C1 Rich and Poor - Bogaci i Biedni

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. niedostatek
  paucity [ˈpɔsətiː]
 2. niezamożność
  indigence [ˈɪndɪdʒəns]
 3. obfitość
  opulence [ˈɑpjələns]
 4. zamożny
  well-off [well-off]
 5. posiadający
  the haves [ðə ˈhævz]
 6. nie posiadający
  the have nots [ðə ˈhæv ˈnɑts]
 7. pozbawiony
  deprived [dɪˈpraɪvd]
 8. pozbawiać
  deprive [dɪˈpraɪv]
 9. urządzenia sanitarne
  sanitation [ˌsænəˈteɪʃən]
 10. schronienie
  shelter [ˈʃeltər]
 11. względna deprywacja
  relative deprivation [ˈrelətɪv ˌdeprəˈveɪʃən]
 12. równość wobec prawa
  equality before the law [ɪˈkwɑlətiː bɪˈfɔr ðə ˈlɔ]
 13. zasobny
  affluent [affluent]
 14. wrodzona zdolność
  innate ability [ɪˈneɪt əˈbɪlətiː]
 15. próg ubóstwa
  poverty threshold [ˈpɑvərtiː ˈθreʃˌhoʊld]
 16. dobro
  welfare [ˈwelˌfer]
 17. produkt krajowy brutto
  gross domestic product [ˈgroʊs dəˈmestɪk ˈprɑdəkt]
 18. granica ubóstwa
  poverty line [ˈpɑvərtiː ˈlaɪn]
 19. kraje rozwijające się
  developing countries [dɪˈveləpɪŋ ˈkəntriːz]
 20. kraje rozwinięte
  developed countries [dɪˈveləpt ˈkəntriːz]
 21. podział dochodów
  income distribution [ˈɪnˌkəm ˌdɪstrəˈbjuːʃən]
 22. drenaż mózgów
  brain drain [ˈbreɪn ˈdreɪn]
 23. godność
  dignity [ˈdɪgnətiː]
 24. utrzymanie przy życiu
  subsistence [səbˈsɪstəns]
 25. indeks Gini
  Gini index [Gini ˈɪnˌdeks]
 26. zmniejszenie ubóstwa
  poverty alleviation [ˈpɑvərtiː alleviation]
 27. niezasobność
  scantiness [ˈskæntiːnəs]
 28. obsługa zadłużenia
  debt servicing [ˈdet ˈsərvəsɪŋ]
 29. żyć na poziomie minimum egzystencji
  live on the breadline [ˈlɪv ˈɔn ðə breadline]
 30. żyć z dnia na dzień
  live from hand to mouth [ˈlɪv ˈfrəm ˈhænd tə ˈmæʊθ]
 31. zasobność
  abundance [əˈbəndəns]
 32. zamożność
  affluence [ˈæfluːəns]
 33. bogaci i biedni
  the haves and the have nots [ðə ˈhævz ənd ðə ˈhæv ˈnɑts]
 34. spadkobierca
  heir [ˈer]
 35. spadkobierczyni
  heiress [ˈerəs]
 36. prowizoryczne schronienie
  emergency shelter [ɪˈmərdʒəntsiː ˈʃeltər]
 37. spłukany z pieniędzy
  broke [ˈbroʊk]
 38. potrzebować pieniedzy
  be strapped for cash [ˈbiː ˈstræpt fər ˈkæʃ]
 39. pokrzywdzony
  underprivileged [underprivileged]
 40. niedożywione
  malnourished [ˌmælˈnərɪʃt]
 41. pozwolić sobie na coś
  afford to [əˈfɔrd tə]
 42. zagłodzić się na śmierć
  starve to death [ˈstɑrv tə ˈdeθ]
 43. wejść w posiadanie pieniędzy
  come into money [ˈkəm ˈɪntuː ˈməniː]
Author:
marko4
ID:
295857
Card Set:
C1 Rich and Poor - Bogaci i Biedni
Updated:
2015-02-15 10:17:19
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 The Gap Between Rich and Poor - Przepaść Między Bogatymi i Biednymi
Show Answers: