C2 Mathematics - Matematyka

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. liczba całkowita
  integer [ˈin.te.ger]
 2. liczba rzeczywista
  real number [ˈriːl ˈnəmbər]
 3. liczba wymierna
  rational number [ˈræʃnəl ˈnəmbər]
 4. liczba niewymierna
  irrational number [ɪˈræʃnəl ˈnəmbər]
 5. liczba zespolona
  complex number [ˈkɑmˌpleks ˈnəmbər]
 6. liczba urojona
  imaginary number [ɪˈmædʒəˌneriː ˈnəmbər]
 7. płaszczyzna zespolona
  complex plane [ˈkɑmˌpleks ˈpleɪn]
 8. liczba przestępna
  transcendental number [ˌtrænˌsenˈdentəl ˈnəmbər]
 9. wyrażenie algebraiczne
  algebraic expression [ˌældʒəˈbreɪɪk ɪkˈspreʃən]
 10. rachunek różniczkowy i całkowy
  calculus [calculus]
 11. rachunek różniczkowy
  differential calculus [ˌdɪfəˈrenʃəl calculus]
 12. oś współrzędnych
  coordinate axis [koʊˈɔrdnət ˈæksəs]
 13. układ współrzędnych
  coordinate system [koʊˈɔrdnət ˈsɪstəm]
 14. biegunowy
  polar [ˈpoʊlər]
 15. kartezjański
  Cartesian [kɑː(ɹ)ˈtiːz.i.ən]
 16. oś liczbowa
  number line [ˈnəmbər ˈlaɪn]
 17. sferyczny
  spherical [ˈsfɪrɪkəl]
 18. walcowy
  cylindrical [səˈlɪndrɪkəl]
 19. ortogonalność
  orthogonality [orthogonality]
 20. rachunek całkowy
  integral calculus [ˈɪntɪgrəl calculus]
 21. twierdzenie
  theorem [ˈθiːərəm]
 22. przystawanie
  congruence [kənˈgruːəns]
 23. kąty dopełniające się
  complementary angles [ˌkɑmpləˈmentriː ˈæŋgəlz]
 24. kąty przyległe
  supplementary angles [ˌsəpləˈmentəriː ˈæŋgəlz]
 25. wierzchołek
  vertex [ˈvərˌteks]
 26. kąt dwuścienny
  dihedral angle [daɪˈhiːdrəl ˈæŋgəl]
 27. geometria Euklidesowa
  Euclidean geometry [juːˈklɪdiːən dʒiːˈɑmətriː]
 28. twierdzenie Pitagorasa
  Pythagorean theorem [pəˌθægəˈriːən ˈθiːərəm]
 29. wysokość trójkąta
  altitude [ˈælt.ɪˌtjuːd]
 30. środkowa trójkąta
  median [median]
 31. środek masy
  center of mass [ˈsentər əv ˈmæs]
 32. dwusieczna kąta
  bisection [ˈbaɪˌsekʃən]
 33. współrzędna
  coordinate [koʊˈɔɹdənət]
 34. trygonometria
  trigonometry [ˌtrɪgəˈnɑmətriː]
 35. czworoboczny
  quadrilateral [ˌkwɑdrəˈlætrəl]
 36. półprosta
  ray [ɹeɪ]
 37. geometria analityczna
  analytical geometry [analytical dʒiːˈɑmətriː]
 38. iloczyn wektorowy
  cross product [ˈkrɔs ˈprɑdəkt]
 39. iloczyn skalarny
  dot product [ˈdɑt ˈprɑdəkt]
 40. przecinać się w
  intersect at [ˌɪntərˈsekt ət]
 41. linia falista
  wavy line [ˈweɪviː ˈlaɪn]
 42. linia przerywana
  dashed line [ˈdæʃt ˈlaɪn]
 43. linia ciągła
  solid line [ˈsɑləd ˈlaɪn]
 44. linia kropkowana
  dotted line [ˈdɑtɪd ˈlaɪn]
 45. otwórz nawias
  open bracket [ˈoʊpən ˈbrækət]
 46. nawias okrągły
  round bracket [ræʊnd ˈbrækət]
 47. nawias trójkątny
  angle bracket [ˈæŋgəl ˈbrækət]
 48. nawias kwadratowy
  square bracket [ˈskwer ˈbrækət]
 49. nawias klamrowy
  curly bracket [ˈkərliː ˈbrækət]
 50. nawiasy
  parentheses [pəˈrɛnθəsiːs]
 51. wzrosnąć
  rise [raɪz]
 52. ostrożne szacunki
  conservative estimates [kənˈsərvətɪv ˈestəˌmeɪts]
 53. potęgowanie
  exponentiation [ˌekspəˌnenʃiːˈeɪʃən]
 54. potęga
  exponent [ɪkˈspoʊnənt]
 55. indeks górny
  superscript [ˈsuːpərˌskrɪpt]
 56. indeks dolny
  subscript [ˈsəbˌskrɪpt]
 57. wykładnik potęgi
  exponent [ɪkˈspoʊnənt]
 58. funkcja wykładnicza
  exponential function [ˌekspəˈnentʃəl ˈfəŋ(k)ʃən]
 59. funkcja logarytmiczna
  logarithmic function [ˌlɔgəˈrɪðmɪk ˈfəŋ(k)ʃən]
 60. funkcja trygonometryczna
  trigonometric function [ˌtrɪgənəˈmetrɪk ˈfəŋ(k)ʃən]
 61. wielomian
  polynomial [ˌpɑləˈnoʊmiːəl]
 62. macierz
  matrix [ˈmeɪtɹɪks]
 63. funkcja wymierna
  rational function [ˈræʃnəl ˈfəŋ(k)ʃən]
 64. hiperbola
  hyperbole [haɪˈpɜːbəli]
 65. funkcja cyklometryczna
  cyclometric function [cyclometric ˈfəŋ(k)ʃən]
 66. funkcja hiperboliczna
  hyperbolic function [ˌhaɪpərˈbɑlɪk ˈfəŋ(k)ʃən]
 67. różnowartościowość
  injection [ɪn.ˈdʒɛk.ʃən]
 68. przeciwdziedzina
  codomain [codomain]
 69. dziedzina
  domain [dəʊˈmeɪn]
 70. argument
  argument [ˈɑːɡjʊmənt]
 71. ciągłość
  continuity [ˌkɒntɪˈnjuːəti]
 72. różniczkowalny
  differentiable [ˌdɪf.ə(ɹ)ˈɛn.ʃə.bəl]
 73. monotonny
  monotonic [ˌmɒnəˈtɒnɪk]
 74. funkcja kwadratowa
  quadratic function [kwɑˈdrætɪk ˈfəŋ(k)ʃən]
 75. funkcja stała
  constant function [ˈkɑnstənt ˈfəŋ(k)ʃən]
 76. funkcja liniowa
  linear function [ˈlɪniːər ˈfəŋ(k)ʃən]
 77. zakładać
  assume [əˈsuːm]
 78. pierwiastek
  radical [ˈɹædɪkəl]
 79. pierwiastek
  surd [sɜːd]
 80. znak pierwiastkowania
  radical sign [ˈrædɪkəl ˈsaɪn]
 81. działanie algebraiczne
  algebraic operation [ˌældʒəˈbreɪɪk ˌɑpəˈreɪʃən]
 82. axis [ˈæksɪs]
 83. algebra
  algebra [ˈæl.dʒɪ.bɹə]
 84. miejsce po przecinku
  decimal place [ˈdesəməl ˈpleɪs]
 85. wspólny mianownik
  common denominator [ˈkɑmən dɪˈnɑməˌneɪtər]
 86. tabliczka mnożenia
  multiplication table [ˌməltəpləˈkeɪʃən ˈteɪbəl]
 87. silnia
  factorial [fækˈtɔːɹiəl]
 88. mediana
  median [median]
 89. stracić rachubę
  lose count [ˈluːz ˈkæʊnt]
 90. wyprowadzić wzór
  derive a formula [dɪˈraɪv ə ˈfɔrmjələ]
 91. agregować
  aggregate [ˈæɡrɪɡət]
 92. odchylenie
  deviation [ˌdiːviːˈeɪʃən]
 93. odchylenie standardowe
  standard deviation [ˈstændərd ˌdiːviːˈeɪʃən]
 94. prawdopodobieństwo
  probability [ˌprɑbəˈbɪlətiː]
 95. rachunek prawdopodobieństwa
  probability theory [ˌprɑbəˈbɪlətiː ˈθiːəriː]
 96. zmienna losowa
  random variable [ˈrændəm ˈveriːəbəl]
 97. statystyka
  statistics [stəˈtɪstɪks]
 98. implikacja
  logical implication [ˈlɑdʒɪkəl ˌɪmpləˈkeɪʃən]
 99. koniunkcja
  logical conjunction [ˈlɑdʒɪkəl kənˈdʒəŋ(k)ʃən]
 100. alternatywa
  logical disjunction [ˈlɑdʒɪkəl dɪsˈdʒəŋ(k)ʃən]
 101. kombinatoryka
  combinatorics [combinatorics]
 102. wariacja
  variance [ˈveriːəns]
 103. permutacja
  permutation [ˌpərmjuːˈteɪʃən]
 104. kombinacja
  combination [kɒmbɪˈneɪʃən]
 105. gra losowa
  game of chance [ˈgeɪm əv ˈtʃæns]
 106. teoria grafów
  graph theory [ˈgræf ˈθiːəriː]
 107. tensor
  tensor [ˈtensər]
 108. gradient
  gradient [ˈgreɪdiːənt]
 109. dywergencja
  divergence [divergence]
 110. przestrzeń liniowa
  vector space [ˈvektər ˈspeɪs]
 111. aksjomat
  axiom [ˈæks.i.əm]
Author:
marko4
ID:
295877
Card Set:
C2 Mathematics - Matematyka
Updated:
2015-02-15 11:40:52
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Mathematics - Matematyka
Show Answers: