C1 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. współczujący
  sympathetic [ˌsɪmpəˈθɛtɪk]
 2. wspólczucie
  sympathy [ˈsɪmpəθi]
 3. pogrążony w rozpaczy
  grief-stricken [grief-stricken]
 4. pogarda
  contempt [kənˈtɛmpt]
 5. pogardliwy
  contemptuous [kənˈtɛmp.tʃu.əs]
 6. smutny
  sorrowful [sorrowful]
 7. wzbudzać strach
  awe [ɔː]
 8. awersja
  aversion [əˈvɜːʃn]
 9. niechęć
  antipathy [ænˈtɪpəθi]
 10. bez współczucia
  unsympathetic [unsympathetic]
 11. czuć niechęć do
  feel an aversion to [ˈfiːl ən əˈvərʒən tə]
 12. rzecz nielubiana
  pet aversion [ˈpet əˈvərʒən]
 13. czuć wstręt
  loathe [ˈləʊð]
 14. wstrętny
  loathsome [ˈloʊθsəm]
 15. odraza
  abhorrence [əb.ˈhɔɹ.əns]
 16. odrażający
  abhorrent [æb.ˈhɔɹ.ənt]
 17. mieć odrazę
  abhor [əbˈhɔːr]
 18. gardzić
  scorn [skɔː(r)n]
 19. oburzający
  revolting [rɪˈvoʊltɪŋ]
 20. odpychający
  repulsive [repulsive]
 21. nienawiść
  loathing [ˈloʊðɪŋ]
 22. pogardliwy
  scornful [ˈskɔrnfəl]
 23. kuszenie
  temptation [tem(p)ˈteɪʃən]
 24. posępny
  gloomy [ˈɡlumi]
 25. ponury
  sullen [ˈsələn]
 26. gardzić
  despise [dɪˈspaɪz]
 27. smutek
  sorrow [ˈsɒɹəʊ]
 28. wzbudzający respekt
  awesome [ˈɔːsəm]
 29. podniecenie
  arousal [əˈræʊzəl]
 30. pożądanie
  desire [dɪˈzaɪə]
 31. żądza
  lust [lʌst]
 32. podniecać
  excite [ɪkˈsaɪt]
 33. pożądać
  lust [lʌst]
 34. ekscytacja
  excitement [ɪkˈsaɪtmənt]
 35. szowinistyczny
  chauvinistic [ˌʃoʊvəˈnɪstɪk]
 36. szarmancki
  gallant [ˈɡælənt]
 37. o łagodnym usposobieniu
  placid [ˈplæs.ɪd]
 38. zniewalająca osobowość
  magnetic personality [mægˈnetɪk ˌpərsəˈnælətiː]
 39. samolubstwo
  selfishness [selfishness]
 40. altruistyczny
  altruistic [ˌæl.tɹuˈɪs.tɪk]
 41. oportunistyczny
  opportunistic [ˌɑpərˌtuːˈnɪstɪk]
 42. szukający dziury w całym
  fault-finder [fault-finder]
 43. przygnębiony
  morose [məˈɹəʊs]
Author:
marko4
ID:
295819
Card Set:
C1 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje
Updated:
2015-02-15 09:25:33
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje
Show Answers: