C2 Statistics and Data Analysis - Statystyki i Analiza Danych

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. odjąć
  deduct [dɪˈdəkt]
 2. rozkład normalny
  normal distribution [ˈnɔrməl ˌdɪstrəˈbjuːʃən]
 3. krzywa Gaussa
  bell curve [ˈbel ˈkərv]
 4. ekstremum
  extreme [ɪkˈstɹiːm]
 5. proporcja
  proportion [prəˈpɔrʃən]
 6. wynik
  outcome [ˈæʊtˌkəm]
 7. wskaźnik
  ratio [ˈɻeɪ.ʃiˌoʊ]
 8. histogram
  histogram [ˈhɪstəˌgræm]
 9. wykres słupkowy
  bar chart [ˈbɑr ˈtʃɑrt]
 10. wykres kołowy
  pie chart [ˈpaɪ ˈtʃɑrt]
 11. legenda
  legend [ˈlɛʤ.ənd]
 12. wycinek
  segment [ˈsɛɡ.mənt]
 13. pionowy
  vertical [ˈvɜːtɪkəl]
 14. poziomy
  horizontal [ˌhɒɹɪˈzɒntəl]
 15. przyległy
  adjacent [əˈdʒeɪ.sənt]
 16. aproksymacja
  approximation [ap.ʁɔk.si.mas.jɔ̃]
 17. interpolacja
  interpolation [interpolation]
 18. ekstrapolacja
  extrapolation [extrapolation]
 19. dokładny
  thorough [ˈθʌ.ɹə]
 20. miarodajny
  authoritative [əˈθorəˌteɪtəv]
 21. przypadkowy
  accidental [ˌæk.sə.ˈdɛn.təl]
 22. arbitralny
  arbitrary [ˈɑːbɪtrəri]
 23. odchylać się
  deviate [ˈdiːviːˌeɪt]
 24. zniekształcać
  distort [dɪˈstɔrt]
 25. częstość występowania
  incidence [ˈɪnsədəns]
 26. dominujący
  dominant [ˈdɒmɪnənt]
 27. przeważający
  predominant [predominant]
 28. sekwencja
  sequence [ˈsikwəns]
 29. rozpowszechniony
  widespread [ˈwaɪdˈspred]
 30. porządek
  order [ˈɔːdə]
 31. rosnący
  ascending [əˈsendɪŋ]
 32. malejący
  descending [dɪˈsendɪŋ]
Author:
marko4
ID:
295883
Card Set:
C2 Statistics and Data Analysis - Statystyki i Analiza Danych
Updated:
2015-02-15 11:53:31
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Statistics and Data Analysis - Statystyki i Analiza Danych
Show Answers: