C2 Sex Education - Wychowanie Seksualne

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. rodny
  fertile [ˈfɜːtaɪl]
 2. płodny
  prolific [ˌpɹəˈlɪf.ɪk]
 3. łechtaczka
  clitoris [ˈklɪtərɪs]
 4. jajowody
  oviducts [ˈoʊvəˌdəkts]
 5. jajowody
  fallopian tubes [fallopian ˈtuːbz]
 6. wargi sromowe większe
  labia majora [labia majora]
 7. wargi sromowe mniejsze
  labia minora [labia minora]
 8. cewka moczowa
  urethra [jʊˈriːθrə]
 9. błona dziewicza
  hymen [ˈhaɪmən]
 10. włosy łonowe
  pubic hair [ˈpjuːbɪk ˈher]
 11. nieżądnica
  harlot [ˈhɑrlət]
 12. punkt G
  G-spot [ˈdʒiːspɒt]
 13. współżycie
  coitus [ˈkəʊ.ɪ.təs]
 14. penetracja
  penetration [pɛnɪˈtɹeɪʃ(ə)n]
 15. sztuczny członek
  dildo [ˈdɪldəʊ]
 16. stosunek analny
  anal intercourse [ˈeɪnəl ˈɪntərˌkɔrs]
 17. gra wstępna
  foreplay [foreplay]
 18. pozycja sześćdziesiąt dziewięć
  sixty-nine position [ˌsɪkstiːˈnaɪn pəˈzɪʃən]
 19. lateks
  latex [ˈleɪtɛks]
 20. fellatio
  fellatio [fəˈleɪ.ʃi.əʊ]
 21. wytrysk
  ejaculation [ɪˌdʒækjəˈleɪʃən]
 22. ręczna stymulacja
  handjob [handjob]
 23. palcówka
  fingering [ˈfɪŋgərɪŋ]
 24. seks pozamałożeński
  extramarital sex [ˌekstrəˈmærətəl ˈseks]
 25. sodomia
  sodomy [ˈsɒdəmi]
 26. prostytucja uliczna
  street prostitution [ˈstriːt ˌprɑstəˈtuːʃən]
 27. niewolnictwo seksualne
  sexual slavery [ˈsekʃwəl ˈsleɪvriː]
 28. prostytucja nieletnich
  child prostitution [ˈtʃaɪld ˌprɑstəˈtuːʃən]
 29. psychiczne zastraszanie
  psychological intimidation [ˌsaɪkəˈlɑdʒɪkəl intimidation]
 30. wabić
  lure [lʊər]
 31. kazirodztwo
  incest [ˈɪnsɛst]
 32. nieobyczajne zachowanie
  indecent exposure [indecent ɪkˈspoʊʒər]
 33. sexting
  sexting [ˈsɛkstɪŋ]
 34. molestowanie
  molestation [mɒlɪˈsteɪʃən]
 35. wiek przyzwolenia
  age of consent [ˈeɪdʒ əv kənˈsent]
 36. zboczenie seksualne
  sexual deviancy [ˈsekʃwəl deviancy]
 37. cudzołóstwo
  adultery [əˈdʌltəri]
 38. cudzołożenie
  sexual misconduct [ˈsekʃwəl misconduct]
 39. źle się prowadzić
  misconduct [mɪsˈkɒndʌkt]
 40. zoofilia
  zoophilia [zoophilia]
 41. zażyłość
  intimate relationship [ˈɪntəˌmeɪt relationship]
 42. fetyszyzm
  fetish [ˈfɛt.ɪʃ]
 43. kulki analne
  anal beads [ˈeɪnəl ˈbiːdz]
 44. autoerotyzm
  autoeroticism [ˌɔtoʊɪˈrɑtəˌsɪzəm]
 45. czystość
  chastity [ˈtʃæstətiː]
 46. dziewczyna na telefon
  call girls [ˈkɔl ˈgərlz]
 47. sprośność
  lewdness [lewdness]
 48. obsceniczny
  obscenity [obscenity]
 49. sprośny
  bawdy [ˈbɔːdi]
 50. lubieżny
  lewd [luːd]
 51. lubieżny
  salacious [səˈleɪʃəs]
 52. salon gier dla dorosłych
  adult video arcade [əˈdəlt ˈvɪdiːˌoʊ ɑrˈkeɪd]
 53. peep show
  peep show [ˈpiːp ˈʃoʊ]
 54. pieszczota
  caress [kəˈrɛs]
 55. malinka
  love bite [ˈləv ˈbaɪt]
 56. malinka
  hickey [ˈhɪk.i]
 57. poderwać
  pick up [ˈpɪk ˈəp]
 58. hormon
  hormone [ˈhɔːməʊn]
 59. choroba zakaźna
  communicable disease [kəˈmjuːnɪkəbəl dɪˈziːz]
 60. mieć wytrysk
  ejaculate [ɪˈdʒæk.jʊ.leɪt]
 61. tabletka antykoncepcyjna
  combined oral contraceptive pill [kəmˈbaɪnd ɔˈrɑl contraceptive ˈpɪl]
 62. diafragma
  diaphragm [ˈdaɪəˌfræm]
 63. wszczepienie
  implantation [ɪmplɑːnˈteɪʃ(ə)n]
 64. antykoncepcja postkoitalna
  emergency postcoital contraception [ɪˈmərdʒəntsiː postcoital ˌkɑntrəˈsepʃən]
 65. kalendarzyk małżeński
  calendar-based contraceptive [calendar-based contraceptive]
Author:
marko4
ID:
295882
Card Set:
C2 Sex Education - Wychowanie Seksualne
Updated:
2015-02-15 11:53:29
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Sex Education - Wychowanie Seksualne
Show Answers: