C1 Phrasal Verbs H - Czasowniki Frazowe na literę H

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. obijać się
  hack around [ˈhæk əˈræʊnd]
 2. irytować
  hack off [ˈhæk ˈɔf]
 3. porąbać
  hack up [ˈhæk ˈəp]
 4. odkrztusić
  hack up [ˈhæk ˈəp]
 5. zabawiać
  ham up [ˈhæm ˈəp]
 6. pracować bez ustanku
  hammer away at [ˈhæmər əˈweɪ ət]
 7. wbić do głowy
  hammer into [ˈhæmər ˈɪntuː]
 8. uzgodnić
  hammer out [ˈhæmər ˈæʊt]
 9. wynegocjować
  hammer out [ˈhæmər ˈæʊt]
 10. zwrócić
  hand back [ˈhænd ˈbæk]
 11. przekazać potomności
  hand down [ˈhænd ˈdæʊn]
 12. ogłosić
  hand down [ˈhænd ˈdæʊn]
 13. oddać
  hand in [ˈhænd ˈɪn]
 14. złożyć
  hand in [ˈhænd ˈɪn]
 15. wręczyć
  hand in [ˈhænd ˈɪn]
 16. przekazać
  hand on [ˈhænd ˈɔn]
 17. podać dalej
  hand on [ˈhænd ˈɔn]
 18. rozdać
  hand out [ˈhænd ˈæʊt]
 19. wydać
  hand out [ˈhænd ˈæʊt]
 20. oddać
  hand over [ˈhænd ˈoʊvər]
 21. przekazać
  hand over [ˈhænd ˈoʊvər]
 22. zwlekać
  hang back [ˈhæŋ ˈbæk]
 23. odwlekać
  hang back from [ˈhæŋ ˈbæk ˈfrəm]
 24. tkwić tam
  hang in there [ˈhæŋ ˈɪn ˈðer]
 25. odchodzić
  hang it up [ˈhæŋ ˈɪt ˈəp]
 26. przesiadywać
  hang out [ˈhæŋ ˈæʊt]
 27. spędzać wolny czas
  hang out [ˈhæŋ ˈæʊt]
 28. wyczekiwać na
  hang out for [ˈhæŋ ˈæʊt fər]
 29. wisieć nad
  hang over [ˈhæŋ ˈoʊvər]
 30. niepokoić
  hang over [ˈhæŋ ˈoʊvər]
 31. ględzić
  harp on [ˈhɑrp ˈɔn]
 32. mieć przypadkowy seks
  have it away [ˈhæv ˈɪt əˈweɪ]
 33. mieć za sobą poważną rozmowę z
  have it out with [ˈhæv ˈɪt ˈæʊt ˈwɪð]
 34. posiadać
  have on [ˈhæv ˈɔn]
 35. mieć haki na
  have on [ˈhæv ˈɔn]
 36. przyjąć gości
  have someone over [ˈhæv someone ˈoʊvər]
 37. gościć
  have round [ˈhæv ræʊnd]
 38. postawić przed sądem
  have up [ˈhæv ˈəp]
 39. powstrzymać
  head off [ˈhed ˈɔf]
 40. zażegnać
  head off [ˈhed ˈɔf]
 41. udać się
  head off [ˈhed ˈɔf]
 42. odpowiadać za
  head up [ˈhed ˈəp]
 43. stać na czele
  head up [ˈhed ˈəp]
 44. zależeć w całości od
  hinge on [ˈhɪndʒ ˈɔn]
 45. zależeć w całości od
  hinge upon [ˈhɪndʒ əˈpɔn]
 46. polubić się odrazu
  hit it off [ˈhɪt ˈɪt ˈɔf]
 47. być w dobrych stosunkach
  hit it off [ˈhɪt ˈɪt ˈɔf]
 48. polubić się odrazu z
  hit it off with [ˈhɪt ˈɪt ˈɔf ˈwɪð]
 49. trafić na
  hit on [ˈhɪt ˈɔn]
 50. uwodzić
  hit on [ˈhɪt ˈɔn]
 51. prosić o pieniądze
  hit on [ˈhɪt ˈɔn]
 52. odeprzeć krytykę
  hit out at [ˈhɪt ˈæʊt ət]
 53. dać sobie w żyłę
  hit up [ˈhɪt ˈəp]
 54. wyżebrać pieniądze
  hit up [ˈhɪt ˈəp]
 55. wstrzykiwać sobie
  hit up on [ˈhɪt ˈəp ˈɔn]
 56. uwieść
  hit upon [ˈhɪt əˈpɔn]
 57. wydzielić
  hive off [ˈhaɪv ˈɔf]
 58. rozprawiać
  hold forth [ˈhoʊld ˈfɔrθ]
 59. trzymać kurczowo
  hold on to [ˈhoʊld ˈɔn tə]
 60. próbować odrzucić
  hold out against [ˈhoʊld ˈæʊt əˈgenst]
 61. wyczekiwać na
  hold out for [ˈhoʊld ˈæʊt fər]
 62. wstrzymywać wypłatę
  hold out on [ˈhoʊld ˈæʊt ˈɔn]
 63. przyzwalać
  hold with [ˈhoʊld ˈwɪð]
 64. schronić się
  hole up [ˈhoʊl ˈəp]
 65. celować
  home in on [ˈhjuːm ˈɪn ˈɔn]
 66. przekonać
  hook into [ˈhʊk ˈɪntuː]
 67. połączyć
  hook up [ˈhʊk ˈəp]
 68. podłączyć do
  hook up to [ˈhʊk ˈəp tə]
 69. wygłupiać się
  horse around [ˈhɔrs əˈræʊnd]
 70. zmusić do odejścia
  hound out [ˈhæʊnd ˈæʊt]
 71. rozgościć się
  hunker down [ˈhəŋkər ˈdæʊn]
 72. odnaleźć
  hunt out [ˈhənt ˈæʊt]
 73. odnaleźć
  hunt up [ˈhənt ˈəp]
 74. zatuszować
  hush up [ˈhəʃ ˈəp]
Author:
marko4
ID:
295848
Card Set:
C1 Phrasal Verbs H - Czasowniki Frazowe na literę H
Updated:
2015-02-15 10:08:18
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Phrasal Verbs H - Czasowniki Frazowe na literę H
Show Answers: