C1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. włóczyć się
  gad about [ˈgæd əˈbæʊt]
 2. włóczyć się
  gad around [ˈgæd əˈræʊnd]
 3. pragnąć
  gag for [ˈgæg fər]
 4. zorganizować się przeciwko
  gang up [ˈgæŋ ˈəp]
 5. znęcać się nad
  gang up against [ˈgæŋ ˈəp əˈgenst]
 6. znęcać się nad
  gang up on [ˈgæŋ ˈəp ˈɔn]
 7. dostosować
  gear to [ˈgɪr tə]
 8. być nastawionym na
  be geared towards [ˈbiː ˈgɪrd towards]
 9. dostosować do
  gear towards [ˈgɪr towards]
 10. przygotować się
  gear up [ˈgɪr ˈəp]
 11. odejść od stołu
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 12. odbyć stosunek
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 13. czerpać przyjemność z
  get down to [ˈget ˈdæʊn tə]
 14. zatrudnić kogoś
  get someone in [ˈget someone ˈɪn]
 15. zostać wybranym
  get in [ˈget ˈɪn]
 16. złożyć
  get in [ˈget ˈɪn]
 17. uprawiać seks
  get it off [ˈget ˈɪt ˈɔf]
 18. uprawiać seks z
  get it off with [ˈget ˈɪt ˈɔf ˈwɪð]
 19. uprawiać seks
  get it on [ˈget ˈɪt ˈɔn]
 20. uprawiać seks z
  get it on with [ˈget ˈɪt ˈɔn ˈwɪð]
 21. zostać razem
  get it together [ˈget ˈɪt təˈgeðər]
 22. poukładać sobie wszystko
  get it together [ˈget ˈɪt təˈgeðər]
 23. stanąć
  get it up [ˈget ˈɪt ˈəp]
 24. skończyć pracę
  get off [ˈget ˈɔf]
 25. uniknąć kary
  get off [ˈget ˈɔf]
 26. uśpić
  get off [ˈget ˈɔf]
 27. mieć orgazm
  get off [ˈget ˈɔf]
 28. zdołać wystrzelić
  get off [ˈget ˈɔf]
 29. wysłać wiadomość
  get the message off [ˈget ðə ˈmesɪdʒ ˈɔf]
 30. nie pleć bzdur
  get off it [ˈget ˈɔf ˈɪt]
 31. daj spokój
  get off it [ˈget ˈɔf ˈɪt]
 32. jarać się
  get off on [ˈget ˈɔf ˈɔn]
 33. mieć przelotny seks z
  get off with [ˈget ˈɔf ˈwɪð]
 34. robić się późno
  get on [ˈget ˈɔn]
 35. wyładować się na
  get on at [ˈget ˈɔn ət]
 36. zacząć podejrzewać
  get on to [ˈget ˈɔn tə]
 37. brać się za
  get on with [ˈget ˈɔn ˈwɪð]
 38. poruszyć temat
  get onto [ˈget ˈɔntuː]
 39. zostać wybranym do
  get onto [ˈget ˈɔntuː]
 40. pojawiać się w telewizji
  get onto [ˈget ˈɔntuː]
 41. wezwać do pomocy
  get onto [ˈget ˈɔntuː]
 42. wychodzić na jaw
  get out [ˈget ˈæʊt]
 43. wykrztusić z siebie
  get out [ˈget ˈæʊt]
 44. wykręcić się z
  get out of [ˈget ˈæʊt əv]
 45. wydostać się z
  get out of [ˈget ˈæʊt əv]
 46. wydobyć coś z kogoś
  get out of [ˈget ˈæʊt əv]
 47. czerpać korzyści z
  get out of [ˈget ˈæʊt əv]
 48. uwolnić kogoś od
  get someone out of [ˈget someone ˈæʊt əv]
 49. rozgryźć
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 50. przyjąć do wiadomości
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 51. rozchodzić się
  get round [ˈget ræʊnd]
 52. spożywać
  get through [ˈget ˈθruː]
 53. przepchnąć
  get through [ˈget ˈθruː]
 54. przetrwać
  get through [ˈget ˈθruː]
 55. dokuczać
  get to [ˈget tə]
 56. mieć okazje
  get to [ˈget tə]
 57. zorganizować
  get up [ˈget ˈəp]
 58. ukryć kogoś
  ghost someone away [ˈgoʊst someone əˈweɪ]
 59. zwiększyć
  gin up [ˈgɪn ˈəp]
 60. ożywić
  ginger up [ˈdʒɪndʒər ˈəp]
 61. wydać za mąż
  give away [ˈgɪv əˈweɪ]
 62. obdarować
  give away [ˈgɪv əˈweɪ]
 63. oddać do adopcji
  give away [ˈgɪv əˈweɪ]
 64. dać się ponieść
  give in to [ˈgɪv ˈɪn tə]
 65. zbesztać
  give in to [ˈgɪv ˈɪn tə]
 66. oklaskiwać
  give it up for [ˈgɪv ˈɪt ˈəp fər]
 67. oklaskiwać
  give it up to [ˈgɪv ˈɪt ˈəp tə]
 68. powierzyć
  give over to [ˈgɪv ˈoʊvər tə]
 69. poświęcić
  give over to [ˈgɪv ˈoʊvər tə]
 70. stracić wiarę w
  give up on [ˈgɪv ˈəp ˈɔn]
 71. zrezygnować z
  give up on [ˈgɪv ˈəp ˈɔn]
 72. stracić nadzieję
  give up on [ˈgɪv ˈəp ˈɔn]
 73. wydać kogoś
  give up to [ˈgɪv ˈəp tə]
 74. ustąpić pierwszeństwa
  give way [ˈgɪv ˈweɪ]
 75. przełamać się
  give way [ˈgɪv ˈweɪ]
 76. poddać się
  give way to [ˈgɪv ˈweɪ tə]
 77. ustępować
  give way to [ˈgɪv ˈweɪ tə]
 78. oddać się w ręce policji
  give yourself up [ˈgɪv jərˈself ˈəp]
 79. oddać się do dyspozycji
  give yourself up to [ˈgɪv jərˈself ˈəp tə]
 80. gryźć kogoś
  gnaw at someone [ˈnɔ ət someone]
 81. narażać na szwank
  gnaw at [ˈnɔ ət]
 82. zaszkodzić
  gnaw at [ˈnɔ ət]
 83. podważać
  gnaw away at [ˈnɔ əˈweɪ ət]
 84. zaszkodzić
  gnaw away at [ˈnɔ əˈweɪ ət]
 85. rzucić się na
  go at [ˈgoʊ ət]
 86. zabrać się energicznie do
  go at [ˈgoʊ ət]
 87. zejść pod pokład
  go below [ˈgoʊ bɪˈloʊ]
 88. zachodzić
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 89. pójść siedzieć
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 90. połknąć
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 91. ściemnić się
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 92. zostać odebranym
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 93. zostać pokonanym
  go down to [ˈgoʊ ˈdæʊn tə]
 94. znaleść akceptację
  go down with [ˈgoʊ ˈdæʊn ˈwɪð]
 95. sięgać
  go for [ˈgoʊ fər]
 96. przynosić korzyści
  go for [ˈgoʊ fər]
 97. uchodzić za
  go for [ˈgoʊ fər]
 98. idź na całość
  go for it [ˈgoʊ fər ˈɪt]
 99. wyjechać
  go forth [ˈgoʊ ˈfɔrθ]
 100. wyruszyć
  go forth [ˈgoʊ ˈfɔrθ]
 101. iść do szpitala
  go in [ˈgoʊ ˈɪn]
 102. zajść za chmury
  go in [ˈgoʊ ˈɪn]
 103. zaatakować
  go in [ˈgoʊ ˈɪn]
 104. przystąpić do egzaminu
  go in for [ˈgoʊ ˈɪn fər]
 105. obrać zawód
  go in for [ˈgoʊ ˈɪn fər]
 106. uciec z kochankiem
  go off with [ˈgoʊ ˈɔf ˈwɪð]
 107. zbiec
  go off with [ˈgoʊ ˈɔf ˈwɪð]
 108. ukraść
  go off with [ˈgoʊ ˈɔf ˈwɪð]
 109. nawijać w kółko
  go on about [ˈgoʊ ˈɔn əˈbæʊt]
 110. nie dawać spokoju
  go on at [ˈgoʊ ˈɔn ət]
 111. strajkować
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 112. wyjść z mody
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 113. zostać przekazany
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 114. zamierzać
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 115. współczuć
  go out to [ˈgoʊ ˈæʊt tə]
 116. posprzątać
  go over [ˈgoʊ ˈoʊvər]
 117. przekonwertować się na
  go over to [ˈgoʊ ˈoʊvər tə]
 118. przestawić sie na
  go over to [ˈgoʊ ˈoʊvər tə]
 119. wystarczyć
  go round [ˈgoʊ ræʊnd]
 120. postępować według
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 121. uprawomocnić
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 122. wygłupiać się
  goof around [ˈguːf əˈræʊnd]
 123. obijać się
  goof off [ˈguːf ˈɔf]
 124. urwać się z pracy
  goof off [ˈguːf ˈɔf]
 125. popsuć
  goof up [ˈguːf ˈəp]
 126. pochwycić
  grasp at [ˈgræsp ət]
 127. złapać
  grasp at [ˈgræsp ət]
 128. podkablować
  grass on [ˈgrɑs ˈɔn]
 129. podkablować
  grass up [ˈgrɑs ˈəp]
 130. deaktywować przycisk
  grey out [ˈgreɪ ˈæʊt]
 131. pracować nieustannie
  grind away [ˈgraɪnd əˈweɪ]
 132. zdemotywować
  grind down [ˈgraɪnd ˈdæʊn]
 133. zgniatać
  grind into [ˈgraɪnd ˈɪntuː]
 134. nawijać
  grind on [ˈgraɪnd ˈɔn]
 135. postępować nieubłaganie
  grind on [ˈgraɪnd ˈɔn]
 136. wysupłać
  grind out [ˈgraɪnd ˈæʊt]
 137. zmielić
  grind up [ˈgraɪnd ˈəp]
 138. zainteresować stopniowo
  grow upon [ˈgroʊ əˈpɔn]
 139. zaakceptować stopniowo
  grow upon [ˈgroʊ əˈpɔn]
 140. narastać
  grow upon [ˈgroʊ əˈpɔn]
 141. wykańczać
  gun for [ˈgən fər]
 142. upiększać
  gussy up [gussy ˈəp]
Author:
marko4
ID:
295847
Card Set:
C1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Updated:
2015-02-15 10:08:16
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Show Answers: