Updated:
2015-02-15 09:24:55
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Show Answers: