C1 Road Transport - Transport Drogowy

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. samochód sportowo-użytkowy
  sport-utility vehicle [sport-utility ˈviːəkəl]
 2. samochód otwarty
  buggy [bʌ.ɡi]
 3. przyczepa kempingowa
  caravan [ˈkærəvæn]
 4. motorower
  moped [məʊpt]
 5. pług śnieżny
  snow plow [ˈsnoʊ ˈplæʊ]
 6. samochód cysterna
  tanker [tankər]
 7. wywrotka
  dump truck [ˈdəmp ˈtrək]
 8. ciężarówka holownicza
  breakdown truck [ˈbreɪkˌdæʊn ˈtrək]
 9. hamulec ręczny
  handbrake [handbrake]
 10. szyberdach
  sunroof [ˈsʌnˌɹuːf]
 11. przednia szyba
  windshield [ˈwɪnˌʃiːld]
 12. pedał hamulca
  brake pedal [ˈbreɪk ˈpedəl]
 13. pedał gazu
  accelerator [æk.ˈsɛl.ə.ˌɹeɪ.tɚ]
 14. lusterko wsteczne
  rearview mirror [rearview ˈmɪrər]
 15. lusterko boczne
  side mirror [ˈsaɪd ˈmɪrər]
 16. tablica rejestracyjna
  license plate [ˈlaɪsəns ˈpleɪt]
 17. schowek w samochodzie
  glove compartment [ˈgləv kəmˈpɑrtmənt]
 18. wlew paliwa
  petrol cap [ˈpetrəl ˈkæp]
 19. deska rozdzielcza
  dashboard [ˈdæʃˌbɔː(ɹ)d]
 20. sprzęgło
  clutch [ˈklətʃ]
 21. tłok
  piston [ˈpɪstən]
 22. amortyzator
  damper [ˈdæmpər]
 23. bieżnik
  tread [trɛd]
 24. wycieraczka
  windshield wiper [ˈwɪnˌʃiːld ˈwaɪpər]
 25. wycieraczka
  windscreen wiper [ˈwɪnˌskriːn ˈwaɪpər]
 26. przednia szyba
  windscreen [ˈwɪnˌskriːn]
 27. wlew paliwa
  gas cap [ˈgæs ˈkæp]
 28. lusterko boczne
  wing mirror [ˈwɪŋ ˈmɪrər]
 29. dźwignia zmiany biegów
  gear lever [ˈgɪr ˈliːvər]
 30. bieg wsteczny
  reverse gear [rɪˈvərs ˈgɪr]
 31. przyciemnione szyby
  tinted windows [ˈtɪntɪd ˈwɪndoʊz]
 32. płatna autostrada
  tolled motorway [ˈtoʊld ˈmoʊtərˌweɪ]
 33. przepisy drogowe
  traffic regulations [ˈtræfɪk ˌregjəˈleɪʃənz]
 34. pirat drogowy
  roadhog [roadhog]
 35. podatek drogowy
  road tax [ˈroʊd ˈtæks]
 36. droga jednokierunkowa
  one-way road [one-way ˈroʊd]
 37. spaliny
  exhaust fumes [ɪgˈzɔst ˈfjuːmz]
 38. ślepa ulica
  dead end [ˈded ˈend]
 39. objazd
  detour [ˈdiːtʊə]
 40. węzeł drogowy
  road junction [ˈroʊd ˈdʒəŋ(k)ʃən]
 41. droga okrężna
  diversion [dəˈvərʒən]
 42. droga na nadbrzeżu
  embankment road [embankment ˈroʊd]
 43. droga nieutwardzona
  dirt road [ˈdərt ˈroʊd]
 44. droga z pierwszeństwem przejazdu
  major road [ˈmeɪdʒər ˈroʊd]
 45. droga z zakazem zatrzymywania się
  clearway [clearway]
 46. skrzyżowanie
  intersection [ˈɪntərˌsɛkʃən]
 47. droga dwupasmowa
  dual carriageway [ˈduːl ˈkerɪdʒˌweɪ]
 48. obwodnica
  beltway [ˈbeltˌweɪ]
 49. dziura w jezdni
  pothole [ˈpɑtˌhoʊl]
 50. myto
  toll [təʊl]
 51. holować
  tow [təʊ]
 52. odholować
  tow away [ˈtoʊ əˈweɪ]
 53. strefa zakazu parkowania
  tow away zone [ˈtoʊ əˈweɪ ˈzoʊn]
 54. przepuścić
  give way [ˈgɪv ˈweɪ]
 55. wpaść w poślizg
  skid [ˈskɪd]
 56. znak ustąp pierwszeństwa
  give way sign [ˈgɪv ˈweɪ ˈsaɪn]
 57. mieć pierwszeństwo przejazdu
  have right of way [ˈhæv ˈraɪt əv ˈweɪ]
 58. nieostrożna jazda
  reckless driving [ˈrekləs ˈdraɪvɪŋ]
 59. przeskakiwać na czerwonym świetle
  jump a red light [ˈdʒəmp ə ˈred ˈlaɪt]
 60. alkomat
  breathalyser [breathalyser]
 61. mandat na miejscu zdarzenia
  on-the-spot fine [on-the-spot ˈfaɪn]
 62. sznur samochodów
  tailback [ˈteɪlˌbæk]
 63. założyć blokadę na koło
  clamp [ˈklæmp]
 64. napaść na drodze
  road rage [ˈroʊd ˈreɪdʒ]
 65. zderzenie czołowe
  head-on collision [ˈhedˈɔn kəˈlɪʒən]
 66. kraksa kilku pojazdów
  pile-up [pile-up]
 67. odebranie prawa jazdy
  ban [bæn]
 68. znak ustąp pierwszeństwa
  yield sign [ˈjiːld ˈsaɪn]
 69. ogromny korek samochodowy
  total gridlock [ˈtoʊtəl gridlock]
 70. drobna stłuczka
  minor bump [ˈmaɪnər ˈbəmp]
 71. nawalić
  conk out [ˈkɑŋk ˈæʊt]
 72. kierowca z tylnego siedzenia
  back seat driver [ˈbæk ˈsiːt ˈdraɪvər]
Author:
marko4
ID:
295837
Card Set:
C1 Road Transport - Transport Drogowy
Updated:
2015-02-15 09:49:37
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Road Transport - Transport Drogowy
Show Answers: