C1 Information Technology - Technologia Informacyjna

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. pamięć RAM
  RAM memory [ˈræm ˈmemriː]
 2. urządzenie wyjścia
  output device [ˈæʊtˌpʊt dɪˈvaɪs]
 3. telepraca
  teleworking [teleworking]
 4. maszyna do pisania
  typewriter [ˈtaɪpˌraɪtər]
 5. obliczenie
  calculation [ˌkælkjəˈleɪʃən]
 6. komunikator
  communicator [communicator]
 7. cyfrowa generacja
  digital generation [ˈdɪdʒətəl ˌdʒenəˈreɪʃən]
 8. nagrywarka DVD
  DVD recorder [ˌdiːviːˈdiː rɪˈkɔrdər]
 9. tablica multimedialna
  interactive whiteboard [interactive ˈwaɪtˌbɔrd]
 10. sieć bezprzewodowa
  wireless network [ˈwaɪrləs ˈnetˌwərk]
 11. odpady elektroniczne
  electronic waste [ɪˌlekˈtrɑnɪk ˈweɪst]
 12. cyperprzestępczość
  cybercrime [cypercrime]
 13. prywatność
  privacy [ˈpɹɪv.ə.si]
 14. wykonywać obliczenia
  make calculations [ˈmeɪk ˌkælkjəˈleɪʃənz]
 15. przechowywać informacje
  store information [ˈstɔr ˌɪnfərˈmeɪʃən]
 16. ściągać pliki
  download files [ˈdæʊnˌloʊd fəˈleɪz]
 17. kamera internetowa
  webcam [ˈwebˌkæm]
 18. sprzęt komputerowy
  hardware [ˈhɑːdˌwɛə]
 19. podłączać
  plug [plʌɡ]
 20. tablet
  tablet PC [ˈtæblət ˌpiːˈsiː]
 21. panoramiczny ekran
  widescreen [widescreen]
 22. do ładowania
  rechargeable [riːˈtʃɑrdʒəbəl]
 23. podwójne kliknięcie
  double-click [double-click]
 24. pamięć flash
  flash memory [ˈflæʃ ˈmemriː]
 25. kamera cyfrowa
  digital camera [ˈdɪdʒətəl ˈkæmrə]
 26. wydruk
  printout [ˈprɪntˌæʊt]
 27. nabój do drukarki
  cartridge [ˈkɑːtrɪdʒ]
 28. drukarka wielofunkcyjna
  multifunction printer [multifunction ˈprɪntər]
 29. toner
  toner [ˈtoʊnər]
 30. karta graficzna
  video card [ˈvɪdiːˌoʊ ˈkɑrd]
 31. piksel
  pixel [ˈpɪksəl]
 32. rozmiar ekranu
  screen size [ˈskriːn ˈsaɪz]
 33. jasność
  brightness [brightness]
 34. pamięć tylko do odczytu
  read-only memory [read-only ˈmemriː]
 35. bajt
  byte [baɪt]
 36. pojemność
  capacity [kəˈpæsɪti]
 37. stacja dyskietek
  floppy disk drive [ˈflɑpiː ˈdɪsk ˈdraɪv]
 38. dysk twardy
  hard disk [ˈhɑrd ˈdɪsk]
 39. formatować
  format [ˈfɔː(ɹ).mæt]
 40. czas dostępu
  access time [ˈækˌses ˈtaɪm]
 41. transfer
  transfer [trɑːnsˈfɜː]
 42. przenośny
  portable [ˈpɔrtəbəl]
 43. robić kopię zapasową
  make a backup [ˈmeɪk ə backup]
 44. program użytkowy
  utility program [juːˈtɪlətiː ˈproʊˌgræm]
 45. wielozadaniowość
  multitasking [multitasking]
 46. czcionka
  typeface [typeface]
 47. cofnij
  undo [ʌnˈduː]
 48. wyrównanie
  alignment [əˈlaɪnmənt]
 49. łącze
  hyperlink [ˈhaɪpərˌlɪŋk]
 50. nagłówek
  header [ˈhɛdə]
 51. pogrubiony tekst
  bold text [ˈboʊld ˈtekst]
 52. stopka
  footer [ˈfʊtər]
 53. wytnij i wklej
  cut and paste [ˈkət ənd ˈpeɪst]
 54. znajdź i zamień
  find and replace [ˈfaɪnd ənd rɪˈpleɪs]
 55. sprawdzanie pisowni
  spell checking [ˈspel ˈtʃekɪŋ]
 56. kursywa
  italic [əˈtælɪk]
 57. wiersz
  row [ɹəʊ]
 58. komórka
  cell [sɛl]
 59. obramowanie
  border [bɔədə]
 60. rekord
  record [ˈrɛ.kɔːd]
 61. program graficzny
  graphic program [ˈgræfɪk ˈproʊˌgræm]
 62. multimedia
  multimedia [multimedia]
 63. interaktywny
  interactive [interactive]
 64. hipertekst
  hypertext [ˈhaɪpərˌtɛkst]
 65. przycisk
  button [ˈbʌ.ʔn̩]
 66. konsola do gier
  video console [ˈvɪdiːˌoʊ ˈkɑnˌsoʊl]
 67. dzielenie się plikami
  file sharing [fəˈleɪ ˈʃerɪŋ]
 68. książka audio
  audio book [ˈɔdiːˌoʊ ˈbʊk]
 69. podcast
  podcast [pɔd.kast]
 70. wbudowany
  built-in [ˈbɪltˈɪn]
 71. wtyczka
  plug-in [ˈpləgˌɪn]
 72. utrzymanie
  maintenance [ˈmeɪntɪnəns]
 73. projektant stron
  web designer [ˈweb dɪˈzaɪnər]
 74. inżynier oprogramowania
  software engineer [ˈsɔftˌwer ˌendʒəˈnɪr]
 75. inżynier komputerowy
  computer engineer [kəmˈpjuːtər ˌendʒəˈnɪr]
 76. help desk
  help desk [ˈhelp ˈdesk]
 77. analizować
  analyze [ˈæn.ə.laɪz]
 78. rozwijać
  develop [dəˈvɛləp]
 79. wspierać
  support [səˈpɔːt]
 80. telewizja interaktywna
  interactive television [interactive ˈteləˌvɪʒən]
 81. komponent
  component [kʌmˈpoʊnənt]
 82. system informacyjny
  information system [ˌɪnfərˈmeɪʃən ˈsɪstəm]
 83. wielofunkcyjny
  multi-purpose [multi-purpose]
 84. telegazeta
  teletext [ˈteləˌtekst]
 85. serfować po internecie
  surf the internet [ˈsərf ðiː ˈɪntərˌnet]
 86. satelita
  satellite [ˈsatəlʌɪt]
 87. współdzielić dane
  share data [ˈʃer ˈdeɪtə]
 88. zasób
  resource [ɹɪˈzɔɚs]
 89. przekazywać informacje
  transfer information [trænsˈfər ˌɪnfərˈmeɪʃən]
 90. połączyć się
  connect [kəˈnekt]
 91. linia telefoniczna
  telephone line [ˈteləˌfoʊn ˈlaɪn]
 92. domena
  domain [dəʊˈmeɪn]
 93. uśmieszek
  smiley [ˈsmaɪli]
 94. słowo kluczowe
  keyword [keyword]
 95. portal internetowy
  web portal [ˈweb ˈpɔrtəl]
 96. nazwa pliku
  filename [filename]
 97. ukośnik
  slash [slæʃ]
 98. kropka
  dot [dɒt]
 99. blogger
  blogger [ˈblɒ.ɡə(ɹ)]
 100. cyberzakupy
  cybershopping [cybershopping]
 101. lista znajomych
  buddy list [ˈbədiː ˈlɪst]
 102. wideo konferencja
  video conference [ˈvɪdiːˌoʊ ˈkɑnfrəns]
 103. trójwymiarowy
  three-dimensional [ˈθriːdəˈmentʃnəl]
 104. laboratorium komputerowe
  computer laboratory [kəmˈpjuːtər ˈlæbrəˌtɔriː]
 105. algorytm
  algorithm [ˈælɡəɹɪðm]
 106. nękanie w sieci
  cyberstalking [cyberstalking]
 107. program szpiegujący
  spyware [spyware]
 108. koń trojański
  Trojan horse [ˈtroʊdʒən ˈhɔrs]
 109. program antywirusowy
  antivirus program [antivirus ˈproʊˌgræm]
 110. certyfikat cyfrowy
  digital certificate [ˈdɪdʒətəl sərˈtɪfɪkət]
 111. firewall
  firewall [faɪə.wɔəɫ]
 112. zakupy online
  online shopping [ˈɔnˈlaɪn ˈʃɑpɪŋ]
 113. e-handel
  e-commerce [ˈiːˌkɑmərs]
 114. złośliwe oprogramowanie
  malware [ˈmæl.weə(ɹ)]
 115. porównywarka cen
  comparison engine [kəmˈperəsən ˈendʒən]
 116. cyfrowy portfel
  digital wallet [ˈdɪdʒətəl ˈwɑlət]
 117. biznes w internecie
  dotcom [dotcom]
 118. aukcja internetowa
  internet auction [ˈɪntərˌnet ˈɔkʃən]
 119. bankowość elektroniczna
  electronic banking [ɪˌlekˈtrɑnɪk ˈbæŋkɪŋ]
 120. bankowość internetowa
  online banking [ˈɔnˈlaɪn ˈbæŋkɪŋ]
 121. bank wirtualny
  virtual bank [ˈvərtʃəwəl ˈbæŋk]
 122. sprawdzać saldo
  check account balances [ˈtʃek əˈkæʊnt ˈbælənsɪz]
 123. powiadomienie
  notification [ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən]
 124. telefon komórkowy
  cellular phone [ˈseljələr ˈfoʊn]
 125. poza zasięgiem
  out of range [ˈæʊt əv ˈreɪndʒ]
 126. karta SIM
  SIM card [SIM ˈkɑrd]
 127. robot
  robot [ˈɹəʊbɒt]
 128. system komputerowy
  computer system [kəmˈpjuːtər ˈsɪstəm]
 129. telewizja mobilna
  mobile TV [moʊˈbiːl ˈtiːˈviː]
 130. restartować
  reboot [reboot]
 131. aktualizować
  update [ˈʌpdeɪt]
 132. odinstalować
  uninstall [ˌənɪnˈstɔl]
 133. cyberprzestrzeń
  cyberspace [ˈsaɪ.bə(ɹ)ˌspeɪs]
 134. darmowe oprogramowanie
  freeware [ˈfriːˌwer]
 135. włamać się do komputera
  hack into computer [ˈhæk ˈɪntuː kəmˈpjuːtər]
 136. wiadomość o błędzie
  error message [ˈerər ˈmesɪdʒ]
 137. migotać
  flicker [ˈflɪkər]
Author:
marko4
ID:
295826
Card Set:
C1 Information Technology - Technologia Informacyjna
Updated:
2015-02-15 09:48:51
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Information Technology - Technologia Informacyjna
Show Answers: