C2 History - Historia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Upadek Cesarstwa Rzymskiego
  The decline of the Roman Empire [ðə dɪˈklaɪn əv ðə roʊˈmɑⁿ ˈemˌpaɪr]
 2. Rozpad Związku Radzieckiego
  Dissolution of the Soviet Union [ˌdɪsəˈluːʃən əv ðə ˈsoʊviːˌet ˈjuːnjən]
 3. Związek Socjalistycznych Republik Radzie
  The Union of Soviet Socialist Republics [ðə ˈjuːnjən əv ˈsoʊviːˌet ˈsoʊʃlɪst rɪˈpəblɪks]
 4. okres wielkich odkryć geograficznych
  Age of Discovery [ˈeɪdʒ əv dɪsˈkəvriː]
 5. uwarstwienie społeczne
  social stratification [ˈsoʊʃəl ˌstrætəfəˈkeɪʃən]
 6. trójpolówka
  three-field system [three-field ˈsɪstəm]
 7. płodozmian
  crop rotation [ˈkrɑp roʊˈteɪʃən]
 8. styl czarnofigurowy
  black-figure pottery [black-figure ˈpɑtəriː]
 9. neolit
  neolithic [ˌniːəˈlɪθɪk]
 10. paleolit
  paleolithic [ˌpeɪliːəˈlɪθɪk]
 11. ludy zbieracko-łowieckie
  hunter-gatherer [ˈhəntərˈgæðərər]
 12. wytapianie
  smelting [ˈsmeltɪŋ]
 13. literatura antyczna
  ancient literature [ˈeɪnʃənt ˈlɪtərəˌtʃʊr]
 14. kute żelazo
  wrought iron [ˈrɔt ˈaɪrn]
 15. żużel
  slag [ˈslæg]
 16. kuźnia
  forge [ˈfɔrdʒ]
 17. stary świat
  old world [ˈoʊld ˈwərld]
 18. ludzkie wędrówki
  human migrations [ˈhjuːmən maɪˈgreɪʃənz]
 19. pismo klinowe
  cuneiform [kjuːˈniːəˌfɔrm]
 20. osiadły tryb życia
  sedentism [sedentism]
 21. dominacja
  dominance [ˈdɑmənəns]
 22. majestatyczność
  grandeur [ˈgrændʒər]
 23. cześć
  reverence [ˈrevrəns]
 24. Imperium Perskie
  Persian Empire [ˈpərʒən ˈemˌpaɪr]
 25. sanskryt
  sanskrit [ˈsænˌskrɪt]
 26. figurant
  figurehead [ˈfɪgərˌhed]
 27. Pierwsza Wojna Peloponeska
  First Peloponnesian War [ˈfərst ˌpələpəˈniːʒən ˈwɔr]
 28. bezbożność
  impiety [ɪmˈpaɪətiː]
 29. akademia platona
  the Academy [ðə əˈkædəmiː]
 30. starapa
  starap [starap]
 31. epoka trzech królestw
  Three Kingdoms [ˈθriː ˈkɪŋdəmz]
 32. Cesarstwo Bizantyjskie
  the Byzantine Empire [ðə ˈbɪzənˌtiːn ˈemˌpaɪr]
 33. nadwyżka
  surplus [ˈsərpləs]
 34. włócznia
  spear [ˈspɪr]
 35. broń drzewcowa
  pole weapon [ˈpoʊl ˈwepən]
 36. halabarda
  halberd [ˈhælbərd]
 37. glewia
  glaive [ˈgleɪv]
 38. berdysz
  bardiche [bardiche]
 39. strzemię
  stirrup [ˈstərəp]
 40. podboje arabskie
  muslim conquests [ˈməzləm ˈkɑnˌkwests]
 41. islamski złoty wiek
  islamic golden age [ɪsˈlɑmɪk ˈgoʊldən ˈeɪdʒ]
 42. gospodarka kupiecka
  merchant economy [ˈmərtʃənt ɪˈkɑnəmiː]
 43. romans rycerski
  chivalric romance [ʃəˈvælrɪk roʊˈmæns]
 44. potykanie się
  joust [ˈdʒæʊst]
 45. bechter
  plated mail [ˈpleɪtɪd ˈmeɪl]
 46. kałczuga
  mail [ˈmeɪl]
 47. zbroja lamelkowa
  lamellar armour [ləˈmelər ˈɑrmər]
 48. buzdygan
  mace [ˈmeɪs]
 49. kopia
  lance [ˈlæns]
 50. giermek
  squire [ˈskwaɪr]
 51. pasowanie na rycerza
  accolade [ˈækəˌleɪd]
 52. pasowanie na rycerza
  dubbing [ˈdəbɪŋ]
 53. pasować
  dub [ˈdəb]
 54. heraldyka
  heraldry [ˈherəldriː]
 55. majątek dworski
  manor [ˈmænər]
 56. Imperium Karolińskie
  Carolingian Empire [ˌkærəˈlɪndʒ(iː)ən ˈemˌpaɪr]
 57. Ziemia Święta
  Holy Land [ˈhoʊliː ˈlænd]
 58. scholastyka
  scholasticism [skəˈlæstəˌsɪzəm]
 59. reformacja
  protestant reformation [ˈprɑtəstənt ˌrefərˈmeɪʃən]
 60. aztekowie
  aztecs [ˈæzˌteks]
 61. hegemonia
  hegemony [hɪˈdʒeməniː]
 62. tubylczy
  indigenous [ɪnˈdɪdʒənəs]
 63. hołdowniczy
  tributary [ˈtrɪbjəˌteriː]
 64. śmiertelność
  lethality [liːˈθælətiː]
 65. wojna pozycyjna
  trench warfare [ˈtrentʃ ˈwɔrˌfer]
 66. wojujący
  belligerent [belligerent]
 67. drut kolczasty
  barbed wire [ˈbɑrbd ˈwaɪr]
 68. rewolucja październikowa
  october revolution [ɑkˈtoʊbər ˌrevəˈluːʃən]
 69. bolszewicy
  bolshevik [ˈboʊlʃəˌvɪk]
 70. Liga Narodów
  League Of Nations [ˈliːg əv ˈneɪʃənz]
 71. alianci
  allies [əˈlaɪz]
 72. państwa osi
  axis powers [ˈæksəs ˈpæʊrz]
 73. enteta
  triple entete [ˈtrɪpəl entete]
 74. traktat wersalski
  treaty of versailles [ˈtriːtiː əv vərˈsaɪ]
 75. zjednoczenie niemiec
  German reunification [ˈdʒərmən reunification]
 76. prawo sukcesji
  laws of succession [ˈlɔz əv səkˈseʃən]
 77. prawowity następca tronu
  heir apparent [ˈer əˈperənt]
 78. regent
  regent [ˈriːdʒənt]
 79. samozwaniec
  pretender [prɪˈtendər]
 80. epoka wiktoriańska
  victorian era [vɪkˈtɔriːən ˈerə]
 81. okres powojenny
  postwar period [ˈpoʊsˌwɑr ˈpɪriːəd]
 82. dwudziestolecie międzywojenne
  interwar period [interwar ˈpɪriːəd]
 83. epoka powojenna
  postwar era [ˈpoʊsˌwɑr ˈerə]
 84. wojny napoleońskie
  Napoleonic wars [nəˌpoʊliːˈɑnɪk ˈwɔrz]
 85. rewolucja francuska
  french revolution [ˈfrentʃ ˌrevəˈluːʃən]
 86. restauracja Burbonów
  Burbon restoration [Burbon ˌrestəˈreɪʃən]
 87. anarchista
  anarchist [ˌænərˈkɪstɪk]
 88. Wasza Wysokość
  Your Highness [jər ˈhaɪnəs]
 89. wicehrabia
  viscount [ˈvaɪˌkæʊnt]
 90. markiz
  marquis [ˈmɑrkwəs]
 91. markiza
  marquise [mɑrˈkiːz]
 92. rzymianie
  romans [roʊˈmɑⁿz]
 93. berło
  sceptre [sceptre]
 94. wykopaliska archeologiczne
  archaeological excavations [ˌɑrkiːəˈlɑdʒɪkəl ˌekskəˈveɪʃənz]
 95. rewolucja agrarna
  british agricultural revolution [ˈbrɪtɪʃ ˌægrɪˈkəltʃrəl ˌrevəˈluːʃən]
 96. rewolucja przemysłowa
  industrial revolution [ɪnˈdəstriːəl ˌrevəˈluːʃən]
 97. rewolucja naukowa
  scientific revolution [ˌsaɪənˈtɪfɪk ˌrevəˈluːʃən]
 98. wojna secesyjna
  american civil war [əˈmerəkən ˈsɪvəl ˈwɔr]
 99. stany niewolnicze
  slave states [ˈsleɪv ˈsteɪts]
 100. stany wolne
  free states [ˈfriː ˈsteɪts]
 101. konfederacja
  confederacy [kənˈfedrəsiː]
 102. konfederacja
  confederation [kənˌfedəˈreɪʃən]
 103. zaprzedanie
  treason [ˈtriːzən]
 104. powstanie warszawskie
  warsaw uprising [ˈwɔrˌsɔ ˈəpˌraɪzɪŋ]
 105. wojny peloponeskie
  peloponnesian war [ˌpələpəˈniːʒən ˈwɔr]
 106. hiszpańska wojna domowa
  spanish civil war [ˈspænɪʃ ˈsɪvəl ˈwɔr]
 107. Państwo Inków
  Inca Empire [ˈɪŋkə ˈemˌpaɪr]
 108. pre-kolumbijski
  pre-columbian [ˌpriːkəˈləmbiːən]
 109. asymilacja
  assimilation [əˌsɪməˈleɪʃən]
 110. ekspansjonizm
  expansionism [ɪkˈspænʃəˌnɪzəm]
 111. proletariat
  proletariat [ploretariat]
 112. antysemityzm
  antisemitism [antisemitism]
 113. rasa panów
  master race [ˈmæstər ˈreɪs]
 114. eugenika
  eugenics [juːˈdʒenɪks]
 115. przymusowa sterylizacja
  compulsory sterilization [kəmˈpəlsriː ˌsterələˈzeɪʃən]
 116. masowe morderstwo
  mass murder [ˈmæs ˈmərdər]
 117. oświecenie
  age of enlightenment [ˈeɪdʒ əv ɪnˈlaɪtənmənt]
 118. demokracja pośrednia
  representative democracy [ˌreprɪˈzentətɪv dɪˈmɑkrəsiː]
 119. ratyfikować
  ratify [ˈrætəˌfaɪ]
 120. rekonstrukcja
  reconstruction [ˌriːkənˈstrəkʃən]
 121. taktyka wojskowa
  military tactics [ˈmɪləˌteriː ˈtæktɪks]
 122. wiek pozłacany
  gilded age [ˈgɪldɪd ˈeɪdʒ]
 123. klasa robotnicza
  working class [ˈwərkɪŋ ˈklæs]
 124. darwinizm społeczny
  social darwinism [ˈsoʊʃəl ˈdɑrwəˌnɪzəm]
 125. manifest komunistyczny
  the Communist Manifesto [ðə Communist ˌmænəˈfestoʊ]
 126. walka klas
  class struggle [ˈklæs ˈstrəgəl]
 127. wspólnota narodów
  commonwealth [commonwealth]
 128. pandemia
  pandemic [pænˈdemɪk]
 129. hiperinflacja
  hyperinflation [ˌhaɪpərɪnˈfleɪʃən]
Author:
marko4
ID:
295872
Card Set:
C2 History - Historia
Updated:
2015-02-15 11:40:39
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 History - Historia
Show Answers: