C1 Comparison - Porównywanie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. rozbieżność
  discrepancy [dɪsˈkrɛpənsi]
 2. wspólnie z
  in conjunction with [ˈɪn kənˈdʒəŋ(k)ʃən ˈwɪð]
 3. zgodnie z
  in accordance with [ˈɪn əˈkɔrdəns ˈwɪð]
 4. zgodnie z
  in line with [ˈɪn ˈlaɪn ˈwɪð]
 5. w pewnej mierze
  to some extent [tə ˈsəm ɪkˈstent]
 6. w jakim stopniu
  to what extent [tə ˈwɑt ɪkˈstent]
 7. na wiele sposobów
  in a variety of ways [ˈɪn ə vəˈraɪətiː əv ˈweɪz]
 8. zwracać uwagę na
  draw attention to [ˈdrɔ əˈtenʃən tə]
 9. dwuznaczny
  ambiguous [æmˈbɪɡjuəs]
 10. spójny
  coherent [kəʊˈhɪəɹənt]
 11. przeciwnie
  contrary [ˈkʌnˌtɹæɹi]
 12. zaliczać do klasy
  subsume [səbˈsuːm]
 13. korelować z
  correlate with [ˈkɔrələt ˈwɪð]
 14. być równoznaczne z
  be tantamount to [ˈbiː ˈtæntəˌmæʊnt tə]
 15. być synonimem
  be synonymous with [ˈbiː synonymous ˈwɪð]
 16. być związanym z
  be associated with [ˈbiː əˈsoʊʃiːˌeɪtɪd ˈwɪð]
 17. kojarzyć
  associate [əˈsəʊʃieɪt]
 18. towarzyszyć
  accompany [ə.ˈkʌm.pə.ni]
 19. towarzyszyć
  be accompanied by [ˈbiː əˈkəmpniːd ˈbaɪ]
 20. wzajemny
  reciprocal [rɪˈsɪprəkəl]
 21. być równoważnym
  be equivalent to [ˈbiː equivalent tə]
 22. odwrotność
  converse [kənˈvɜːs]
 23. odwrotnie
  vice versa [ˈvaɪs versa]
 24. wzajemnie wykluczające się
  mutually exclusive [mutually ɪksˈkluːsɪv]
 25. zgodny
  compatible [kəmˈpætəbəl]
 26. zachodzić na siebie
  overlap [ˌəʊvəˈlæp]
 27. być utożsamiane
  be equated [ˈbiː ɪˈkweɪtɪd]
 28. sprzeczność
  contradiction [ˌkɒntɹəˈdɪkʃən]
 29. odpowiadać
  respond [ɹəˈspɒnd]
 30. rozdźwięk
  dissonance [ˈdɪsənəns]
 31. być jak przeciwległe bieguny
  be poles apart [ˈbiː ˈpoʊlz əˈpɑrt]
 32. ogromna różnica
  world of difference [ˈwərld əv ˈdɪfərns]
 33. ogromna przepaść
  great divide [ˈgreɪt dəˈvaɪd]
 34. ogromna przepaść
  yawning gap [ˈjɔnɪŋ ˈgæp]
 35. zgodność
  compatibility [compatibility]
 36. uzupełnianie
  complement [ˈkɒmpləmənt]
 37. uzupełniać
  complement [ˈkɒmpləmənt]
 38. pokrywać się
  overlap [ˌəʊvəˈlæp]
 39. wymienny
  interchangeable [ˌɪntərˈtʃeɪndʒəbəl]
 40. zastępowalny
  replaceable [replaceable]
 41. niedwuznaczny
  unambiguous [ˌənæmˈbɪgjəwəs]
 42. jednoznaczny
  unequivocal [ˌʌn.ɪˈkwɪv.ə.kl]
 43. równoznaczny z
  tantamount to [ˈtæntəˌmæʊnt tə]
 44. odpowiednik
  equivalent [iːˈkwɪvælənt]
 45. korespondować z
  correspond to [ˌkɔrəˈspɑnd tə]
 46. analogia
  analogy [əˈnælədʒiː]
 47. pokrewny
  akin [əˈkɪn]
 48. podobny do
  akin to [əˈkɪn tə]
 49. powinowactwo
  affinity [əˈfɪnɪti]
 50. koligacja
  affinity [əˈfɪnɪti]
 51. pokrewieństwo
  kinship [ˈkɪnˌʃɪp]
 52. różnorodny
  diverse [dɨ.'vɝs]
 53. dywersyfikować
  diversify [dəˈvərsəˌfaɪ]
 54. urozmaicony
  diversified [dəˈvərsəˌfaɪd]
 55. rozbieżne
  disparate [ˈdɪsp(ə)rət]
 56. nieporównywalne
  disparate [ˈdɪsp(ə)rət]
 57. rozbieżny
  divergent [di.vɛʁʒ]
 58. niezgodny
  discordant [discordant]
 59. odrębny
  distinct [dɪˈstɪŋkt]
 60. oddzielny
  discrete [dɪsˈkriːt]
 61. nieciągły
  discontinuous [ˌdɪskənˈtɪnjəwəs]
Author:
marko4
ID:
295839
Card Set:
C1 Comparison - Porównywanie
Updated:
2015-02-15 09:49:46
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Similarities Differences Comparison - Podobieństwa Różnice Porównywanie
Show Answers: