C1 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. rozbudować
  beef up [ˈbiːf ˈəp]
 2. odgrodzić
  block off [ˈblɑk ˈɔf]
 3. sprowadzać się do
  boil down to [ˈbɔɪl ˈdæʊn tə]
 4. załadować system
  boot up [ˈbuːt ˈəp]
 5. wyrwać się
  break away [ˈbreɪk əˈweɪ]
 6. odświeżyć
  brush up on [ˈbrəʃ ˈəp ˈɔn]
 7. wycofać samochód
  back up [ˈbæk ˈəp]
 8. wypróbować coś
  break something in [ˈbreɪk ˈsəm(p)θɪŋ ˈɪn]
 9. wtrącić się
  break in [ˈbreɪk ˈɪn]
 10. przerwać
  break in [ˈbreɪk ˈɪn]
 11. wybuchnąć śmiechem
  break up [ˈbreɪk ˈəp]
 12. obsypać
  break out in [ˈbreɪk ˈæʊt ˈɪn]
 13. zwymiotować czymś
  bring something up [ˈbrɪŋ ˈsəm(p)θɪŋ ˈəp]
 14. zerwać
  break off [ˈbreɪk ˈɔf]
 15. wydać na świat
  bring forth [ˈbrɪŋ ˈfɔrθ]
 16. zwymyślać kogoś
  bawl someone out [ˈbɔl someone ˈæʊt]
 17. mocno naciskać
  bear down on [ˈber ˈdæʊn ˈɔn]
 18. rzutować na
  bear on [ˈber ˈɔn]
 19. wytrzymywać
  bear up [ˈber ˈəp]
 20. znosić kogoś
  bear with someone [ˈber ˈwɪð someone]
 21. wpaść
  blow in [ˈbloʊ ˈɪn]
 22. ucichnąć
  blow over [ˈbloʊ ˈoʊvər]
 23. rozpaść się na kawałki
  break somethin up [ˈbreɪk somethin ˈəp]
 24. rozproszyć
  disperse [dɪˈspərs]
 25. rozproszyć
  break up [ˈbreɪk ˈəp]
 26. przekonać kogoś
  bring someone around [ˈbrɪŋ someone əˈræʊnd]
 27. zdołać
  bring off [ˈbrɪŋ ˈɔf]
 28. podkreślić
  bring out [ˈbrɪŋ ˈæʊt]
 29. przyprowadzić kogoś
  bring someone over [ˈbrɪŋ someone ˈoʊvər]
 30. ocucić kogoś
  bring someone to [ˈbrɪŋ someone tə]
 31. spławić kogość
  brush someone off [ˈbrəʃ someone ˈɔf]
 32. wykupić
  buy out [ˈbaɪ ˈæʊt]
 33. uciec
  buzz off [ˈbəz ˈɔf]
 34. okupywać się
  buy off [ˈbaɪ ˈɔf]
 35. wagarować
  bunk off [ˈbəŋk ˈɔf]
 36. wypędzić
  bundle out [ˈbəndəl ˈæʊt]
 37. zamordować
  bump off [ˈbəmp ˈɔf]
 38. podbić
  bump up [ˈbəmp ˈəp]
 39. przybrać masy
  bulk up [ˈbəlk ˈəp]
 40. spieprzyć
  bug out [ˈbuːg ˈæʊt]
 41. wypolerować
  buff up [ˈbəf ˈəp]
 42. zabierać sie do roboty
  buckle down [ˈbəkəl ˈdæʊn]
 43. ustąpić
  buckle under [ˈbəkəl ˈəndər]
 44. zapiąć pasy
  buckle up [ˈbəkəl ˈəp]
 45. lać jak z cebra
  bucket down [ˈbəkət ˈdæʊn]
 46. poruszać się z łatwością
  breeze along [ˈbriːz əˈlɔŋ]
 47. wkroczyć pewnie
  breeze into [ˈbriːz ˈɪntuː]
 48. ujeżdżać
  break in [ˈbreɪk ˈɪn]
 49. wzmocnić
  brace up [ˈbreɪs ˈəp]
 50. unieruchomić
  box in [ˈbɑks ˈɪn]
 51. popsuć szyki
  bowl over [ˈboʊl ˈoʊvər]
 52. wyzdrowieć
  bounce back [ˈbæʊns ˈbæk]
 53. odzyskać
  bounce back [ˈbæʊns ˈbæk]
 54. odbić się
  bounce back [ˈbæʊns ˈbæk]
 55. odbić się od
  bounce out of [ˈbæʊns ˈæʊt əv]
 56. wypróbować coś na
  bounce something off [ˈbæʊns ˈsəm(p)θɪŋ ˈɔf]
 57. dusić w sobie
  bottle up [ˈbɑtəl ˈəp]
 58. poniewierać
  boss around [ˈbɑs əˈræʊnd]
 59. nadużywać władzy
  boss about [ˈbɑs əˈbæʊt]
 60. wkuwać
  bone up on [ˈboʊn ˈəp ˈɔn]
 61. wzmocnić
  bolster up [ˈboʊlstər ˈəp]
 62. skondensować
  boil down [ˈbɔɪl ˈdæʊn]
 63. przesłonić
  board up [ˈbɔrd ˈəp]
 64. zabudować okna
  board up [ˈbɔrd ˈəp]
 65. palnąć coś głupiego
  blurt out [ˈblərt ˈæʊt]
 66. wypaplać
  blurt out [ˈblərt ˈæʊt]
 67. puszczać bąki
  blow off [ˈbloʊ ˈɔf]
 68. zabić z broni
  blow away [ˈbloʊ əˈweɪ]
 69. nie dopuszczać myśli
  block out [ˈblɑk ˈæʊt]
 70. rozkoszować się
  bliss out [ˈblɪs ˈæʊt]
 71. strzelać wielokrotnie
  blaze away [ˈbleɪz əˈweɪ]
 72. wystrzelić
  blast off [ˈblæst ˈɔf]
 73. ocenzurować
  blank out [ˈblæŋk ˈæʊt]
 74. nie móc sobie przypomnieć
  blank out [ˈblæŋk ˈæʊt]
 75. popsuć
  bitch up [ˈbɪtʃ ˈəp]
 76. zamknąć się
  belt up [ˈbelt ˈəp]
 77. śpiewać głośno
  belt out [ˈbelt ˈæʊt]
 78. współgrać z
  belong with [bɪˈlɔŋ ˈwɪð]
 79. wzmocnić
  beef up [ˈbiːf ˈəp]
 80. przesadzić
  bed out [ˈbed ˈæʊt]
 81. ciężko pracować
  beaver away [ˈbiːvər əˈweɪ]
 82. znosić
  bear with [ˈber ˈwɪð]
 83. poradzić sobie z
  bear up under [ˈber ˈəp ˈəndər]
 84. być zaskoczonym
  be taken aback [ˈbiː ˈteɪkən əˈbæk]
 85. być nieakceptowalnym
  be not on [ˈbiː ˈnɑt ˈɔn]
 86. nie być przeciwnym
  be not averse to [ˈbiː ˈnɑt əˈvərs tə]
 87. być uszytym na miarę dla
  be cut out for [ˈbiː ˈkət ˈæʊt fər]
 88. zwymyślać
  bawl out [ˈbɔl ˈæʊt]
 89. ganić
  bawl out [ˈbɔl ˈæʊt]
 90. rozbić
  bash up [ˈbæʃ ˈəp]
 91. wybić otwór
  bash in [ˈbæʃ ˈɪn]
 92. wyłamać coś
  bash in [ˈbæʃ ˈɪn]
 93. sponiewierać
  bash about [ˈbæʃ əˈbæʊt]
 94. spodziewać się
  bargain for [ˈbɑrgən fər]
 95. utargować
  bargain down [ˈbɑrgən ˈdæʊn]
 96. rozwalić
  bang up [ˈbæŋ ˈəp]
 97. grać głośno
  bang out [ˈbæŋ ˈæʊt]
 98. robić dużo huku wokoło
  bang around [ˈbæŋ əˈræʊnd]
 99. namieszać
  ball up [ˈbɔl ˈəp]
 100. zapłacić kaucję
  bail out of [ˈbeɪl ˈæʊt əv]
 101. zostawić kogoś w potrzebie
  bail out on [ˈbeɪl ˈæʊt ˈɔn]
 102. skrytykować
  bag out [ˈbæg ˈæʊt]
Author:
marko4
ID:
295841
Card Set:
C1 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B
Updated:
2015-02-15 10:05:06
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B
Show Answers: