C1 Environmental protection - Ochrona Środowiska

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ekosystem
  ecosystem [ecosystem]
 2. mikroorganizm
  microorganism [ˌmaɪ.kɹəʊˈɔː.ɡən.ɪ.zəm̩]
 3. zjawisko naturalne
  natural phenomenon [ˈnætʃərəl fɪˈnɑməˌnɑn]
 4. rozpad gnilny
  decomposition [diːˌkɑmpəˈzɪʃən]
 5. zjawisko fizyczne
  physical phenomenon [ˈfɪzɪkəl fɪˈnɑməˌnɑn]
 6. zasoby
  resources [ˈɹi.sɔɹsɨz]
 7. skorupa ziemska
  crust [kɹʌst]
 8. zrównoważony rozwój
  sustainable development [səˈsteɪnəbəl dɪˈveləpmənt]
 9. biotyczny
  biotic [baɪˈɒt.ɪk]
 10. abiotyczny
  abiotic [ˌeɪ.baɪ.ˈɑt.ɪk]
 11. biomasa
  biomass [ˈbaɪoʊˌmæs]
 12. piramida ekologiczna
  ecological pyramid [ˌiːkəˈlɑdʒɪkəl ˈpɪrəˌmɪd]
 13. wyczerpanie zasobów
  exhaustion of resources [ɪgˈzɔstʃən əv ˈriːˌsɔrsɪz]
 14. wyczerpanie
  depletion [depletion]
 15. zasoby odnawialne
  renewable resources [renewable ˈriːˌsɔrsɪz]
 16. zasoby nieodnawialne
  non-renewable resources [non-renewable ˈriːˌsɔrsɪz]
 17. zasoby nieodnawialne
  finite resources [ˈfaɪˌnaɪt ˈriːˌsɔrsɪz]
 18. paliwa kopalne
  fossil fuels [ˈfɑsəl ˈfjuːlz]
 19. warstwa wodonośna
  aquifer [ˈækwəfər]
 20. uran
  uranium [y.ʁa.njɔm]
 21. energia geotermiczna
  geothermal energy [geothermal ˈenərdʒiː]
 22. elektrownia wiatrowa
  wind power plant [ˈwɪnd ˈpæʊr ˈplænt]
 23. elektrownia wodna
  hydroelectric [ˌhaɪdroʊɪˈlektrɪk]
 24. składowisko odpadów
  landfill [ˈlænd.fɪl]
 25. utylizacja odpadów
  waste disposal [ˈweɪst dɪˈspoʊzəl]
 26. gaz wysypiskowy
  landfill gas [landfill ˈgæs]
 27. absorbować
  absorb [əbˈzɔːb]
 28. metan
  methane [ˈmɛθɛɪn]
 29. podtlenek azotu
  nitrous oxide [ˈnaɪtrəs ˈɑkˌsaɪd]
 30. ocalenie
  salvage [ˈsælvɪdʒ]
 31. dom pasywny
  passive house [ˈpæsɪv ˈhæʊs]
 32. ściek
  sewage [ˈsuːɪdʒ]
 33. ścieki
  waste water [ˈweɪst ˈwɔtər]
 34. rekultywacja biologiczna
  bioremediation [bioremediation]
 35. bioremediacja
  bioremediation [bioremediation]
 36. oczyszczalnia ścieków
  wastewater treatment plant [ˈweɪstˌwɔtər ˈtriːtmənt ˈplænt]
 37. oczyszczanie ścieków
  purification of waste water [ˌpjʊrəfəˈkeɪʃən əv ˈweɪst ˈwɔtər]
 38. uzdatnianie wody
  water purification [ˈwɔtər ˌpjʊrəfəˈkeɪʃən]
 39. oczyszczalnia ścieków
  sewage treatment [ˈsuːɪdʒ ˈtriːtmənt]
 40. gatunek inwazyjny
  invasive species [invasive ˈspiːʃiːz]
 41. siedlisko biologiczne
  biological habitat [biological ˈhæbəˌtæt]
 42. populacja
  population [pɒpjuːleɪʃən]
 43. energooszczędny
  energy-efficient [energy-efficient]
 44. efektywność energetyczna
  energy efficiency [ˈenərdʒiː ɪˈfɪʃənsiː]
 45. izolacja termiczna
  thermal insulation [ˈθərməl ˌɪnsəˈleɪʃən]
 46. mostek termiczny
  thermal bridge [ˈθərməl ˈbrɪdʒ]
 47. dwutlenek siarki
  sulphur dioxide [sulphur daɪˈɑkˌsaɪd]
 48. odpady przemysłowe
  industrial waste [ɪnˈdəstriːəl ˈweɪst]
 49. ścieki nieoczyszczone
  raw sewage [ˈrɔ ˈsuːɪdʒ]
 50. ścieki oczyszczone
  treated sewage [ˈtriːtɪd ˈsuːɪdʒ]
 51. oczyszczalnia ścieków
  sewage farm [ˈsuːɪdʒ ˈfɑrm]
 52. nieoczyszczone ścieki
  untreated sewage [untreated ˈsuːɪdʒ]
 53. rekultywować
  reclaim [ɹɪˈkleɪm]
 54. psuć się
  rot [ʁo]
 55. intensywna hodowla zwierząt
  battery farming [ˈbætriː ˈfɑrmɪŋ]
 56. zubożyć
  deplete [dɪˈpliːt]
 57. przełowienie
  overfishing [overfishing]
 58. rezerwat przyrody
  nature reserve [ˈneɪtʃər rɪˈzərv]
 59. azyl dla dzikich zwierząt
  wildlife sanctuary [wildlife ˈsæŋ(k)tʃəˌweriː]
 60. azyl
  sanctuary [ˈsæŋ(k)tʃəˌweriː]
 61. rezerwat
  reserve [rɪˈzərv]
 62. kurczący się
  shrinking [ˈʃrɪŋkɪŋ]
 63. dziewiczy
  pristine [ˈprɪsˌtiːn]
 64. paliwo kopalne
  fossil fuel [ˈfɑsəl ˈfjuːl]
 65. prognoza demograficzna
  demographic projection [ˌdeməˈgræfɪk prəˈdʒekʃən]
 66. najgorszy przypadek
  the worst case scenario [ðə ˈwərst ˈkeɪs səˈneriːˌoʊ]
 67. mroczny scenariusz
  doom and gloom [ˈduːm ənd ˈgluːm]
 68. demografia
  demography [dɪˈmɑgrəfiː]
 69. podtrzymywać
  sustain [səˈsteɪn]
Author:
marko4
ID:
295818
Card Set:
C1 Environmental protection - Ochrona Środowiska
Updated:
2015-02-15 09:25:27
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Environmental protection - Ochrona Środowiska
Show Answers: