C1 Weather and Climate - Pogoda i Klimat

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. klimat kontynentalny
  continental climate [ˌkɑntəˈnentəl ˈklaɪmət]
 2. klimat morski
  maritime climate [ˈmerəˌtaɪm ˈklaɪmət]
 3. klimat umiarkowany
  temperate climate [ˈtemprət ˈklaɪmət]
 4. zamieć śnieżna
  blizzard [ˈblɪz.əd]
 5. front atmosferyczny
  weather front [ˈweðər ˈfrənt]
 6. dżdżysty
  drizzly [ˈdrɪzliː]
 7. rosa
  dew [djuː]
 8. kałuża
  puddle [ˈpʌdəl]
 9. gołoledź
  black ice [ˈblæk ˈaɪs]
 10. mgiełka
  mist [mɪst]
 11. monsun
  monsoon [mɒnˈsuːn]
 12. deszcze monsunowe
  monsoon rains [mɑnˈsuːn ˈreɪnz]
 13. barometr
  barometer [bəˈrɑmətər]
 14. stacja meteorologiczna
  meteorological station [meteorological ˈsteɪʃən]
 15. zaspa
  snowdrift [ˈsnoʊˌdrɪft]
 16. śnieg z deszczem
  sleet [sliːt]
 17. mżawka
  drizzle [ˈdrɪz.l]
 18. opad atmosferyczny
  precipitation [prɪ.sɪ.pɪˈteɪ.ʃən]
 19. tajać
  thaw [θɔː]
 20. przemoknąć
  get soaked [ˈget ˈsoʊkt]
 21. kropić
  spit [ˈspɪt]
 22. kapać
  drip [ˈdrɪp]
 23. spieczony
  arid [ˈæ.ɹɪd]
 24. klimat zwrotnikowy
  tropical climate [ˈtrɑpɪkəl ˈklaɪmət]
 25. klimat równikowy
  equatorial climate [ˌiːkwəˈtɔriːəl ˈklaɪmət]
 26. klimat podzwrotnikowy
  subtropical climate [ˌsəbˈtrɑpɪkəl ˈklaɪmət]
 27. klimat biegunowy
  polar climate [ˈpoʊlər ˈklaɪmət]
 28. wegetacja
  vegetation [ˌvedʒəˈteɪʃən]
 29. szczypiący
  nippy [ˈnɪpiː]
 30. gotujący się
  boiling [ˈbɔɪlɪŋ]
 31. prażący
  sweltering [ˈsweltərɪŋ]
 32. bryza
  breeze [ˈbriːz]
 33. wilgotny i zimny
  clammy [ˈklæmiː]
 34. wilgotny i parny
  muggy [ˈmʌɡi]
 35. duszny
  fuggy [ˈfəgiː]
 36. potop
  flood [flʌd]
 37. zalewać wodą
  deluge [ˈdɛl.juːdʒ]
 38. uciążliwa pogoda
  oppressive weather [əˈpresɪv ˈweðər]
 39. duszna pogoda
  sultry weather [ˈsəltriː ˈweðər]
 40. zaćmienie słońca
  solar eclipse [ˈsoʊlər ɪˈklɪps]
 41. surowy
  chilly [ˈtʃɪl.i]
 42. piekący
  roasting [ˈroʊstɪŋ]
 43. dusznawy
  stifling [ˈstaɪfəlɪŋ]
 44. opary
  haze [heɪz]
 45. trąba powietrzna
  whirlwind [whirlwind]
 46. pokrywa śnieżna
  settling [ˈsetəlɪŋ]
 47. chlapa
  slush [slʌʃ]
 48. skwarny
  scorching [ˈskɔrtʃɪŋ]
 49. wilgoć
  moisture [ˈmɔɪstʃɚ]
 50. padać ulewnie
  pour down [ˈpɔr ˈdæʊn]
 51. kula gradowa
  hailstone [ˈheɪlˌstoʊn]
 52. smog
  smog [smɒɡ]
 53. spodziewać się
  tarot [ˈtærəʊ]
 54. wietrzny
  blustery [blustery]
 55. szron
  hoarfrost [ˈhɔrˌfrɔst]
 56. wilgoć
  damp [dæmp]
 57. wilgotny
  moist [mɔɪst]
Author:
marko4
ID:
295862
Card Set:
C1 Weather and Climate - Pogoda i Klimat
Updated:
2015-02-15 10:17:35
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Weather and Climate - Pogoda i Klimat
Show Answers: