C1 Verbal and Non-verbal Communication - Komunikacja Werbalna i Niewerbalna

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. podniesienie kapelusz
  hat tip [ˈhæt ˈtɪp]
 2. pozdrowienie
  greeting [ˈgriːtɪŋ]
 3. pozdrowienie pisemne
  salutation [ˌsæljəˈteɪʃən]
 4. pokłon
  bowing [ˈboʊɪŋ]
 5. ukłonić się
  bow [ˈboʊ]
 6. pokłon
  stooping [ˈstuːpɪŋ]
 7. pranamasana
  pranamasana [pranamasana]
 8. ketou
  kowtow [kæʊˈtæʊ]
 9. kłaniać się w pas
  kowtow [kæʊˈtæʊ]
 10. namaste
  namaste [namaste]
 11. salut rzymski
  Roman salute [roʊˈmɑⁿ səˈluːt]
 12. wyciąganie kciuka
  thumbing [ˈθəmɪŋ]
 13. zatrzymywanie stopu
  hitchhiking [ˈhɪtʃˌhaɪkɪŋ]
 14. znak kocham cię
  ILY sign [ILY ˈsaɪn]
 15. salutowanie
  salute [səˈluːt]
 16. heil hitler
  Nazi salute [ˈnɑtsiː səˈluːt]
 17. pruderyjny
  prudish [ˈpruːdɪʃ]
 18. pruderyjny
  strait-laced [strait-laced]
 19. pedantyczny
  pedantic [pɪˈdæntɪk]
 20. drobiazgowy
  meticulous [məˈtɪkjələs]
 21. sztywny
  prim [ˈprɪm]
 22. pruderyjny
  prissy [ˈprɪsiː]
 23. suty
  lavish [ˈlævɪʃ]
 24. przepych
  pomp [ˈpɑmp]
 25. od ręki
  offhand [ˈɔfˈhænd]
 26. bez ogródek
  baldly [ˈbɔlliː]
 27. trzepotać rzęsami
  flutter your eyelashes [ˈflətər jər ˈaɪˌlæʃɪz]
 28. uśmiechać się głupawo
  smirk [ˈsmərk]
 29. promienieć z radości
  beam [ˈbiːm]
 30. zadrżeć
  shudder [ˈʃədər]
 31. skrzywić się
  wince [ˈwɪns]
 32. wzdrygać się
  flinch [ˈflɪntʃ]
 33. odwarknąć
  snarl [ˈsnɑrl]
 34. warczeć
  growl [ˈgræʊl]
 35. tik nerwowy
  nervous twitch [ˈnərvəs ˈtwɪtʃ]
 36. zadrgać
  twitch [ˈtwɪtʃ]
 37. skręcać się
  squirm [ˈskwərm]
 38. pociągać nosem
  sniff [ˈsnɪf]
 39. parsknąć
  snort [ˈsnɔrt]
 40. chichotać
  titter [ˈtɪtər]
 41. chichotać
  chuckle [ˈtʃəkəl]
 42. parskać
  snicker [ˈsnɪkər]
 43. siorbać
  sniff [ˈsnɪf]
 44. rechotać ze śmiechu
  chortle [ˈtʃɔrtəl]
 45. rżeć ze śmiechu
  guffaw [gəˈfɔ]
 46. mizdrzyć się
  ogle [ˈoʊgəl]
 47. spojrzenie pełne wściekłości
  glare [ˈgler]
 48. skompleć
  whimper [ˈwɪmpər]
 49. badać wzrokiem
  scan [ˈskæn]
 50. chichotać
  giggle [ˈgɪgəl]
 51. zachowanie społeczne
  social behavior [ˈsoʊʃəl bɪˈheɪvjər]
 52. konwencjonalny
  conventional [kənˈventʃnəl]
 53. norma społeczna
  social norm [ˈsoʊʃəl ˈnɔrm]
 54. interakcja społeczna
  social interaction [ˈsoʊʃəl ˌɪntərˈækʃən]
 55. klasa społeczna
  social class [ˈsoʊʃəl ˈklæs]
 56. kodeks etyczny
  ethical code [ˈeθɪkəl ˈkoʊd]
 57. maniery
  manners [ˈmænərz]
 58. szok kulturowy
  culture shock [ˈkəltʃər ˈʃɑk]
 59. wymienić się wizytówkami
  exchange business cards [ɪksˈtʃeɪndʒ ˈbɪznəs ˈkɑrdz]
 60. siedzieć ze skrzyżowanymi nogami
  sit cross-legged [ˈsɪt ˈkrɔsˌlegəd]
 61. ponury
  sombre [sombre]
 62. kwiecisty
  flamboyant [flamboyant]
 63. pocierać oko
  rub the eye [ˈrəb ðiː ˈaɪ]
 64. ręce splecione za plecami
  hands clasped behind back [ˈhændz ˈklæspt bɪˈhaɪnd ˈbæk]
 65. siedzieć z rękami założonymi za głowę
  sit with hands clasped behind head [ˈsɪt ˈwɪð ˈhændz ˈklæspt bɪˈhaɪnd ˈhed]
 66. otwarta dłoń
  open palm [ˈoʊpən ˈpɑm]
 67. kciuk w górę
  thumb up [ˈθəm ˈəp]
 68. kciuk w dół
  thumb down [ˈθəm ˈdæʊn]
 69. zajączek
  V sign [ˈviː ˈsaɪn]
 70. dygnięcie
  curtsey [curtsey]
 71. dygać
  curtsey [curtsey]
 72. mudra
  mudra [məˈdrɑ]
 73. skinięcie głową
  nod [ˈnɑd]
 74. skinąć
  nod [ˈnɑd]
 75. szczenięca twarz
  puppy face [ˈpəpiː ˈfeɪs]
 76. kucać
  squat [ˈskwɑt]
 77. przykucnąć
  crouch [ˈkræʊtʃ]
 78. przykucnięcie
  crouching [ˈkræʊtʃɪŋ]
 79. kucanie
  squatting [squatting]
 80. przypatrywać się
  gaze [ˈgeɪz]
 81. język migowy
  sign language [ˈsaɪn ˈlæŋgwɪdʒ]
 82. przewracać oczami
  roll one's eyes [ˈroʊl ˈwənz ˈaɪz]
 83. skulone ramiona
  hunched shoulders [ˈhəntʃt ˈʃoʊldərz]
 84. wpatrywać się
  stare at [ˈster ət]
 85. obrzucić obelgami
  revile [rɪˈvaɪl]
 86. przezywać
  abuse [əˈbjuːs]
 87. karcić
  rebuke [rɪˈbjuːk]
 88. bełkot
  babble [ˈbæbəl]
 89. paplać
  babble [ˈbæbəl]
 90. pogłoska
  rumour [ˈruːmər]
 91. rozmowa na luzie
  small talk [ˈsmɔl ˈtɔk]
 92. rozmówca
  interlocutor [ˌɪntərˈlɑkjətər]
 93. ryczeć
  bellow [ˈbeloʊ]
 94. wtrącić się
  butt in [ˈbət ˈɪn]
 95. techniki negocjacyjne
  negotiation techniques [nɪˌgoʊʃiːˈeɪʃən tekˈniːks]
 96. trzymać język za zębami
  hold one\'s tongue [ˈhoʊld one's ˈtəŋ]
 97. zamknąć buzię na kłódkę
  keep one\'s mouth shut [ˈkiːp one's ˈmæʊθ ˈʃət]
 98. mamrotanie
  mumble [ˈməmbəl]
 99. jąkać się
  stammer [ˈstæmər]
 100. jąkać się
  stutter [ˈstətər]
 101. jąkanie
  stutter [ˈstətər]
 102. rozsiewać plotki
  spread rumors [ˈspred ˈruːmərz]
 103. szczerzyć zęby
  grin [ˈgrɪn]
 104. marszczyć brwi
  frown [ˈfræʊn]
 105. mrużyć oczy
  blink [ˈblɪŋk]
 106. wrzask
  shriek [ˈʃriːk]
 107. seplenienie
  lisp [ˈlɪsp]
 108. seplenić
  lisp [ˈlɪsp]
 109. drzec się
  yell [ˈjel]
 110. dokuczać
  nag at [ˈnæg ət]
 111. bełkotać
  slur [ˈslər]
 112. użerać się
  bicker [ˈbɪkər]
Author:
marko4
ID:
295860
Card Set:
C1 Verbal and Non-verbal Communication - Komunikacja Werbalna i Niewerbalna
Updated:
2015-02-15 10:17:26
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Verbal and Non-verbal Communication - Komunikacja Werbalna i Niewerbalna
Show Answers: