C2 Stock Exchange and Investment - Giełda i Inwestowanie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. giełda
  stock exchange [ˈstɑk ɪksˈtʃeɪndʒ]
 2. rachunek maklerski
  brokerage account [ˈbroʊkrɪdʒ əˈkæʊnt]
 3. makler
  stock broker [ˈstɑk ˈbroʊkər]
 4. dom maklerski
  brokerage house [ˈbroʊkrɪdʒ ˈhæʊs]
 5. kapitał własny
  equity [ˈɛk.wɪ.ti]
 6. udziałowiec
  shareholder [shareholder]
 7. kapitał zakładowy
  share capital [ˈʃer ˈkæpətəl]
 8. obligacja
  bond [bɔ̃]
 9. dywidenda
  dividend [ˈdɪvəˌdend]
 10. oceny ryzyka
  risk assessment [ˈrɪsk əˈsesmənt]
 11. zapadalność
  maturity [məˈt͡ʃʊəɹəti]
 12. bank inwestycyjny
  investment bank [ɪnˈvesmənt ˈbæŋk]
 13. pośrednik
  intermediary [ˌɪntərˈmiːdiːˌeriː]
 14. bankowość inwestycyjna
  investment banking [ɪnˈvesmənt ˈbæŋkɪŋ]
 15. papiery wartościowe
  securities [sɪˈkjʊrətiːz]
 16. emitować papiery wartościowe
  issue securities [ˈɪʃuː sɪˈkjʊrətiːz]
 17. pierwsza oferta publiczna
  initial public offering [ɪˈnɪʃəl ˈpəblɪk ˈɔfrɪŋ]
 18. środki finansowe
  funds [ˈfəndz]
 19. pozyskiwać
  acquire [əˈkwaɪɚ]
 20. inwestor instytucjonalny
  institutional investor [ˌɪnstəˈtuːʃnəl investor]
 21. fundusz inwestycyjny
  investment fund [ɪnˈvesmənt ˈfənd]
 22. fundusz emerytalny
  pension fund [ˈpenʃən ˈfənd]
 23. analityk
  analyst [ˈænələst]
 24. nadzór finansowy
  financial supervision [fəˈnænʃəl ˌsuːpərˈvɪʒən]
 25. emitować walutę
  issue currency [ˈɪʃuː ˈkərənsiː]
 26. system finansowy
  financial system [fəˈnænʃəl ˈsɪstəm]
 27. panika bankowa
  bank run [ˈbæŋk ˈrən]
 28. dotacja
  bailout [ˈbeɪlˌawt]
 29. udzielić pomocy finansowej
  bail out [ˈbeɪl ˈæʊt]
 30. rynek walutowy
  currency market [ˈkərənsiː ˈmɑrkət]
 31. interweniować
  intervene [ˌɪntərˈviːn]
 32. rezerwa federalna
  Federal Reserve [ˈfedrəl rɪˈzərv]
 33. instrument dłużny
  debt instrument [ˈdet ˈɪnstrəmənt]
 34. rachunek inwestycyjny
  investment account [ɪnˈvesmənt əˈkæʊnt]
 35. akcje
  stocks [ˈstɑks]
 36. akcje zwykłe
  equities [ˈekwətiːz]
 37. rynek akcji
  stock market [ˈstɑk ˈmɑrkət]
 38. akcjonariusz
  stockholder [ˈstɑkˌhoʊldər]
 39. być notowanym
  be quoted [ˈbiː ˈkwoʊtɪd]
 40. wyemitować akcje
  go public [ˈgoʊ ˈpəblɪk]
 41. należyta staranność
  due diligence [ˈduː ˈdɪlədʒəns]
 42. wyniki finansowe
  financial results [fəˈnænʃəl rɪˈzəlts]
 43. prospekt emisyjny
  prospectus [prəˈspektəs]
 44. sprzedaż akcji
  flotation [floʊˈteɪʃən]
 45. akcje uprzywilejowane
  preference shares [ˈprefərns ˈʃerz]
 46. akcje zwykłe
  ordinary shares [ˈɔrdəˌneriː ˈʃerz]
 47. kupować udziały
  buy shares [ˈbaɪ ˈʃerz]
 48. sprzedawać udziały
  sell shares [ˈsel ˈʃerz]
 49. rynek pierwotny
  primary market [ˈpraɪˌmeriː ˈmɑrkət]
 50. rynek wtórny
  secondary market [ˈsekənˌderiː ˈmɑrkət]
 51. obrót pozagiełdowy
  over-the-counter [over-the-counter]
 52. animator rynku
  market maker [ˈmɑrkət ˈmeɪkər]
 53. prawo poboru
  rights issue [ˈraɪts ˈɪʃuː]
 54. kapitalizować
  capitalize [ˈkæpətəˌlaɪz]
 55. akcje własne
  own shares [ˈoʊn ˈʃerz]
 56. rynek akcji
  equity market [ˈekwətiː ˈmɑrkət]
 57. indeks giełdowy
  stock index [ˈstɑk ˈɪnˌdeks]
 58. rynek byka
  bull market [ˈbʊl ˈmɑrkət]
 59. rynek niedźwiedzia
  bear market [ˈber ˈmɑrkət]
 60. krach
  crash [kɹæʃ]
 61. wypłacić dywidende
  pay dividend [ˈpeɪ ˈdɪvəˌdend]
 62. osiągnąć zysk
  make a profit [ˈmeɪk ə ˈprɑfət]
 63. zysk kapitałowy
  capital gain [ˈkæpətəl ˈgeɪn]
 64. spekulant
  speculator [speculator]
 65. prowizja
  commission [kəˈmɪʃən]
 66. krótka sprzedaż
  short selling [ˈʃɔrt ˈselɪŋ]
 67. długa pozycja
  long position [ˈlɔŋ pəˈzɪʃən]
 68. krótka pozycja
  short position [ˈʃɔrt pəˈzɪʃən]
 69. opcja
  option [ˈɒpʃən]
 70. posiadać papiery wartościowe
  own securities [ˈoʊn sɪˈkjʊrətiːz]
 71. zachować zarobki
  retain earnings [rɪˈteɪn ˈərnɪŋz]
 72. przewidzieć
  predict [prɪˈdɪkt]
 73. informacja wpływająca na wycenę
  price-sensitive information [price-sensitive ˌɪnfərˈmeɪʃən]
 74. hipoteza błądzenia losowego
  random walk hypothesis [ˈrændəm ˈwɔk haɪˈpɑθəsəs]
 75. hipoteza rynku efektywnego
  efficient-market hypothesis [efficient-market haɪˈpɑθəsəs]
 76. przypadkowy
  random [ˈrændəm]
 77. trend
  trend [ˈtrend]
 78. wzorzec
  pattern [ˈpat(ə)n]
 79. analiza techniczna
  technical analysis [ˈteknɪkəl əˈnæləsəs]
 80. analiza fundamentalna
  fundamental analysis [ˌfəndəˈmentəl əˈnæləsəs]
 81. dywersyfikacja
  diversification [diversification]
 82. zróżnicowany portfel
  diversified portfolio [dəˈvərsəˌfaɪd pɔrtˈfoʊliːˌoʊ]
 83. ryzyko rynkowe
  market risk [ˈmɑrkət ˈrɪsk]
 84. obligacje korporacyjne
  corporate bonds [ˈkɔrprət ˈbɑndz]
 85. obligacje rządowe
  government bonds [ˈgəvər(n)mənt ˈbɑndz]
 86. obligacje skarbowe
  gilts [ˈgɪlts]
 87. obligacje skarbowe
  gilt-edged stock [ˈgɪltˌedʒd ˈstɑk]
 88. obligacje skarbowe
  treasury bonds [ˈtreʒriː ˈbɑndz]
 89. posiadacz obligacji
  bondholder [ˈbɑndˌhoʊldər]
 90. obligacja zamienna
  convertible bond [kənˈvərtəbəl ˈbɑnd]
 91. emitent obligacji
  bond issuer [ˈbɑnd issuer]
 92. obligacja śmieciowa
  junk bond [ˈdʒəŋk ˈbɑnd]
 93. kontrakt terminowy
  futures contract [ˈfjuːtʃərz ˈkɑnˌtrækt]
 94. towary
  commodities [kəˈmɑdətiːz]
 95. zabezpieczyć się przed
  hedge against [ˈhedʒ əˈgenst]
 96. transakcja terminowa
  forward [ˈfɔrwərd]
 97. gra o sumie stałej
  zero-sum game [zero-sum ˈgeɪm]
 98. pochodne
  derivatives [dɪˈrɪvətɪvz]
 99. swap
  swap [ˈswɑp]
 100. opcja sprzedaży
  put option [ˈpʊt ˈɑpʃən]
 101. opcja kupna
  call option [ˈkɔl ˈɑpʃən]
 102. opcja bez wartości
  out-of-the-money [out-of-the-money]
 103. portfel inwestycji
  portfolio [pɔ˞t.foʊ.li.oʊ]
 104. aktywa finansowe
  financial assets [fəˈnænʃəl ˈæˌsets]
 105. obejmować krótką pozycję
  take a short position [ˈteɪk ə ˈʃɔrt pəˈzɪʃən]
 106. objać długą pozycję
  take a long position [ˈteɪk ə ˈlɔŋ pəˈzɪʃən]
 107. wzrost
  growth [ˈgroʊθ]
 108. zmniejszenie
  decrease [dɪˈkriːs]
 109. spadać
  fall [fɔːl]
 110. spadać
  drop [dɹɒp]
 111. obniżać się
  decline [dəˈklɑɪn]
 112. wzrastać
  rise [raɪz]
 113. wzrost
  increase [ɪnˈkriːs]
 114. wzrost
  rise [raɪz]
 115. spadek
  decrease [dɪˈkriːs]
 116. spadek
  fall [fɔːl]
 117. spadek
  decline [dəˈklɑɪn]
 118. spadek
  drop [dɹɒp]
 119. poprawić się
  improve [ɪmˈpɹuːv]
 120. pogorszyć się
  deteriorate [dɪˈtɪriːəˌreɪt]
 121. poprawa
  improvement [ɪmˈpruːvmənt]
 122. pogorszenie
  deterioration [dɪˌtiː.ɹi.ɔˈɹeɪ.ʃən]
 123. w dół
  downward [ˈdæʊnwərd]
 124. w górę
  upward [ˈʌpwɜː(ɹ)d]
 125. stabilizować się
  stabilize [ˈsteɪbəˌlaɪz]
 126. pozostawać stałym
  remain constant [rɪˈmeɪn ˈkɑnstənt]
 127. pozostawać stabilnym
  remain stable [rɪˈmeɪn ˈsteɪbəl]
 128. wyrównywać
  level off [ˈlevəl ˈɔf]
 129. osiągnąć maksimum
  reach a maximum [ˈriːtʃ ə ˈmæksməm]
 130. osiągnąć szczyt
  reach a peak [ˈriːtʃ ə ˈpiːk]
 131. szczytować
  peak [piːk]
 132. osiągnąć najniższy poziom
  reach a low point [ˈriːtʃ ə ˈloʊ ˈpɔɪnt]
 133. osiągać najniższy poziom
  bottom out [ˈbɑtəm ˈæʊt]
 134. dołek finansowy
  trough [trɒf]
 135. szczyt finansowy
  peak [piːk]
 136. wielki kryzys
  great depression [ˈgreɪt dɪˈpreʃən]
 137. iść w górę
  soar [sɔː(ɹ)]
 138. silnie wzrastać
  surge [sɝʤ]
 139. wystrzelić w górę
  rocket [ˈɹɒkɪt]
 140. odbijać się
  rebound [ɹiˈbaʊnd]
 141. ożywiać się
  revive [rɪˈvaɪv]
 142. opadać
  dip [dɪp]
 143. gwałtowny spadek
  slump [ˈsləmp]
 144. zanurkować
  plunge [plʌndʒ]
 145. tąpnąć
  tumble [tʌmbəl]
 146. runąć
  tumble [tʌmbəl]
 147. wahać się
  fluctuate [ˈfləktʃəˌweɪt]
Author:
marko4
ID:
295884
Card Set:
C2 Stock Exchange and Investment - Giełda i Inwestowanie
Updated:
2015-02-15 11:53:33
Tags:
C2
Folders:
C2
Description:
C2 Stock Exchange and Investment - Giełda i Inwestowanie
Show Answers: