C1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wywołać
  call forth [ˈkɔl ˈfɔrθ]
 2. odwiedzić
  call on [ˈkɔl ˈɔn]
 3. zwrócić się
  call on [ˈkɔl ˈɔn]
 4. wezwać
  call on [ˈkɔl ˈɔn]
 5. mobilizować
  call up [ˈkɔl ˈəp]
 6. powołać do służby wojskowej
  call up [ˈkɔl ˈəp]
 7. zdobyć
  carry off [ˈkæriː ˈɔf]
 8. porwać
  carry off [ˈkæriː ˈɔf]
 9. mieć romans
  carry on with [ˈkæriː ˈɔn ˈwɪð]
 10. przeprowadzić
  carry through [ˈkæriː ˈθruː]
 11. przeciągnąć się
  carry over [ˈkæriː ˈoʊvər]
 12. przenieść
  carry over [ˈkæriː ˈoʊvər]
 13. wywieźć
  cart off [ˈkɑrt ˈɔf]
 14. pociąć
  carve up [ˈkɑrv ˈəp]
 15. podzielić
  carve up [ˈkɑrv ˈəp]
 16. zbywać
  cast off [ˈkæst ˈɔf]
 17. odwiązać
  cast off [ˈkæst ˈɔf]
 18. spuścić psy
  cast off [ˈkæst ˈɔf]
 19. szukać
  cast round for [ˈkæst ræʊnd fər]
 20. wyrzucić na brzeg
  cast up [ˈkæst ˈəp]
 21. zaskoczyć
  catch out [ˈkætʃ ˈæʊt]
 22. wyrolować
  catch out [ˈkætʃ ˈæʊt]
 23. złapać w
  catch up in [ˈkætʃ ˈəp ˈɪn]
 24. zaspokajać
  cater for [ˈkeɪtər fər]
 25. zaspokoić
  cater to [ˈkeɪtər tə]
 26. zapaść się
  cave in [ˈkeɪv ˈɪn]
 27. ugiąć się
  cave in [ˈkeɪv ˈɪn]
 28. odgryźć
  chew off [ˈtʃuː ˈɔf]
 29. przemyśleć
  chew on [ˈtʃuː ˈɔn]
 30. zbesztać
  chew out [ˈtʃuː ˈæʊt]
 31. przemyśleć coś
  chew something over [ˈtʃuː ˈsəm(p)θɪŋ ˈoʊvər]
 32. pogryźć
  chew up [ˈtʃuː ˈəp]
 33. wtrącić się
  chime in [ˈtʃaɪm ˈɪn]
 34. doradzić
  chime in [ˈtʃaɪm ˈɪn]
 35. tracić stopniowo
  chip away at [ˈtʃɪp əˈweɪ ət]
 36. zrzucić się
  chip in [ˈtʃɪp ˈɪn]
 37. wtrącić się
  chip in [ˈtʃɪp ˈɪn]
 38. pomóc
  chip in [ˈtʃɪp ˈɪn]
 39. ograniczać
  choke off [ˈtʃoʊk ˈɔf]
 40. dławić
  choke out [ˈtʃoʊk ˈæʊt]
 41. zebrać się na płacz
  choke up [ˈtʃoʊk ˈəp]
 42. odkrztusić coś
  choke something up [ˈtʃoʊk ˈsəm(p)θɪŋ ˈəp]
 43. ściąć do ziemi
  chop down [ˈtʃɑp ˈdæʊn]
 44. posiekać
  chop up [ˈtʃɑp ˈəp]
 45. wcinać
  chow down [ˈtʃæʊ ˈdæʊn]
 46. wyrzucić
  chuck away [ˈtʃək əˈweɪ]
 47. porzucić
  chuck in [ˈtʃək ˈɪn]
 48. dorzucić
  chuck in [ˈtʃək ˈɪn]
 49. wywalić
  chuck out [ˈtʃək ˈæʊt]
 50. zaprzestać
  chuck up [ˈtʃək ˈəp]
 51. zwymiotować
  chuck up [ˈtʃək ˈəp]
 52. wypuszczać
  churn out [ˈtʃərn ˈæʊt]
 53. produkować masowo
  churn out [ˈtʃərn ˈæʊt]
 54. zalepić
  clag up [clag ˈəp]
 55. zamilknąć
  clam up [ˈklæm ˈəp]
 56. odzyskać
  claw back [ˈklɔ ˈbæk]
 57. odebrać pieniądze
  claw back [ˈklɔ ˈbæk]
 58. trzymać się mocno
  cling on [ˈklɪŋ ˈɔn]
 59. być przywiązanym do
  cling to [ˈklɪŋ tə]
 60. zatkać się
  clog up [ˈklɑg ˈəp]
 61. sklecić coś
  cobble something together [ˈkɑbəl ˈsəm(p)θɪŋ təˈgeðər]
 62. popsuć
  cock up [ˈkɑk ˈəp]
 63. zgodzić się na seks
  come across [ˈkəm əˈkrɔs]
 64. zbesztać
  come down on [ˈkəm ˈdæʊn ˈɔn]
 65. przedstawić
  come forth with [ˈkəm ˈfɔrθ ˈwɪð]
 66. dostarczyć
  come forth with [ˈkəm ˈfɔrθ ˈwɪð]
 67. wyczarować
  conjure up [ˈkɑndʒər ˈəp]
 68. przywołać
  conjure up [ˈkɑndʒər ˈəp]
 69. zasnąć z wyczerpania
  conk out [ˈkɑŋk ˈæʊt]
 70. paść
  conk out [ˈkɑŋk ˈæʊt]
 71. zaangażować się
  contract in [ˈkɑnˌtrækt ˈɪn]
 72. wycofać się z
  contract out of [ˈkɑnˌtrækt ˈæʊt əv]
 73. wydelegować
  contract out [ˈkɑnˌtrækt ˈæʊt]
 74. zamknąć
  coop up [ˈkuːp ˈəp]
 75. uwięzić
  coop up [ˈkuːp ˈəp]
 76. wpakować się w kłopoty
  cop it [ˈkɑp ˈɪt]
 77. urwać się wcześniej
  cop off [ˈkɑp ˈɔf]
 78. pójść na łatwiznę
  cop out [ˈkɑp ˈæʊt]
 79. fałszować
  cook up [ˈkʊk ˈəp]
 80. zorientować się
  cotton on [ˈkɑtən ˈɔn]
 81. zapewnić sobie komfort
  cozy up [ˈkoʊziː ˈəp]
 82. przymilać się do
  cozy up to [ˈkoʊziː ˈəp tə]
 83. rozprawić się z
  crack down on [ˈkræk ˈdæʊn ˈɔn]
 84. rozkręcić się
  crack on [ˈkræk ˈɔn]
 85. załamać się
  crack up [ˈkræk ˈəp]
 86. przerywać rozmowę
  crack up [ˈkræk ˈəp]
 87. wybuchnąć śmiechem
  crack up [ˈkræk ˈəp]
 88. uszkodzić
  crack up [ˈkræk ˈəp]
 89. dać sobie w żyłę
  crank up [ˈkræŋk ˈəp]
 90. odpalić
  crank up [ˈkræŋk ˈəp]
 91. podkręcić
  crank up [ˈkræŋk ˈəp]
 92. złapać zgona
  crash out [ˈkræʃ ˈæʊt]
 93. wyselekcjonować
  cream off [ˈkriːm ˈɔf]
 94. przesiadywać nad czymś
  creep out on [ˈkriːp ˈæʊt ˈɔn]
 95. pojawić się niespodziewanie
  crop up [ˈkrɑp ˈəp]
 96. zbałamucić kogoś
  cross someone up [ˈkrɔs someone ˈəp]
 97. przejść z łatwością
  cruise through [ˈkruːz ˈθruː]
 98. pościerać
  crumb down [ˈkrəm ˈdæʊn]
 99. wycofać się
  cry off [ˈkraɪ ˈɔf]
 100. krzyczeć z bólu
  cry out [ˈkraɪ ˈæʊt]
 101. opłakiwać
  cry over [ˈkraɪ ˈoʊvər]
 102. przeciąć w poprzek
  cut across [ˈkət əˈkrɔs]
 103. przycinać gałęzie
  cut back [ˈkət ˈbæk]
 104. wepchać się przed maskę
  cut in [ˈkət ˈɪn]
 105. wepchać się przed maskę
  cut someone up [ˈkət someone ˈəp]
Author:
marko4
ID:
295842
Card Set:
C1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Updated:
2015-02-15 10:05:08
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs C - Czasowniki Frazowe na literę C
Show Answers: