C1 Work and Profession - Praca i Zawody

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. obowiązki służbowe
  duties [ˈduːtiːz]
 2. wyrzucić z pracy
  give the sack [ˈgɪv ðə ˈsæk]
 3. dorabiać na czarno
  moonlight [ˈmunlaɪt]
 4. przepracowany i kiepsko wynagradzany
  overworked and underpaid [ˌoʊvərˈwərkt ənd ˌəndərˈpeɪd]
 5. zwalniać z pracy
  lay off [ˈleɪ ˈɔf]
 6. samochód służbowy
  company car [ˈkəmpniː ˈkɑr]
 7. faktura
  invoice [ˈɪnˌvɔɪs]
 8. podatek dochodowy
  income tax [ˈɪnˌkəm ˈtæks]
 9. stanowisko
  position [pəˈzɪʃən]
 10. iść na urlop
  go on leave [ˈgoʊ ˈɔn ˈliːv]
 11. samozatrudnienie
  self-employment [self-employment]
 12. wolny strzelec
  freelancer [ˈfriːˌlænsər]
 13. być samozatrudnionym
  be self-employed [ˈbiː self-employed]
 14. zawód
  profession [pɹəˈfɛʃən]
 15. zajęcie
  occupation [ɑkjuːpeɪʃən]
 16. być bez pracy
  be out of work [ˈbiː ˈæʊt əv ˈwərk]
 17. być poszukującym pracy
  be looking for work [ˈbiː ˈlʊkɪŋ fər ˈwərk]
 18. wakat
  vacancy [ˈveɪkənsi]
 19. nadzorca
  supervisor [ˈsuːpərˌvaɪzər]
 20. fizjoterapeuta
  physiotherapist [physiotherapist]
 21. murarz
  bricklayer [ˈbrɪkˌleɪər]
 22. zarządca
  administrator [ədˈmɪnɪstɹeɪtə]
 23. dyrektor wykonawczy
  executive [ɪɡˈzɛkjʊtɪv]
 24. dyrektor naczelny
  chief executive officer [ˈtʃiːf ɪgˈzekətɪv ˈɑfəsər]
 25. badacz
  researcher [researcher]
 26. centrum badawcze
  research center [rɪˈsərtʃ ˈsentər]
 27. biuro
  office [ˈɒfɪs]
 28. śmieciarz
  refuse collector [rɪˈfjuːz kəˈlektər]
 29. przedstawiciel związku zawodowego
  union representative [ˈjuːnjən ˌreprɪˈzentətɪv]
 30. zwolnienie lekarskie
  sick leave [ˈsɪk ˈliːv]
 31. podjąć pracę
  take on that job [ˈteɪk ˈɔn ˈðæt ˈdʒoʊb]
 32. rozmawiać o pracy
  talk shop [ˈtɔk ˈʃɑp]
 33. współpracownik
  workmate [ˈwərkˌmeɪt]
 34. hierarchiczny
  hierarchical [ˌhaɪərˈɑːkɪkəl]
 35. odbijać kartę przed pracą
  clock in [ˈklɑk ˈɪn]
 36. odbijać kartę po pracy
  clock out [ˈklɑk ˈæʊt]
 37. ostateczny termin
  deadline [ˈdedlɑi̯n]
 38. powtarzalny
  repetitive [rɪˈpetətɪv]
 39. mechaniczny
  mechanical [mɪˈkanɪk(ə)l]
 40. opuszczać pracę
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 41. monotonny
  monotonous [məˈnɑtn̩əs]
 42. papierkowa robota
  paperwork [paperwork]
 43. utkwić za biurkiem w pracy
  stuck behind a desk [ˈstək bɪˈhaɪnd ə ˈdesk]
 44. praca bez perspektyw
  dead-end job [ˈdedˌend ˈdʒoʊb]
 45. być przysypanym obowiązkami w pracy
  be snowed under [ˈbiː ˈsnoʊd ˈəndər]
 46. obciążenie pracą
  workload [ˈwərkˌloʊd]
 47. pracownik na lini produkcyjnej
  assembly-line worker [əˈsembliːˌlaɪn ˈwərkər]
 48. podróżnik
  traveler [ˈtrævələr]
 49. relacje pracownicze
  rapport [ɹæˈpɔɹ]
 50. ambitna
  ambitious [æmˈbɪʃ.əs]
 51. dająca satysfakcje
  rewarding [rewarding]
 52. podstawowe wynagrodzenie
  basic [ˈbeɪsɪk]
 53. chętny
  eager [ˈiːgər]
 54. zwarty
  close-knit [ˈkloʊsˈnɪt]
 55. zyskowny
  lucrative [ˈluːkrətɪv]
 56. satysfakcja z pracy
  job satisfaction [ˈdʒoʊb ˌsætəsˈfækʃən]
 57. zostać bez możliwości awansu
  hit a glass ceiling [ˈhɪt ə ˈglæs ˈsiːlɪŋ]
 58. dodatki
  benefits [ˈbenəˌfɪts]
 59. zostać bez możliwości awansu
  reach a glass ceiling [ˈriːtʃ ə ˈglæs ˈsiːlɪŋ]
 60. osoba nastawiona na sukces
  achiever [achiever]
Author:
marko4
ID:
295863
Card Set:
C1 Work and Profession - Praca i Zawody
Updated:
2015-02-15 10:17:37
Tags:
C1
Folders:
C1
Description:
C1 Work and Profession - Praca i Zawody
Show Answers: